Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • İlgili temel alanda, mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel, kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlılıklarını kapsayan çok boyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardan kazanarak, akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimari tasarım / planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
 • Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerine / önemine ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/tyyc.php on line 112
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesini bağımsız olarak yürütür, bu süreçler için araştırma projeleri planlar ve yürütür, yeni sentezler üretir.
 • Alanıyla ilgili bireysel çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alır. Bunun için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
 • Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesinde ortak çalışmaları planlar, sorumluluk alır ve yürütür.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
 • Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
 • Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
 • En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
 • Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
 • Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.
 • İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verir ve hareket eder.
 • Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererek adil davranış konularında kişisel duyarlılığa sahiptir.
 • Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibidir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
MAT107Matematik 927001 3 0 0 5.0 3.0
MIM101Temel Tasar 927001 2 8 0 10.0 6.0
MIM103Mimari Anlatım Teknikleri-I 927001 2 4 0 8.0 4.0
MIM105Mimarlık Kavramları 927001 2 2 0 5.0 3.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 11 14 0 30.0 18.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ENF101Temel Bilgi Teknolojileri 927001 3 0 0 5.0 3.0
MIM102Mimari Tasarım I 927001 2 8 0 10.0 6.0
MIM104Mimari Anlatım Teknikleri-II 927001 2 4 0 7.0 4.0
MIM108Mimarlık Tarihi-I 927001 3 0 0 3.0 3.0
MIM110Statik 927001 2 0 0 3.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 14 12 0 30.0 20.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I 927001 2 0 0 2.0 2.0
MIM201Mimari Tasarım II 927001 2 6 0 0.0 5.0
MIM203Bilgisayar Destekli Tasarım I 927001 2 2 0 0.0 3.0
MIM205Mimarlık Tarihi II 927001 3 0 0 0.0 3.0
MIM207Yapı Bilgisi I 927001 2 2 0 6.0 3.0
MIM209Mukavemet 927001 2 0 0 3.0 2.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 17 10 0 15.0 22.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II 927001 2 0 0 2.0 2.0
MIM200Staj 1 927001 0 0 0 0.0 0.0
MIM202Mimari Tasarım III 927001 2 6 0 0.0 5.0
MIM204Bilgisayar Destekli Tasarım II 927001 2 2 0 0.0 3.0
MIM206Mimarlık Tarihi III 927001 3 0 0 0.0 3.0
MIM208Yapı Bilgisi II 927001 2 2 0 6.0 3.0
MSEÇ-01Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 15 10 0 12.0 20.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
MIM301Mimari Tasarım IV 927001 2 6 0 0.0 5.0
MIM303Mimarlıkta Strüktürel Sistemler 927001 2 2 0 0.0 3.0
MSEÇ-02Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 0.0 0.0
YDI301Mesleki İngilizce I 927001 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 6 8 0 0.0 10.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
MIM300Staj 2 927001 0 0 0 0.0 0.0
MIM302Mimari Tasarım V 927001 2 6 0 0.0 5.0
MIM304Kentsel Tasarım Kuram ve İlkeleri 927001 2 2 0 0.0 3.0
MSEÇ-03Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 0.0 0.0
YDI302Mesleki İngilizce II 927001 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 6 8 0 0.0 10.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
MIM401Mimari Tasarım VI 927001 2 6 0 0.0 5.0
MIM403Şehircilik ve İmar Hukuku 927001 2 0 0 0.0 2.0
MIM405Mimaride Ekolojik Yaklaşımlar 927001 2 2 0 0.0 3.0
MSEÇ-04Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 6 8 0 0.0 10.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
MIM402Bitirme Projesi 927001 2 4 0 0.0 4.0
MIM404Yapı ve Proje Yönetimi 927001 2 2 0 0.0 3.0
SEÇ-05Seçmeli Dersler-V 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 6 0 0.0 7.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
MSEÇ-01 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MIM214 Çevre Davranış Bilgisi 927001 3 0 0 0.0
MIM216 Mimaride Çevre Denetimi 927001 2 2 0 0.0
MSEÇ-02 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MIM305 Mimarlık Kuramları 927001 3 0 0 0.0
MIM309 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı 927001 2 2 0 0.0
MIM311 Mimari Fotoğrafçılık 927001 2 2 0 0.0
MIM313 Mimarlıkta Kompozisyon 927001 2 2 0 0.0
MIM315 Mimaride Aydınlatma 927001 3 0 0 0.0
MIM317 Gelişmekte Olan Ülkelerde Konut 927001 2 2 0 0.0
MIM321 Kent, Kültür ve Toplum 927001 3 0 0 5.0
MIM323 Kültür ve Mimarlık 927001 3 0 0 0.0
MIM325 Mekan Analizi 927001 3 0 0 0.0
MIM327 Tarihi Çevre Koruma ve Resterasyon 927001 3 0 0 0.0
MIM329 Mimari Okumalar 927001 3 0 0 0.0
MSEÇ-03 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MIM306 Çağdaş Toplu Konut Uygulamaları 927001 3 0 0 0.0
MIM308 Mimaride Sosyal Boyutlar 927001 3 0 0 0.0
MIM310 Tarihi ve Geleneksel Çevrede Tasarım 927001 2 2 0 0.0
MIM312 Restorasyon ve Koruma İlkeleri 927001 2 2 0 0.0
MIM314 Mimaride Eskiz Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
MIM316 Mimarlıkta Malzeme Seçimi ve Kullanımı 927001 3 0 0 0.0
MIM320 Kentsel Mekanda Aydınlatma ve Donatılar 927001 3 0 0 0.0
MIM322 Kentsel Çevreyi Anlamak 927001 2 2 0 0.0
MIM324 Hafif Taşıyıcı Sistemler 927001 3 0 0 0.0
MSEÇ-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MIM407 Özellikli Bireyler İçin Tasarım 927001 2 2 0 0.0
MIM409 Karadeniz Mimarisi ve Gelişimi 927001 3 0 0 0.0
MIM411 Bina Akustiği ve Gürültü Kontrölü 927001 2 2 0 0.0
MIM413 Prefabrike Yapılar 927001 2 2 0 0.0
MIM417 Eğitim Yapıları Planlaması 927001 3 0 0 0.0
MIM419 Fuar ve Sergi Alanları Grafiği 927001 3 0 0 0.0
MIM421 Yapım Yönetim Ekonomisi 927001 3 0 0 0.0
MIM423 Uygulama Projesi 927001 3 0 0 0.0
MIM425 Binalarda Yangın Güvenliği 927001 3 0 0 0.0
MIM427 Kentsel Trafik Planlaması 927001 2 2 0 0.0
MIM429 Temel İstatistik 927001 2 2 0 0.0
SEÇ-05 / Seçmeli Dersler-V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MIM406 Mimari Portfolyo Tasarımı 927001 2 2 0 0.0
MIM408 Mimarlar, Yaşamları ve Çalışmaları 927001 2 2 0 0.0
MIM410 Medya ve Mimarlık 927001 3 0 0 0.0
MIM412 İnovasyon ve Girişimcilik 927001 3 0 0 0.0
MIM414 Çağdaş Kentsel Tasarım Yaklaşımları ve Uygulamaları 927001 2 2 0 0.0
MIM416 Kentler ve Yaşam Kalitesi 927001 3 0 0 5.0