Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - Özel Eğitim Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Öğretmenliği ve İşitme Engelliler Öğretmenliği olmak üzere 2 anabilim dalından oluşmaktadır. Özel Eğitim Bölümü her iki anabilim dallarında 2001-2002 öğretim yılında kurularak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Özel Eğitim Öğretmenliği programından mezun olan öğrenciler Özel Eğitim Öğretmeni olarak lisans diploması alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yerleştirilen öğrenciler ile diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenci herhangi bir lisans ya da ön lisans programından mezun olmuşsa mezun olduğu programda almış olduğu derslerden eşdeğer olanların muafiyetini isteyebilir. Eşdeğer olan derslerin muafiyeti sağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Özel Eğitim Öğretmenliği programı 2006 yılında Özel Eğitim Bölümü bünyesinde açılmıştır. Özel Eğitim Bölümü kadrosunda 2 Öğretim Üyesi, 8 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda Özel Eğitim Öğretmeni olarak istihdam edilebilmektedirler. Alan mezunları özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu alan mezunları gerekli şartları sağlayabildikleri taktirde yüksek lisans ya da doktora programlarına devam edebilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin; bir dersin yarıyıl/yıl sonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için teorik derslerin en az % 70’ine, ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların % 80’ine devamları zorunludur. Her teorik ders için 1 ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Ara sınav notunun %40' ı ile yarıyıl sonu sınavının %60'ı hesaplanır. Ders başarı notu 60 dır. Üniversitede başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların 4’lük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü not dönüşüm tablosu esas alınır: Puan Not Katsayı Derece 92-100 AA 4.00 Pekiyi 84-91 BA 3.50 Pekiyi 76-83 BB 3.00 İyi 68-75 CB 2.50 İyi 60-67 CC 2.00 Orta M Muaf G Geçer 50-59 F3 1.50 Başarısız F4 Başarısız 40-49 DD 1.00 Başarısız 30-39 FD 0.50 Başarısız 0-29 FF 0.00 Başarısız F2 Başarısız-Sınava girmedi F1 0.00 Devamsız

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Kurupelit Kampüsü/Samsun Tel:0(362) 3121919-5412

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Salih Rakap

Bölüm Olanakları

Bu program mezunları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda Özel Eğitim Öğretmeni olarak istihdam edilebilmektedirler. Alan mezunları özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de görev alabilmektedirler.

Program Çıktıları

 1. Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
 2. Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
 3. Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
 4. Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
 5. Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
 6. Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
 7. Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
 8. Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
 9. Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
 10. Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
 11. Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
 12. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
 13. Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
 14. Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
 15. Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
 16. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 17. Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 18. Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
 19. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 20. Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
 21. Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
 22. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
 23. Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 24. Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
 25. Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
 26. Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
 27. Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
 28. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 29. Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
 30. Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 31. Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 32. Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
 33. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 34. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 35. Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğ
 • Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
 • Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
 • Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
 • Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
 • Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
 • Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (?European Language Portfolio Global Scale?, Level B1).
 • Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun dav
 • Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
 • Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
 • Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
 • Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
 • Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
 • Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
 • Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
 • Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
 • Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
 • Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 • Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu?nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGGK105Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGGK107Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK109Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGGK111Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB101Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB103Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
OZAE101Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
OZAE103Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZE101Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZE103Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZE103Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE105Çocuk Gelişimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZEGT101Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZENF101Bilgisayar I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TYA101Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
YDİ101İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
Toplam 37 2 0 38.0 57.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGGK106Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGGK108Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK110Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
EGMB102Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB104Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE102Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE104İşitme ve Görme Yetersizliği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE106Çocuk Gelişimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE102Öğrenme Güçlükleri ve Özel Yetenek Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZE104İşitme ve Görme Yetersizliği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE106Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZEGT102Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZENF102Bilgisayar II Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
YDİ102İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 35 2 0 36.0 20.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÖZE201Erken Çocuklukta Özel Eğitim Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE201Erken Çocuklukta Özel Eğitim Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE203Uygulamalı Davranış Analizi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE203Uygulamalı Davranış Analizi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE203Uygulamalı Davranış Analizi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE205Özel Eğitimde Bütünleştirme Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE205Özel Eğitimde Bütünleştirme Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZE207Türk İşaret Dili Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZE209Zihinsel Yetrsizliği Olan Öğrencilerde Kavram Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ÖZE211OSB Olan Öğrencilerde Temel Becerilerin Kazandırılması Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ÖZEGT201Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZEGT203Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
Toplam 31 0 0 31.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÖZE202Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE202Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE202Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE204Özel Eğitimde Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE204Özel Eğitimde Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE204Özel Eğitimde Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ÖZE206Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZE206Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE206Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE208Özel Eğitimde Oyun ve Müzik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE208Özel Eğitimde Oyun ve Müzik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE208Özel Eğitimde Oyun ve Müzik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE210Braille Okuma-Yazma Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE212Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler İçin Öğrenme Stratejileri Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ÖZE214Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Program Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZEGT202Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem Zorunlu 1 4 0 3.0 6.0
ÖZEGT202Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem Zorunlu 1 4 0 3.0 0.0
Toplam 38 8 0 42.0 22.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÖZE301Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE301Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE301Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE303Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE303Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE303Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE305Özel Eğitimde Matematik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE305Özel Eğitimde Matematik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE305Özel Eğitimde Matematik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE307Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE307Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE309Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE309Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE309Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZE311Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerilerinin Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ÖZE313İşitmenin Doğası ve İşitmeye Yardımcı Teknolojiler Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZEGT301Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 45 0 0 45.0 23.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÖZE302Özel Eğitimde Aile Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
ÖZE302Özel Eğitimde Aile Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE302Özel Eğitimde Aile Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE304Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE304Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE304Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE306Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE306Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE308Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE308Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE310Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
ÖZEGT302Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3.0 4.0
Toplam 30 6 0 33.0 10.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÖZE401Özel Eğitimde Meslek Etiği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE403Özel Eğitimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
ÖZE409Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZEGT401Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 8 0 6.0 0.0
ÖZEGT401Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 8 0 6.0 0.0
Toplam 9 18 0 18.0 0.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÖZE402Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZEGT402Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 8 0 6.0 0.0
ÖZEGT402Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 8 0 6.0 0.0
ÖZEGT406Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
ÖZEGT408Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 10 16 0 18.0 5.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EGGK107 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2.0 3.0
EGGK108 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2.0 0.0