Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Turizm Fakültesi - Turizm İşletmeciliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Turizm İşletmeciliği Bölümü modern dünyada da olduğu gibi Turizm Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Turizm İşletmeciliği Bölümü 2012 yılında kurulmuş olup, fakülteye ilk kez 2013-2014 öğretim yılında 40 öğrenci alınmıştır. Bölümün amacı turizm alanında gerekli olan bilimsel ve kaliteli eğitim öğretim almak suretiyle turizm sektörüne nitelikli iş görenler ve yönetici adayları yetiştirmektir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ile turizm sektörü, turizm işletmeciliği, bilgi teknolojisi ve modern işletmecilik ile ilgili bilgi ve beceriye sahip, iyi derecede yabancı dil bilen iş gören ve yönetici adayları yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Turizm İşletmecisi (Turizmci)

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ortaöğretimi tamamlamış olmak ve ÖSYM tarafından programa yerleştirilmiş olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esaslarıuyarınca gerçekleştirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü altında kurulacak olan Turizm İşletmeciliği Anabilim dalı ile YÖK tarafından tespit edilen Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi de tanımlanmış bölümü tamamlayan bir kişide olması gereken yer alan mesleki bilgi bölümünde ifade edilen özellikler de kazandırılmış olunacaktır.

Benzer şekilde anabilim dalından mezun olacak birey 100 iş günü staj yapacağı için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nin mesleki bilgi bölümünde anılan meslek standartları, uygulamalar, alanında yer alan meslek ile detaylı bilgi sahibi olması ve sorunlara çözüm bulması konularını da öğrenmiş olacaktır.

Oluşturulacak olan anabilim dalında tüm akademisyenler uzman olduğu alanlarda ders vereceklerdir. Örneğin muhasebe derslerine muhasebe alanında uzman olan pazarlama derslerine de pazarlama alanında uzaman olan akademisyen derse girecektir. Benzer şekilde öğrencilerin yabancı dil becerilerini geliştirmek için yabancı dil alanında ihtisas yapmış akademisyenler istihdam edilecek ve öğrenciler yabancı dil laboratuarında dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirmelerine olanak sağlanmış olunacaktır. Bu durumda Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nin mesleki beceriler kısmında yer alan özelliklerin kazanılmasında önemli katkılar sağlayacaktır. Başka bir deyişle istatistik derslerine istatistik alanında uzman olan akademisyen girecek teorinin yanı sıra bilgisayar laboratuarında istatistik uygulamaları ile öğrencinin mesleki bilgisi artırılmış olunacaktır. Bu da Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nin mesleki beceriler kısmında anılan tüketici memnuniyetini ölçer ve araştırır gibi temel çıktılardan birisinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacaktır.

İşletmeciliğin en temel alanlarından birisi hiç şüphesiz ki yönetim ve organizasyondur. Bu ders kapsamında bir işletmenin yöneticilerinin sahip olması gereken özellikler, işletmeye bütüncül bakış açısı, motivasyon, kriz anında yapılması gerekenler, yönetim teorileri gibi çok önemli konular işlenmektedir. İşletme faaliyetleri planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve kontrol gibi ana bölümlere ayrılmakta ve bu şekilde de işletmenin verimlilik düzeyinin en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. Anabilim dalı oluşumu ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nin mesleki beceriler kısmında da ifade edilen “Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir” amacına da ulaşılmış olunacaktır.

Turizmde önemli çalışma alanlarından bir tanesi de pazarlamadır. Modern dünyada artık sadece mallar ve hizmetler pazarlama çalışma alanının konusuna girmemekte bununla birlikte destinasyonlar, kentler ve ülkeler de pazarlama çalışma alanının konusuna girmektedir. Turizm 56 sektörü doğrudan/dolaylı olarak etkileyen en önemli sektörlerden birisidir. Bir kentin destinasyon haline gelmesi ile birlikte kentteki tüm sektörler de çalışmaya başlayacaktır. İspanya başta olmak üzere Jamaika gibi ülkeler kalkınmalarının en önemli yapı taşlarından birisi olarak turizmi seçmişlerdir. İşte tüm bu nedenlerden dolayı pazarlama alt yapısı sağlam şekilde yetişen bireyler gerek akademik olarak yapacakları çalışmalar ile gerekse de sektörde almış olduğu nitelikli akademik kavrayış sayesinde ülke turizmine ve akademik yaşamına katkıda sağlayacaktır. Çünkü turizm yoğunluklu olarak hizmet pazarlamasının da bir çalışma konusudur ve bu alanın da en temel parametrelerinden birisi hiç şüphesiz insandır. Hizmet pazarlamasının bir unsuru olarak düşünüldüğünde insan ne kadar bilgili ve eğitimli olur ise sunulan hizmet de o kadar nitelikli olacaktır. Bunun için anabilim dalı yapılanması konusunda uzman akademisyenler sayesinde hem akademik olarak hem de sektörel bilgi olarak en üst düzeyde donanım ile mezun olacaklardır.

Turizm İşletmeciliği Anabilim dalının tesis edilmesi ile turizm eğitimi bölümünde de ifade edilen “toplumun turizm konusunda bilinçlendirilerek, turistler için hoşgörülü bir ortamın oluşturulması ve turizm endüstrisinin gelişmesi ve ülke ekonomisine olan katkısının artması için gerekli olan bilgili, verimli mesleki formasyon almış kalifiye işgücü yetiştirmek” gerçekleştirilmiş olunacaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunu öğrenciler;

Konaklama işletmelerinde otel müdürü, ön büro müdürü, yiyecek içecek müdürü gibi otel işletmelerinin sağladığı değişik mevkilerde çalışma olanağı,
Yeme içme işletmelerinde restoran müdürü, restoran şefi, resepsiyon şefi, gibi pozisyonlarda çalışma olanağı,
Akademik kariyer olanakları,
Seyahat işletmelerinde işletme müdürü, tur yöneticisi gibi değişik pozisyonlarda çalışma olanaklarına sahiptirler.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2009 raporuna göre Türkiye’de turizm endüstrisi 2009-2018 yılları arasında yıllık ortalama % 4,4 büyüme gösterecektir ayrıca TÜRSAB 2001 yılı raporuna göre turizmde doğrudan istihdam edilen kişi sayısı 1.007.793 iken,  2009 yılında doğrudan turizm istihdamının sayısının 1.500.000’i aştığı bilinmektedir. Bu rakamlar dikkatle incelendiğinde Türkiye turizm sektörü gelecek vadeden bir konumdadır ve sektöre eleman ihtiyacı gelecekte daha fazla olacaktır.

Bu yüzden Turizm İşletmeciliği programından mezun olanların istihdam sorunları fazla olmayacaktır. Bu doğrultuda açılması önerilen program, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli yetiştirerek sektörde istihdam edilmelerine olanak sağlayacaktır. Bunun yanı sıra almış oldukları eğitim sayesinde turizm dışında da çeşitli sektörlerde istihdam edilebilmektedirler. Mezun öğrencilerin istihdam edilebildikleri yerler şu şekilde sıralanabilir:
Almış oldukları turizm işletmeciliği eğitimi ile seyahat, konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri başta olmak üzere, turizm işletmelerinin herhangi birinde orta veya üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam edilebileceklerdir.
Bölüm mezunlarından, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) yeterli puanı alanlar, diğer kamu kurumlarında da memur olarak istihdam edilebileceklerdir.
Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koşulları sağlamaları halinde (ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ile YDS sınavından gerekli puanları almaları ve istenmesi durumunda sektör deneyimine sahip olmaları) herhangi bir üniversitenin alanlarıyla ilgili bir programında öğretim elemanı olarak çalışabileceklerdir.
Pedagojik formasyonun tamamlanması koşulu ile mezun öğrencilerin öğretmenlik yapma fırsatı da bulunmaktadır.
Bölüm mezunları aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve Enformasyon Bürolarında, müzelerde ve rekreasyon alanlarında da istihdam olanağına sahip olacaklardır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans derecesine sahip olan bireyler, üniversitelerin belirlemiş olduğu diğer şartları taşımaları ( ALES puanı, Yabancı Dil puanı) halinde Yüksek Lisans ve/veya (Bütünleşik) Doktora programlarına devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

OMÜ Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda gerçekleştirilir. Her bir ders için farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Bölümden mezun olabilmek için öğrencilerin verilen tüm ders, ödev, proje ve uygulamalardan başarılı olmaları; lisans öğrenimi için dönem başına 30 AKTS kredi olmak üzere, toplamda 240 AKTS kredisini sağlamış olmaları, 100 günlük zorunlu stajlarını tamamlamış olmaları ve bitirme projelerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Doç.Dr. Yetkin BULUT
0362 312 19 19'dan 7403

OMÜ Turizm Fakültesi T: (0362) 552 00 25 | F:(0362) 552 00 26
Adres: Çetinkaya Mahallesi Ada Sk. No:18 55430 BAFRA/SAMSUN

Bölüm Olanakları

Çok amaçlı konferans salonu
1000’i aşkın akademik ve popüler esere sahip kütüphanesi
Her biri 100 öğrenci kapasiteli 2 amfisi
Bilgisayar laboratuvarı
Projeksiyon cihazı ve perde ile donatılmış sınıfları
3 odadan oluşan otel uygulama ünitesi
OMKAN’a bağlı olarak işletilen öğrenci kantini
Öğrenci ve personel yemekhanesi
İç mekan ve dış mekanlarda spor alanları bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
 2. Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
 3. Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
 4. Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
 5. Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
 6. Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
 7. Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
 8. Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
 9. Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
 10. Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
 11. Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
 12. Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
 13. İşletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
 14. Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.
 15. Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
 16. Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir. 
 17. İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
 18. Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
 19. Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
 20. Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
 • Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
 • Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
 • Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
 • Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
 • Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
 • Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir. 
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
 • İşletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
 • İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
 • Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde
 • Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
 • Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
 • Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
 • Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MAT107Matematik Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TUI101Genel Turizm Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TUI103Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TUI105Genel Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TUI107Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TUI109Temel Bilgi Teknolojileri I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 22 2 0 23.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TUI102Turizm Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TUI104Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TUI106Turizm Coğrafyası Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TUI108Davranış Bilimleri Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TUI110Temel Bilgi Teknolojileri II Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TUI112İşletme Matematiği Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 23 2 0 24.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MYD201Mesleki Yabancı Dil I Zorunlu 3 3 0 5.0 5.0
TUI201Turizm Hukuku Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TUI203Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TUI205Genel Muhasebe I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TUI207Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TUI209İstatistik Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TUSEÇ-33.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 6.0
Toplam 17 3 0 19.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MYD202Mesleki Yabancı Dil II Zorunlu 3 3 0 5.0 5.0
STA202Mesleki Staj I Zorunlu 0 0 0 0.0 15.0
TUI202Yiyecek İçecek Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TUI204Ön Büro Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TUI206Genel Muhasebe II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TUI208Kongre ve Fuar Turizmi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TUI210Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TUSEÇ-44.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 6.0
Toplam 15 3 0 17.0 45.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MYD301Mesleki Yabancı Dil III Zorunlu 3 3 0 5.0 5.0
TUI301Turizm Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TUI303Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
TUI305İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TUI307Finansal Yönetim I Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
TUI309Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
TUSEÇ-55.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 8.0
Toplam 18 3 0 20.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MYD302Mesleki Yabancı Dil IV Zorunlu 3 3 0 5.0 5.0
STA302Mesleki Staj II Zorunlu 0 0 0 0.0 15.0
TUI302Kat Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
TUI304Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
TUI306Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TUI308Turizm Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
TUI310Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TUSEÇ-66.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 8.0
Toplam 18 3 0 20.0 45.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MYD401Mesleki Yabancı Dil V Zorunlu 3 3 0 5.0 5.0
TUI401Destinasyon Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TUI403Elektronik Pazarlama Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TUI405Mali Tablolar Analizi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TUI407Turist Davranışları Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TUSEÇ-77.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 8.0
Toplam 15 3 0 17.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MYD402Mesleki Yabancı Dil VI Zorunlu 3 3 0 5.0 5.0
TUI402Turizmde Güncel Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TUI404Mezuniyet Projesi Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
TUI406Turizm Politikası ve Planlaması Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TUI408Elektronik Turizm Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TUSEÇ-88.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 8.0
Toplam 13 5 0 16.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 2.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
TUSEÇ-3 / 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TUI211 Rekreasyon Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
TUI213 Özel İlgi Turizmi 2 0 0 2.0 3.0
TUI215 Sürdürebilir Turizm 2 0 0 2.0 3.0
TUI217 İnanç Turizmi 2 0 0 2.0 3.0
TUI219 Seçmeli Yabancı Dil I 2 0 0 2.0 3.0
TUSEÇ-4 / 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SEC202 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 0 3.0 3.0
TUI214 Kültürel Miras Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
TUI216 İstatistiksel Veri Analizi 2 0 0 2.0 3.0
TUI218 Dünya Turizm Coğrafyası 2 0 0 2.0 3.0
TUI220 Seçmeli Yabancı Dil II 2 0 0 2.0 3.0
TUSEÇ-5 / 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TUI311 Halkla İlişkiler 2 0 0 2.0 4.0
TUI313 Hizmet Pazarlaması 2 0 0 2.0 4.0
TUI315 Etkinlik Yönetimi 2 0 0 2.0 4.0
TUI317 Toplam Kalite Yönetimi 2 0 0 2.0 4.0
TUI319 Satış Teknikleri 2 0 0 2.0 4.0
TUI321 Seçmeli Yabancı Dil III 3 0 0 3.0 4.0
TUI323 Gastronomi 2 0 0 2.0 4.0
TUI325 Ön Büro Uygulamaları 2 0 0 2.0 4.0
TUSEÇ-6 / 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TUI312 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 0 0 2.0 4.0
TUI314 İkna Teknikleri 2 0 0 2.0 4.0
TUI316 Çalışan İlişkileri Yönetimi 2 0 0 2.0 4.0
TUI318 Kültür Turizmi 2 0 0 2.0 4.0
TUI320 Reklamcılık 2 0 0 2.0 4.0
TUI322 Seçmeli Yabancı Dil IV 3 0 0 3.0 4.0
TUI324 Finansal Yönetim II 3 0 0 3.0 4.0
TUI326 Örgütsel Davranış 2 0 0 2.0 4.0
TUSEÇ-7 / 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TUI409 İngilizce Okuma ve Yazma I 2 0 0 2.0 4.0
TUI411 Sosyal Medya Pazarlaması 2 0 0 2.0 4.0
TUI413 Yetenek Yönetimi 2 0 0 2.0 4.0
TUI415 Turizmde Yöneticilik 2 0 0 2.0 4.0
TUI417 Çağdaş Yönetim Teknikleri 2 0 0 2.0 4.0
TUI419 Uluslararası Konaklama İşletmeciliği 2 0 0 2.0 4.0
TUI421 Turizm İşletmelerinde Kurumsallaşma 2 0 0 2.0 4.0
TUI423 Seçmeli Yabancı Dil V 3 0 0 3.0 4.0
TUI425 Turizmde Vaka Analizi 2 0 0 2.0 4.0
TUSEÇ-8 / 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TUI410 İngilizce Okuma ve Yazma II 2 0 0 2.0 4.0
TUI412 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 2 0 0 2.0 4.0
TUI414 Küresel Pazarlama 2 0 0 2.0 4.0
TUI416 Sağlık Turizmi 2 0 0 2.0 4.0
TUI418 Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar 2 0 0 2.0 4.0
TUI420 Turizm Etiği 2 0 0 2.0 4.0
TUI422 Seçmeli Yabancı Dil VI 3 0 0 3.0 4.0
TUI424 Turizmde Marka Yönetimi 2 0 0 2.0 4.0
TUI426 İnovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme 2 0 0 2.0 4.0