Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü medya alanına nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla 01.02.2010 tarihinde kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Mezunu olmak ve LYS den gerekli puanı almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Program, halkla ilişkiler ve tanıtım alanında görev yapabilecek bilgi, beceri, yetenek ve deneyime sahip, kişilerarası ve kurumsal iletişim sürecini yönetmeyi başarabilen, iletişim etiğinin değerlerini özümsemiş, ulusal ve uluslararası alanda mesleğe ilişkin değişim ve gelişmelerin farkında olan ve alanına uyarlayabilen, bilgi-iletişim teknolojileri ile ilgili yeterliliklere sahip, çağdaş ve analitik düşünebilen çok yönlü halkla ilişkiler uygulamacıları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel sektörde iletişim, medya, halka ilişkiler, müşteri ilişkileri, kurumsal iletişim vb. alanlarda halkla ilişkiler ve iletişim uzmanı olarak görev yapabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda yer alan her ders için ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yöntemler Ders öğretim planı içerisinde dersi veren öğretim üyesi tarafından ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir. Bununla birlikte notlar dönemlik olarak belirlenmekte; vize (ara sınav) notlarının %40’ı; final sınavının da %60’ı alınarak geçme notu belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıt altında olduğu eğitim-öğretim yılları boyunca kendisine sunulan derslere devam veren, başarılı sayılan ve alması gereken 106 krediyi tamamlayan bir aday mezun olma hakkına sahip olmaktadır. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Gazi Berber Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Mustafa Güneşdoğdu Kampüsü/Çarşamba Tel: e- posta: gazi.berber@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde 3 yardımcı doçent, 3 araştırma görevlisi, 1 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Uygulamalı atölyelerin oluşturulması çalışmaları sürdürülmektedir.. Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde teorik eğitime olduğu kadar, pratik çalışmalara da ağırlık verilmektedir.

Program Çıktıları

 1. Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
 2. Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
 3. Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
 4. Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
 5. Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
 6. Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
 7. Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
 8. Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
 9. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
 10. Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
 11. Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
 12. Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
 • Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
 • Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.
 • Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
 • Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
 • Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HİT101İletişim Bilimine Giriş 927001 2 0 0 5.0
HİT103Halkla İlişkiler ve Reklam Terminolojisi 927001 2 0 0 6.0
HİT105Davranış Bilimlerine Giriş 927001 2 0 0 6.0
HİT107Hukukun Temel Kavramları 927001 2 0 0 5.0
HİT109Bilgisayar Uygulamaları 927001 3 0 0 4.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0
Toplam 15 0 0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HİT102Temel Sanat Bilgisi ve Yaratıcılık 927001 2 0 0 5.0
HİT104İletişimin Temel Sorunsalları 927001 2 0 0 5.0
HİT106İletişim ve Medya Tarihi 927001 2 0 0 5.0
HİT108Kurum Kültürü 927001 2 0 0 5.0
HİT110Halkla İlişkilere Giriş 927001 2 0 0 6.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0
Toplam 14 0 0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0
HİT101İletişim Bilimine Giriş 927001 2 0 0 0.0
HİT105Davranış Bilimlerine Giriş 927001 2 0 0 0.0
HİT203Dijital Medya ve İletişim Modelleri 927001 2 0 0 0.0
HİT203Dijital Medya ve İletişim Modelleri 927001 2 0 0 2.0
HİT205Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım 927001 2 2 0 3.0
HİT207Reklamcılığa Giriş 927001 2 0 0 3.0
HİT207Reklamcılığa Giriş 927001 2 0 0 0.0
HİT209Halkla İlişkilerde Metin Yazarlığı 927001 2 1 0 3.0
HİT211Pazarlama Yönetimi 927001 2 0 0 3.0
HİT213Yönetim Sanatı ve Liderlik 927001 2 0 0 3.0
HİT215Algı ve İmaj Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
HİT215Algı ve İmaj Yönetimi 927001 2 0 0 3.0
HİT217Fotoğrafçılık ve Temel Optik 927001 2 1 0 3.0
HİTS-3Seçmeli Ders-III 927003 2 0 0 5.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
Toplam 30 4 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0
HİT106İletişim ve Medya Tarihi 927001 2 0 0 0.0
HİT110Halkla İlişkilere Giriş 927001 2 0 0 0.0
HİT204Görsel Kültür 927001 2 0 0 3.0
HİT206Reklam Yazarlığı 927001 2 1 0 4.0
HİT206Reklam Yazarlığı 927001 2 1 0 0.0
HİT208Marka Yönetimi 927001 2 1 0 3.0
HİT210Sosyal Bilimlerde Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri 927001 2 2 0 4.0
HİT212Analog ve Dijital Medyada Tüketici Davranışları 927001 2 0 0 3.0
HİT214Bütünleşik Pazarlama İletişimi 927001 2 0 0 3.0
HİTS-4Seçmeli Ders-IV 927003 0 0 0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
Toplam 20 5 0 22.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HİT101İletişim Bilimine Giriş 927001 2 0 0 0.0
HİT105Davranış Bilimlerine Giriş 927001 2 0 0 0.0
HİT203Dijital Medya ve İletişim Modelleri 927001 2 0 0 0.0
HİT207Reklamcılığa Giriş 927001 2 0 0 0.0
HİT209Halkla İlişkilerde Metin Yazarlığı 927001 2 1 0 0.0
HİT209Halkla İlişkilerde Metin Yazarlığı 927001 2 1 0 0.0
HİT211Pazarlama Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
HİT211Pazarlama Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
HİT215Algı ve İmaj Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
HİT301Mesleki Yabancı Dil-1 927001 2 0 0 3.0
HİT303Temel Yazılım Bilgisi 927001 2 1 0 4.0
HİT305Halkla İlişkiler ve Yeni Medya 927001 2 0 0 3.0
HİT305Halkla İlişkiler ve Yeni Medya 927001 2 0 0 0.0
HİT307Halkla İlişkiler Uygulamaları 927001 2 1 0 0.0
HİT307Halkla İlişkiler Uygulamaları 927001 2 1 0 4.0
HİT309Siyaset Bilimi 927001 2 0 0 3.0
HİT311Reklam Çözümlemeleri 927001 2 0 0 4.0
HİT311Reklam Çözümlemeleri 927001 2 0 0 0.0
HİT313Dijital Reklamcılık 927001 2 0 0 3.0
HİTS-5Seçmeli Ders-V 927003 0 0 0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
Toplam 38 5 0 24.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HİT106İletişim ve Medya Tarihi 927001 2 0 0 0.0
HİT110Halkla İlişkilere Giriş 927001 2 0 0 0.0
HİT206Reklam Yazarlığı 927001 2 1 0 0.0
HİT212Analog ve Dijital Medyada Tüketici Davranışları 927001 2 0 0 0.0
HİT212Analog ve Dijital Medyada Tüketici Davranışları 927001 2 0 0 0.0
HİT214Bütünleşik Pazarlama İletişimi 927001 2 0 0 0.0
HİT214Bütünleşik Pazarlama İletişimi 927001 2 0 0 0.0
HİT302Mesleki Yabancı Dil 2 927001 2 0 0 3.0
HİT304Halkla İlişkiler ve Reklam Ajanslarında Süreç Yönetimi 927001 2 0 0 4.0
HİT304Halkla İlişkiler ve Reklam Ajanslarında Süreç Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
HİT306Web Tasarımı 927001 2 1 0 3.0
HİT308Medya Reklam Planlama ve Satın Alma 927001 2 2 0 4.0
HİT308Medya Reklam Planlama ve Satın Alma 927001 2 2 0 0.0
HİT310Staj 927001 0 0 0 0.0
HİT310Staj 927001 0 0 0 8.0
HİT310Staj 927001 0 0 0 0.0
HİTS-6Seçmeli Ders-VI 927003 0 0 0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
Toplam 26 6 0 22.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HİT305Halkla İlişkiler ve Yeni Medya 927001 2 0 0 0.0
HİT307Halkla İlişkiler Uygulamaları 927001 2 1 0 0.0
HİT311Reklam Çözümlemeleri 927001 2 0 0 0.0
HİT401Mesleki Yabancı Dil-3 927001 2 0 0 3.0
HİT403İletişim Hukuku ve Etik 927001 2 0 0 2.0
HİT405Medya Okuryazarlığı 927001 2 0 0 3.0
HİT405Medya Okuryazarlığı 927001 2 0 0 0.0
HİT405Medya Okuryazarlığı 927001 2 0 0 0.0
HİT407Siyasal İletişim 927001 2 0 0 0.0
HİT407Siyasal İletişim 927001 2 0 0 0.0
HİT407Siyasal İletişim 927001 2 0 0 5.0
HİT409Kriz Yönetimi 927001 2 0 0 2.0
HİT409Kriz Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
HİT409Kriz Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
HİT411Dijital Medya Planlama ve Ölçümleme 927001 2 0 0 3.0
HİTS-7Seçmeli Ders-VII 927003 0 0 0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
Toplam 30 1 0 18.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HİT304Halkla İlişkiler ve Reklam Ajanslarında Süreç Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
HİT308Medya Reklam Planlama ve Satın Alma 927001 2 2 0 0.0
HİT402Mesleki Yabancı Dil-4 927001 2 0 0 3.0
HİT404Pazarlama Teknolojileri ve Mobil Uygulamalar 927001 2 0 0 3.0
HİT406İleri Düzey Halkla İlişkileri Uygulamaları 927001 2 2 0 5.0
HİT406İleri Düzey Halkla İlişkileri Uygulamaları 927001 2 2 0 0.0
HİT406İleri Düzey Halkla İlişkileri Uygulamaları 927001 2 2 0 0.0
HİT408Mezuniyet Projesi 927001 0 2 0 0.0
HİT408Mezuniyet Projesi 927001 0 2 0 0.0
HİT408Mezuniyet Projesi 927001 0 2 0 7.0
HİTS-8Seçmeli Ders-VIII 927003 0 0 0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
Toplam 14 14 0 18.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 227
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 2.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 2.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 2.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 2.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
HİTS-3 / Seçmeli Ders-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HİT221 Haber Toplama ve Yazma 927001 2 0 0 5.0
HİT223 Sunuculuk ve Spikerlik 927001 2 0 0 5.0
HİT225 Müşteri İlişkileri Yönetimi 927001 2 0 0 5.0
HİT227 Medya İlişkilerinin Temelleri 927001 2 0 0 5.0
HİTS-4 / Seçmeli Ders-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HİT220 Fonetik ve Diksiyon 927001 2 1 0 4.0
HİT224 Popüler Kültür ve Reklam 927001 2 0 0 4.0
HİT228 Kamuoyu ve Pazar Araştırmaları 927001 2 0 0 4.0
HİT230 Ajans Sahipliği ve İşletmeciliği 927001 2 0 0 4.0
HİT232 Reklamcılığın Tarihsel Aktörleri 927001 2 0 0 4.0
HİTS-5 / Seçmeli Ders-V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HİT321 Reklam Fotoğrafçılığı ve Uygulamaları 927001 2 1 0 3.0
HİT323 Reklam Antropolojisi 927001 2 0 0 3.0
HİT325 Rusça 927001 2 0 0 3.0
HİT327 Reklam Film Yapımı 927001 2 0 0 3.0
HİTS-6 / Seçmeli Ders-VI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HİT320 Küresel Kültür 927001 2 0 0 4.0
HİT322 İtalyanca 927001 2 0 0 4.0
HİT324 Reklamcılığın Güncel Sorunları 927001 2 0 0 4.0
HİT326 Türkiyenin Toplumsal Yapısı 927001 2 0 0 4.0
HİT328 Halkla İlişkiler ve Reklamda Strateji Geliştirme 927001 2 0 0 4.0
HİTS-7 / Seçmeli Ders-VII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HİT421 Oyuniçi Reklamcılık 927001 2 1 0 4.0
HİT423 Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 2 1 0 4.0
HİT425 Sanat Kültür ve Toplum 927001 2 0 0 4.0
HİT427 Halkla İlişkilerde Girişimcilik I 927001 2 0 0 4.0
HİT429 Turizm ve Sağlık İletişimi 927001 2 0 0 4.0
HİT431 Kültürlerarası İletişim 927001 2 0 0 4.0
HİT433 İkna Psikolojisi ve Kişilerarası İletişim 927001 2 0 0 4.0
HİT435 İş Sağlığı ve Güvenliği 927001 2 0 0 4.0
HİTS-8 / Seçmeli Ders-VIII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HİT420 İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 2 0 0 3.8
HİT422 Kurumiçi İletişim ve İşgören Psikolojisi 927001 2 0 0 4.0
HİT424 İletişim Psikolojisi 927001 2 0 0 4.0
HİT426 Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar 927001 2 0 0 4.0
HİT428 Medya ve Toplumsal Temsil 927001 2 0 0 4.0
HİT430 Küresel Pazarlama 927001 2 0 0 3.9
HİT432 Halkla İlişkilerde Girişimcilik II 927001 2 0 0 4.0
HİT434 İşaret Dili 927001 2 0 0 4.0