Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
İletişim Fakültesi - Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ilgili alana nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla 01.02.2010 tarihinde kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Radyo, Televizyon ve Sinema alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Mezunu olmak ve LYS’den gerekli puanı almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Radyo, Televizyon ve Sinema lisans programının amacı; Radyo, Televizyon ve Sinema sektörüne yetişmiş eleman kazandırmaktır. Bölüm dersleri kuramsal ve uygulamalı olarak düzenlenmiştir. Radyo, Televizyon ve Sinema alanında entelektüel bir arka plana ihtiyaç vardır ve bu bağlamda sosyoloji, siyaset ve felsefe gibi yakın disiplinlerden yararlanılmaktadır. Bölümde, Radyo, Televizyon ve Sinemanın temel bilgileri ve etik değerler ana dersler olarak yer almaktadır. Kuramsal derslerin yanı sıra, uygulamaya yönelik film çekimi, fotoğrafçılık, animasyon tasarımı gibi dersler de bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıt altında olduğu eğitim-öğretim yılları boyunca kendisine sunulan derslere devam veren, başarılı sayılan ve alması gereken 141 krediyi tamamlayan bir aday mezun olma hakkına sahip olmaktadır. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Ömer ÇAKIN. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Mustafa Güneşdoğdu Kampüsü/Çarşamba e-posta: omer.cakin@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde 2 Yardımcı Doçent, 8 araştırma görevlisi, 1 uzman bulunmaktadır. Uygulamalı atölyelerin büyük bir kısmı oluşturulmuştur, diğerlerinin çalışmaları sürdürülmektedir.

Program Çıktıları

 1. Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
 2. Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
 3. Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
 4. İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
 5. Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
 6. Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
 7. Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
 8. Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.
 9. Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
 10. İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
 11. Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
 • Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
 • İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
 • İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0
RTS101İletişim Bilimine Giriş 927001 3 0 0 4.0
RTS103Temel Fotoğrafçılık 927001 2 1 0 5.0
RTS105Hukukun Temel Kavramları 927001 2 0 0 3.0
RTS107Sosyolojiye Giriş 927001 2 0 0 3.0
RTS109Radyo, TV ve Sinemanın Teknik Temelleri 927001 2 1 0 5.0
RTS111Bilgisayar Uygulamaları 927001 2 1 0 4.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0
Toplam 19 3 0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0
RTS102Kitle İletişim Kuramları 927001 2 0 0 3.0
RTS104Kitle İletişimi ve Siyaset 927001 3 0 0 4.0
RTS106Dünya Sinemasına Giriş 927001 3 0 0 4.0
RTS108Radyo Programcılığı 927001 2 1 0 4.0
RTS110Televizyonculuğa Giriş 927001 2 1 0 5.0
RTS112Fonetik ve Diksiyon 927001 1 2 0 4.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0
Toplam 19 4 0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RTS.SEÇ-3Seçmeli Ders Grubu I 927003 1 2 0 0.0
RTS201Mesleki Yabancı Dil I 927001 3 0 0 3.0
RTS203İletişim ve Medya Tarihi 927001 2 0 0 3.0
RTS205Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı 927001 2 2 0 4.0
RTS207Çağdaş Dünya Sineması 927001 3 0 0 4.0
RTS209Kamera ve Aydınlatma Teknikleri 927001 2 1 0 4.0
RTS211Kurgu Kuram ve Uygulamaları I 927001 2 2 0 5.0
RTS213Sosyal Psikoloji 927001 2 0 0 3.0
Toplam 17 7 0 26.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RTS.SEÇ-4Seçmeli Ders Grubu II 927003 0 0 0 0.0
RTS202Mesleki Yabancı Dil II 927001 3 0 0 3.0
RTS204Senaryo Yazarlığı 927001 2 1 0 5.0
RTS206Kurgu Kuram ve Uygulamaları II 927001 2 2 0 5.0
RTS208Radyo-TV'de Haber Yazımı 927001 2 1 0 5.0
RTS210Türk Sineması 927001 3 0 0 4.0
Toplam 12 4 0 22.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RTS.SEÇ-5Seçmeli Ders Grubu III 927003 0 0 0 0.0
RTS301Mesleki Yabancı Dil III 927001 2 0 0 2.0
RTS303Sinema Sosyolojisi 927001 2 0 0 3.0
RTS305Göstergebilim 927001 2 0 0 3.0
RTS307Belgesel Sinema 927001 2 1 0 4.0
RTS309TV'de Program Yapımı 927001 2 1 0 4.0
RTS311Görsel Kültür 927001 2 0 0 2.0
Toplam 12 2 0 18.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RTS.SEÇ-6Seçmeli Ders Grubu IV 927003 0 0 0 0.0
RTS302Mesleki Yabancı Dil IV 927001 2 0 0 2.0
RTS304İletişim Sosyolojisi 927001 2 0 0 2.0
RTS306Kitle İletişim Hukuku ve Fikri Haklar 927001 2 0 0 2.0
RTS308Staj 927001 0 0 0 8.0
RTS310Sinema Kuramları ve Estetiği 927001 3 0 0 4.0
Toplam 9 0 0 18.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RTS.SEÇ-7Seçmeli Ders Grubu V 927003 0 0 0 0.0
RTS401Mesleki Yabancı Dil V 927001 2 0 0 3.0
RTS403Medya Etiği 927001 2 0 0 4.0
RTS405Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 927001 2 1 0 4.0
RTS407Reklam, Tanıtım Filmi Yapım-Yönetimi 927001 1 2 0 5.0
RTS409Deneysel Sinema ve Kısa Film Uygulamaları 927001 2 2 0 6.0
Toplam 9 5 0 22.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RTS.SEÇ-8Seçmeli Ders Grubu VI 927003 0 0 0 0.0
RTS402Mesleki Yabancı Dil VI 927001 2 0 0 3.0
RTS404Medya Okuryazarlığı 927001 2 0 0 4.0
RTS406Mezuniyet Projesi 927001 0 2 0 6.0
RTS408Film Analizi ve Eleştirisi 927001 3 0 0 5.0
Toplam 7 2 0 18.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
RTS.SEÇ-3 / Seçmeli Ders Grubu I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RTS221 Sunuculuk ve Spikerlik 927001 1 2 0 4.0
RTS223 Radyo Dramatik Yapımlar ve Dublaj 927001 1 2 0 4.0
RTS225 Foto Muhabirliği 927001 1 2 0 4.0
RTS.SEÇ-4 / Seçmeli Ders Grubu II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RTS220 Dijital Fotoğrafçılık 927001 1 2 0 4.0
RTS222 Sinema ve Mitoloji 927001 2 0 0 4.0
RTS224 Radyo Program Uygulamaları 927001 1 2 0 4.0
RTS226 Televizyon ve Sinema Reklamcılığı 927001 2 0 0 4.0
RTS.SEÇ-5 / Seçmeli Ders Grubu III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RTS321 Senaryo Uygulamaları ve Dramaturji 927001 2 1 0 4.0
RTS323 Dijital Efekt Uygulamaları I 927001 2 1 0 4.0
RTS325 Sinema TV'de Ses, Müzik ve Dublaj 927001 1 2 0 4.0
RTS327 Web Tasarımı 927001 1 2 0 4.0
RTS329 Kamuoyu ve Medya 927001 2 0 0 4.0
RTS331 Sanat Fotoğrafçılığı 927001 1 2 0 4.0
RTS.SEÇ-6 / Seçmeli Ders Grubu IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RTS320 Web Tasarım Uygulamaları 927001 2 2 0 4.0
RTS322 TV Program Uygulamaları 927001 2 1 0 4.0
RTS324 Dijital Efekt Uygulamaları II 927001 2 1 0 4.0
RTS326 Belgesel Film Uygulamaları 927001 2 1 0 4.0
RTS328 Dijital Medya ve Kültür 927001 2 0 0 4.0
RTS330 Sayfa Tasarımı 927001 1 2 0 4.0
RTS.SEÇ-7 / Seçmeli Ders Grubu V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RTS421 Popüler Kültür ve Medya 927001 2 0 0 3.9
RTS423 Sayısal Canlandırma ve Animasyon 927001 2 1 0 4.0
RTS425 Radyo, TV ve Sinemada Edebiyat Uyarlamaları 927001 2 0 0 4.0
RTS427 Sinema ve Psikanaliz 927001 3 0 0 4.0
RTS429 Toplumsal Sorumluluk Projesi 927001 2 0 0 4.0
RTS431 Toplumsal Cinsiyet ve Medya 927001 2 0 0 4.0
RTS433 Radyo, TV ve Sinemada Girişimcilik I 927001 2 0 0 4.0
RTS435 İş Sağlığı ve Güvenliği 927001 2 0 0 4.0
RTS.SEÇ-8 / Seçmeli Ders Grubu VI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
RST434 İşaret Dili 927001 2 0 0 2.0
RTS422 Medya ve Toplumsal Temsil 927001 2 0 0 4.0
RTS424 Animasyon Uygulamaları 927001 2 1 0 4.0
RTS426 Medya Politikaları 927001 2 0 0 4.0
RTS428 Film Yapım Uygulamaları 927001 1 2 0 4.0
RTS430 Video Art 927001 1 2 0 4.0
RTS432 AB Yayın Politikaları 927001 2 0 0 4.0
RTS436 Radyo, TV ve Sinemada Girişimcilik II 927001 2 0 0 4.0