Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

14.11.1995 tarih ve 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme bölümü, lisans eğitimine 2009-2010 öğretim yılında başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İşletme alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Mezunu olmak ve ÖYS den gerekli puanı almış olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 (4.00) üzerinden en az 60 (2.00) ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Küresel rekabetin artması, geleceğin yönetici ve işletmecilerinin profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış girişimci kişiler olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle çağdaş bir işletme eğitim programı, ulusal ve uluslararası piyasadaki değişen koşulları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. OMÜ, İİBF İşletme lisans eğitiminin amacı, esnek bir düşünce yapısına sahip ve giderek artan küresel rekabete uyum sağlayabilen öğrenciler yetiştirmektir. Lisans programı, işletmecilik ve sosyal bilimler ile ilgili derslerin yanı sıra, öğrencilerin sayısal yöntemler ve bilgisayar konularında da yetişmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda program Muhasebe ve Finansman, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon bilim dalları arasından seçim yapma olanağı vermektedir. Programın amacı, öğrencileri kamu ve özel sektördeki iş hayatına uzman veya araştırmacı olarak hazırlamaktır. Bu programın mezunlarımızı, 21. Yüzyılda kendi alanlarındaki gelişmelere hazır olarak yetiştirdiğine inanıyoruz.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İşletme Bölümü mezunları aldıkları eğitim programının çerçevesi gereği, her türlü işletmede iş bulma olanağına sahiptirler. Mezunlarımız bankacılık, turizm, danışmanlık kuruluşları, denetim şirketleri, sigorta şirketleri gibi hizmet sektöründe çalışabildikleri gibi Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, KOSGEB gibi kurum ve kuruluşlarda da çalışma olanaklarına sahiptir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavın %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

OMU İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Doç. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ

Bölüm Olanakları

Fakültemizde alana yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır

Program Çıktıları

 1. İşletme bilimi alanında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur
 2. İşletme alanında çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
 3. İş/işletme kurmanın gereklerini kavrar, alanında edindiği bilgileri iş ve işletme düzeyinde kullanır
 4. İşletme yönetiminin örgüt ve diğer alanlarında verileri yorumlayıp değerlendirir, sorunları analiz eder; çözüm önerileri geliştirir.
 5. Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
 6. İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
 7. Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
 8. Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
 9. Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
 10. Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
 11. Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
 12. Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
 13. Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
 14. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
 15. Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
 16. Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
 17. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 18. İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
 19. Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
 20. Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
 21. Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
 22. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
 23. Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
 24. İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
 25. Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
 26. Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
 27. İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
 28. İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.
 29. Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
 • İşletme bilimi alanında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur
 • İşletme alanında çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
 • İş/işletme kurmanın gereklerini kavrar, alanında edindiği bilgileri iş ve işletme düzeyinde kullanır
 • İşletme yönetiminin örgüt ve diğer alanlarında verileri yorumlayıp değerlendirir, sorunları analiz eder; çözüm önerileri geliştirir.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
 • Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
 • Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
 • Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
 • İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
 • Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
 • Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
 • Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
 • Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
 • Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
 • Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 • Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
 • Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
 • İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
 • İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
 • Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
 • Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
 • Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
 • Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
 • Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
 • Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
 • İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 1.0 2.0
İKT111İktisada Giriş I 927001 3 0 0 8.0 3.0
İŞL101Genel İşletme I 927001 3 0 0 9.0 3.0
İŞL103Genel Muhasebe I 927001 3 0 0 9.0 3.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 1.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 15 0 0 30.0 15.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 1.0 2.0
İKT112İktisada Giriş II 927001 3 0 0 6.0 3.0
İŞL102Genel İşletme II 927001 3 0 0 8.0 3.0
İŞL104Genel Muhasebe II 927001 3 0 0 7.0 3.0
SBK142Hukukun Temel Kavramları 927001 3 0 0 5.0 3.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 0 0 31.0 18.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
İKT211Mikro İktisat 927001 3 0 0 4.0 3.0
İŞL201Yönetim ve Organizasyon 927001 3 0 0 4.0 3.0
İŞL203Davranış Bilimleri 927001 3 0 0 4.0 3.0
İŞL207Pazarlama İlkeleri 927001 3 0 0 4.0 3.0
İŞL209İşletme Matematiği 927001 3 0 0 4.0 3.0
İŞS-3Seçmeli Ders 927003 0 0 0 10.0 3.0
Toplam 15 0 0 30.0 18.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
İKT212Makro İktisat 927001 3 0 0 5.0 3.0
İŞL202Pazarlama Yönetimi 927001 3 0 0 4.0 3.0
İŞL204İşletmeciler İçin İstatistik 927001 3 0 0 3.0 3.0
İŞL208Örğütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 927001 3 0 0 4.0 3.0
İŞS-4Seçmeli Ders 927003 0 0 0 10.0 3.0
SBK242.Borçlar Hukuku 927001 2 0 0 4.0 2.0
Toplam 14 0 0 30.0 17.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
İŞL301Maliyet Muhasebesi I 927001 3 0 0 4.0 3.0
İŞL303Finansal Yönetim I 927001 3 0 0 3.0 3.0
İŞL305Pazarlama Araştırmaları I 927001 3 0 0 4.0 3.0
İŞL307İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 3 0 0 5.0 3.0
İŞL309Üretim Yönetimi 927001 3 0 0 4.0 3.0
İŞS-5Seçmeli Ders 927003 0 0 0 10.0 3.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 15 0 0 30.0 18.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
İŞL302Maliyet Muhasebesi II 927001 3 0 0 4.0 3.0
İŞL304Finansal Yönetim II 927001 3 0 0 3.0 3.0
İŞL306Pazarlama Araştırmaları II 927001 3 0 0 4.0 3.0
İŞL308Optimizasyon 927001 3 0 0 4.0 3.0
İŞL310Stratejik Yönetim 927001 3 0 0 5.0 3.0
İŞS-6Seçmeli Ders 927003 0 0 0 10.0 3.0
Toplam 15 0 0 30.0 18.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
İŞL401İşletme Politikası 927001 3 0 0 2.0 3.0
İŞL403Menkul Kıymet Analizi ve Portföy Yönetimi 927001 3 0 0 3.0 3.0
İŞS-7Seçmeli Ders 927003 0 0 0 25.0 3.0
Toplam 6 0 0 30.0 9.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
İŞL402Finansal Tablo Analizi 927001 3 0 0 5.0 3.0
İŞS-8Seçmeli Ders 927003 0 0 0 25.0 3.0
Toplam 3 0 0 30.0 6.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 2.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 2.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 2.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 2.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
İŞS-3 / Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İKT205 İktisat Tarihi I 927001 3 0 0 5.0
İŞL211 Envanter Bilanço 927001 3 0 0 5.0
SBK223 Yönetim Bilimi 927001 3 0 0 5.0
SBK241 Anayasa Hukuku 927001 3 0 0 5.0
SBK243 İdare Hukuku 927001 3 0 0 5.0
YDİ201 Mesleki İngilizce I 927001 2 0 0 5.0
İŞS-4 / Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İKT206 İktisat Tarihi II 927001 3 0 0 5.0
İŞL206. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 5.0
İŞL210 Bilgisayarlı Muhasebe 927001 2 0 0 5.0
SBK224 Türk Kamu Yönetimi 927001 3 0 0 5.0
SBK246 Türk Anayasa Hukuku 927001 3 0 0 5.0
YDİ202 Mesleki İngilizce II 927001 2 0 0 5.0
İŞS-5 / Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İKT317 Uluslararası İktisat I 927001 3 0 0 5.0
İŞL311 Kişisel Satış Teknikleri 927001 3 0 0 5.0
İŞL313 Reklamcılık 927001 3 0 0 5.0
İŞL315 Tüketici Davranışları 927001 3 0 0 5.0
İŞL319 Sayısal Yöntemler I 927001 3 0 0 5.0
İŞL321 Yönetim Ekonomisi 927001 3 0 0 5.0
İŞL323 İşletmeciler İçin İstatistik II 927001 3 0 0 5.0
SBK311 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 3 0 0 5.0
SBK313 Türk Siyasal Hayatı 927001 3 0 0 5.0
SBK321 Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar 927001 3 0 0 5.0
SBK323 Türk İdare Tarihi 927001 3 0 0 5.0
YDİ301 Yabancı Dil V 927001 2 0 0 5.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İŞS-6 / Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İKT318 Uluslararası İktisat II 927001 3 0 0 5.0
İKT326 İktisadi Düşünceler Tarihi 927001 3 0 0 5.0
İŞL312 Toplam Kalite Yönetimi 927001 3 0 0 5.0
İŞL314 Yönetim Ekonomisi 927001 3 0 0 5.0
İŞL316 Uluslararası İşletmecilik 927001 3 0 0 5.0
İŞL318 Halkla İlişkiler 927001 3 0 0 5.0
İŞL320 Hizmet Pazarlaması 927001 3 0 0 5.0
İŞL322 Siyasal Pazarlama 927001 3 0 0 5.0
İŞL324 İhracat Yönetimi 927001 3 0 0 5.0
İŞL326 Şirketler Muhasebesi 927001 3 0 0 5.0
İŞL328 Bankacılık ve Finans 927001 3 0 0 5.0
İŞL330 Sayısal Yöntemler II 927001 3 0 0 5.0
İŞL334 Zaman ve Stres Yönetimi 927001 3 0 0 5.0
SBK322 Yerel Yönetimler 927001 3 0 0 5.0
SBK346 AB Hukuku 927001 3 0 0 5.0
YDİ302 Yabancı Dil VI 927001 2 0 0 5.0
İŞS-7 / Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İKT421 Kalkınma İktisadı 927001 3 0 0 5.0
İKT423 Kırsal Kalkınma 927001 3 0 0 5.0
İKT425 Uluslararası İktisadi İlişkiler 927001 3 0 0 5.0
İKT427 Kadın ve Ekonomi 927001 3 0 0 5.0
İKT429 İktisat Politikası 927001 3 0 0 5.0
İŞL405 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 3 0 0 5.0
İŞL407 Elektronik Pazarlama 927001 3 0 0 5.0
İŞL409 Yönetim Muhasebesi 927001 3 0 0 5.0
İŞL411 Liderlik Teorileri 927001 3 0 0 5.0
İŞL413 Çağdaş Yönetim Becerileri 927001 3 0 0 5.0
İŞL415 Muhasebe Standartları ve Uygulamaları 927001 3 0 0 5.0
İŞL417 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi 927001 3 0 0 5.0
İŞL419 Finansal Türevler 927001 3 0 0 5.0
İŞL423 Tarımsal Pazarlama Teknikleri 927001 3 0 0 5.0
SBK443 Uluslararası Ticaret Hukuku 927001 3 0 0 5.0
SBK449 Kamu Maliyesi 927001 3 0 0 5.0
YDİ401 Yabancı Dil VII 927001 2 0 0 5.0
İŞS-8 / Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İKT420 Türkiye Ekonomisi 927001 3 0 0 5.0
İKT422 Bölgesel Kalkınma 927001 3 0 0 5.0
İKT426 AB ve Türkiye 927001 3 0 0 5.0
İŞL404 Uluslararası Pazarlama 927001 3 0 0 5.0
İŞL406 Uluslararası Yönetim 927001 3 0 0 5.0
İŞL408 Motivasyon Teorileri 927001 3 0 0 5.0
İŞL410 Uluslararası Finansman Yönetimi 927001 3 0 0 5.0
İŞL412 Proje Hazırlama ve Yönetimi 927001 3 0 0 5.0
İŞL414 Muhasebe Denetimi 927001 3 0 0 5.0
İŞL416 Kurumsal Yönetim 927001 3 0 0 5.0
İŞL418 AB Ortak Politikası ve Tr Uyum Süreci 927001 3 0 0 5.0
İŞL420 İşletmelerde Kaynak Yönetimi 927001 3 0 0 5.0
İŞL428 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927001 3 0 0 5.0
YDİ402 Yabncı Dil VIII 927001 2 0 0 5.0