Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Güzel Sanatlar Fakültesi - Resim Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ikinci olarak açılan ve ilk öğrencilerini 2014-2015 yılında kabul deden Resim Bölümü, şu anda ilk mezunlarını verme aşamasına gelmiştir.

Kazanılan Derece

Resim Bölümü öğrencileri mezun olduklarında sanatçı/ressam unvanı almaktadırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü; "Giriş-Özel Yetenek Sınavı" ile öğrenci kabul etmektedir. Kontenjan sayısı yirmi (20) olarak belirlenmekte, iki aşamalı bir sınava tabi olup eleme ve sıralama olarak seviye tespitleri "potansiyel ve kapasite" ölçümleri gerçekleştirilerek sonuçlanmaktadır. Sıralamada ilk 20 içine giren öğrenciler doğrudan kayıt hakkı kazanırken 21. sıradan itibaren sıralanan öğrenci adayları ise "yedek" öğrenci adayı olarak kayıt yaptırmayan asıl adaylardan boşalan kontenjan sayısını tamamlamayı beklemektedirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yükseköğretim Kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki diğer geçişler Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. kayıt yaptıran öğrenciler bazı bazı derslerden belirli yönetmelikler uyarınca muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğini bölümde verilen ders içeriği ile örtüşmesive ilgili birimin resmi olarak onaylanması halinde öğrenci ilgili dersten muaf sayılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Resim Bölümü alan yeterlikleri, sanatsal potansiyel ve eylemsel kapasite ölçülerek gerçekleştirilen bir yetenek sınavı ile öğrencilik hakkı kazanan öğrencilerin, öğrencilik süresince öznel kapasitelerini geliştirme odaklı müfredat içerikleri ile muhatap olduklarını, sanatsal yeterliklerini de dört yıllık eğitim süreçlerinin sonunda subjektif nitelikler biçiminde kazanımlara dönüştürmektedirler. Sanat eğitimi süresince temel tasarım, sanatsal aktarım,çözümleme ve kurgulama aşamalarını taksonomik kapsamlar dahilinde ve sanatsal kişilik geliştirimleri ile müfredat koşutluğu gözetilerek elde edilmektedir.

Program Profili

Lisans Programı olarak dört yıllık bir eğitim-öğretim sürecini 8 yarıyıllık bağımsız yarı yıllar içinde gerçekleştirilmektedir. Bölüm öğrencileri 240 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi), 4.00'lık not sistemi uygulanmaktadır. Programda temel sanat dersleri (Temel Tasarım, Çizim ve Perspektif I ve II) dersleri koşullu dersler olup, birinciyi geçemeyen ikinci dersi alamamaktadır. Resim Bölümü'nden mezun olmak için bir staj uygulaması söz konusu değildir. Mezuniyet Proje Uygulaması ise mezun olmak için başarılması ve bitirilmesi gereken bir son sınıf dersidir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar serbest sanatçı, özel ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, güzel sanatlarla ilgili kurumlarda araştırmacı olarak çalışabilirler. Resim Anasanat Dalından mezun olan öğrenciler serbest sanatçı olarak çalışabilecekleri gibi, endüstriyel üretimin gerektirdiği çeşitli tasarım ve üretim sahalarında, müze ve galerilerde çok farklı konumlarda görev alabilirler. Ayrıca lisansüstü eğitime yönelerek üniversitelerin sanat ve tasarım ile ilgili birimlerinde akademisyen olarak istihdam edilebilirler.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında 28/7/1998 tarihinde imzalanmış Öğretmenlik Uygulaması'na İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü'ne bağlı olarak, öğrenciler Lisans sürecinde iken ya da mezun olduktan sonra, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'na katılıp, uygun koşullarda tamamladıklarında öğretmenlik mesleği için başvuru hakkı elde edebileceklerdir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esaslar için daha ayrıntılı bilgi edinebilmek amacıyla http://egitim.omu.edu.tr/pedagojik-formasyon-programi/557/ web sayfası ziyaret edilebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler yeterli koşulları sağladıklarında hem Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programına alan içi olarak, üniversitemiz enstitülerinin bölümlerine alan dışı olarak başvurabilirler. Ayrıca yeterli puan ortalamasını ve koşulları sağlayan adaylar doğrudan Sanatta Yeterli Porgramına başvurabilirler. OMÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Yüksek Lisans olarak Resim Anasanat Dalı, Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı, Tıbbi Resimleme İnterdisipliner Programlara; Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik Programına sahiptir.
Üst derece programlarına Alan içi olarak transkript, yabancı dil ve alan yeterlik sınavları uygulanmakta; alan dışı olarak ise bu koşullara ALES ilave olmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Örgün eğitim süreçleri içinde bir arasınav, bir yıl sonu sınavı ve bir bütünleme sınavı olmak üzere üç sınav türü uygulanmaktadır. Sınav türleri içinde yazılı sınavlar, uygulamalı sınav veya tasarımlar, ödev ve ders içi uygulamalar söz konusu olabilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmeleri için 240 AKTS'yi tamamlamaları, derslerden başarılı olmaları, Koşullu dersleri başarmaları ve mezuniyet proje uygulamaları çalışmasını da bölüm öğretim üyelerinden oluşan komisyon huzurunda ve onayını alarak sunmaları ve başarılı olmaları gerekmektedir. Bölüm öğretim üyelerinden oluşan komisyonun onayını alarak kişisel ya da karma sanatsal etkinlik gerçekleştirmeleri de ayrıca gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

OMÜ GÜZEL SANATLAR KAMPÜSÜ KALKANCI MAH. 55100 İLKADIM-SAMSUN
guzelsanatlar@omu.edu.tr
0 362 4450118

Bölüm Olanakları

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinin en gelişmiş Resim Bölümü olarak gösterilebilir. Öğretim elemanı bürosu ve atelyeler iç içedir. Gerekli donanım ve teknolojik imkanların yanı sıra, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin sağlıklı ders ve çalışma ortamları sağladığı söylenebilir. Fakülte içinde sanat galerisi olduğundan sergi açma olanakları için imkanlar yeterlidir.

Program Çıktıları

 1. Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
 2. Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
 3. Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
 4. Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
 5. Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
 6. Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
 7. Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
 8. Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
 9. Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
 10. Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
 11. Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
 12. Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
 13. Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
 14. Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
 • Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
 • Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
 • Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabi
 • Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
 • Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
 • Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
 • Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GSF101Temel Tasarım I Zorunlu 4 2 0 5.0 9.0
GSF103Perspektif I Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
GSF105Çizim I Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 14 6 0 17.0 25.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GSF102Temel Tasarım II Zorunlu 4 2 0 5.0 9.0
GSF104Perspektif II Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
GSF106Çizim II Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
GSF108Sanat Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 16 6 0 19.0 28.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS-3Seçmeli Ders Grubu III SDG 0 0 0 0.0 0.0
GSS-3Seçmeli Ders Grubu III SDG 0 0 0 0.0 0.0
RES201Resim Atelye I Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
RES201Resim Atelye I Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
RES201Resim Atelye I Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
RES203Baskı Resim I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
RES205Figür ve Mekan Çözümlemeleri I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
RES205Figür ve Mekan Çözümlemeleri I Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
RES207Temel Bilgisayar ve İletişim Tekniklerine Giriş Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
Toplam 20 14 0 27.0 10.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS-4Seçmeli Ders Grubu IV SDG 0 0 0 0.0 0.0
GSS-4Seçmeli Ders Grubu IV SDG 0 0 0 0.0 0.0
RES202Resim Atelye II Zorunlu 4 2 0 5.0 8.0
RES202Resim Atelye II Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
RES202Resim Atelye II Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
RES204Baskı Resim II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
RES206Figür ve Mekan Çözümlemeleri II Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
RES206Figür ve Mekan Çözümlemeleri II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
RES208İllüstrasyon Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
Toplam 20 14 0 27.0 18.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS-5Seçmeli Ders Grubu V SDG 0 0 0 0.0 0.0
GSS-5Seçmeli Ders Grubu V SDG 0 0 0 0.0 0.0
RES205Figür ve Mekan Çözümlemeleri I Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
RES301Resim Atelye III Zorunlu 4 2 0 5.0 8.0
RES301Resim Atelye III Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
RES303Duvar Resmi I Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
RES305Deneysel Sanat Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
RES305Deneysel Sanat Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
RES307Sanat Ontolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 18 12 0 24.0 17.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSF310Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
GSS.6Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
GSS.6Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
RES206Figür ve Mekan Çözümlemeleri II Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
RES302Resim Atelye IV Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
RES302Resim Atelye IV Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
RES304Duvar Resmi II Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
RES306Disiplinlerarası Sanat Zorunlu 2 2 0 3.0 7.0
Toplam 17 10 0 22.0 7.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS-7Seçmeli Ders Grubu VII SDG 0 0 0 0.0 0.0
GSS-7Seçmeli Ders Grubu VII SDG 0 0 0 0.0 0.0
RES301Resim Atelye III Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
RES401Resim Atelye V Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
RES401Resim Atelye V Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
RES403Dijital Resim I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
RES405Dekor ve Montaj Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
RES405Dekor ve Montaj Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
RES407Mezuniyet Proje Geliştirme Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
RES409Sanatsal Okuryazarlıklar Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 22 14 0 29.0 19.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS-8Seçmeli Ders Grubu VIII SDG 0 0 0 0.0 0.0
GSS-8Seçmeli Ders Grubu VIII SDG 0 0 0 0.0 0.0
RES302Resim Atelye IV Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
RES402Resim Atelye VI Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
RES402Resim Atelye VI Zorunlu 4 2 0 5.0 8.0
RES404Dijital Resim II Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
RES406Sergi ve Sunum Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
RES408Mezuniyet Proje Uygulama Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
RES410Sanat Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 20 12 0 26.0 22.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
GSS-3 / Seçmeli Ders Grubu III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS211 Uygarlık Tarihi 2 0 0 2.0 3.0
GSS213 Mitoloji ve Sanat 2 0 0 2.0 0.0
GSS215 Sanat Eğitiminde Çağdaş Modeller 2 0 0 2.0 0.0
GSS217 Sanat ve Tasarım Terminolojisi 2 0 0 2.0 3.0
GSS219 Kültürel Antropoloji 2 0 0 2.0 0.0
GSS221 Estetik 2 0 0 2.0 3.0
GSS223 Resim Teknolojileri ve Materyal Bilgisi 2 0 0 2.0 0.0
GSS225 Grafik Tasarım Tarihi I 2 0 0 2.0 0.0
GSS227 Dijital İllüstrasyon 2 0 0 2.0 0.0
GSS229 Vitray Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
GSS231 Sıcak Cam Üfleme 2 2 0 3.0 0.0
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 0 2.0 2.0
GSS-4 / Seçmeli Ders Grubu IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RES204 Baskı Resim II 2 2 0 3.0 0.0
RES210 Renk Teorileri 2 0 0 2.0 0.0
GSS-5 / Seçmeli Ders Grubu V
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS311 Resim Atelye Uygulamaları 2 2 0 3.0 0.0
GSS313 Grafik Tasarım Atölye Uygulamaları 2 2 0 3.0 0.0
GSS315 Seramik Atelye Uygulamaları 2 2 0 3.0 0.0
GSS317 Fotoğraf Atelye Uygulamaları 2 2 0 3.0 3.0
GSS319 Ambalaj Tasarımı 2 2 0 3.0 0.0
GSS321 Geleneksel Sanat Eğitimi Modelleri 2 0 0 2.0 0.0
GSS323 Cam Boncuk Yapımı 2 2 0 3.0 0.0
GSS325 Görsel Kültür Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
GSS327 Deneysel Animasyon 2 0 0 2.0 0.0
GSS329 İtalyanca I 2 0 0 2.0 0.0
GSS331 Seramik Heykel Tasarım I 2 2 0 3.0 0.0
GSS333 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2.0 3.0
GSS335 Seramik Ürün Tasarımı 2 2 0 3.0 0.0
GSS337 Tasarım Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
GSS339 Batı Resim Sanatı 2 0 0 2.0 0.0
GSS341 Endüstriyel Tasarımda Anlambilim ve Göstergebilim 2 0 0 2.0 0.0
GSS343 Malzeme Bilgisi 2 0 0 2.0 0.0
GSS345 İç Mekan Tasarımı 2 2 0 3.0 0.0
GSS347 Dijital Sayfa Tasarımı 2 2 0 3.0 0.0
GSS.6 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RES304 Duvar Resmi II 2 2 0 3.0 0.0
RES306 Disiplinlerarası Sanat 2 2 0 3.0 0.0
GSS-7 / Seçmeli Ders Grubu VII
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RES403 Dijital Resim I 2 2 0 3.0 0.0
GSS-8 / Seçmeli Ders Grubu VIII
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS410 Medya ve Sanat 2 0 0 2.0 0.0
GSS412 Tüketim Estetiği 2 0 0 2.0 3.0
GSS414 Sanat Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
GSS416 Anti Estetik 2 0 0 2.0 0.0
GSS418 Engelliler İçin Sanat ve Tasarım 2 0 0 2.0 0.0
GSS420 Seramik Dekor Uygulamaları II 2 2 0 3.0 0.0
GSS422 Seramik Restorasyon ve Konservasyon 2 2 0 3.0 0.0
GSS424 Sıcak Cam Atelye II 2 0 0 2.0 0.0
GSS426 Soğuk Cam Atelye II 2 2 0 3.0 0.0
GSS428 Seramik Atelye II 2 2 0 3.0 0.0