Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Samsun Sağlık Yüksekokulu - Sosyal Hizmet

Program Tanımları

Kuruluş

OMÜ Sağlık Yüksek Okulu Sosyal Hizmetler Bölümü 2013-2014 öğretim yılında kurularak 2013-2014 öğretim yılında eğitim öğretime
başlamıştır.
Toplumun sosyal çevre, aile, okul, işyeri, topum, yasalar, politikalar vb. problemlerini çözmede yardımcı olmayı hedefleyen bilimsel ve mesleki bir disiplindir.Profesyonel Sosyal Hizmet için gerekli bilgi, değer ve
becerileri bütünleştirip özümseyerek kır ve kent ortamlarında, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum örgütlerinde sosyal hizmet
uygulamalarını gerçekleştirebilecek düzenleyici, planlayıcı, eğitici ve araştırıcı niteliğine sahip yetkin sosyal hizmet elemanı
yetiştirmyi; ülke ihtiyaçlarına öncelik verilerek dünyadaki gelişmeleri izleyip, sosyal hizmet konularında bilimsel çalışmalar
yapmayı ve bu alandaki bilgi üretiminin sağlanmasında etkin role sahip olmayı; sosyal hizmet alanlarında uygulayıcı olarak çalışan
başta sosyal hizmet uzmanları olmak üzere ilgili elemanların mesleki gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sosyal Hizmet Lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması, Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı’ndan yeterli puan almış olmak vb.

Türk Öğrenciler, Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak
çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Bu konuda öğrenciler için hazırlanan bilgiler,
kitapçık halinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerine kayıt sırasında
verilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.
Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili
fakülte/enstitü/yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Sosyal Hizmet Bölümü, davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilecek, sosyal hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet sunabilecek, alanlarında özel kurum ve kuruluşlar oluşturabilecek profesyoneller yetiştirmeye yönelik bir eğitim-öğretim programı uygular. Bu eğitimi alan bireyler, kırsal ve kentsel alanda, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde, üniversitelerde düzenleyici, planlayıcı, uygulayıcı, etkili iletişim ve liderlik niteliklerini taşıyan sosyal hizmet uzmanı olarak çalışırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sosyal Hizmet Bölümü, davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilecek, sosyal hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet sunabilecek, alanlarında özel kurum ve kuruluşlar oluşturabilecek profesyoneller yetiştirmeye yönelik bir eğitim-öğretim programı uygular. Bu eğitimi alan bireyler, kırsal ve kentsel alanda, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde, üniversitelerde düzenleyici, planlayıcı, uygulayıcı, etkili iletişim ve liderlik niteliklerini taşıyan sosyal hizmet uzmanı olarak çalışırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Kayıt oldukları lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile tamamlamış öğrenciler üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Fazlı ARABACI
OMÜ Samsun Sağlık Yüksek Okulu

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
 2. Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
 3. Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
 4. Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
 5. Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
 6. İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
 7. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 8. Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
 9. Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
 10. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
 11. Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
 12. Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
 13. Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
 14. Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
 15. Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
 16. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 17. Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
 • Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
 • Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
 • Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
 • Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
 • Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
 • Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
SHB101Felsefeye Giriş 927001 2 0 0 4.0 2.0
SHB103Psikolojiye Giriş 927001 2 0 0 4.0 2.0
SHB105Sosyolojiye Giriş 927001 2 0 0 5.0 2.0
SHB107Sosyal Hizmete Giriş 927001 2 0 0 5.0 2.0
SHB109Genel İktisat 927001 2 0 0 0.0 2.0
SHB111Aile Sosyolojisi 927001 2 0 0 2.0 2.0
SHB113Sosyal Hizmet Tarihi 927001 2 0 0 0.0 2.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 20 0 0 24.0 20.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
SHB102Hukukun Temel Kavramları 927001 2 0 0 4.0 2.0
SHB104Sosyal Antropoloji 927001 2 0 0 4.0 2.0
SHB106Sosyal Hizmette İletişim ve Dil 927001 2 0 0 4.0 2.0
SHB108Türkiyenin Sosyal ve Ekonomik Yapısı 927001 2 0 0 4.0 2.0
SHB110Sosyal Psikoloji 927001 2 0 0 4.0 2.0
SHBSEÇ-2Seçmeli-II 927003 0 0 0 0.0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 16 0 0 24.0 16.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SHB201Başlıca Sosyal Hizmet Alanları ve Özellikleri I 927001 2 0 0 0.0 2.0
SHB203Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları-I 927001 2 0 0 3.0 2.0
SHB205İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre-I 927001 2 0 0 4.0 2.0
SHB207Sosyal Hizmet Mevzuatı 927001 2 0 0 4.0 2.0
SHB209Sosyal Politika ve Planlama 927001 2 0 0 0.0 2.0
SHB211Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemi 927001 2 0 0 0.0 2.0
SHB223Sosyal Hizmette Rapor Yazma İlke ve Teknikleri 927001 2 0 0 0.0 2.0
SHB225Bilgi ve İletişim Teknolojileri 927001 2 2 0 0.0 3.0
SHBSEÇ-3Seçmeli-III 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 16 2 0 11.0 17.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SHB202Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları-II 927001 2 0 0 3.0 2.0
SHB204İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre-II 927001 2 0 0 4.0 2.0
SHB206Başlıca Sosyal Hizmet Alanları ve Özellikleri II 927001 2 0 0 0.0 2.0
SHB208Sosyal Hizmette Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927001 2 0 0 0.0 2.0
SHB210Özel Sosyal Hizmet Kuruluşları ve Yönetimi 927001 2 0 0 5.0 2.0
SHB212Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmetler 927001 2 0 0 0.0 2.0
SHB226Bireylerle Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 0.0 2.0
SHB228Kurum Deneyimi 927001 4 4 0 0.0 6.0
SHBSEÇ-4Seçmeli-IV 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 18 4 0 12.0 20.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SHB301Sosyal Hizmetlerde Dini ve Etik Değerler 927001 2 0 0 4.0 2.0
SHB303Sosyal Hizmet Müdahalesi I 927001 4 4 0 0.0 6.0
SHB305Uygulamalı Araştırma I 927001 4 4 0 0.0 6.0
SHB307Gruplarla Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 4.0 2.0
SHB321İnsan ve Normal Dışı Davranışlar 927001 2 0 0 0.0 2.0
SHB323Görüşme İlke ve Teknikleri 927001 2 0 0 0.0 2.0
SHB325Ailelerle Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 0.0 2.0
SHB327İstatistik 927001 2 0 0 0.0 2.0
SHBSEÇ-5Seçmeli-V 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 20 8 0 8.0 24.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SHB302Sosyal Hizmet Müdahalesi-II 927001 4 4 0 6.0 6.0
SHB304Sosyal Hizmet Yönetimi 927001 2 0 0 4.0 2.0
SHB306Uygulamalı Araştırma-II 927001 4 4 0 12.0 6.0
SHB308Medya ve Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 4.0 2.0
SHB310Proje Eğitimi 927001 2 0 0 0.0 2.0
SHB312Yas ve Boşanma 927001 2 0 0 0.0 2.0
SHB324Toplumla Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 0.0 2.0
SHB326Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 0.0 2.0
SHBSEÇ-6Seçmeli-VI 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 20 8 0 26.0 24.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SHB401Sosyal Hizmet Uygulaması-I 927001 6 14 0 16.0 13.0
SHB403Sokakda Sosyal Hizmetler 927001 2 0 0 5.0 2.0
SHB405Kırsal Alanda Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 5.0 2.0
SHB417Sosyal Hizmette Güncel Tartışmalar 927001 2 0 0 0.0 2.0
SHB419Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 0.0 2.0
SHB421Sosyal Hizmet ve Sivil Toplum Örgütleri 927001 2 0 0 0.0 2.0
SHBSEÇ-7Seçmeli-VII 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 16 14 0 26.0 23.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SHB402Bitirme Projesi 927001 2 0 0 0.0 2.0
SHB404Sosyal Hizmet Uygulaması-II 927001 8 24 0 0.0 20.0
Toplam 10 24 0 0.0 22.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 2.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 2.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
SHBSEÇ-2 / Seçmeli-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SHB112 Gelişim Psikolojisi 927001 2 0 0 2.0
SHB114 Konuşma ve Sunum Becerileri 927001 2 0 0 2.0
SHB118 Sağlık Hukuku 927001 2 0 0 2.0
SHB120 Mesleki İngilizce 927001 2 0 0 0.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 2.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 2.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
SHBSEÇ-3 / Seçmeli-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SHB213 Evde Bakım Hizmetleri 927001 2 0 0 2.0
SHB215 Çocuk Hakları ve Hukuku 927001 2 0 0 2.0
SHB219 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 2.0
SHB221 Sosyal Hizmet ve Sanat 927001 2 0 0 2.0
SHBSEÇ-4 / Seçmeli-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SHB214 Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 2.0
SHB216 Sosyal Hizmet İçin Felsefe Problemleri 927001 2 0 0 2.0
SHB222 Engellilerle Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 2.0
SHB224 Okul ve Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 2.0
SHBSEÇ-5 / Seçmeli-V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SHB309 Adli Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 2.0
SHB311 Aile Kurumu ve Hukuku 927001 2 0 0 2.0
SHB313 Kadın Sorunları ve Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 2.0
SHB317 Spor ve Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 2.0
SHBSEÇ-6 / Seçmeli-VI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SHB314 Güvenlik Kurumlarında Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 2.0
SHB318 Tabi Afetlerde Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 2.0
SHB320 Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 0.0
SHB322 Gecekondu Kentleşme ve Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 0.0
SHBSEÇ-7 / Seçmeli-VII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SHB407 Terör ve Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 2.0
SHB411 Aile Danışmanlığı 927001 2 0 0 2.0
SHB413 Yaşlılarla Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 2.0
SHB415 Yoksulluk ve Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 2.0