Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Ebelikte lisans diploması

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Diplomasına sahip olmak ve YGS/LYS sınav sonucuna göre programa yerleştirilmiş olmak. YGS/LYS sınavı hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz. Uluslararası öğrenciler için belli bir kota vardır ve müracaat eden uluslararası öğrenciler arasında sıralama yapılarak üniversite tarafından seçilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu mezunları da lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu meslek yüksek okulundan aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında önceki formal olmayan ve formal eğitimin tanınması henüz başlangıç aşamasındadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve dolayısıyla bölüm bu durumdan istisna değildir. Buna rağmen, İngilizce dil seviyesi için her dönem sınav yapılmakta ve bu şekilde önceki yabancı dil eğitimi tanınmaktadır. Öğrenciler geçer not aldıkları taktirde müfredattaki bu derslerden muaf olabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler uygulamalar dahil bütün ders birimlerinden geçer not alarak başarılı olmalıdır.

Program Profili

Çağdaş eğitim prensipleriyle, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, sağlık alanındaki güncel uygulamaları yapabilen, bağımsız olarak ve ayrıca sağlık ekibinin bir üyesi olarak sorumluluk alabilen, planlama yapabilen, yaşam boyu öğrenme ile ilişkili olarak sağlık alanındaki yeni bilgilere ulaşabilen, mesleki etik kurallara uyan, saygılı, duyarlı, ileri görüşlü, ebeler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamu hastanelerinin Kadın doğum kliniklerinde, aile sağlığı merkezlerinde, ve özel hastanelerde çalışabilirler. Pedegoji sertifikası alarak sağlık mesleki liselerde öğretmen olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her bir ders bilgi paketinde ders değerlendirme ve not verme açıklanmıştır. Notlar nispi değerlendirme sistemine göre değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler, Ondokuz Mayıs üniversitesi eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Ögrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan toplam 240 AKTS kredi dersi birimini başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir. Mezuniyet kriterlerini de tamamlamaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı : Yrd. Doç. Dr. Serap TOPATAN, Telefon ve Dahili (036) 231-2191 / 6372
E-Posta serap.topatan@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

öğrencilere hastaneye staja çıkmadan önce simülasyon maketleri üzerinde uygulama olanağı verir.

Program Çıktıları

 1. Günlük yaşamında birey ve bireyin sağlığını etkileyebilecek her türlü değişim ve gelişmelere karşı duyarlı olabilen
 2. Görevlerini yerine getirirken tüm uygulamalarında mesleki değerleri ve etiği önde tutabilen
 3. Bakım gereksinimlerini uygulayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlayabilen
 4. Saptadığı gereksinimlere yönelik profesyonel bakım verebilen
 5. Verdiği bakımı sürekli denetleyip değerlendirebilen
 6. Ebelik bilim ve sanatını araştırma temelli ve kanıta dayalı yürütebilen
 7. Gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneyi yapabilen
 8. Gebelikte dahili ve cerrahi sorunların bakımını yapabilen ve riskli durumlarda sevk edebilen
 9. Annenin doğum öncesi ve sonu dönemde bakım ve izlemini yapabilen, gebelikte ve doğum sonrası beslenmeyi uygulayabilen, gerekli durumlarda hastaneye sevk edebilen
 10. Sağlık ekibi içindeki rolünü yeterli ve yetkili biçimde yürütebilen
 11. Ülke sağlığının yükseltilmesi çalışmalarına etkin ve etkili katılabilen ve katkısının sonucunu değerlendirerek ileriye dönük hedefler saptayabilen, bu hedeflere ulaşmak için yeni stratejiler belirleyebilen
 12. Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmektir
 13. Sağlık bakımının yükseltilmesinde araştırma yoluyla bilgi tabanının ilerletilmesinde, uygulamacı, bilim insanı ve eğitici olarak geleceğin öncüleri olabilen
 14. Ulusal ve Uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilen
 15. Sorumluluklarını bilinçli taşıyabilen ve yetkilerini doğru kullanabilen,
 16. Normal doğumları yaptıran, gerekli hallerde epizyotomi yapabilen, acil durumlarda makat doğumu yaptırabilen
 17. Sağlıklı ve riskli yeni doğanı tanılayan bakım ve izlemini yapabilen, gerektiğinde hastaneye sevk edebilen
 18. Görevlerini yerine getirirken tüm uygulamalarında mesleki değerleri ve etiği önde tutabilen

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Günlük yaşamında birey ve bireyin sağlığını etkileyebilecek her türlü değişim ve gelişmelere karşı duyarlı olabilen
 • Görevlerini yerine getirirken tüm uygulamalarında mesleki değerleri ve etiği önde tutabilen
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Saptadığı gereksinimlere yönelik profesyonel bakım verebilen
 • Verdiği bakımı sürekli denetleyip değerlendirebilen
 • Bakım gereksinimlerini uygulayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlayabilen
 • Ebelik bilim ve sanatını araştırma temelli ve kanıta dayalı yürütebilen
 • Gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneyi yapabilen
 • Gebelikte dahili ve cerrahi sorunların bakımını yapabilen ve riskli durumlarda sevk edebilen
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Sağlık ekibi içindeki rolünü yeterli ve yetkili biçimde yürütebilen
 • Sorumluluklarını bilinçli taşıyabilen ve yetkilerini doğru kullanabilen,
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Ülke sağlığının yükseltilmesi çalışmalarına etkin ve etkili katılabilen ve katkısının sonucunu değerlendirerek ileriye dönük hedefler saptayabilen, bu hedeflere ulaşmak için yeni stratejiler belirleyebilen
 • Ulusal ve Uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilen
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmektir
 • Sağlık bakımının yükseltilmesinde araştırma yoluyla bilgi tabanının ilerletilmesinde, uygulamacı, bilim insanı ve eğitici olarak geleceğin öncüleri olabilen
 • Görevlerini yerine getirirken tüm uygulamalarında mesleki değerleri ve etiği önde tutabilen
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Annenin doğum öncesi ve sonu dönemde bakım ve izlemini yapabilen, gebelikte ve doğum sonrası beslenmeyi uygulayabilen, gerekli durumlarda hastaneye sevk edebilen
 • Normal doğumları yaptıran, gerekli hallerde epizyotomi yapabilen, acil durumlarda makat doğumu yaptırabilen
 • Sağlıklı ve riskli yeni doğanı tanılayan bakım ve izlemini yapabilen, gerektiğinde hastaneye sevk edebilen

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EBE101Ebelik Esasları-I 927001 3 8 0 5.0 7.0
EBE103Anatomi 927001 3 0 0 0.0 3.0
EBE105Biyokimya 927001 2 0 0 2.0 2.0
EBE107Fizyoloji 927001 3 0 0 0.0 3.0
EBE109Mikrobiyoloji-Parazitoloji 927001 1 2 0 4.0 2.0
EBESEÇ-1Seçmeli - 1 927003 2 0 0 0.0 2.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 18 10 0 13.0 23.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
EBE102Ebelik Esasları-II 927001 4 12 0 22.0 10.0
EBESEÇ-2Seçmeli - 2 927003 2 0 0 0.0 2.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 10 12 0 24.0 16.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
EBE201Hastalıklar Bilgisi 927001 4 8 0 12.0 8.0
EBE203Doğum Bilgisi I (Doğum Öncesi Dönem) 927001 4 4 0 8.0 6.0
EBE205Farmakoloji 927001 2 0 0 2.0 2.0
EBE207Patoloji 927001 2 0 0 2.0 2.0
EBESEÇ-3Seçmeli - 3 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 16 12 0 26.0 22.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
EBE202Doğum Bilgisi-II (Riskli Doğum Öncesi Dönem) 927001 2 8 0 0.0 6.0
EBE212Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 927001 4 8 0 0.0 8.0
EBE214Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji 927001 3 0 0 0.0 3.0
EBESEÇ-4Seçmeli - 4 927003 2 0 0 0.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 13 16 0 2.0 21.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EBE301Doğum Bilgisi III (Normal Doğum ve Doğum Sonrası) 927001 4 12 0 14.0 10.0
EBE303Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi 927001 2 8 0 12.0 6.0
EBESEÇ-5Seçmeli - 5 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 8 20 0 26.0 18.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EBE302Doğum Bilgisi IV (Riskli Doğum Sonrası) 927001 4 8 0 8.0 8.0
EBE304Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi 927001 4 8 0 6.0 8.0
EBE306Araştırma 927001 2 0 0 0.0 2.0
EBE308Biyoistatistik 927001 2 0 0 2.0 2.0
EBESEÇ-6Seçmeli - 6 927003 2 0 0 0.0 2.0
STJ302Yaz Stajı 927001 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 14 16 0 16.0 22.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EBE401Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 927001 2 0 0 6.0 2.0
EBE409Entegre Uygulamaları-I 927001 4 24 0 20.0 16.0
EBESEÇ-7Seçmeli - 7 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 8 24 0 26.0 20.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EBE412Entegre Uygulamaları-II 927001 4 24 0 28.0 16.0
EBESEÇ-8Seçmeli - 8 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 6 24 0 28.0 18.0
EBESEÇ-1 / Seçmeli - 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBE111 Psikoloji 927001 2 0 0 2.0
EBE113 Histoloji-Embriyoloji 927001 2 0 0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
ADSDR / Alan Dışı Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBESEÇ-2 / Seçmeli - 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBE104 Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri 927001 2 0 0 2.0
EBE106 Genel Beslenme 927001 2 0 0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
EBESEÇ-3 / Seçmeli - 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBE209 Sağlık Sosyolojisi 927001 2 0 0 0.0
EBE211 Genetik 927001 2 0 0 0.0
EBESEÇ-4 / Seçmeli - 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBE208 İlk Yardım 927001 2 0 0 0.0
EBE216 Cinsel Sağlık 927001 2 0 0 2.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBESEÇ-5 / Seçmeli - 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBE305 Ebelikte Öğretim 927001 2 0 0 2.0
EBE313 Obstetrik ve Jinekolojik Aciller 927001 2 0 0 2.0
EBESEÇ-6 / Seçmeli - 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBE316 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927001 2 0 0 0.0
EBE318 Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı 927001 2 0 0 2.0
EBESEÇ-7 / Seçmeli - 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBE405 Ebelikte Yönetim 927001 2 0 0 2.0
EBE407 Ebelik Tarihi ve Deontoloji 927001 2 0 0 2.0
EBESEÇ-8 / Seçmeli - 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBE404 Transkültürel Bakım 927001 2 0 0 0.0
EBE406 Aile İçi Şiddet 927001 2 0 0 0.0
EBE408 Sağlık Politikaları 927001 2 0 0 0.0
EBE410 Doğumda Yenilikler ve Yöntemler 927001 2 0 0 0.0