Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

İngilizce İktisat

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans öğrencileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Lisans Programı; öğrencilere iktisat alanında sağlam bir teorik altyapı kazandırmayı ve bunu uygulamalı alanlarda ekonometrik ve istatistiki yöntem ve analizlerle desteklemeyi hedeflemektedir. İktisat bölümü programı temel iktisat derslerinin yanı sıra, seçmeli derslerin ağırlıkta olduğu bir yapıdadır. Bu yapısıyla program, öğrencilere ilgi, beceri ve beklentilerine dayalı olarak çeşitli alternatifler arasında seçim yapma olanağı tanımaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir arasınav ve bir yılsonu sınavı yapılmaktadır. Arasınav notunun ve yılsonu sınav notunun ağırılıkları sırasıyla %40 ve %60 dır.

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kurupelit - Samsun. Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ebül Muhsin Doğan

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
 2. İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
 3. Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
 4. Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
 5. Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
 6. Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
 7. İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
 8. Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
 9. Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
 10. İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
 11. İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
 12. İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
 13. Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
 14. Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
 15. İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
 16. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
 • İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
 • Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
 • Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
 • Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
 • İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
 • İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
 • İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
 • Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
 • Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ZİH001Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) Ortak 26 0 0 26.0 30.0
Toplam 26 0 0 26.0 30.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ECON101Introduction to Economics I Zorunlu 4 2 0 5.0 7.0
ECON103Calculus for Economists I Zorunlu 4 0 0 4.0 5.0
ECON105Introduction to Social Sciences I Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ECON107Research Methods I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
ELECTIVES-IElectives I SDG 3 0 0 3.0 4.0
ENG101Advanced English I Zorunlu 4 0 0 4.0 4.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 22 4 0 24.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ECON102Introduction to Economics II Zorunlu 4 2 0 5.0 7.0
ECON104Calculus for Economists II Zorunlu 4 0 0 4.0 5.0
ECON106Introduction to Social Sciences II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ECON108Research Methods II Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
ELECTIVES-IIElectives II SDG 3 0 0 3.0 4.0
ENG102Advanced English II Zorunlu 4 0 0 4.0 4.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 22 4 0 24.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
ECON201Microeconomic Theory Zorunlu 4 2 0 5.0 8.0
ECON203Statistics for Economists I Zorunlu 3 2 0 4.0 6.0
ECON205Economic History I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ELECTIVES-IIIElectives III SDG 3 0 0 3.0 5.0
ENG201Speaking and Writing in English I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
Toplam 17 6 0 20.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
ECON202Macroeconomic Theory Zorunlu 4 2 0 5.0 8.0
ECON204Statistics for Economists II Zorunlu 3 2 0 4.0 6.0
ECON206Economic History II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ELECTIVES-IVElectives IV SDG 3 0 0 3.0 5.0
ENG202Speaking and Writing in English II Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
Toplam 17 6 0 20.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ECON301Introduction to Econometrics I Zorunlu 4 2 0 5.0 7.0
ECON303Mathematical Economics I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ECON305Monetary Theory and Policy Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ECON307International Economics I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ELECTIVES-VElectives V SDG 3 0 0 3.0 4.0
ENG301Business English I Zorunlu 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 20 2 0 21.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ECON302Introduction to Econometrics II Zorunlu 4 2 0 5.0 7.0
ECON304Mathematical Economics II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ECON306Public Finance Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ECON308International Economics II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ELECTIVES-VIElectives-VI SDG 3 0 0 3.0 4.0
ENG302Business English II Zorunlu 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 20 2 0 21.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ELECTIVES-VIIElectives VII SDG 3 0 0 3.0 30.0
Toplam 3 0 0 3.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ECON402Seminar in Economics Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
ELECTIVES-VIIIElectives-VIII SDG 3 0 0 3.0 24.0
Toplam 6 0 0 6.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

ELECTIVES-I / Electives I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ADM101 Introduction to Political Sciences I 3 0 0 3.0 4.0
BA101 Principles of Business Administration I 3 0 0 3.0 4.0
ELECTIVES-II / Electives II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ADM102 Introduction to Political Sciences II 3 0 0 3.0 4.0
BA102 Principles of Business Administration II 3 0 0 3.0 4.0
ELECTIVES-III / Electives III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ADM201 History of Political Thought I 3 0 0 3.0 5.0
BA201 Principles of Accounting I 3 0 0 3.0 5.0
ELECTIVES-IV / Electives IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ADM202 History of Political Thought II 3 0 0 3.0 5.0
BA202 Principles of Accounting II 3 0 0 3.0 5.0
ELECTIVES-V / Electives V
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ADM301 Comparative Political Analysis I 3 0 0 3.0 4.0
BA301 Financial Management I 3 0 0 3.0 3.0
BA303 Principles of Marketing 3 0 0 3.0 4.0
ELECTIVES-VI / Electives-VI
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ADM302 Comparative Political Analysis II 3 0 0 3.0 4.0
BA302 Financial Management II 3 0 0 3.0 3.0
BA304 Marketing Management 3 0 0 3.0 4.0
ELECTIVES-VII / Electives VII
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ADM401 Introduction to Law 3 0 0 3.0 6.0
BA401 Strategic Management 3 0 0 3.0 6.0
ECON401 Turkish Economy 3 0 0 3.0 6.0
ECON403 History of Economic Thought 3 0 0 3.0 6.0
ECON405 Public Economics 3 0 0 3.0 6.0
ECON407 Game Theory and Applications 3 0 0 3.0 6.0
ECON409 Applied Econometrics 3 0 0 3.0 6.0
ECON411 Political Economy 3 0 0 3.0 6.0
ECON413 Theories of Economic Growth 3 0 0 3.0 6.0
ECON415 Industrial Economics 3 0 0 3.0 6.0
ECON417 Agricultural Economics 3 0 0 3.0 6.0
ECON419 World Economy 3 0 0 3.0 6.0
ELECTIVES-VIII / Electives-VIII
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ADM402 Business Law 3 0 0 3.0 6.0
BA402 Global Marketing 3 0 0 3.0 6.0
ECON404 Environmental Economics 3 0 0 3.0 6.0
ECON406 General Equilibrium and Welfare Economics 3 0 0 3.0 3.0
ECON408 Health Economics 3 0 0 3.0 6.0
ECON410 Energy Economics 3 0 0 3.0 6.0
ECON412 Women Studies in Economics 3 0 0 3.0 6.0
ECON414 Development Economics 3 0 0 3.0 6.0
ECON416 Economics of Regional Development 3 0 0 3.0 6.0
ECON418 Financial Economics 3 0 0 3.0 6.0
ECON420 Managerial Economics 3 0 0 3.0 6.0
ECON422 Labour Economics 3 0 0 3.0 6.0