Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Samsun Sağlık Yüksekokulu - Hemşirelik Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

TARİHÇE
Samsun Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü 2 Kasım 1996 tarih ve 22805 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan10 Ekim 1996 tarih ve 96/8665 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan 22/11/1996 tarihli işbirliği protokolü çerçevesinde 20 Mart 1997 tarihinde gerekli yasal işlemler yerine getirilerek kurulmuştur. Bu tarihten itibaren Samsun Sağlık yüksekokulunda kurulan hemşirelik bölümü 4 yıllık eğitim öğretim süreci ile öğrencilerine eğitim vermeye devam etmektedir. Hemşirelik Bölümü ilk açıldığı yıllarda 42 öğrenci ile eğitim öğretime başlamış olup, 2012 yılı itibariyle yabancı öğrencilerle birlikte bu sayı 118 olmuştur.
2006-2007 Eğitim öğretim yılında Halk sağlığı hemşireliği alanında yükseklisans eğitimi okulumuz öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Bu bölümden 13 öğrenci mezun olmuş, 1 öğrenci ise devam etmektedir. 2008-2009 Eğitim öğretim yılında Psikiyatri hemşireliği alanında yükseklisans eğitimi okulumuz öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Bu bölümden 4 öğrenci mezun olmuştur. 2012-2013 yılında Evde Bakım Hemşireliği yüksek lisans programı I. Öğretim Tezli, II. Öğretim ve uzaktan eğitim Tezsiz olmak üzere açılmış olup ilk öğrencilerini 2012-2013 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında alacaktır.
Hemşirelik bölümünde 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 7 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Hemşirelik bölümünde eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında bilimsel çalışmalar, konferanslar, paneller ve sosyal sorumluluk projeleri yürütülmektedir.
Bölümümüz Polonya, Litvanya, İspanya, Portekiz ve Finlandiya da bulunan üniversitelerle Erasmus programları çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapılmaktadır.
Bölümümüz ülkemizde bulunan pek çok üniversite ile Farabi programı çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği programını aktif olarak yürütmektedir.

MİSYONUMUZ
Sağlık ekibine toplum gereksinimleri doğrultusunda, bilimsel bilgi ve modeller ışığında, güncel teknolojiyi kullanarak, bilimsel kültürel ve sosyal açıdan donanımlı insan haklarına ve etik değerlere önem veren, eleştirel düşünen, etkili iletişim, problem çözme ve araştırma becerisine sahip, hasta/çalışan memnuniyeti ve güvenliğinin ön planda tutulduğu ekip anlayışını benimseyen, ürettikleri hizmetleri ve teknolojiyi toplum yararına sunan nitelikli, hümanist hemşireler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ
Bilimsel özgürlüğe inanan güvenilir, üst düzey hemşirelik bilgi ve becerisi ile donanımlı ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen hemşirelerin yetiştirilmesi, toplumun sağlık düzeyini yükseltmektir.

Kazanılan Derece

Bu bölümden öğrenciler "HEMŞİRE" ünvanı alarak mezun olurlar

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bu programa başvuru yapabilmek için ÖSYM sınavından geçerli not almak gerekir. Geçerli not alan öğrenciler kayıt tarihlerine uygun olarak başvuru yapabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bölümde hem teorik hem de uygulamalı eğitim ilkelerine uygun olarak eğitim öğretim devam etmektedir. Ayrıca öğrenciler kayıt oldukları dersin içeriğine uygun olarak sosyal alan stajları yapabilir ve sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

bu programdan başarı ile mezun olabilmek niçin 120 ders kredisi ve 30 seçmeli ders kredisini öğrenciler almalı, toplamda 240 AKTS ile öğrenciler mezun olmalıdır.

Program Profili

Hemşirelik programı uygulamalı ve teorik içerikli derslerden oluşmaktadır. Programda öğrenciler 120 saat zorunlu 30 saat seçmeli (toplam 240 AKTS)dersleri alarak hemşire ünvanı ile mezun olurlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

mezun bilgi sistemi bulunmadığı için öğrencilerin istihdamı konusunda net bilgi vermek zor olacaktır. Ancak mezunlarla yapılan görüşmelerle mezunlarımızın %95 inin iş sahibi olduğu %60 dan fazlasının kamu sektöründe daha düşük bir kısmının ise özel sektörde iş bulduğu tespit edilmiştir. Mezunlar hemşire olarak çalışmakla birlikte üniversitelerde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarında istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Öğrenciler hemşirelik alanında mevcut yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

öğrenciler eğitim öğretim süreçlerinde tüm derslerden bir vize ve bir final sınavı olmak zorundadırlar. Ayrıca uygulamalı derslerde uygulama değerlendirmesi hem vize hem de final notuna eklenerek hesaplama yapılmaktadır. Uygulamalı dersin içeriğine uygun olarak kısa sınavlar, sözlü sınavlar, uygulamalı sınavlar, etkinlikler, projeler, seminer notları değerlendirmede kullanılmaktadır. Uygulamalı dersler için uygulama değerlendirme formları bulunmakta olup herbir öğrenci için kriterlere uygunluk bu formlar üzerinden değerlendirilerek yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için 120 saat zorunlu, 30 saat seçmeli ders yükünü VE 240 AKTS'yi tamamlamak zorundadır. Öğrenciler bütün dersleri başarmak zorundadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç.Dr. İlknur AYDIN AVCİ, Hemşirelik Bölüm Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun Sağlık Yüksekokulu
Kurupelit Yerleşkesi
Samsun
03623121919 / 6360

Bölüm Olanakları

Bölümden mezun olan öğrenciler hemşire ünvanına sahip olurlar. Bölüm Samsun Sağlık Yüksekokulu binasında geniş dersliklere ve ferah eğitim öğretim ortamına sahip öğrenme laboratuvarlarına sahiptir. Bölümde teknik beceri laboratuvarı, 180 kişilik anfi, 6 derslik ve bilgisayar sınıfı mevcuttur. Ayrıca Yüksekokulun yemekhane, okuma salonu, konferans salonu, kantin, sosyal alanlar ve seminer odası imkanları hemşirelik bölümü öğrencileri içinde geçerlidir.

Program Çıktıları

 1. Günlük yaşamında birey ve bireyin sağlığını etkileyebilecek her türlü değişim ve gelişmelere karşı duyarlı olur
 2. Bireyin bütüncül ve hümanist yaklaşımla bakım gereksinimlerini saptar
 3. Bakım Gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
 4. Saptadığı gereksinimlere yönelik profesyonel bakım verebilir
 5. Verdiği bakımı sürekli denetleyip değerlendirebilir
 6. Sağlık ekibi içindeki rolünü yeterli ve yetkili biçimde yürütebilir
 7. Ülke sağlığının yükseltilmesi çalışmalarına etkin ve etkili katılabilme ve katkısının sonucunu değerlendirerek ileriye dönük hedefler saptayabilme, bu hedeflere ulaşmak için yeni stratejiler belirler.
 8. Ulusal ve Uluslar arası mesleki platformlarda yer alabilir
 9. Sorumluluklarını bilinçli taşıyabilen ve yetkilerini doğru kullanabilir
 10. Görevlerini yerine getirirken tüm uygulamalarında mesleki değerleri ve etiği önde tutabilir
 11. Hemşirelik bilim ve sanatını araştırma temelli ve kanıta dayalı yürütebilir
 12. Sağlık bakımının yükseltilmesinde araştırma yoluyla bilgi tabanının ilerletilmesinde, uygulamacı, bilim adamı ve eğitici olarak geleceğin öncüleri olabilir
 13. Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirebilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Günlük yaşamında birey ve bireyin sağlığını etkileyebilecek her türlü değişim ve gelişmelere karşı duyarlı olur
 • Bireyin bütüncül ve hümanist yaklaşımla bakım gereksinimlerini saptar
 • Bakım Gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
 • Saptadığı gereksinimlere yönelik profesyonel bakım verebilir
 • Verdiği bakımı sürekli denetleyip değerlendirebilir
 • Sağlık ekibi içindeki rolünü yeterli ve yetkili biçimde yürütebilir
 • Ülke sağlığının yükseltilmesi çalışmalarına etkin ve etkili katılabilme ve katkısının sonucunu değerlendirerek ileriye dönük hedefler saptayabilme, bu hedeflere ulaşmak için yeni stratejiler belirler.
 • Ulusal ve Uluslar arası mesleki platformlarda yer alabilir
 • Sorumluluklarını bilinçli taşıyabilen ve yetkilerini doğru kullanabilir
 • Görevlerini yerine getirirken tüm uygulamalarında mesleki değerleri ve etiği önde tutabilir
 • Hemşirelik bilim ve sanatını araştırma temelli ve kanıta dayalı yürütebilir
 • Sağlık bakımının yükseltilmesinde araştırma yoluyla bilgi tabanının ilerletilmesinde, uygulamacı, bilim adamı ve eğitici olarak geleceğin öncüleri olabilir
 • Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirebilir.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
HEM101Hemşirelik Esasları-I Zorunlu 3 8 0 7.0 5.0
HEM103Anatomi Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
HEM105Biyokimya Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
HEM107Fizyoloji Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
HEM109Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
HEMSEÇ-1ASeçmeli - 1A SDG 2 0 0 2.0 0.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 10 0 23.0 26.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
HEM102Genel Beslenme Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
HEM104Hemşirelik Esasları-II Zorunlu 4 12 0 10.0 20.0
HEM106Sağlığı Tanımlama Değerlendirme Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
HEM108Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 14 12 0 20.0 26.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HEM201Farmakoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
HEM203Patoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
HEM205İç Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 6 12 0 12.0 0.0
HEM207Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 14 12 0 20.0 6.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HEM202Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 6 12 0 12.0 0.0
HEM204Sağlık Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
HEM206Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 12 12 0 18.0 2.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HEM301Doğum ve Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 6 12 0 12.0 20.0
HEM303İlk Yardım Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
HEM305Hemşirelik Tarihi Deontolojisi ve Bakım Etiği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
HEM309Hemşirelikte Öğretim Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 12 12 0 18.0 24.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HEM302Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 6 12 0 12.0 0.0
HEM304Araştırma Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
HEM306Biyoistatistik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
HEM310Hemşirelikte Yönetim Zorunlu 4 4 0 6.0 0.0
Toplam 14 16 0 22.0 0.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HEM401Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 6 12 0 12.0 0.0
HEM403Halk Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 6 12 0 12.0 0.0
HEMSEÇ-7ASeçmeli - 7A SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 14 24 0 26.0 0.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HEM414Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
HEMSEÇ-8ASeçmeli-8A SDG 4 24 0 16.0 0.0
Toplam 6 24 0 18.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

HEMSEÇ-1A / Seçmeli - 1A
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HEM111 Histoloji-Embriyoloji 2 0 0 2.0 2.0
HEM113 Psikoloji 2 0 0 2.0 2.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
HEMSEÇ-7A / Seçmeli - 7A
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HEM413 Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık 2 0 0 2.0 0.0
HEMSEÇ-8A / Seçmeli-8A
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HEM416 İç Hastalıkları Hemşireliği İntörn Uygulaması 4 24 0 16.0 0.0
HEM418 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörn Uygulaması 4 24 0 16.0 0.0
HEM420 Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği İntörn Uygulaması 4 24 0 16.0 0.0
HEM422 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntörn Uygulaması 4 24 0 16.0 0.0
HEM424 Hemşirelikte Yönetim İntörn Uygulaması 4 24 0 16.0 0.0
HEM426 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntörn Uygulaması 4 24 0 16.0 0.0
HEM428 Halk Sağlığı Hemşireliği İntörn Uygulaması 4 24 0 16.0 0.0