Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Ebelikte lisans diploması

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Diplomasına sahip olmak ve YGS/LYS sınav sonucuna göre programa yerleştirilmiş olmak. YGS/LYS sınavı hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz. Uluslararası öğrenciler için belli bir kota vardır ve müracaat eden uluslararası öğrenciler arasında sıralama yapılarak üniversite tarafından seçilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu mezunları da lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu meslek yüksek okulundan aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında önceki formal olmayan ve formal eğitimin tanınması henüz başlangıç aşamasındadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve dolayısıyla bölüm bu durumdan istisna değildir. Buna rağmen, İngilizce dil seviyesi için her dönem sınav yapılmakta ve bu şekilde önceki yabancı dil eğitimi tanınmaktadır. Öğrenciler geçer not aldıkları taktirde müfredattaki bu derslerden muaf olabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler uygulamalar dahil bütün ders birimlerinden geçer not alarak başarılı olmalıdır.

Program Profili

Çağdaş eğitim prensipleriyle, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, sağlık alanındaki güncel uygulamaları yapabilen, bağımsız olarak ve ayrıca sağlık ekibinin bir üyesi olarak sorumluluk alabilen, planlama yapabilen, yaşam boyu öğrenme ile ilişkili olarak sağlık alanındaki yeni bilgilere ulaşabilen, mesleki etik kurallara uyan, saygılı, duyarlı, ileri görüşlü, ebeler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamu hastanelerinin Kadın doğum kliniklerinde, aile sağlığı merkezlerinde, ve özel hastanelerde çalışabilirler. Pedegoji sertifikası alarak sağlık mesleki liselerde öğretmen olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her bir ders bilgi paketinde ders değerlendirme ve not verme açıklanmıştır. Notlar nispi değerlendirme sistemine göre değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler, Ondokuz Mayıs üniversitesi eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Ögrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan toplam 240 AKTS kredi dersi birimini başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir. Mezuniyet kriterlerini de tamamlamaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı : Yrd. Doç. Dr. Serap TOPATAN, Telefon ve Dahili (036) 231-2191 / 6372
E-Posta serap.topatan@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

öğrencilere hastaneye staja çıkmadan önce simülasyon maketleri üzerinde uygulama olanağı verir.

Program Çıktıları

 1. Günlük yaşamında birey ve bireyin sağlığını etkileyebilecek her türlü değişim ve gelişmelere karşı duyarlı olabilen
 2. Görevlerini yerine getirirken tüm uygulamalarında mesleki değerleri ve etiği önde tutabilen
 3. Bakım gereksinimlerini uygulayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlayabilen
 4. Saptadığı gereksinimlere yönelik profesyonel bakım verebilen
 5. Verdiği bakımı sürekli denetleyip değerlendirebilen
 6. Ebelik bilim ve sanatını araştırma temelli ve kanıta dayalı yürütebilen
 7. Gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneyi yapabilen
 8. Gebelikte dahili ve cerrahi sorunların bakımını yapabilen ve riskli durumlarda sevk edebilen
 9. Sağlık ekibi içindeki rolünü yeterli ve yetkili biçimde yürütebilen
 10. Ülke sağlığının yükseltilmesi çalışmalarına etkin ve etkili katılabilen ve katkısının sonucunu değerlendirerek ileriye dönük hedefler saptayabilen, bu hedeflere ulaşmak için yeni stratejiler belirleyebilen
 11. Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmektir
 12. Annenin doğum öncesi ve sonu dönemde bakım ve izlemini yapabilen, gebelikte ve doğum sonrası beslenmeyi uygulayabilen, gerekli durumlarda hastaneye sevk edebilen
 13. Sorumluluklarını bilinçli taşıyabilen ve yetkilerini doğru kullanabilen,
 14. Ulusal ve Uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilen
 15. Sağlık bakımının yükseltilmesinde araştırma yoluyla bilgi tabanının ilerletilmesinde, uygulamacı, bilim insanı ve eğitici olarak geleceğin öncüleri olabilen
 16. Normal doğumları yaptıran, gerekli hallerde epizyotomi yapabilen, acil durumlarda makat doğumu yaptırabilen
 17. Görevlerini yerine getirirken tüm uygulamalarında mesleki değerleri ve etiği önde tutabilen
 18. Sağlıklı ve riskli yeni doğanı tanılayan bakım ve izlemini yapabilen, gerektiğinde hastaneye sevk edebilen

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Günlük yaşamında birey ve bireyin sağlığını etkileyebilecek her türlü değişim ve gelişmelere karşı duyarlı olabilen
 • Görevlerini yerine getirirken tüm uygulamalarında mesleki değerleri ve etiği önde tutabilen
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Bakım gereksinimlerini uygulayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlayabilen
 • Saptadığı gereksinimlere yönelik profesyonel bakım verebilen
 • Verdiği bakımı sürekli denetleyip değerlendirebilen
 • Ebelik bilim ve sanatını araştırma temelli ve kanıta dayalı yürütebilen
 • Gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneyi yapabilen
 • Gebelikte dahili ve cerrahi sorunların bakımını yapabilen ve riskli durumlarda sevk edebilen
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Sağlık ekibi içindeki rolünü yeterli ve yetkili biçimde yürütebilen
 • Sorumluluklarını bilinçli taşıyabilen ve yetkilerini doğru kullanabilen,
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Ülke sağlığının yükseltilmesi çalışmalarına etkin ve etkili katılabilen ve katkısının sonucunu değerlendirerek ileriye dönük hedefler saptayabilen, bu hedeflere ulaşmak için yeni stratejiler belirleyebilen
 • Ulusal ve Uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilen
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmektir
 • Sağlık bakımının yükseltilmesinde araştırma yoluyla bilgi tabanının ilerletilmesinde, uygulamacı, bilim insanı ve eğitici olarak geleceğin öncüleri olabilen
 • Görevlerini yerine getirirken tüm uygulamalarında mesleki değerleri ve etiği önde tutabilen
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Annenin doğum öncesi ve sonu dönemde bakım ve izlemini yapabilen, gebelikte ve doğum sonrası beslenmeyi uygulayabilen, gerekli durumlarda hastaneye sevk edebilen
 • Normal doğumları yaptıran, gerekli hallerde epizyotomi yapabilen, acil durumlarda makat doğumu yaptırabilen
 • Sağlıklı ve riskli yeni doğanı tanılayan bakım ve izlemini yapabilen, gerektiğinde hastaneye sevk edebilen

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE101Ebelik Esasları-I Zorunlu 3 8 0 7.0 5.0
EBE103Anatomi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
EBE105Biyokimya Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EBE107Fizyoloji Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
EBE109Mikrobiyoloji-Parazitoloji Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
EBESEÇ-1Seçmeli - 1 SDG 2 0 0 2.0 4.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 10 0 23.0 24.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0.0 0.0
EBE102Ebelik Esasları-II Zorunlu 4 12 0 10.0 22.0
EBESEÇ-2Seçmeli - 2 SDG 2 0 0 2.0 4.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 10 12 0 16.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0.0 0.0
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EBE201Hastalıklar Bilgisi Zorunlu 4 8 0 8.0 12.0
EBE203Doğum Bilgisi I (Doğum Öncesi Dönem) Zorunlu 4 4 0 6.0 8.0
EBE205Farmakoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EBE207Patoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EBESEÇ-3Seçmeli - 3 SDG 2 0 0 2.0 4.0
Toplam 16 12 0 22.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EBE202Doğum Bilgisi-II (Riskli Doğum Öncesi Dönem) Zorunlu 2 8 0 6.0 12.0
EBE212Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Zorunlu 4 8 0 8.0 8.0
EBE214Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
EBESEÇ-4Seçmeli - 4 SDG 2 0 0 2.0 4.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 13 16 0 21.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE301Doğum Bilgisi III (Normal Doğum ve Doğum Sonrası) Zorunlu 4 12 0 10.0 14.0
EBE303Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi Zorunlu 2 8 0 6.0 12.0
EBESEÇ-5Seçmeli - 5 SDG 2 0 0 2.0 4.0
Toplam 8 20 0 18.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE302Doğum Bilgisi IV (Riskli Doğum Sonrası) Zorunlu 4 8 0 8.0 10.0
EBE304Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi Zorunlu 4 8 0 8.0 8.0
EBE306Araştırma Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
EBE308Biyoistatistik Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
EBESEÇ-6Seçmeli - 6 SDG 2 0 0 2.0 4.0
STJ302Yaz Stajı Zorunlu 0 0 0 0.0 8.0
Toplam 14 16 0 22.0 38.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE401Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2.0 6.0
EBE409Entegre Uygulamaları-I Zorunlu 4 24 0 16.0 20.0
EBESEÇ-7Seçmeli - 7 SDG 2 0 0 2.0 4.0
Toplam 8 24 0 20.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE412Entegre Uygulamaları-II Zorunlu 4 24 0 16.0 28.0
EBESEÇ-8Seçmeli - 8 SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 6 24 0 18.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBESEÇ-1 / Seçmeli - 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE111 Psikoloji 2 0 0 2.0 2.0
EBE113 Histoloji-Embriyoloji 2 0 0 2.0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
ADSDR / Alan Dışı Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBESEÇ-2 / Seçmeli - 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE104 Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri 2 0 0 2.0 2.0
EBE106 Genel Beslenme 2 0 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
EBESEÇ-3 / Seçmeli - 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE209 Sağlık Sosyolojisi 2 0 0 2.0 2.0
EBE211 Genetik 2 0 0 2.0 2.0
EBESEÇ-4 / Seçmeli - 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE208 İlk Yardım 2 0 0 2.0 2.0
EBE216 Cinsel Sağlık 2 0 0 2.0 2.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBESEÇ-5 / Seçmeli - 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE305 Ebelikte Öğretim 2 0 0 2.0 2.0
EBE313 Obstetrik ve Jinekolojik Aciller 2 0 0 2.0 2.0
EBESEÇ-6 / Seçmeli - 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE316 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 2.0
EBE318 Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı 2 0 0 2.0 2.0
EBESEÇ-7 / Seçmeli - 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE405 Ebelikte Yönetim 2 0 0 2.0 2.0
EBE407 Ebelik Tarihi ve Deontoloji 2 0 0 2.0 2.0
EBESEÇ-8 / Seçmeli - 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE404 Transkültürel Bakım 2 0 0 2.0 2.0
EBE406 Aile İçi Şiddet 2 0 0 2.0 2.0
EBE408 Sağlık Politikaları 2 0 0 2.0 2.0
EBE410 Doğumda Yenilikler ve Yöntemler 2 0 0 2.0 2.0