Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

İktisat Bölümü lisans eğitimine 2007-2008 öğretim yılında başlamıştır. 2012-2013 akademik yılı güz yarıyılından itibaren yüksek lisans programına da öğrenci alınmaktadır.

Kazanılan Derece

İktisat

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans öğrencileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bölüme dikey ve yatay geçiş olanağı bulunmaktadır. Geçiş koşulları ilgili yönetmelikle düzenlenmiştir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölüm öğretim planı toplam 48 ders (157 kredi/240 ECTS) den oluşmaktadır. Derslerin % 37’si seçmelidir. Öğrenciler Bölüm öğretim programının yanı sıra diğer bölümlerden değişik sosyal bilimler dersleri de alabilirler.

Program Profili

Lisans Programı; öğrencilere iktisat alanında sağlam bir teorik altyapı kazandırmayı ve bunu uygulamalı alanlarda ekonometrik ve istatistiki yöntem ve analizlerle desteklemeyi hedeflemektedir. İktisat bölümü programı temel iktisat derslerinin yanı sıra, seçmeli derslerin ağırlıkta olduğu bir yapıdadır. Bu yapısıyla program, öğrencilere ilgi, beceri ve beklentilerine dayalı olarak çeşitli alternatifler arasında seçim yapma olanağı tanımaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamu sektöründe çalışmak isteyen mezunlar, Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bakanlıklar ve Bakanlıklara bağlı müsteşarlıklar ile Kamu Bankalarının, "Memur", "Araştırmacı", "Uzman Yardımcısı" ve "Uzman" kadrolarında istihdam edilebilmektedirler.

Özel Sektörde çalışmak isteyen mezunlar, başta özel bankaların Memurluk, Müfettiş Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı kadroları olmak üzere diğer özel şirketlerde Yöneticilik, Halkla İlişkiler, Pazarlama, Muhasebe gibi çeşitli alanlarda çalışabilmektedirler. Bireysel olarak çalışma hayatına atılmayı tercih eden mezunlar ise Muhasebecilik, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik gibi alanlara yönelme imkânına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans mezunları yüksek lisans ve doktora yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir arasınav ve bir yılsonu sınavı yapılmaktadır. Arasınav notunun ve yılsonu sınav notunun ağırılıkları sırasıyla %40 ve %60 dır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kurupelit - Samsun. Bölüm Başkanı: Prof. Dr. H. Alper Güzel

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
 2. İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
 3. Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
 4. Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
 5. Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
 6. Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
 7. Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
 8. İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
 9. İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
 10. Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
 11. İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
 12. Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
 13. Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
 14. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
 15. İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
 16. Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
 17. İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
 18. Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
 19. İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
 20. İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
 21. İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
 22. Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
 23. İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
 24. Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
 25. İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
 26. Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
 • Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
 • İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
 • Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
 • Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir
 • İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
 • İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
 • İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
 • Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
 • Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
 • Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
 • Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
 • Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
 • Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
 • Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
 • Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
 • İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
 • İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
 • Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
 • İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
 • Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
 • Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
 • Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
 • Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
 • Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
 • Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
 • İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
 • İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
 • Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
 • Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
 • Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
 • Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
 • Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
 • Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
 • Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
 • Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
 • İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
 • Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
 • Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
 • İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
 • İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
 • Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
 • İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
 • Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
 • İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
 • Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
İKS-1Seçmeli Ders 927003 3 0 0 5.0 3.0
İKT101İktisada Giriş I 927001 4 2 0 7.0 5.0
İKT127Sosyal Bilimlere Giriş I 927001 3 0 0 5.0 3.0
İŞL103Genel Muhasebe I 927001 3 0 0 5.0 3.0
TBMAT107Matematik I 927006 3 0 0 4.0 3.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 2 0 30.0 21.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
İKS-2Seçmeli Ders 927003 3 0 0 5.0 3.0
İKT102İktisada Giriş II 927001 4 2 0 7.0 5.0
İKT128Sosyal Bilimlere Giriş II 927001 3 0 0 5.0 3.0
İŞL104Genel Muhasebe II 927001 3 0 0 5.0 3.0
TBMAT108Matematik II 927006 3 0 0 4.0 3.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 2 0 30.0 21.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 1.0 2.0
İKS-3Seçmeli Ders 927003 3 0 0 8.0 3.0
İKT201Mikroiktisat Teorisi 927001 4 2 0 7.0 5.0
İKT203İktisatçılar İçin İstatistik I 927001 3 2 0 4.0 4.0
İKT205İktisat Tarihi I 927001 3 0 0 6.0 3.0
SBK245Hukukun Temel Kavramları 927001 3 0 0 4.0 3.0
Toplam 18 4 0 30.0 20.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 1.0 2.0
İKS-4Seçmeli Ders 927003 3 0 0 12.0 3.0
İKT202Makroiktisat Teorisi 927001 4 2 0 7.0 5.0
İKT204İktisatçılar İçin İstatistik II 927001 3 2 0 4.0 4.0
İKT206İktisat Tarihi II 927001 3 0 0 6.0 3.0
Toplam 15 4 0 30.0 17.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
İKS-5Seçmeli Ders 927003 3 0 0 10.0 3.0
İKT301Ekonometriye Giriş I 927001 4 2 0 5.0 5.0
İKT313Para Teorisi ve Politikası 927001 3 0 0 5.0 3.0
İKT315Matematiksel İktisat 927001 3 0 0 5.0 3.0
İKT317Uluslararası İktisat I 927001 3 0 0 5.0 3.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 16 2 0 30.0 17.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
İKS-6Seçmeli Ders 927003 3 0 0 10.0 3.0
İKT302Ekonometriye Giriş II 927001 4 2 0 5.0 5.0
İKT314Kamu Ekonomisi 927001 3 0 0 5.0 3.0
İKT318Uluslararası İktisat II 927001 3 0 0 5.0 3.0
İKT326İktisadi Düşünceler Tarihi 927001 3 0 0 5.0 3.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 16 2 0 30.0 17.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
İKS-7Seçmeli Ders 927003 3 0 0 20.0 3.0
İKT401Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi 927001 3 0 0 10.0 3.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 6 0 0 30.0 6.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
İKS-8Seçmeli Ders 927003 3 0 0 20.0 3.0
İKT400Dönem Projesi 927001 3 0 0 10.0 3.0
Toplam 6 0 0 30.0 6.0
İKS-1 / Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 927001 3 0 0 5.0
İŞL101 Genel İşletme I 927001 3 0 0 5.0
SBK111 Siyaset Bilimi I 927001 3 0 0 5.0
SBK131 Uygarlık Tarihi 927001 3 0 0 5.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 2.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 2.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
İKS-2 / Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İŞL102 Genel İşletme II 927001 3 0 0 5.0
İŞL108 Davranış Bilimleri 927001 3 0 0 5.0
SBK112 Siyaset Bilimi II 927001 3 0 0 5.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 2.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 2.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
İKS-3 / Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İKT251 Doğrusal Cebir 927001 3 0 0 4.0
İŞL201 Yönetim ve Organizasyon 927001 3 0 0 4.0
İŞL207 Pazarlama İlkeleri 927001 3 0 0 4.0
SBK211 Siyasal Düşünceler Tarihi I 927001 3 0 0 4.0
SBK223 Yönetim Bilimi 927001 3 0 0 4.0
SBK241 Anayasa Hukuku 927001 3 0 0 4.0
SBK243 İdare Hukuku 927001 3 0 0 4.0
İKS-4 / Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İŞL208 Örğütsel Davranış ve Yönetimi P. 927001 3 0 0 4.0
SBK212 Siyasal Düşünceler Tarihi II 927001 3 0 0 4.0
SBK224 Türk Kamu Yönetimi 927001 3 0 0 4.0
SBK232 Kent Tarihi ve Kentleşme 927001 3 0 0 4.0
SBK242 Borçlar Hukuku 927001 3 0 0 4.0
SBK246 Türk Anayasa Hukuku 927001 3 0 0 4.0
İKS-5 / Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İŞL301 Maliyet Muhasebesi I 927001 3 0 0 5.0
İŞL303 Finansal Yönetim I 927001 3 0 0 5.0
İŞL307 İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 3 0 0 5.0
İŞL309 Üretim Yönetimi I 927001 3 0 0 5.0
SBK311 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 3 0 0 5.0
SBK321 Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşım 927001 3 0 0 5.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İKS-6 / Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İKT328 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 5.0
İŞL302 Maliyet Muhasebesi II 927001 3 0 0 5.0
İŞL304 Finansal Yönetim II 927001 3 0 0 5.0
İŞL312 Toplam Kalite Yönetimi 927001 3 0 0 5.0
İŞL328 Bankacılık ve Finans 927001 3 0 0 5.0
İŞL332 Sosyal Bilimlerde Araştırmateknikleri 927001 3 0 0 5.0
SBK322 Yerel Yönetimler 927001 3 0 0 5.0
SBK344 Medeni Hukuk 927001 3 0 0 5.0
İKS-7 / Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İKT411 Tarım Ekonomisi 927001 3 0 0 5.0
İKT413 Sanayi Ekonomisi 927001 3 0 0 5.0
İKT415 Çalışma Ekonomisi 927001 3 0 0 5.0
İKT421 Kalkınma İktisadı 927001 3 0 0 5.0
İKT423 Kırsal Kalkınma 927001 3 0 0 5.0
İKT425 Uluslararası İktisadi İlişkiler 927001 3 0 0 5.0
İKT427 Kadın ve Ekonomi 927001 3 0 0 5.0
İKT431 Genel Denge 927001 3 0 0 5.0
İKT433 Doğrusal Programlama 927001 3 0 0 5.0
İKT435 Açık Ekonomi Makro Ekonomisi 927001 3 0 0 5.0
İKT437 Uygulamalı Ekonometri I 927001 3 0 0 5.0
İKT439 Fark Denklemleri 927001 3 0 0 5.0
İŞL327 Girişimcilik 927001 3 0 0 5.0
İŞL401 İşletme Politikası 927001 3 0 0 5.0
İŞL403 Menkul Kıymet Analizi ve Portföy Yönetimi 927001 3 0 0 5.0
SBK417 Uluslararası İlişkiler 927001 3 0 0 5.0
SBK427 Kamu Reformu 927001 3 0 0 5.0
SBK449 Kamu Maliyesi 927001 3 0 0 5.0
İKS-8 / Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İKT412 Çevre Ekonomisi 927001 3 0 0 5.0
İKT414 Bilgi ve Teknoloji Ekonomisi 927001 3 0 0 5.0
İKT416 Finansal Ekonomi 927001 3 0 0 5.0
İKT418 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927001 3 0 0 5.0
İKT422 Bölgesel Kalkınma 927001 3 0 0 5.0
İKT424 Politik İktisat 927001 3 0 0 5.0
İKT426 Avrupa Birliği ve Türkiye 927001 3 0 0 5.0
İKT428 Uygulamalı İktisat Politikası 927001 3 0 0 5.0
İKT432 Oyun Teorisi 927001 3 0 0 5.0
İKT434 Enerji Ekonomisi 927001 3 0 0 5.0
İKT436 Ekonomik Büyüme Teorileri 927001 3 0 0 5.0
İKT438 Uygulamalı Ekonometri II 927001 3 0 0 5.0
İŞL402 Finansal Tablolar Analizi 927001 3 0 0 5.0
İŞL412 Proje Hazırlama ve Yönetimi 927001 3 0 0 5.0
SBK414 Yeni Toplumsal Hareketler 927001 3 0 0 5.0
SBK416 Türkiye'nin Güncel Sorunları 927001 3 0 0 5.0
SBK418 Çağdaş Ekonomik ve Sosyal Olaylar Tarihi 927001 3 0 0 5.0
SBK420 Türk Dış Politikası 927001 3 0 0 5.0
SBK432 Çevre Sorunları ve Politikası 927001 3 0 0 5.0
SBK434 Siyasal Ekoloji 927001 3 0 0 5.0
SBK444 Kıymetli Evrak Hukuku 927001 3 0 0 5.0
SBK446 Ticaret Hukuku 927001 3 0 0 5.0