Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Mimarlık Fakültesi - İç Mimarlık Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • İlgili temel alanda, mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel, kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlılıklarını kapsayan çok boyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardan kazanarak, akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimari tasarım / planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
 • Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerine / önemine ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/tyyc.php on line 112
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesini bağımsız olarak yürütür, bu süreçler için araştırma projeleri planlar ve yürütür, yeni sentezler üretir.
 • Alanıyla ilgili bireysel çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alır. Bunun için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
 • Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesinde ortak çalışmaları planlar, sorumluluk alır ve yürütür.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
 • Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
 • Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
 • En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
 • Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
 • Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.
 • İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verir ve hareket eder.
 • Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererek adil davranış konularında kişisel duyarlılığa sahiptir.
 • Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibidir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
ENF101Temel Bilgi Teknolojileri 927001 3 0 0 5.0 3.0
ICM101Projeye Giriş I 927001 4 4 0 0.0 6.0
ICM103Anlatım Teknikleri I 927001 2 2 0 0.0 3.0
ICM105Temel Tasarım I 927001 2 2 0 0.0 3.0
ICM107Mekan Bilgisi 927001 2 0 0 0.0 2.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 19 8 0 9.0 23.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
ICM102Projeye Giriş II 927001 4 4 0 0.0 6.0
ICM104Anlatım Teknikleri II 927001 2 2 0 0.0 3.0
ICM106Temel Tasarım II 927001 2 2 0 0.0 3.0
ICM108Sanat Tarihi 927001 2 0 0 0.0 2.0
ICM110Bilgisayar Ortamında Sunum Teknikleri 927001 2 2 0 0.0 3.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 18 10 0 4.0 23.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ICM201Proje I 927001 4 4 0 0.0 6.0
ICM203Yapı Bilgisi 927001 2 2 0 0.0 3.0
ICM205Strüktür 927001 2 2 0 0.0 3.0
ICM207Tasarım Tarihi 927001 2 0 0 0.0 2.0
ICM209Bilgisayar Destekli Çizim ve Tas. I 927001 2 2 0 0.0 3.0
ICM211İnsan ve Çevre 927001 2 0 0 0.0 2.0
ICMSEÇ-01Seçm.Ders.-1 927003 0 0 0 0.0 0.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I 927001 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 10 0 2.0 21.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ICM200Staj 1 927001 0 0 0 0.0 0.0
ICM202Proje II 927001 4 4 0 0.0 6.0
ICM204Yapı Malzemesi 927001 3 0 0 0.0 3.0
ICM206Detay Bilgisi 927001 2 2 0 0.0 3.0
ICM208Tasarım Kuramları 927001 2 0 0 0.0 2.0
ICM210Bilgisayar Destekli Çizim ve Tas. II 927001 2 2 0 0.0 3.0
ICMSEÇ-02Seçm.Ders.-2 927003 0 0 0 0.0 0.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YDI202Mesleki İngilizce 927001 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 17 8 0 2.0 21.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ICM301Proje III 927001 4 4 0 0.0 6.0
ICM303Mobilya Tarihi 927001 2 0 0 0.0 2.0
ICM305Yapı Donatımı I 927001 2 0 0 0.0 2.0
ICM307Bilgisayar Destekli Tasarım I 927001 2 2 0 0.0 3.0
ICMSEÇ-03Seçm.Ders.-3 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 10 6 0 0.0 13.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ICM300Staj 2 927001 0 0 0 0.0 0.0
ICM302Proje IV 927001 4 4 0 0.0 6.0
ICM304Mobilya Tasarımı 927001 2 2 0 0.0 3.0
ICM306Yapı Donatımı II 927001 2 0 0 0.0 2.0
ICM308Rölöve-Restorasyon 927001 2 2 0 0.0 3.0
ICMSEÇ-04Seçm.Ders.-4 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 10 8 0 0.0 14.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ICM401Proje V 927001 4 4 0 0.0 6.0
ICM403Uygulama Projesi 927001 2 2 0 0.0 3.0
ICM405Yapım Maliyeti 927001 2 0 0 0.0 2.0
ICM407İç Mimarlıkta Sürdürülebilir Tas. 927001 2 2 0 0.0 3.0
ICMSEÇ-05Seçm.Ders.-5 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 10 8 0 0.0 14.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ICM402Bitirme Projesi 927001 0 6 0 0.0 3.0
ICM404Mesleki İş Hukuku 927001 2 0 0 0.0 2.0
ICMSEÇ-06Seçm.Ders.-6 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 2 6 0 0.0 5.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
ICMSEÇ-01 / Seçm.Ders.-1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ICM213 Eskiz Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
ICM215 Perspektif 927001 2 2 0 0.0
ICM217 Uygulamada Kamusal Mekan 927001 2 2 0 0.0
ICMSEÇ-02 / Seçm.Ders.-2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ICM212 Tasarım ve Psikoloji 927001 3 0 0 0.0
ICM214 Tasarımcılar İçin Fotoğraf 927001 2 2 0 0.0
ICM218 İleri Boyama Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
MIM220 Mimarlık ve Disiplinler Arası Yaklaşımlar 927001 2 2 0 0.0
ICMSEÇ-03 / Seçm.Ders.-3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ICM309 Mutfak Tasarımı 927001 3 0 0 0.0
ICM311 Kent Mobilyası Tasarımı 927001 3 0 0 0.0
ICM313 Mimari Akustik ve Yangın Güvenliği 927001 3 0 0 0.0
ICMSEÇ-04 / Seçm.Ders.-4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ICM310 Ergonomi 927001 3 0 0 0.0
ICM312 Sinema ve Mekan 927001 2 2 0 0.0
ICM314 Bilgisayar Destekli Tasarım II 927001 2 2 0 0.0
ICMSEÇ-05 / Seçm.Ders.-5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ICM409 İleri Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım 927001 2 2 0 0.0
ICM411 Mekan Tasarımında Renk 927001 3 0 0 0.0
ICM413 Engelliler İçin Tasarım 927001 3 0 0 0.0
ICM415 İç Mimarlıkta Etkili Sunum Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
ICMSEÇ-06 / Seçm.Ders.-6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ICM406 Portfolyo Tasarımı 927001 2 2 0 0.0
ICM408 Medya ve Mekan 927001 2 2 0 0.0
ICM410 Mimari Animasyon 927001 2 2 0 0.0
ICM412 Fuar Standı Tasarımı 927001 3 0 0 0.0