Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Mimarlık Fakültesi - İç Mimarlık Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Mimarlık Fakültesi kuruluş kararnamesi: 01.02.2010 (Mimarlık - İç Mimarlık - Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ile)

Bu programda sadece 667 Karar Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarından, Fakültemize yerleştirilen özel öğrenciler eğitimlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

İÇ MİMAR

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında yeni öğrenci alınmayacaktır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

Dört yıllık eğitim süresince içmimari tasarım odaklı; temel tasarım, teknik resim, içmimari çevre ve mobilya tasarımı, konstrüksiyon, yapı bilgisi, rölöve-restorasyon, teknik donatım, anlatım teknikleri, malzeme, tasarım tarihi gibi teorik, teknik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Eğitim sürecinde tamamlanması zorunlu olan mesleki staj programı, öğrencilerin profesyonel yaşamla doğrudan bağ kurmalarını sağlamaktadır. Akademik düzeyde iletişimin sürdürüldüğü eğitim kurumları, mezunlar ve firmalar, seminer, workshop, uygulama, yurt içi ve yurt dışı geziler, fuarlar gibi etkinliklerle içmimarlık programını desteklemektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İçmimarlık Bölümü mezunları, kamu ve özel sektöre bağlı, sanayi, tasarım ofisleri, şantiyelerde, yaratıcı konumda, projelendirme, uygulama ve sunum aşamalarında çalışabilirler. Mesleğe dayalı yayıncılık sektöründe araştırmacı, yazar, danışman olarak görev alabilirler. Mesleki alanlarda bilirkişilik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve ALES, Yabancı Dil sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Öğrenci, teorik derslerde araştırma ödevi, sunum, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile değerlendirilmektedir. Uygulamalı derslerde ise yarıyıl içi proje çalışması, maket ve prototip uygulamaları, araştırma ödevi, sunum ve yarıyıl sonu eskiz sınavları ile değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Dr. Öğretim Üyesi Alper BODUR
İç Mimarlık Bölüm Başkanı

alper.bodur@omu.edu.tr
boduralper@yandex.com

Tel: 0 362 312 19 19 / 4768

Bölüm Olanakları

İçmimarlık Bölümü programı kapsamında kuramsal ve uygulamalı eğitim öğretim faaliyetleri, araştırma, bilimsel organizasyon, kültürel ve sosyal sorumluluk faaliyetleri bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma yöntemlerini öğrenir.
 2. Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
 3. Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
 4. İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
 5. Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
 6. Çeşitli tasarım teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.
 7. Malzeme ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
 8. İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
 9. Yaşanılan ortamların konforunu sağlamak için gerekli teknik donatım sistemlerini öğrenir.
 10. Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
 11. Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.
 12. Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturur.
 13. Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
 14. Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgiler edinir.
 15. Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
 16. Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
 17. Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma becerisi kazanır.
 18. Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
 19. İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
 20. Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
 21. İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
 22. Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
 23. Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
 24. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 25. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 26. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 27. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 28. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 29. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 30. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 31. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 32. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 33. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 34. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 35. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • İlgili temel alanda, mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel, kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlılıklarını kapsayan çok boyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardan kazanarak, akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimari tasarım / planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
 • Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerine / önemine ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma yöntemlerini öğrenir.
 • Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
 • Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
 • İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
 • Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
 • Çeşitli tasarım teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.
 • Malzeme ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
 • İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
 • Yaşanılan ortamların konforunu sağlamak için gerekli teknik donatım sistemlerini öğrenir.
 • Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
 • Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.
 • Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturur.
 • Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
 • Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgiler edinir.
 • Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/tyyc.php on line 112
 • Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
 • Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma becerisi kazanır.
 • Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
 • İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
 • Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
 • İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
 • Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
 • Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesini bağımsız olarak yürütür, bu süreçler için araştırma projeleri planlar ve yürütür, yeni sentezler üretir.
 • Alanıyla ilgili bireysel çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alır. Bunun için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
 • Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesinde ortak çalışmaları planlar, sorumluluk alır ve yürütür.
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
 • Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
 • Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
 • En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
 • Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
 • Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.
 • İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verir ve hareket eder.
 • Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererek adil davranış konularında kişisel duyarlılığa sahiptir.
 • Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibidir.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
ENF101Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ICM101Projeye Giriş I Zorunlu 4 4 0 6.0 0.0
ICM103Anlatım Teknikleri I Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
ICM105Temel Tasarım I Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
ICM107Mekan Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 19 8 0 23.0 9.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
ICM102Projeye Giriş II Zorunlu 4 4 0 6.0 0.0
ICM104Anlatım Teknikleri II Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
ICM106Temel Tasarım II Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
ICM108Sanat Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ICM110Bilgisayar Ortamında Sunum Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 18 10 0 23.0 4.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM201Proje I Zorunlu 4 4 0 6.0 0.0
ICM203Yapı Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
ICM205Strüktür Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
ICM207Tasarım Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ICM209Bilgisayar Destekli Çizim ve Tas. I Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
ICM211İnsan ve Çevre Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ICMSEÇ-01Seçm.Ders.-1 SDG 0 0 0 0.0 0.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 10 0 21.0 2.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM200Staj 1 Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
ICM202Proje II Zorunlu 4 4 0 6.0 0.0
ICM204Yapı Malzemesi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ICM206Detay Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
ICM208Tasarım Kuramları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ICM210Bilgisayar Destekli Çizim ve Tas. II Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
ICMSEÇ-02Seçm.Ders.-2 SDG 0 0 0 0.0 0.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YDI202Mesleki İngilizce Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 17 8 0 21.0 2.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM301Proje III Zorunlu 4 4 0 6.0 0.0
ICM303Mobilya Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ICM305Yapı Donatımı I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ICM307Bilgisayar Destekli Tasarım I Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
ICMSEÇ-03Seçm.Ders.-3 SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 10 6 0 13.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM300Staj 2 Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
ICM302Proje IV Zorunlu 4 4 0 6.0 0.0
ICM304Mobilya Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
ICM306Yapı Donatımı II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ICM308Rölöve-Restorasyon Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
ICMSEÇ-04Seçm.Ders.-4 SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 10 8 0 14.0 0.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM401Proje V Zorunlu 4 4 0 6.0 0.0
ICM403Uygulama Projesi Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
ICM405Yapım Maliyeti Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ICM407İç Mimarlıkta Sürdürülebilir Tas. Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
ICMSEÇ-05Seçm.Ders.-5 SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 10 8 0 14.0 0.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM402Bitirme Projesi Zorunlu 0 6 0 3.0 0.0
ICM404Mesleki İş Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ICMSEÇ-06Seçm.Ders.-6 SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 2 6 0 5.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
ICMSEÇ-01 / Seçm.Ders.-1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ICM213 Eskiz Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
ICM215 Perspektif 2 2 0 3.0 0.0
ICM217 Uygulamada Kamusal Mekan 2 2 0 3.0 0.0
ICMSEÇ-02 / Seçm.Ders.-2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ICM212 Tasarım ve Psikoloji 3 0 0 3.0 0.0
ICM214 Tasarımcılar İçin Fotoğraf 2 2 0 3.0 0.0
ICM218 İleri Boyama Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
MIM220 Mimarlık ve Disiplinler Arası Yaklaşımlar 2 2 0 3.0 0.0
ICMSEÇ-03 / Seçm.Ders.-3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ICM309 Mutfak Tasarımı 3 0 0 3.0 0.0
ICM311 Kent Mobilyası Tasarımı 3 0 0 3.0 0.0
ICM313 Mimari Akustik ve Yangın Güvenliği 3 0 0 3.0 0.0
ICMSEÇ-04 / Seçm.Ders.-4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ICM310 Ergonomi 3 0 0 3.0 0.0
ICM312 Sinema ve Mekan 2 2 0 3.0 0.0
ICM314 Bilgisayar Destekli Tasarım II 2 2 0 3.0 0.0
ICMSEÇ-05 / Seçm.Ders.-5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ICM409 İleri Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım 2 2 0 3.0 0.0
ICM411 Mekan Tasarımında Renk 3 0 0 3.0 0.0
ICM413 Engelliler İçin Tasarım 3 0 0 3.0 0.0
ICM415 İç Mimarlıkta Etkili Sunum Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
ICMSEÇ-06 / Seçm.Ders.-6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ICM406 Portfolyo Tasarımı 2 2 0 3.0 0.0
ICM408 Medya ve Mekan 2 2 0 3.0 0.0
ICM410 Mimari Animasyon 2 2 0 3.0 0.0
ICM412 Fuar Standı Tasarımı 3 0 0 3.0 0.0