Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Samsun Sağlık Yüksekokulu - Ebelik Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde, Ebelik eğitimine 1992 yılında Ön Lisans Programı olarak başlanmıştır.
1996 yılında Sağlık Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı arasında Sağlık hizmetlerinin verimli olarak yürütülmesinde ihtiyaç duyulan ebe ve hemşirelerin yükseköğretim sistemi ile uluslar arası normlara uygun olarak yetiştirilmesini gerçekleştirmek üzere 22.11.1996 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık meslek liselerinin üniversitelere devredilmesi ve yüksek okulumuzun eğitim süresinin 4 yıla çıkarılma kararı alınmıştır.

Samsun Sağlık Yüksekokulu 2 Kasım 1996 tarih ve 22805 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan10 Ekim 1996 tarih ve 96/8665 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan 22/11/1996 tarihli işbirliği protokolü çerçevesinde 20 Mart 1997 tarihinde gerekli yasal işlemler yerine getirilerek kurulmuştur.

1996 yılından itibaren Samsun Sağlık Meslek Lisesi binasında Samsun Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik Bölümü olarak lisans düzeyinde eğitimini sürdürmektedir. Lisans düzeyinde ilk mezunlarını 1999 yılında vermiştir.

Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında yapılan işbirliği ve Sağlık Bakanlığı ile Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörlüğü arasında düzenlenen protokol gereği; Ebelik Önlisans Programı mezunları için Yüksekokulumuzda 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Ebelik Lisans Tamamlama Programı açılmıştır.


Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ebelik alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları


Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması, Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı'ndan yeterli puan almış olmak vb.
Türk Öğrenciler ,Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Bu konuda öğrenciler için hazırlanan bilgiler, kitapçık halinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerine kayıt sırasında verilmektedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
Orta öğretimden yüksek öğretime geçişte iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.


Program Profili

1. Ebelik bölümü lisans programı; lisans mezunu Ebe yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Programın amacı;
bireyin, ailenin, toplumun ve özellikle de anne ve çocuğun sağlığını korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan; gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde gerekli bakım ve danışmanlığı sağlayan; ebelik hizmeti verebilecek yetenek, yeterlilik, bilgi, beceri ve tutuma sahip, özgüveni yüksek çağdaş ebeler yetiştirmektir

2. Bu program temel tıp bilimleri, ebelik mesleği ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planlarında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ebelik Bölümünü bitiren mezunlarımız koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık kuruluşlarında hemşirelik ve ebelik hizmetleri ile yöneticilik ve eğiticilik yapabilmektedirler. Ebeler kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve Temel Sağlık Hizmetlerinde, özel sağlık merkezleri ve üniversite hastanelerinde çalışmaktadırlar.

koruyucu sağlık hizmetlerinde , çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde ve sağlık hizmetlerinin sosyalleştiği bölgelerde; kırsal alanda sağlık hizmetlerinde denetici ebe,ziyaretci ebe olarak, tedavi edici sağlık kurumlarında; doğum evleri ve hastanelerin doğum kliniklerinde ve aile planlaması kliniklerinde sorumlu ebe, klinik ebesi veya eğitimci olarak görev alırlar.

Sağlık bakanlığı bünyesinde bulunan aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezleri ile kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastaneleri, özel hastanelerin kadın doğum ve yeni doğan klinikleri ebelik mezunu gençlerin iş alanlarını oluşturmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Teorik derslerin değerlendirilmesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Uygulamalı Meslek Derslerinin Değerlendirilmesi:
Öğrencilerin uygulama başarı durumunun değerlendirilmesi dersin ilgili öğretim elemanı tarafından uygulama ortamında yapılır. Başarı durumu, bu dersin özelliğine göre geliştirilmiş olan değerlendirme kriterleri (kuramsal bilginin uygulamaya aktarımı, gözlem ve izlemlerin değerlendirilmesi, seminerler ile olgu sunumlarında ve tartışmalarında öğrenci performansının değerlendirilmesi, uygulama sınavı v.b.) doğrultusunda dersin öğretim elemanınca belirlenir.
(2) Uygulama notu, uygulamayı yaptıran öğretim elemanı ve elemanları tarafından 100 (Yüz) tam not üzerinden belirlenir.


Yıl sonu başarı notunun hesaplanmasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınır. Önce ara sınav notuna uygulama notu eklenerek ikiye bölünür bu notun %40’ı alınır. Sonra yıl sonu notuna uygulama notu eklenip ikiye bölünür ve bunun %60’ı alınır. Bu iki notun toplanması ile yıl sonu başarı notu elde edilir. Öğrencinin yıl sonu sınavı notunun en az 50 başarı notunun ise en az 60 olması zorunludur. Yıl sonu sınavı notu 50’nin altında olan öğrenci doğrudan başarısız olarak sayılır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Ebelik Lisans Programını tamamlayabilmek için toplam 240 kredilik ders ve Mezuniyet kriterlerini tamamlamış olması gerekir ( Doğum Öncesi Doğum ve doğum sonrası gebe izlemi, Doğum Yaptırma ve yeni doğan izlemi gibi.)

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yrd. Doç.Dr. Birsen ALTAY Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu Kurupelit / Samsun Tel: (0362) 3121919 Fax: (0362) 4576926 E-Posta: baltay@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölüm’de, 2 Yardımcı doçent ve 5 Öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Bölüme ait 1 adet beceri laboratuar ( 1 Temel İlke ve Uygulamalar Beceri Laboratuarı ve Doğum Bilgisi Beceri Laboratuarı) mevcuttur. Uygulama alanı olarak; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Eğitim- Araştırma Hastanesi ve Doğum ve Çocuk Bakım Evi , Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri ve Yerel yönetimlere ait Sağlık Kuruluşları kullanılmaktadır.Program Çıktıları

 1. Günlük yaşamında birey ve bireyin sağlığını etkileyebilecek her türlü değişim ve gelişmelere karşı duyarlı olabilen
 2. Bireyin bütüncül ve hümanist yaklaşımla bakım gereksinimlerini saptayabilen
 3. Bakım Gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlayabilen
 4. Saptadığı gereksinimlere yönelik profesyonel bakım verebilen
 5. Verdiği bakımı sürekli denetleyip değerlendirebilen
 6. Sağlık ekibi içindeki rolünü yeterli ve yetkili biçimde yürütebilen
 7. Ülke sağlığının yükseltilmesi çalışmalarına etkin ve etkili katılabilen ve katkısının sonucunu değerlendirerek ileriye dönük hedefler saptayabilen, bu hedeflere ulaşmak için yeni stratejiler belirleyebilen
 8. Ulusal ve Uluslar arası mesleki platformlarda yerini alabilen
 9. Sorumluluklarını bilinçli taşıyabilen ve yetkilerini doğru kullanabilen, Görevlerini yerine getirirken tüm uygulamalarında mesleki değerleri ve etiği önde tutabilen
 10. Ebelik bilim ve sanatını araştırma temelli ve kanıta dayalı yürütebilen
 11. Sağlık bakımının yükseltilmesinde araştırma yoluyla bilgi tabanının ilerletilmesinde, uygulamacı, bilim adamı ve eğitici olarak geleceğin öncüleri olabilen
 12. Gebelikte, Gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneyi yapabilen, Gebelikte dahili ve cerrahi sorunların bakımını yapabilen ve riskli durumlarda sevk edebilen
 13. Annenin öncesi doğum ve sonu dönemde annenin bakım ve izlemini yapabilen, , hamilelikte ve doğum sonrası beslenmeyi uygulayabilen, Gerekli durumlarda hastaneye sevk edebilen
 14. Normal doğumları yaptıran, gerekli hallerde epizyotomi yapabilen, Acil durumlarda makat doğumu yaptırabilen
 15. Aile planlaması eğitim ve uygulamalarına katılabilen
 16. Sağlıklı ve riskli yeni doğanı tanılayan bakım ve izlemini yapabilen, gerektiğinde hastaneye sevk edebilen
 17. 0-6 yaş arası sağlıklı ve hasta çocuğu tanılayan ve gerekli ebelik bakımını yapabilen gerektiğinde hastaneye sevk edebilen
 18. Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmektir

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Günlük yaşamında birey ve bireyin sağlığını etkileyebilecek her türlü değişim ve gelişmelere karşı duyarlı olabilen
 • Bireyin bütüncül ve hümanist yaklaşımla bakım gereksinimlerini saptayabilen
 • Bakım Gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlayabilen
 • Saptadığı gereksinimlere yönelik profesyonel bakım verebilen
 • Verdiği bakımı sürekli denetleyip değerlendirebilen
 • Sağlık ekibi içindeki rolünü yeterli ve yetkili biçimde yürütebilen
 • Ülke sağlığının yükseltilmesi çalışmalarına etkin ve etkili katılabilen ve katkısının sonucunu değerlendirerek ileriye dönük hedefler saptayabilen, bu hedeflere ulaşmak için yeni stratejiler belirleyebilen
 • Ulusal ve Uluslar arası mesleki platformlarda yerini alabilen
 • Sorumluluklarını bilinçli taşıyabilen ve yetkilerini doğru kullanabilen, Görevlerini yerine getirirken tüm uygulamalarında mesleki değerleri ve etiği önde tutabilen
 • Ebelik bilim ve sanatını araştırma temelli ve kanıta dayalı yürütebilen
 • Sağlık bakımının yükseltilmesinde araştırma yoluyla bilgi tabanının ilerletilmesinde, uygulamacı, bilim adamı ve eğitici olarak geleceğin öncüleri olabilen
 • Gebelikte, Gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneyi yapabilen, Gebelikte dahili ve cerrahi sorunların bakımını yapabilen ve riskli durumlarda sevk edebilen
 • Annenin öncesi doğum ve sonu dönemde annenin bakım ve izlemini yapabilen, , hamilelikte ve doğum sonrası beslenmeyi uygulayabilen, Gerekli durumlarda hastaneye sevk edebilen
 • Normal doğumları yaptıran, gerekli hallerde epizyotomi yapabilen, Acil durumlarda makat doğumu yaptırabilen
 • Aile planlaması eğitim ve uygulamalarına katılabilen
 • Sağlıklı ve riskli yeni doğanı tanılayan bakım ve izlemini yapabilen, gerektiğinde hastaneye sevk edebilen
 • 0-6 yaş arası sağlıklı ve hasta çocuğu tanılayan ve gerekli ebelik bakımını yapabilen gerektiğinde hastaneye sevk edebilen
 • Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmektir
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE101Ebelik Esasları-I Zorunlu 3 8 0 7.0 5.0
EBE103Anatomi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
EBE105Biyokimya Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EBE107Fizyoloji Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
EBE109Mikrobiyoloji-Parazitoloji Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
EBESEÇ-1Seçmeli - 1 SDG 2 0 0 2.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 10 0 23.0 20.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0.0 0.0
EBE102Ebelik Esasları-II Zorunlu 4 12 0 10.0 22.0
EBESEÇ-2Seçmeli - 2 SDG 2 0 0 2.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 10 12 0 16.0 26.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0.0 0.0
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EBE201Hastalıklar Bilgisi Zorunlu 4 8 0 8.0 12.0
EBE203Doğum Bilgisi I (Doğum Öncesi Dönem) Zorunlu 4 4 0 6.0 8.0
EBE205Farmakoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EBE207Patoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EBESEÇ-3Seçmeli - 3 SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 16 12 0 22.0 26.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EBE202Doğum Bilgisi-II (Riskli Doğum Öncesi Dönem) Zorunlu 2 8 0 6.0 12.0
EBE212Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Zorunlu 4 8 0 8.0 0.0
EBE214Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
EBESEÇ-4Seçmeli - 4 SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 13 16 0 21.0 14.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0.0 0.0
EBE301Doğum Bilgisi III (Normal Doğum ve Doğum Sonrası) Zorunlu 4 12 0 10.0 14.0
EBE303Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi Zorunlu 2 8 0 6.0 12.0
EBESEÇ-5Seçmeli - 5 SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 8 20 0 18.0 26.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0.0 0.0
EBE302Doğum Bilgisi IV (Riskli Doğum Sonrası) Zorunlu 4 8 0 8.0 8.0
EBE304Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi Zorunlu 4 8 0 8.0 6.0
EBE306Araştırma Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EBE308Biyoistatistik Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EBESEÇ-6Seçmeli - 6 SDG 2 0 0 2.0 0.0
STJ302Yaz Stajı Zorunlu 0 0 0 0.0 8.0
Toplam 14 16 0 22.0 26.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0.0 0.0
EBE401Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2.0 6.0
EBE409Entegre Uygulamaları-I Zorunlu 4 24 0 16.0 0.0
EBESEÇ-7Seçmeli - 7 SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 8 24 0 20.0 6.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0.0 0.0
EBE412Entegre Uygulamaları-II Zorunlu 4 24 0 16.0 0.0
EBESEÇ-8Seçmeli - 8 SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 6 24 0 18.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBESEÇ-1 / Seçmeli - 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE111 Psikoloji 2 0 0 2.0 2.0
EBE113 Histoloji-Embriyoloji 2 0 0 2.0 2.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
ADSDR / Alan Dışı Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBESEÇ-2 / Seçmeli - 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE104 Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri 2 0 0 2.0 0.0
EBE106 Genel Beslenme 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
EBESEÇ-3 / Seçmeli - 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE209 Sağlık Sosyolojisi 2 0 0 2.0 2.0
EBE211 Genetik 2 0 0 2.0 2.0
EBESEÇ-4 / Seçmeli - 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE208 İlk Yardım 2 0 0 2.0 0.0
EBE216 Cinsel Sağlık 2 0 0 2.0 0.0
EBESEÇ-5 / Seçmeli - 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE305 Ebelikte Öğretim 2 0 0 2.0 2.0
EBE313 Obstetrik ve Jinekolojik Aciller 2 0 0 2.0 0.0
EBESEÇ-6 / Seçmeli - 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE316 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 0.0
EBE318 Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı 2 0 0 2.0 0.0
EBESEÇ-7 / Seçmeli - 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE405 Ebelikte Yönetim 2 0 0 2.0 2.0
EBE407 Ebelik Tarihi ve Deontoloji 2 0 0 2.0 2.0
EBESEÇ-8 / Seçmeli - 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE404 Transkültürel Bakım 2 0 0 2.0 2.0
EBE406 Aile İçi Şiddet 2 0 0 2.0 2.0
EBE408 Sağlık Politikaları 2 0 0 2.0 2.0
EBE410 Doğumda Yenilikler ve Yöntemler 2 0 0 2.0 0.0