Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

İngilizce İktisat

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans öğrencileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Lisans Programı; öğrencilere iktisat alanında sağlam bir teorik altyapı kazandırmayı ve bunu uygulamalı alanlarda ekonometrik ve istatistiki yöntem ve analizlerle desteklemeyi hedeflemektedir. İktisat bölümü programı temel iktisat derslerinin yanı sıra, seçmeli derslerin ağırlıkta olduğu bir yapıdadır. Bu yapısıyla program, öğrencilere ilgi, beceri ve beklentilerine dayalı olarak çeşitli alternatifler arasında seçim yapma olanağı tanımaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir arasınav ve bir yılsonu sınavı yapılmaktadır. Arasınav notunun ve yılsonu sınav notunun ağırılıkları sırasıyla %40 ve %60 dır.

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kurupelit - Samsun. Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ebül Muhsin Doğan

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
 2. İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
 3. Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
 4. Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
 5. Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
 6. Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
 7. İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
 8. Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
 9. Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
 10. İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
 11. İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
 12. Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
 13. Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
 14. İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
 15. İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
 16. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
 • İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
 • Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
 • Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
 • Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
 • İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
 • İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
 • İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
 • Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
 • Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ZİH001Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) 927006 26 0 0 30.0 26.0
Toplam 26 0 0 30.0 26.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ECON101Introduction to Economics I 927001 4 2 0 7.0 5.0
ECON103Calculus for Economists I 927001 4 0 0 5.0 4.0
ECON105Introduction to Social Sciences I 927001 3 0 0 4.0 3.0
ECON107Research Methods I 927001 2 2 0 4.0 3.0
ELECTIVES-IElectives I 927003 3 0 0 4.0 3.0
ENG101Advanced English I 927001 4 0 0 4.0 4.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 22 4 0 30.0 24.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ECON102Introduction to Economics II 927001 4 2 0 7.0 5.0
ECON104Calculus for Economists II 927001 4 0 0 5.0 4.0
ECON106Introduction to Social Sciences II 927001 3 0 0 4.0 3.0
ECON108Research Methods II 927001 2 2 0 4.0 3.0
ELECTIVES-IIElectives II 927003 3 0 0 4.0 3.0
ENG102Advanced English II 927001 4 0 0 4.0 4.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 22 4 0 30.0 24.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
ECON201Microeconomic Theory 927001 4 2 0 8.0 5.0
ECON203Statistics for Economists I 927001 3 2 0 6.0 4.0
ECON205Economic History I 927001 3 0 0 5.0 3.0
ELECTIVES-IIIElectives III 927003 3 0 0 5.0 3.0
ENG201Speaking and Writing in English I 927001 2 2 0 4.0 3.0
Toplam 17 6 0 30.0 20.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
ECON202Macroeconomic Theory 927001 4 2 0 8.0 5.0
ECON204Statistics for Economists II 927001 3 2 0 6.0 4.0
ECON206Economic History II 927001 3 0 0 5.0 3.0
ELECTIVES-IVElectives IV 927003 3 0 0 5.0 3.0
ENG202Speaking and Writing in English II 927001 2 2 0 4.0 3.0
Toplam 17 6 0 30.0 20.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ECON301Introduction to Econometrics I 927001 4 2 0 7.0 5.0
ECON303Mathematical Economics I 927001 3 0 0 5.0 3.0
ECON305Monetary Theory and Policy 927001 3 0 0 5.0 3.0
ECON307International Economics I 927001 3 0 0 5.0 3.0
ELECTIVES-VElectives V 927003 3 0 0 4.0 3.0
ENG301Business English I 927001 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 20 2 0 30.0 21.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ECON302Introduction to Econometrics II 927001 4 2 0 7.0 5.0
ECON304Mathematical Economics II 927001 3 0 0 5.0 3.0
ECON306Public Finance 927001 3 0 0 5.0 3.0
ECON308International Economics II 927001 3 0 0 5.0 3.0
ELECTIVES-VIElectives-VI 927003 3 0 0 4.0 3.0
ENG302Business English II 927001 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 20 2 0 30.0 21.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ELECTIVES-VIIElectives VII 927003 3 0 0 30.0 3.0
Toplam 3 0 0 30.0 3.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ECON402Seminar in Economics 927001 3 0 0 6.0 3.0
ELECTIVES-VIIIElectives-VIII 927003 3 0 0 24.0 3.0
Toplam 6 0 0 30.0 6.0
ELECTIVES-I / Electives I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ADM101 Introduction to Political Sciences I 927001 3 0 0 4.0
BA101 Principles of Business Administration I 927001 3 0 0 4.0
ELECTIVES-II / Electives II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ADM102 Introduction to Political Sciences II 927001 3 0 0 4.0
BA102 Principles of Business Administration II 927001 3 0 0 4.0
ELECTIVES-III / Electives III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ADM201 History of Political Thought I 927001 3 0 0 5.0
BA201 Principles of Accounting I 927001 3 0 0 5.0
ELECTIVES-IV / Electives IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ADM202 History of Political Thought II 927001 3 0 0 5.0
BA202 Principles of Accounting II 927001 3 0 0 5.0
ELECTIVES-V / Electives V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ADM301 Comparative Political Analysis I 927001 3 0 0 4.0
BA301 Financial Management I 927001 3 0 0 3.0
BA303 Principles of Marketing 927001 3 0 0 4.0
ELECTIVES-VI / Electives-VI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ADM302 Comparative Political Analysis II 927001 3 0 0 4.0
BA302 Financial Management II 927001 3 0 0 3.0
BA304 Marketing Management 927001 3 0 0 4.0
ELECTIVES-VII / Electives VII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ADM401 Introduction to Law 927001 3 0 0 6.0
BA401 Strategic Management 927001 3 0 0 6.0
ECON401 Turkish Economy 927001 3 0 0 6.0
ECON403 History of Economic Thought 927001 3 0 0 6.0
ECON405 Public Economics 927001 3 0 0 6.0
ECON407 Game Theory and Applications 927001 3 0 0 6.0
ECON409 Applied Econometrics 927001 3 0 0 6.0
ECON411 Political Economy 927001 3 0 0 6.0
ECON413 Theories of Economic Growth 927001 3 0 0 6.0
ECON415 Industrial Economics 927001 3 0 0 6.0
ECON417 Agricultural Economics 927001 3 0 0 6.0
ECON419 World Economy 927001 3 0 0 6.0
ELECTIVES-VIII / Electives-VIII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ADM402 Business Law 927001 3 0 0 6.0
BA402 Global Marketing 927001 3 0 0 6.0
ECON404 Environmental Economics 927001 3 0 0 6.0
ECON406 General Equilibrium and Welfare Economics 927001 3 0 0 3.0
ECON408 Health Economics 927001 3 0 0 6.0
ECON410 Energy Economics 927001 3 0 0 6.0
ECON412 Women Studies in Economics 927001 3 0 0 6.0
ECON414 Development Economics 927001 3 0 0 6.0
ECON416 Economics of Regional Development 927001 3 0 0 6.0
ECON418 Financial Economics 927001 3 0 0 6.0
ECON420 Managerial Economics 927001 3 0 0 6.0
ECON422 Labour Economics 927001 3 0 0 6.0