Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Mimarlık Fakültesi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • İlgili temel alanda, mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel, kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlılıklarını kapsayan çok boyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardan kazanarak, akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimari tasarım / planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
 • Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerine / önemine ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/tyyc.php on line 112
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesini bağımsız olarak yürütür, bu süreçler için araştırma projeleri planlar ve yürütür, yeni sentezler üretir.
 • Alanıyla ilgili bireysel çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alır. Bunun için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
 • Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesinde ortak çalışmaları planlar, sorumluluk alır ve yürütür.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
 • Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
 • Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
 • En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
 • Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
 • Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.
 • İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verir ve hareket eder.
 • Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererek adil davranış konularında kişisel duyarlılığa sahiptir.
 • Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibidir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KENT103Kentsel Planlamaya Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
KENT105Topoğrafya ve Harita Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MAT111Matematik-I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
MIM101Temel Tasar Zorunlu 2 8 0 6.0 0.0
MIM103Mimari Anlatım Teknikleri-I Zorunlu 2 4 0 4.0 0.0
Toplam 11 12 0 17.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENF.101Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
KENT102Kent Planlama I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
KENT104Kent Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
KENT106Tasarım ve Sunum Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
KENT108Temel Ekonomi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MAT112Matematik-II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 14 6 0 17.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
KENT201Kent Planlama II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
KENT203Konut Alanları Planlaması Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
KENT205Kent Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
KENT207Kentsel Trafik Planlaması Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
KENT209Temel İstatistik Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 16 8 0 20.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
KENT200Staj I Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
KENT202Kent Planlama III Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
KENT204Kentsel Tasarım İlkeleri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
KENT206Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
KENT208Planlamada Sayısal Yöntemler Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
KENT210Kentsel Koruma ve Yenileme Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 17 10 0 22.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KENT301Kent Planlama IV Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
KENT303Kentsel Büyüme ve Metropoliten Planlama Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
KENT305İmar ve Çevre Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
KENT307Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) I Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
KENT309Planlama Kuramları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
KENTSEC-1Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 10 8 0 14.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KENT300Staj II Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
KENT302Kent Planlama V Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
KENT304Kent Ekonomisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
KENT306Kentsel Ulaşım Planlaması Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
KENT308Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) II Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
KENT310Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
KENTSEC-2Seçmeli Ders Grubu II SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 10 10 0 15.0 0.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KENT401Kent Planlama VI Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
KENT403Bölge Planlama Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
KENTSEC-3Seçmeli Ders Grubu III SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 5 6 0 8.0 0.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KENT402Bitirme Projesi Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
KENT404Kent Planlamasında Güncel Yaklaşımlar Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
KENTSEC-4Seçmeli Ders Grubu IV SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 6 0 7.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

KENTSEC-1 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KENT311 Demografik Yapı ve Kent 2 2 0 3.0 0.0
KENT313 Mimarlık Bilgisi 2 2 0 3.0 0.0
KENT315 Planlama Etiği 2 2 0 3.0 0.0
KENT317 Gelişmekte Olan Ülkelerde Konut 2 2 0 3.0 0.0
MIM317 Gelişmekte Olan Ülkelerde Konut 2 2 0 3.0 0.0
MIM321 Kent, Kültür ve Toplum 2 2 0 3.0 0.0
MIM331 Bina-Kentsel Mekan İlişkisi 2 2 0 3.0 0.0
MIM333 Kentsel Alan Kullanımda Ekonomik Boyutlar 2 2 0 3.0 0.0
KENTSEC-2 / Seçmeli Ders Grubu II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KENT312 Göç ve Kent 2 2 0 3.0 0.0
KENT314 Sosyal Teori ve Kentsel Mekân 2 2 0 3.0 0.0
KENT318 Kırsal Alan Planlaması 2 2 0 3.0 0.0
KENT320 Turizm Alanları Planlaması 2 2 0 3.0 0.0
KENT322 Kent Merkezleri ve Merkezi İş Alanı Planlaması 2 2 0 3.0 0.0
MIM328 Çevresel Psikoloji ve Mekan Algısı 2 2 0 3.0 0.0
KENTSEC-3 / Seçmeli Ders Grubu III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KENT405 Kent Planlamada Ekolojik Yaklaşımlar 2 2 0 3.0 0.0
KENT407 Kentsel Yoksulluk ve Gecekondu Sorunları 2 2 0 3.0 0.0
KENT409 Taşınmaz Değerlemesi ve Yönetimi 2 2 0 3.0 0.0
KENT411 Kıyı Alanları Planlaması ve Mevzuatı 2 2 0 3.0 0.0
KENT413 Sanayi Alanları Planlaması 2 2 0 3.0 0.0
KENT415 Kentsel Sosyal Coğrafya 2 2 0 3.0 0.0
KENT417 Şehircilikte Yeni Yasal Düzenlemeler 2 2 0 3.0 0.0
MIM435 Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları 2 2 0 3.0 0.0
MIM437 Ütopya ve Kent 2 2 0 3.0 0.0
KENTSEC-4 / Seçmeli Ders Grubu IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KENT406 Kültürel Miras Yönetimi 2 2 0 3.0 0.0
KENT408 Rekreasyon Alanları Planlaması ve Peyzaj Tasarımı 2 2 0 3.0 0.0
KENT410 İklim Değişikliği ve Kente Etkileri 2 2 0 3.0 0.0
KENT412 Kentlerde Risk Yönetimi ve Esneklik 2 2 0 3.0 0.0
KENT414 Dezavantajlı Gruplar ve Yapılı Çevre 2 2 0 3.0 0.0
KENT416 Kentsel Mekân Çalışmalarında Öncü Düşünürler ve Yaklaşımlar 2 2 0 3.0 0.0
MIM416 Kentler ve Yaşam Kalitesi 2 2 0 3.0 0.0
MIM418 Katılımcı Planlama ve Uygulamaları 2 2 0 3.0 0.0
MIM426 Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım Sistemleri 2 2 0 3.0 0.0