Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Güzel Sanatlar Fakültesi - Seramik-Cam Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

1999 yılında ilki yapılan ve 2000 yılında yenilenen başvurusuna rağmen OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin açılışı 2012 yılında ancak mümkün olabilmiştir. Fakültemiz Bakanlar Kurulu'nun 16.03.2012 tarih ve 2012/2972 sayılı kararının, 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla kurulmuştur.

2015-2016 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini almıştır

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Özel yetenek sınavı ile ÖSYM’nin kriterleri çerçevesinde öğrenci almakta olup yenek sınav şartları bir büroşür olarak ve her yıl güncellenerk aday öğrecilere kayıt sırasında verilmekte, ayrıca Üniversitemiz web sayfasında duyurulmaktadır.
Özel Yetenek Sınavı iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama tüm bölümler için ortak ön eleme sınavıniteliğindedir. İkinci Aşama Sınavına girmeye hak kazanabilmek için adayların birinci sınavdan en az 50 puan almaları zorunludur.Birinci Aşama Sınavı adayın gözleme dayalı sanatsal yetilerini; İkinci Aşama Sınavı adayın kurgulama ve tasarlamaya dayalı kapasitesini ölçmeyi amaçlar.
Sınavlardan başarılı olanlar ilan edilen tarihlerdeki takvime göre kesin kayıtlarını yaptırırlar. Eksik kontenjan olması durumunda yine ilan edilen yedek liste sıralamaya göre kayıt için başvuruda bulunurlar.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tüm lise ve dengi okul mezunlarını kabul etmekle birlikte, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olan öğrencilerin öncel eğitimini tanıyarak yetenek sınavında farklı katsayı ile ayrıcalık tanımaktadır.
Ayrıca, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için programın başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu dersdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Başarılı olan öğrenciler ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümün akademik programında bulunan derslerin asgari geçme notu cc ve/veya üstü not alan ve üniversitemiz disiplin yönetmeliğine göre yükümlüklerini yerine getiren öğrenciler mezun olmaktadırlar

Program Profili

Seramik ve Cam Bölümü, birbirlerine yakın atelye donanımları ile işlenebilme imkânına sahip olmakla birlikte, her iki geleneksel malzemeye ilişkin yöntemlerin yeni yöntem ve uygulamaları destekleyecek teknolojiler sayesinde sanatsal biçimlendirmeler açısından farklılıklar içerebilmektedir. Dolayısıyla iki malzemenin hem ayrı ayrı hem de birlikte değerlendirilmesi söz konusudur.
Gelenekçi ve gelecekçi sanat ve tasarım süreçleri arasındaki ilgiden hareketle yerel ve küresel sanatsal ve dolayısıyla kültürel farkındalık yaratmak için yaratıcı potansiyellere sahip bireylerin gözlem yapabilme, sorgulayabilme, araştırma yapabilme, çözümleyebilme ve devamında tasarlayabilme ve kurgulayabilme yetilerini özgünlük, yenilik ve gelişimcilik ölçütleriyle birleştirebilecek yeterliklerini açığa çıkaran bir eğitim sürecinin sonunda birer seramik – cam sanatçısı olarak mezun etmek amacındadır. Özgün seramik ve cam sanatçılarının yanı sıra bu dallarda estetik ve teknik nitelikleri haiz endüstri için gerekli olan tasarımcılar da yetiştirmeyi öngörmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Seramik-Cam Bölümü’nden mezun olan bireyler/öğrenciler birer sanatçı olacaklardır. Bu bağlamda mezunlarımız, serbest seramik ve cam sanatçılığının yanı sıra, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda sanat eğitimcisi ve sanat danışmanlığı yapabilmektedirler. Ayrıca alana ilişkin bazı meslek çeşitleri de şöyle sıralanabilir: Çinici, alçı model kalıpçı, tornacı, sır üstü şekillendirmeci, vitraycı, tezyinatçı vb. mesleki yeterlikler ile de seramik ve cam sektöründe, kamu ve özele ait işletmelerinin model üretimi, dekorlama, sırlama, alçı ve kalıp bölümlerinde çalışabilirler.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında 28/7/1998 tarihinde imzalanmış Öğretmenlik Uygulaması'na İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü'ne bağlı olarak, öğrenciler Lisans sürecinde iken ya da mezun olduktan sonra, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'na katılıp, uygun koşullarda tamamladıklarında öğretmenlik mesleği için başvuru hakkı elde edebileceklerdir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esaslar için daha ayrıntılı bilgi edinebilmek amacıyla http://egitim.omu.edu.tr/pedagojik-formasyon-programi/557/ web sayfası ziyaret edilebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

sınavlar yazılı ve uygulamalı olarak yapılır. Atölye derslerinde ise performans değerlendirmesi, derse katılımlar, proje odaklı çalışmaların ise değerlendirilmesi öngörülen hedeflere ulaşma yüzdelerine göre yapılmaktadır

Mezuniyet Koşulları

Bölümün lisans programında mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 / 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde öğrencilere Seramik Cam alanında lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi T: (362) 445 01 18 F: (362) 445 27 70 |
Adres: Güzel Sanatlar Kampüsü 55100 İlkadım / SAMSUN | gsf@omu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Tamer Aslan - Bölüm Başkanı

Bölüm Olanakları

1 seramik atölyesi, 1 soğuk cam atölyesi, 1 sıcak cam atölyesi, 1 model - alçı kalıp atölyesi, 1 bilgisayar laboratuvarı, 3 sınıf seminer salonu, sergi salonu, kütüphane, müze, toplantı salonu, kafeterya, yemek solonu bulunmaktadır

Program Çıktıları

 1. Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
 2. Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
 3. Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 4. Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 5. Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
 6. Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
 7. Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
 8. Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
 9. Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
 10. Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
 11. Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
 12. Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme
 13. Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
 14. Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
 • Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 • Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
 • Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
 • Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
 • Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
 • Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
GSF101Temel Tasarım I 927001 3 3 0 7.0 5.0
GSF103Perspektif I 927001 2 2 0 5.0 3.0
GSF105Çizim I 927001 2 2 0 5.0 3.0
GSF107Sanat Tarihi I 927001 2 0 0 0.0 2.0
SCA101Seramik-Cam Tasarımına Giriş I 927001 2 2 0 4.0 3.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 17 9 0 25.0 22.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
GSF102Temel Tasarım II 927001 3 3 0 7.0 5.0
GSF104Perspektif II 927001 2 2 0 5.0 3.0
GSF106Çizim II 927001 2 2 0 5.0 3.0
GSF108Sanat Tarihi II 927001 2 0 0 0.0 2.0
SCA102Seramik-Cam Tasarımına Giriş II 927001 2 2 0 0.0 3.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 17 9 0 21.0 22.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GSF205Estetik 927001 2 0 0 0.0 2.0
SCA201Seramik-Cam Tasarım I 927001 4 4 0 8.0 6.0
SCA203Temel Bilgisayar ve İletişim Teknolojilerine Giriş 927001 2 2 0 4.0 3.0
SCA205Seramik-Cam Görselleştirme Teknikleri I 927001 2 2 0 5.0 3.0
SCA205Seramik-Cam Görselleştirme Teknikleri I 927001 2 2 0 0.0 3.0
SCA205Seramik-Cam Görselleştirme Teknikleri I 927001 2 2 0 0.0 3.0
SCA207Seramik-Cam Kimyası I 927001 2 2 0 0.0 3.0
SCA207Seramik-Cam Kimyası I 927001 2 2 0 4.0 3.0
SCA209Seramik Sanatı Tarihi 927001 2 0 0 3.0 2.0
SCA209Seramik Sanatı Tarihi 927001 2 0 0 0.0 2.0
SCA211Araç-Gereç Bilgisi 927001 2 0 0 3.0 2.0
Toplam 24 16 0 27.0 32.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GSF206Çağdaş Sanat Estetiği 927001 2 0 0 0.0 2.0
GSS-4Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0 0.0
SCA202Seramik-Cam Tasarım II 927001 4 4 0 8.0 6.0
SCA204Bilgisayar Destekli Tasarım 927001 2 2 0 4.0 3.0
SCA206Seramik-Cam Görselleştirme Teknikleri II 927001 2 2 0 5.0 3.0
SCA206Seramik-Cam Görselleştirme Teknikleri II 927001 2 2 0 0.0 3.0
SCA208Seramik-Cam Kimyası II 927001 2 2 0 4.0 3.0
SCA210Cam Sanatı Tarihi 927001 2 0 0 3.0 2.0
SCA210Cam Sanatı Tarihi 927001 2 0 0 0.0 2.0
SCA212Model-Kalıp Bilgisi 927001 2 0 0 0.0 2.0
SCA212Model-Kalıp Bilgisi 927001 2 0 0 3.0 2.0
Toplam 22 12 0 27.0 28.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GSF301Tasarım Felsefesi 927001 2 0 0 3.0 2.0
GSF303Sanat Sosyolojisi 927001 2 0 0 4.0 2.0
GSS-5Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0 0.0
SCA301Seramik-Cam Tasarım III 927001 4 4 0 8.0 6.0
SCA303Seramik Ürün Tasarım 927001 2 2 0 4.0 3.0
SCA303Seramik Ürün Tasarım 927001 2 2 0 0.0 3.0
SCA305Soğuk Cam Şekillendirme 927001 2 2 0 0.0 3.0
SCA305Soğuk Cam Şekillendirme 927001 2 2 0 0.0 3.0
SCA305Soğuk Cam Şekillendirme 927001 2 2 0 0.0 3.0
SCA307Yapı ve Endüstri Seramiği 927001 2 0 0 3.0 2.0
SCA307Yapı ve Endüstri Seramiği 927001 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 22 14 0 22.0 29.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GSF302Bilgi Felsefesi 927001 2 0 0 0.0 2.0
GSF304Araştırma Metodolojisi 927001 2 0 0 3.0 2.0
GSS-6Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0 0.0
GSS-6Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0 0.0
SCA302Seramik-Cam Tasarım IV 927001 4 4 0 0.0 6.0
SCA304Seramik Yüzey Uygulamaları 927001 2 2 0 0.0 3.0
SCA304Seramik Yüzey Uygulamaları 927001 2 2 0 0.0 3.0
SCA304Seramik Yüzey Uygulamaları 927001 2 2 0 0.0 3.0
SCA306Sıcak Cam Şekillendirme 927001 2 2 0 0.0 3.0
SCA306Sıcak Cam Şekillendirme 927001 2 2 0 0.0 3.0
SCA306Sıcak Cam Şekillendirme 927001 2 2 0 4.0 3.0
SCA308Seramikte Dekor Teknikleri 927001 2 0 0 3.0 2.0
SCA310Staj 927001 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 22 16 0 10.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GSS-7Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0 0.0
GSS-7Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0 0.0
SCA401Seramik-Cam Tasarım V 927001 4 4 0 8.0 6.0
SCA403Sır ve Pişirim Uygulamaları 927001 2 2 0 5.0 3.0
SCA403Sır ve Pişirim Uygulamaları 927001 2 2 0 0.0 3.0
SCA403Sır ve Pişirim Uygulamaları 927001 2 2 0 0.0 3.0
SCA405Seramik-Cam Teknolojileri Bilgisi 927001 2 0 0 3.0 2.0
SCA407Dekor ve Montaj Teknikleri 927001 2 2 0 4.0 3.0
SCA409Mezuniyet Proje Geliştirme 927001 2 2 0 0.0 3.0
SCA409Mezuniyet Proje Geliştirme 927001 2 2 0 0.0 3.0
SCA409Mezuniyet Proje Geliştirme 927001 2 2 0 0.0 3.0
Toplam 20 18 0 20.0 29.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GSS-8Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0 0.0
GSS-8Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0 0.0
SCA402Seramik-Cam Tasarım VI 927001 4 4 0 8.0 6.0
SCA404Cam Füzyon Teknikleri 927001 2 2 0 4.0 3.0
SCA404Cam Füzyon Teknikleri 927001 2 2 0 0.0 3.0
SCA406Seramik-Cam Sanatında Eleştiri 927001 2 0 0 0.0 2.0
SCA408Sergi ve Sunum Teknikleri 927001 2 2 0 4.0 3.0
SCA410Mezuniyet Proje Uygulama 927001 2 2 0 0.0 3.0
SCA410Mezuniyet Proje Uygulama 927001 2 2 0 0.0 3.0
SCA410Mezuniyet Proje Uygulama 927001 2 2 0 0.0 3.0
Toplam 18 16 0 16.0 26.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
GSS-4 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SCA204 Bilgisayar Destekli Tasarım 927001 2 2 0 0.0
GSS-5 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GSS301 Bilgi Felsefesi 927001 2 0 0 0.0
GSS303 Sanat Psikolojisi 927001 2 0 0 0.0
GSS305 Medya ve Sanat 927001 2 0 0 0.0
GSS307 Sanat Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
GSS309 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
GSS311 Sanat Eğitimi Kuramları 927001 2 0 0 0.0
GSS313 Görsel Kültür Eğitimi 927001 2 0 0 0.0
GSS325 İtalyanca 927001 2 0 0 0.0
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 927001 2 0 0 2.0
GSS-6 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SCA308 Seramikte Dekor Teknikleri 927001 2 0 0 0.0
GSS-7 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GSS401 Sanat ve Çevre 927001 2 0 0 0.0
GSS403 Sanatsal Okuryazarlık 927001 2 0 0 0.0
GSS405 Tüketim Estetiği 927001 2 0 0 0.0
GSS407 Sanat Felsefesi 927001 2 0 0 0.0
GSS409 Yaratıcılık 927001 2 0 0 3.0
GSS411 Görsel İletişim Tasarım Atelye 927001 2 2 0 0.0
GSS413 Resim Atelye 927001 2 2 0 0.0
GSS415 Sanat ve Tasarımda Aktüalite 927001 2 0 0 0.0
GSS417 Ambalaj Tasarımı 927001 2 2 0 0.0
GSS-8 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SCA406 Seramik-Cam Sanatında Eleştiri 927001 2 0 0 0.0