Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Veteriner Fakültesi - Veteriner Hekimliği

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 14.11.1995 tarihinde kurulmuştur. Fakültemiz Yüksek Öğretim Kurulu’nun 26.06.2001 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar gereği üç bölüm ve 19 anabilim dalı oluşturulmuş, 24.12.2004 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile iki anabilim dalı daha kurularak anabilim dalı sayısı 21’e ulaşmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu’nun 26.02.2009 tarihli toplantısında bölüm sayısı beşe çıkmıştır.

Kazanılan Derece

Veteriner Hekimliği bütünleşik bir programdır. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve stajda başarılı olan mezunlara "Veteriner Hekimliği Diploması" derecesi alırlar.

Veteriner Hekimliği alanında yüksek lisans derecesi verilir.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları


Veteriner Fakültesine, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce
(ÖSYM) yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtları Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler
çerçevesinde yapılır. Öğrenci, kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Fakülteye girmeye
hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre Dekanlıkça
yürütülür.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim Kurumları'nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KUURMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleşmektedir. Veteriner Fakültesi'nin eğitim planında yer alan İngilizce dersi için her akademik yılın başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Bu dersten beklenen yeterliliği sağlayan öğrenciler muafiyet sınavlarına girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ilgili dersten muaf kabul edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Lise mezunu olmak. Merkezi yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavında o sene belirlenen taban puanının üzerinde puan almak. Fiziksel ve psikolojik sağlık sorunlarının olmaması ve heyet raporu ile bunun saptanması.

Program Profili

Veteriner Fakültesi'nde dersler yarıyıllık olarak okutulmaktadır. Bu nedenle ders planı yarıyıllık olarak oluşturulmuştur. Veteriner Hekimliği programı temel bilimler bölümü yanı sıra klinik öncesi bilimler, zootekni ve hayvan besleme, klinik bilimleri ve besin hijyeni ve teknolojisi bölümleri olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır.
Veteriner Fakültesi eğitim-öğretim programı veteriner hekimliği konularında çağdaş bilgi birikimi ve özel becerileri kazandırmayı hedef alan, yeniliklere açık, öğrenmede mükemmelliği teşvik eden, problem saptama ve çözmede öğrenci merkezli ve sistemli yaklaşımı benimsetmeye, başarılı olanların belirlenme ve ödüllendirilmesine, devamlı değerlendirme ile geri beslemeye olanak sağlamayı amaçlamış bir programdır. Bu program yalnız veteriner hekimlik sanatı ve bilimi için tıbbi bilgi ve becerileri vermekle kalmaz, kendini görevi, ulusu ve insanlığa adamış veteriner hekimler yetiştirmeyi amaçlar.
Fakülte'de 70'ten fazla eğitimci, klinisyen ve araştırıcı bulunmaktadır. 480'den fazla öğrenciye 5 yıllık Veteriner Hekimliği eğitimi verilen fakültede, sağlık bilimleri enstitüsüne bağlı olarak doktora eğitimi de verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Veteriner Fakültesi'nde 5 yıllık eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler "Veteriner Hekim" ünvanı alarak mezun olmakta, hayvan sağlığı ve sanayisine yönelik hizmet alanlarında ve Gıda , Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na Çevre-Orman Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda, Yerel Yönetimlerde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, Yem sanayinde, Tavukçuluk sektöründe, Et ve süt sektöründe, Veteriner ilaç sektöründe, Serbest Veteriner Hekimi olarak özel kliniklerde, Türkiye Jokey Kulübünde, Hayvanat Bahçeleri Üretim çiftliklerinde çalışma olanağı bulunmaktadır. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlarımız farklı üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans üstü (yüksek lisans, doktora) eğitim yapabilmekte ve akademik kadro olanaklarından da yararlanabilmektedir


Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar, yazılı, sözlü, yazılı-sözlü ve/veya uygulamalı olarak
yapılır. Yazılı sınav dışındaki diğer sınavlar, ilgili öğretim elemanının önerisi ile Anabilim
Dalı akademik kurulunca karara bağlanır ve öğrencilere duyurulur. Sözlü sınavlar, ders
vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı gözetiminde yapılır. Öğrenci, bir günde o yarıyıla
ait en fazla iki dersin sınavına alınabilir; mazeret sınavları için bu şart aranmaz.

Mezuniyet Koşulları

Veteriner Fakültesi’nden 5 yıl (10 sömestr) eğitim süresince en az 200 kredilik (300 AKTS) ders ile 6 ve 8. yarıyıl sonunda 20’şer işgünü olan yaz stajlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yüksek Lisans derecesiyle mezun olurlar.

Başarı notu, arasınav notunun % 40’ı ile yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav notunun % 60’ının toplamıdır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl sonu final veya bütünleme sınav notunun en az 50, başarı notunun en az 60 olması zorunludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.İsmail KAYA (Bolgno Çalışma ve Eğitim Komisyonu Başkanı) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Kurupelit Kampüsü 55200 Atakum/SAMSUN
Tel: +90 362 3121919 (Dahili: 2592) Faks: +90 362 4576922 e-mail: ismail.kaya@omu.edu.tr, ismayil.kaya@hotmail.com

Bölüm Olanakları

Fakültemizde eğitim-öğretim, araştırma ve klinik faaliyetleri 5 bölüm ve 21 anabilim dalı ile devam etmektedir. Fakültemizde halen hizmet veren 14 araştırma laboratuvarı ve 3 öğrenci uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Fakültemiz Hayvan Hastanesine ihtiyaçları hızla giderilmeye çalışılmış ve böylece daha iyi şartlarda hizmet vermeye başlamıştır. Kliniklerimizde hasta hayvanlarda teşhis (röntgen, ultrasonografi, EKG, vb.), tedavi ve koruyucu sağlık hizmetleri açısından gerekli teknolojik altyapı büyük ölçüde oluşturulmuş, eksiklikler hızla tamamlanmaya çalışılmaktadır.

Sunulan Hizmetler
Eğitim hizmetleri: Fakültemiz kendi binasının olmaması dersliklerin dağınık olmasına neden olmuştur. Öğrencilerimiz idari binadaki derslikler ve laboratuarları, Tıp Fakültesi Derslikler bloğundaki derslikleri ve son sınıf öğrencileri yeni Hayvan Hastanesindeki derslikleri kullanmaktadırlar.
Viroloji, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Doğum ve Jinekoloji, Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dallarında Yüksek Lisans öğrencileri, Parazitoloji, Farmakoloji, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, İç hastalıkları, Doğum ve Jinekoloji, Anatomi, Dölerme ve Suni
Tohumlama, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Patoloji Anabilim Dallarında Doktora öğrencileri bulunmaktadır.
Fakültemizde eğitim-öğretim, araştırma ve klinik hizmetleri 5 bölüme dağılan 21 anabilim dalının eşgüdümü ile verilmektedir. Ayrıca öğretim üyelerimizce bölgenin kalkınmasına yönelik olarak hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen projelere
eğitim desteği verilmektedir.

Laboratuar Hizmetleri: Fakültemiz 14 araştırma ve 3 öğrenci uygulama laboratuvarı ile öğrenci eğitimi yanında, kliniklere gelen veya serbest veteriner hekimler ya da üreticilerin gönderdiği marazi maddeler üzerinde hayvan hastalıklarının teşhisine yönelik hizmetler de verilmektedir. Bu amaçla viroloji, mikrobiyoloji, parazitoloji, patoloji, besin hijyeni ve teknolojisi, su ürünleri ve hastalıkları, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları, farmakoloji ve toksikoloji vb. laboratuarlarımızda serolojik ve moleküler tanı yöntemleri (PCR, ELISA, vb.) rutin olarak uygulanmaktadır.

Tedavi Hizmetleri: Hayvan Hastanemizde Cerrahi, İç Hastalıkları, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dallarına ait kliniklerimizde uygulamalı lisans eğitiminin yanı sıra hasta hayvanlarda teşhis ve tedavi hizmetleri de sunulmaktadır.
Fakültemize başvuran hayvanların tedavisi ve tedavi sonrası hizmetleri yanında veteriner hekim, hayvan yetiştiricisi, üreticiler, hayvan severler ve sanayicilerden gelen talepler doğrultusunda her türlü danışmanlık hizmeti de verilmektedir.
Hayvan hastanemizde 4 adet Modern Ameliyathane, 2 adet Radyoloji Ünitesi, 6 adet Hasta Bakım Odası, 1 adet Küçük Hayvan Aşı Odası, 2 adet Yoğun Bakım Kabini, 2 adet Ultrason ve 1 adet EKG bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
 2. Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
 3. Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
 4. Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
 5. Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
 6. Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
 7. Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
 8. Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
 9. Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
 10. Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
 11. Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
 12. Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Hayvan türleri ve ırklarını, yapısal ve işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb) ve davranış özelliklerini tanır.
 • Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
 • Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 • Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri sıralar.
 • Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
 • Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
 • Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgiyi tanımlar.
 • İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisini tekrarlar.
 • Veteriner hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri tekrarlar.
 • Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
 • Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
 • Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
 • Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
 • İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
 • Veteriner hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
 • İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
 • Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
 • Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
 • Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel olarak veya çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.
 • Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
 • Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
 • Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
 • Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili güncel gelişmeleri izler.
 • Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar.
 • Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
 • Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar, en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
 • Bilişim uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincindedir ve girişimcilik, yenilikçilik konuları hakkında farkındalığa sahiptir.
 • Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır.
 • Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir.
 • Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir.
 • En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır.
 • Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
 • Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 • İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir.
 • Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur.
 • Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir.
 • İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur.
 • Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar.
 • Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar.
 • Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 • Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 • Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
 • Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
VET101Anatomi-I Zorunlu 3 4 0 5.0 9.0
VET103Histoloji-I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
VET105Veteriner Hekimliğe Giriş ve Tarihi Zorunlu 1 0 0 1.0 3.0
VET107Medikal Biyoloji Zorunlu 1 0 0 1.0 3.0
VET109Medikal Fizik Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
VET111Organik Kimya Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
VGS-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 1.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 15 6 0 18.0 29.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 1.0
VBS-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 2.0
VET102Anatomi-II Zorunlu 3 4 0 5.0 8.0
VET104Biyokimya-I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
VET106Fizyoloji-I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
VET108Histoloji-II Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
VET110Embriyoloji Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 10 0 21.0 28.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VET201Biyokimya-II Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
VET203Fizyoloji-II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
VET205Mikrobiyoloji-I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
VET207Genel Viroloji Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
VET209Biyoistatistik Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
VET211Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
VET213Zootekni-I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
VET215Laboratuvar Hayvanları Yetiştiriciliği Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
VGS-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 2.0
Toplam 14 12 0 20.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VBS-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 4.0
VET202Genel Farmakoloji Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
VET204Mikrobiyoloji-II Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
VET206İmmunoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
VET208Genel Parazitoloji Zorunlu 1 0 0 1.0 1.0
VET210Özel Viroloji Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
VET212Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Zorunlu 3 2 0 4.0 5.0
VET214Zootekni-II Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
VET216Hayvan Islahı Zorunlu 1 0 0 1.0 1.0
VET218Genetik Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 8 0 20.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VET301Topografik Anatomi Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
VET303Özel Farmakoloji-I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
VET305Entomoloji Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
VET307Helmintoloji Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
VET309Genel Patoloji Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
VET311Anestezi ve Reanimasyon Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
VET313Klinik Muayene Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
VET315Radyoloji Zorunlu 1 0 0 1.0 1.0
VET317Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
VGS-3Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 4.0
Toplam 13 10 0 18.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VBS-3Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 4.0
VET302Gıda Hijyeni ve Kontrolü Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
VET304Özel Farmakoloji-II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
VET306Protozooloji Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
VET308Özel Patoloji-I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
VET310Genel Cerrahi Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
VET312Et Hijyeni ve Muayenesi Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
VET314Klinik Muayene Yöntemleri-II Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
Toplam 12 12 0 18.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VET401Et Bilimi ve Teknolojisi Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
VET403Toksikoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
VET405Özel Patoloji-II Zorunlu 2 2 0 3.0 3.0
VET407Özel Cerrahi-I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
VET409Ortopedi ve Travmatoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
VET411Doğum Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
VET413Büyük Hayvan İç Hastalıkları-I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
VET415Küçük Hayvan İç Hastalıkları-I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
VET417Klinik Uygulama-I Zorunlu 0 8 0 4.0 4.0
VGS-4Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 4.0
Toplam 15 12 0 21.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VBS-4Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 4.0
VET402Süt Bilimi ve Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
VET404Nekropsi ve Demonstrasyon Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
VET406Özel Cerrahi-II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
VET408Jinekoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
VET410Büyük Hayvan İç Hastalıkları-II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
VET412Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
VET414Klinik Uygulama-II Zorunlu 0 8 0 4.0 5.0
VET416Hayvan Davranışları Zorunlu 1 0 0 1.0 1.0
VET420Kanatlı Hayvan Hastalıkları Zorunlu 1 1 0 2.0 2.0
VET422Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 8.0
Toplam 13 13 0 20.0 39.0
Dönem 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VET501Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Mesleki Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
VET503Göz Hastalıkları Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
VET505Suni Tohumlama ve Reprodüksiyon Zorunlu 3 2 0 4.0 5.0
VET507Hayvancılık İşletme Ekonomisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
VET509Klinik Uygulama-III Zorunlu 0 8 0 4.0 4.0
VET511Adli Veteriner Hekimlik Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
VET513Hayvan Gönenci Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
VET515Veteriner Hekimlik Halk Sağlığı Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
VET517Epidemiyoloji Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
VET519Meme Hastalıkları Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
VGS-5Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 3.0
Toplam 12 10 0 17.0 29.0
Dönem 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VET500İntörn Eğitimi SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

VGS-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VET151 Kök Hücre 1 0 0 1.0 1.0
VET153 Anatomik Preparat Hazırlama Teknikleri 0 2 0 1.0 1.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
VBS-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VET152 Laboratuvar Çalışma Prensipleri 1 0 0 1.0 1.0
VET156 Histolojik Preparat Hazırlama ve Tanı Yöntemleri 0 2 0 1.0 1.0
VET158 Veteriner Terminoloji 1 0 0 1.0 1.0
VET162 Diksiyon 0 2 0 1.0 1.0
VET164 MEDİKAL BOTANİK 1 0 0 1.0 1.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
VGS-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VET253 Veteriner Hekimliği ve Toplum İlişkileri 1 0 0 1.0 1.0
VET255 Pet Hayvan Yetiştiriciliği 1 0 0 1.0 1.0
VET257 Yem Güvenliği ve Mevzuatı 1 0 0 1.0 1.0
VET259 Kanatlı Fizyolojisi 1 0 0 1.0 1.0
VET261 Avrupa Birliği ve Türkiye Süt Politikaları 1 0 0 1.0 1.0
VBS-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VET252 Hayvan Barınakları ve Hijyen 1 1 0 2.0 2.0
VET254 Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri 1 1 0 2.0 2.0
VET256 Bilgisayar Destekli Rasyon Hazırlama Teknikleri 0 2 0 1.0 2.0
VET258 Organik Hayvan Besleme 1 0 0 1.0 2.0
VET260 Ördek,Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği 1 0 0 1.0 2.0
VET264 Avrupa Birliği Veteriner Mevzuatı 1 0 0 1.0 2.0
VET268 Mesleki Yabancı Dil I 1 0 0 1.0 2.0
VET270 Araştırma ve Yayın Etiği İlkeleri 1 0 0 1.0 2.0
VGS-3 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VET351 Hayvancılıkta Projelendirme ve Fizibilite 1 1 0 2.0 2.0
VET353 Popülasyon Genetiği 1 0 0 1.0 2.0
VET355 Viral Zoonozlar ve Aşılar 1 1 0 2.0 2.0
VET357 Paraziter Zoonozlar 1 0 0 1.0 2.0
VET359 Akvaryum Balığı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları 1 0 0 1.0 2.0
VBS-3 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VET352 Avrupa Birliği ve Türkiye Et Politikaları 1 0 0 1.0 2.0
VET354 Klinik Farmakoloji ve Bilinçli İlaç Kullanımı 1 1 0 2.0 2.0
VET356 Egzotik Hayvanlarda Kullanılan İlaçlar 1 0 0 1.0 2.0
VET358 Patolojik Tanı Yöntemleri 1 1 0 2.0 2.0
VET360 Arı Hastalıkları 1 1 0 2.0 2.0
VET364 Labaratuar Hayvan Hastalıkları 1 0 0 1.0 2.0
VGS-4 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 0 2.0 0.0
VET451 Hematoloji 1 1 0 2.0 2.0
VET455 Spor Atlarında Performans Arttırıcı Madde Analizleri ve Önemi 1 0 0 1.0 2.0
VET457 Hayvansal Gıdada Kalıntı ve Kontaminatlar 1 1 0 2.0 2.0
VET459 Fizyopatoloji 1 0 0 1.0 2.0
VET463 Yabani Hayvan Hastalıkları ve Rehabilitasyonu 1 0 0 1.0 2.0
VBS-4 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VET452 Kanatlı Eti Hijyeni ve Teknolojisi 1 0 0 1.0 2.0
VET454 Klinik Biyokimya 1 1 0 2.0 2.0
VET456 Atların İç Hastalıkları 1 1 0 2.0 2.0
VET458 Atlarda Doğum ve Jinekoloji 1 1 0 2.0 2.0
VET460 Atlarda Damızlık Seçimi ve Üreme Özellikleri 1 0 0 1.0 2.0
VET462 Atlarda Performans Değerlendirmesi 1 0 0 1.0 2.0
VET470 Ayak Hastalıkları ve Nal Teknolojisi 1 1 0 2.0 2.0
VGS-5 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VET551 Neonatal Hayvan Hastalıkları 1 0 0 1.0 1.0
VET555 Domuz Hastalıkları 1 0 0 1.0 1.0
VET557 Egzotik Hayvan Hastalıkları 1 1 0 2.0 2.0
VET559 Reprodüktif Biyoteknoloji 1 1 0 2.0 2.0
VET561 Gıda İşletmelerinde Sanitasyon ve Hijyen Kontrolü 1 1 0 2.0 2.0
VET565 Sürü Fertilite Yönetimi 1 0 0 1.0 1.0
VET500 / İntörn Eğitimi
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VET502 Klinik Bilimleri ve Laboratuvar Tanı Grubu 0 32 0 16.0 30.0
VET504 Hayvansal Üretim ve Gıda Güvenliği Grubu 0 32 0 16.0 30.0