Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Güzel Sanatlar Fakültesi - Seramik-Cam Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

1999 yılında ilki yapılan ve 2000 yılında yenilenen başvurusuna rağmen OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin açılışı 2012 yılında ancak mümkün olabilmiştir. Fakültemiz Bakanlar Kurulu'nun 16.03.2012 tarih ve 2012/2972 sayılı kararının, 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla kurulmuştur.

2015-2016 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini almıştır

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Özel yetenek sınavı ile ÖSYM’nin kriterleri çerçevesinde öğrenci almakta olup yenek sınav şartları bir büroşür olarak ve her yıl güncellenerk aday öğrecilere kayıt sırasında verilmekte, ayrıca Üniversitemiz web sayfasında duyurulmaktadır.
Özel Yetenek Sınavı iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama tüm bölümler için ortak ön eleme sınavıniteliğindedir. İkinci Aşama Sınavına girmeye hak kazanabilmek için adayların birinci sınavdan en az 50 puan almaları zorunludur.Birinci Aşama Sınavı adayın gözleme dayalı sanatsal yetilerini; İkinci Aşama Sınavı adayın kurgulama ve tasarlamaya dayalı kapasitesini ölçmeyi amaçlar.
Sınavlardan başarılı olanlar ilan edilen tarihlerdeki takvime göre kesin kayıtlarını yaptırırlar. Eksik kontenjan olması durumunda yine ilan edilen yedek liste sıralamaya göre kayıt için başvuruda bulunurlar.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tüm lise ve dengi okul mezunlarını kabul etmekle birlikte, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olan öğrencilerin öncel eğitimini tanıyarak yetenek sınavında farklı katsayı ile ayrıcalık tanımaktadır.
Ayrıca, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için programın başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu dersdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Başarılı olan öğrenciler ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümün akademik programında bulunan derslerin asgari geçme notu cc ve/veya üstü not alan ve üniversitemiz disiplin yönetmeliğine göre yükümlüklerini yerine getiren öğrenciler mezun olmaktadırlar

Program Profili

Seramik ve Cam Bölümü, birbirlerine yakın atelye donanımları ile işlenebilme imkânına sahip olmakla birlikte, her iki geleneksel malzemeye ilişkin yöntemlerin yeni yöntem ve uygulamaları destekleyecek teknolojiler sayesinde sanatsal biçimlendirmeler açısından farklılıklar içerebilmektedir. Dolayısıyla iki malzemenin hem ayrı ayrı hem de birlikte değerlendirilmesi söz konusudur.
Gelenekçi ve gelecekçi sanat ve tasarım süreçleri arasındaki ilgiden hareketle yerel ve küresel sanatsal ve dolayısıyla kültürel farkındalık yaratmak için yaratıcı potansiyellere sahip bireylerin gözlem yapabilme, sorgulayabilme, araştırma yapabilme, çözümleyebilme ve devamında tasarlayabilme ve kurgulayabilme yetilerini özgünlük, yenilik ve gelişimcilik ölçütleriyle birleştirebilecek yeterliklerini açığa çıkaran bir eğitim sürecinin sonunda birer seramik – cam sanatçısı olarak mezun etmek amacındadır. Özgün seramik ve cam sanatçılarının yanı sıra bu dallarda estetik ve teknik nitelikleri haiz endüstri için gerekli olan tasarımcılar da yetiştirmeyi öngörmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Seramik-Cam Bölümü’nden mezun olan bireyler/öğrenciler birer sanatçı olacaklardır. Bu bağlamda mezunlarımız, serbest seramik ve cam sanatçılığının yanı sıra, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda sanat eğitimcisi ve sanat danışmanlığı yapabilmektedirler. Ayrıca alana ilişkin bazı meslek çeşitleri de şöyle sıralanabilir: Çinici, alçı model kalıpçı, tornacı, sır üstü şekillendirmeci, vitraycı, tezyinatçı vb. mesleki yeterlikler ile de seramik ve cam sektöründe, kamu ve özele ait işletmelerinin model üretimi, dekorlama, sırlama, alçı ve kalıp bölümlerinde çalışabilirler.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında 28/7/1998 tarihinde imzalanmış Öğretmenlik Uygulaması'na İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü'ne bağlı olarak, öğrenciler Lisans sürecinde iken ya da mezun olduktan sonra, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'na katılıp, uygun koşullarda tamamladıklarında öğretmenlik mesleği için başvuru hakkı elde edebileceklerdir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esaslar için daha ayrıntılı bilgi edinebilmek amacıyla http://egitim.omu.edu.tr/pedagojik-formasyon-programi/557/ web sayfası ziyaret edilebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

sınavlar yazılı ve uygulamalı olarak yapılır. Atölye derslerinde ise performans değerlendirmesi, derse katılımlar, proje odaklı çalışmaların ise değerlendirilmesi öngörülen hedeflere ulaşma yüzdelerine göre yapılmaktadır

Mezuniyet Koşulları

Bölümün lisans programında mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 / 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde öğrencilere Seramik Cam alanında lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi T: (362) 445 01 18 F: (362) 445 27 70 |
Adres: Güzel Sanatlar Kampüsü 55100 İlkadım / SAMSUN | gsf@omu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Tamer Aslan - Bölüm Başkanı

Bölüm Olanakları

1 seramik atölyesi, 1 soğuk cam atölyesi, 1 sıcak cam atölyesi, 1 model - alçı kalıp atölyesi, 1 bilgisayar laboratuvarı, 3 sınıf seminer salonu, sergi salonu, kütüphane, müze, toplantı salonu, kafeterya, yemek solonu bulunmaktadır

Program Çıktıları

 1. Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
 2. Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
 3. Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 4. Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 5. Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
 6. Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
 7. Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
 8. Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
 9. Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
 10. Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
 11. Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
 12. Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
 13. Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme
 14. Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
 • Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 • Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
 • Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
 • Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
 • Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
 • Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GSF101Temel Tasarım I Zorunlu 3 3 0 5.0 7.0
GSF103Perspektif I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GSF105Çizim I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GSF107Sanat Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SCA101Seramik-Cam Tasarımına Giriş I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 17 9 0 22.0 25.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GSF102Temel Tasarım II Zorunlu 3 3 0 5.0 7.0
GSF104Perspektif II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GSF106Çizim II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GSF108Sanat Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SCA102Seramik-Cam Tasarımına Giriş II Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 17 9 0 22.0 21.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSF205Estetik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SCA201Seramik-Cam Tasarım I Zorunlu 4 4 0 6.0 8.0
SCA203Temel Bilgisayar ve İletişim Teknolojilerine Giriş Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
SCA205Seramik-Cam Görselleştirme Teknikleri I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
SCA205Seramik-Cam Görselleştirme Teknikleri I Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
SCA205Seramik-Cam Görselleştirme Teknikleri I Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
SCA207Seramik-Cam Kimyası I Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
SCA207Seramik-Cam Kimyası I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
SCA209Seramik Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SCA209Seramik Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SCA211Araç-Gereç Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 24 16 0 32.0 27.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSF206Çağdaş Sanat Estetiği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
GSS-4Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SCA202Seramik-Cam Tasarım II Zorunlu 4 4 0 6.0 8.0
SCA204Bilgisayar Destekli Tasarım Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
SCA206Seramik-Cam Görselleştirme Teknikleri II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
SCA206Seramik-Cam Görselleştirme Teknikleri II Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
SCA208Seramik-Cam Kimyası II Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
SCA210Cam Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SCA210Cam Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SCA212Model-Kalıp Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SCA212Model-Kalıp Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 22 12 0 28.0 27.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSF301Tasarım Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GSF303Sanat Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GSS-5Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SCA301Seramik-Cam Tasarım III Zorunlu 4 4 0 6.0 8.0
SCA303Seramik Ürün Tasarım Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
SCA303Seramik Ürün Tasarım Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
SCA305Soğuk Cam Şekillendirme Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
SCA305Soğuk Cam Şekillendirme Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
SCA305Soğuk Cam Şekillendirme Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
SCA307Yapı ve Endüstri Seramiği Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SCA307Yapı ve Endüstri Seramiği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 22 14 0 29.0 22.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSF302Bilgi Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
GSF304Araştırma Metodolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GSS-6Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
GSS-6Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SCA302Seramik-Cam Tasarım IV Zorunlu 4 4 0 6.0 0.0
SCA304Seramik Yüzey Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
SCA304Seramik Yüzey Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
SCA304Seramik Yüzey Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
SCA306Sıcak Cam Şekillendirme Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
SCA306Sıcak Cam Şekillendirme Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
SCA306Sıcak Cam Şekillendirme Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
SCA308Seramikte Dekor Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SCA310Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 22 16 0 30.0 10.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS-7Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
GSS-7Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SCA401Seramik-Cam Tasarım V Zorunlu 4 4 0 6.0 8.0
SCA403Sır ve Pişirim Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
SCA403Sır ve Pişirim Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
SCA403Sır ve Pişirim Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
SCA405Seramik-Cam Teknolojileri Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SCA407Dekor ve Montaj Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
SCA409Mezuniyet Proje Geliştirme Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
SCA409Mezuniyet Proje Geliştirme Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
SCA409Mezuniyet Proje Geliştirme Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
Toplam 20 18 0 29.0 20.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS-8Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
GSS-8Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SCA402Seramik-Cam Tasarım VI Zorunlu 4 4 0 6.0 8.0
SCA404Cam Füzyon Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
SCA404Cam Füzyon Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
SCA406Seramik-Cam Sanatında Eleştiri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SCA408Sergi ve Sunum Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
SCA410Mezuniyet Proje Uygulama Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
SCA410Mezuniyet Proje Uygulama Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
SCA410Mezuniyet Proje Uygulama Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
Toplam 18 16 0 26.0 16.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
GSS-4 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SCA204 Bilgisayar Destekli Tasarım 2 2 0 3.0 0.0
GSS-5 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS301 Bilgi Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
GSS303 Sanat Psikolojisi 2 0 0 2.0 0.0
GSS305 Medya ve Sanat 2 0 0 2.0 3.0
GSS307 Sanat Yönetimi 2 0 0 2.0 0.0
GSS309 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
GSS311 Sanat Eğitimi Kuramları 2 0 0 2.0 0.0
GSS313 Görsel Kültür Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
GSS325 İtalyanca 2 0 0 2.0 0.0
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 0 2.0 2.0
GSS-6 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS302 Sanat Sosyolojisi 2 0 0 2.0 0.0
GSS304 Sanat ve Tasarım Terminolojisi 2 0 0 2.0 0.0
GSS306 Yeni Medya 2 0 0 2.0 0.0
GSS308 Kültürel Antropoloji 2 0 0 2.0 0.0
GSS310 Sanatsal Araştırma Yöntemleri 2 0 0 2.0 0.0
GSS312 Sanat Eğitiminde Çağdaş Modeller 2 0 0 2.0 0.0
GSS314 Eleştirel Sanat Pedagojisi 2 0 0 2.0 0.0
GSS316 Mesleki İngilizce 2 0 0 2.0 0.0
GSS326 İspanyolca 2 0 0 2.0 0.0
GSS-7 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS401 Sanat ve Çevre 2 0 0 2.0 0.0
GSS403 Sanatsal Okuryazarlık 2 0 0 2.0 0.0
GSS405 Tüketim Estetiği 2 0 0 2.0 0.0
GSS407 Sanat Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
GSS409 Yaratıcılık 2 0 0 2.0 3.0
GSS411 Görsel İletişim Tasarım Atelye 2 2 0 3.0 0.0
GSS413 Resim Atelye 2 2 0 3.0 0.0
GSS415 Sanat ve Tasarımda Aktüalite 2 0 0 2.0 0.0
GSS417 Ambalaj Tasarımı 2 2 0 3.0 0.0
GSS-8 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS402 Görsel Algı 2 0 0 2.0 3.0
GSS404 Teknoloji Okur Yazarlıkları 2 0 0 2.0 0.0
GSS406 Anti-Estetik 2 0 0 2.0 0.0
GSS408 Renk Teorileri 2 0 0 2.0 0.0
GSS410 Endüstriyel Tasarım Atelye 2 2 0 3.0 0.0
GSS412 Heykel Atelye 2 2 0 3.0 0.0
GSS414 Seramik-Cam Atelye 2 2 0 3.0 0.0
GSS416 İç Mekan Tasarımı 2 2 0 3.0 0.0
GSS418 Engelliler İçin Sanat ve Tasarım 2 2 0 3.0 0.0