Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Fakültesi - Özel Eğitim Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Öğretmenliği ve İşitme Engelliler Öğretmenliği olmak üzere 2 anabilim dalından oluşmaktadır. Özel Eğitim Bölümü her iki anabilim dallarında 2001-2002 öğretim yılında kurularak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Özel Eğitim Öğretmenliği programından mezun olan öğrenciler Özel Eğitim Öğretmeni olarak lisans diploması alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yerleştirilen öğrenciler ile diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenci herhangi bir lisans ya da ön lisans programından mezun olmuşsa mezun olduğu programda almış olduğu derslerden eşdeğer olanların muafiyetini isteyebilir. Eşdeğer olan derslerin muafiyeti sağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Özel Eğitim Öğretmenliği programı 2006 yılında Özel Eğitim Bölümü bünyesinde açılmıştır. Özel Eğitim Bölümü kadrosunda 2 Öğretim Üyesi, 8 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda Özel Eğitim Öğretmeni olarak istihdam edilebilmektedirler. Alan mezunları özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu alan mezunları gerekli şartları sağlayabildikleri taktirde yüksek lisans ya da doktora programlarına devam edebilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin; bir dersin yarıyıl/yıl sonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için teorik derslerin en az % 70’ine, ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların % 80’ine devamları zorunludur. Her teorik ders için 1 ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Ara sınav notunun %40' ı ile yarıyıl sonu sınavının %60'ı hesaplanır. Ders başarı notu 60 dır. Üniversitede başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların 4’lük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü not dönüşüm tablosu esas alınır: Puan Not Katsayı Derece 92-100 AA 4.00 Pekiyi 84-91 BA 3.50 Pekiyi 76-83 BB 3.00 İyi 68-75 CB 2.50 İyi 60-67 CC 2.00 Orta M Muaf G Geçer 50-59 F3 1.50 Başarısız F4 Başarısız 40-49 DD 1.00 Başarısız 30-39 FD 0.50 Başarısız 0-29 FF 0.00 Başarısız F2 Başarısız-Sınava girmedi F1 0.00 Devamsız

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Kurupelit Kampüsü/Samsun Tel:0(362) 3121919-5412

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Salih Rakap

Bölüm Olanakları

Bu program mezunları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda Özel Eğitim Öğretmeni olarak istihdam edilebilmektedirler. Alan mezunları özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de görev alabilmektedirler.

Program Çıktıları

 1. Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
 2. Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
 3. Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
 4. Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
 5. Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
 6. Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
 7. Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
 8. Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
 9. Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
 10. Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
 11. Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
 12. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
 13. Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
 14. Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
 15. Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
 16. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 17. Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 18. Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
 19. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 20. Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
 21. Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
 22. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
 23. Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 24. Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
 25. Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
 26. Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
 27. Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
 28. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 29. Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
 30. Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 31. Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 32. Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
 33. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 34. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 35. Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğ
 • Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
 • Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
 • Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
 • Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
 • Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
 • Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (?European Language Portfolio Global Scale?, Level B1).
 • Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun dav
 • Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
 • Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
 • Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
 • Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
 • Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
 • Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
 • Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
 • Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
 • Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
 • Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 • Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu?nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
Toplam 8 24 0 20.0 0.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGGK105Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGGK107Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK109Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGGK111Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB101Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB103Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
OZAE101Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
OZAE103Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE103Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE103Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
OZAE103Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE103Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE101Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZE103Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZE103Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE105Çocuk Gelişimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZEGT101Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZENF101Bilgisayar I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TYA101Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
YDİ101İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
Toplam 45 2 0 46.0 57.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGGK106Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGGK108Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK110Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB102Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB104Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE102Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE102Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE102Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE102Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE102Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE104İşitme ve Görme Yetersizliği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE104İşitme ve Görme Yetersizliği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE104İşitme ve Görme Yetersizliği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE104İşitme ve Görme Yetersizliği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE104İşitme ve Görme Yetersizliği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE106Çocuk Gelişimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE106Çocuk Gelişimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE102Öğrenme Güçlükleri ve Özel Yetenek Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZE104İşitme ve Görme Yetersizliği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE106Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZEGT102Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZENF102Bilgisayar II Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
TSA102Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
YDİ102İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 54 2 0 55.0 28.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB201Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB204Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAEAE SEÇMELİ (Özel Eğtm) SDG 2 0 0 2.0 0.0
OZAE201Erken Çocuklukta Özel Eğitim Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE201Erken Çocuklukta Özel Eğitim Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE203Uygulamalı Davranış Analizi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE203Uygulamalı Davranış Analizi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE203Uygulamalı Davranış Analizi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE203Uygulamalı Davranış Analizi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE205Özel Eğitimde Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE205Özel Eğitimde Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE207Özel Eğitimde Bütünleştirme Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE207Özel Eğitimde Bütünleştirme Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE207Özel Eğitimde Bütünleştirme Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE207Özel Eğitimde Bütünleştirme Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE209Türk İşaret Dili Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE209Türk İşaret Dili Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE209Türk İşaret Dili Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE201Erken Çocuklukta Özel Eğitim Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE201Erken Çocuklukta Özel Eğitim Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE203Uygulamalı Davranış Analizi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE203Uygulamalı Davranış Analizi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE203Uygulamalı Davranış Analizi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE205Özel Eğitimde Bütünleştirme Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE205Özel Eğitimde Bütünleştirme Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZE207Türk İşaret Dili Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZE209Zihinsel Yetrsizliği Olan Öğrencilerde Kavram Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ÖZE211OSB Olan Öğrencilerde Temel Becerilerin Kazandırılması Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ÖZEGT201Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZEGT203Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
Toplam 75 0 0 75.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
OZAE024ÖG İçin Öğrenme Stratejileri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE037ÖY' de Program Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE202Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE202Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE202Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE202Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE202Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE204Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE204Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE204Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE204Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE206Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE206Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE206Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE206Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE208Braille Okuma - Yazma Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE208Braille Okuma - Yazma Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE208Braille Okuma - Yazma Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE208Braille Okuma - Yazma Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE210Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem Zorunlu 1 4 0 3.0 0.0
OZAE210Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem Zorunlu 1 4 0 3.0 0.0
OZAE210Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem Zorunlu 1 4 0 3.0 0.0
ÖZE202Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE202Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE202Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE204Özel Eğitimde Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ÖZE204Özel Eğitimde Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE204Özel Eğitimde Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE206Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE206Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE206Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZE208Özel Eğitimde Oyun ve Müzik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE208Özel Eğitimde Oyun ve Müzik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE208Özel Eğitimde Oyun ve Müzik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE210Braille Okuma-Yazma Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE212Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler İçin Öğrenme Stratejileri Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ÖZE214Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Program Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ÖZEGT202Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem Zorunlu 1 4 0 3.0 6.0
ÖZEGT202Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem Zorunlu 1 4 0 3.0 6.0
Toplam 84 20 0 94.0 31.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
OZAE301Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE301Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE301Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE303Özel Eğitimde Fiziksel Aktivite ve Spor Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE303Özel Eğitimde Fiziksel Aktivite ve Spor Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE303Özel Eğitimde Fiziksel Aktivite ve Spor Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE303Özel Eğitimde Fiziksel Aktivite ve Spor Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE305Özel Eğitimde Matematik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE305Özel Eğitimde Matematik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE305Özel Eğitimde Matematik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE305Özel Eğitimde Matematik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE309Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE309Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE309Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE309Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE301Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE301Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE301Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE303Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE303Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE303Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE305Özel Eğitimde Matematik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE305Özel Eğitimde Matematik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE305Özel Eğitimde Matematik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE307Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE307Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE309Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZE309Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE309Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE311Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerilerinin Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ÖZE313İşitmenin Doğası ve İşitmeye Yardımcı Teknolojiler Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZEGT301Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
Toplam 86 0 0 86.0 27.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
OZAE302Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE302Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE302Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE302Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE304Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE304Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE304Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE304Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE306Özel Eğitimde Oyun ve Müzik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE306Özel Eğitimde Oyun ve Müzik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE306Özel Eğitimde Oyun ve Müzik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE306Özel Eğitimde Oyun ve Müzik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE308Özel Eğitimde Aile Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE308Özel Eğitimde Aile Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE308Özel Eğitimde Aile Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE308Özel Eğitimde Aile Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE310Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3.0 0.0
OZAE310Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3.0 0.0
OZAE310Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3.0 0.0
ÖZE302Özel Eğitimde Aile Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE302Özel Eğitimde Aile Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE302Özel Eğitimde Aile Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE304Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE304Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE304Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE306Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE306Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE308Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE308Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE310Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
ÖZE312Çoklu Yetersizliği Olan Öğrenciler ve Eğitimleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE314Zihinsel Yetersizlikte Davranış Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ÖZEGT302Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3.0 6.0
Toplam 73 18 0 82.0 25.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMBMB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB401Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
OZAE401Özel Eğitimde Materyal Tasarımı Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
OZAE401Özel Eğitimde Materyal Tasarımı Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
OZAE401Özel Eğitimde Materyal Tasarımı Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
ÖZE401Özel Eğitimde Meslek Etiği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE403Özel Eğitimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
ÖZE405Seçmeli IX:Yanlışsız Öğretim Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE407Seçmeli X: Zihinsel Yetersizlikte Disiplinlerarası Çalışma ve İşbirliği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE409Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZEGT401Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 8 0 6.0 0.0
ÖZEGT401Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 8 0 6.0 0.0
Toplam 22 36 0 40.0 0.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
ÖZE402Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZEGT402Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 8 0 6.0 0.0
ÖZEGT402Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 8 0 6.0 0.0
ÖZEGT406Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
ÖZEGT408Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 14 28 0 28.0 5.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EGGK107 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2.0 3.0
EGGK108 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2.0 0.0
OZAE / AE SEÇMELİ (Özel Eğtm)
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OZAE001 Çoklu Yetersizlik ve Eğitimleri 2 0 0 2.0 0.0
OZAE002 Ergenlik ve Cinsel Eğitim 0 0 0 0.0 0.0
OZAE003 Erken Müdahale Programları 0 0 0 0.0 0.0
OZAE004 İş ve Meslek Becerilerinin Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
OZAE005 Zy' de Disiplinler Arası çalışma ve İşbirliği 0 0 0 0.0 0.0
OZAE006 Zy' de Kavram Öğretimi 0 0 0 0.0 0.0
OZAE007 Zy' de öğretim Uyarlamaları 0 0 0 0.0 0.0
OZAE008 Zy' de Sosyal Beceri Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
OZAE009 Zy' de Teknoloji Destekli Öğretim 0 0 0 0.0 0.0
OZAE010 Zy' de Yetişkinliğe Geçiş 0 0 0 0.0 0.0
OZAE011 Doğal Öğretim Süreci ve Uygulanması 2 0 0 2.0 0.0
OZAE012 Orta ve İleri Düzeyde OSB Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
OZAE013 OSB İçin Alternatif İşletim Yöntemleri 2 0 0 2.0 0.0
OZAE014 OSB ' de Davranış Yöntemi 2 0 0 2.0 0.0
OZAE015 OSB' de Disiplinler Arası Çalışma ve İşbirliği 2 0 0 2.0 0.0
OZAE016 OSB' de Sosyal Beceri Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
OZAE017 OSB' de Teknoloji Destekli Öğretim 2 0 0 2.0 0.0
OZAE018 OSB' de Temel Becerilerin Kazandırılması 2 0 0 2.0 0.0
OZAE019 Yanlışsız Öğretim Yöntemleri 2 0 0 2.0 0.0
OZAE020 Yüksek İşlevli OSB Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
OZAE021 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE022 Matematik Güçlüğü; Tanımlama ve Müdahale 2 0 0 2.0 0.0
OZAE023 Okuma Güçlüğü; Tanımlama ve Müdahale 2 0 0 2.0 0.0
OZAE024 ÖG İçin Öğrenme Stratejileri 2 0 0 2.0 0.0
OZAE025 ÖG ve Davranış Bozuklukları 2 0 0 2.0 0.0
OZAE026 ÖG' de Akademik Olmayan Becerilerin Desteklenmesi 2 0 0 2.0 0.0
OZAE027 ÖG' de Destek Eğitim Programları 2 0 0 2.0 0.0
OZAE028 ÖG' de Disiplinler Arası Çalışma ve İşbirliği 2 0 0 2.0 0.0
OZAE029 ÖG' de Erken Müdahale ve Değerlendirme 0 0 0 0.0 0.0
OZAE030 Yazma Güçlüğü: Tanımlama ve Müdahale 2 0 0 2.0 0.0
OZAE031 Eleştirel Düşünme Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
OZAE032 ÖY Eğitimine Aile Katılımı 2 0 0 2.0 0.0
OZAE033 ÖY' de Disiplinler Arası Çalışma ve İşbirliği 2 0 0 2.0 0.0
OZAE034 ÖY' de Duyuşsal Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
OZAE035 ÖY' de Erken Çocukluk Döneminde Tanılama ve Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
OZAE036 ÖY' de Öğrenme Problemleri ve Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
OZAE037 ÖY' de Program Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
OZAE038 ÖY' de Sosyal, Duygusal ve Akademik Rehberlik 2 0 0 2.0 0.0
OZAE039 ÖY'de Tanılama Modelleri ve Testleri 2 0 0 2.0 0.0
OZAE040 Yaratıcı Düşünme Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
OZAE041 Görme Becelerinin Desteklenmesi 2 0 0 2.0 0.0
OZAE042 GY Eğitimine Aile Katılımı 0 0 0 0.0 0.0
OZAE043 GY İçin Yardımcı Teknolojiler 2 0 0 2.0 0.0
OZAE044 GY Olan Yetişkinler Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
OZAE045 GY' de Disiplinler Arası Çalışma ve İşbirliği 2 0 0 2.0 0.0
OZAE046 GY' de Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi 0 0 0 0.0 0.0
OZAE047 GY' de program Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
OZAE048 GY' de Sosyal Beceri Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
OZAE049 İleri Seviye Braille Okuma Yazma 0 0 0 0.0 0.0
OZAE050 Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerilerinin Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
OZAE051 İleri Seviye Türk İşaret Dili 0 0 0 0.0 0.0
OZAE052 İşitmenin Doğası ve İşitmeye Yardımcı Teknikler 2 0 0 2.0 0.0
OZAE053 İY Eğitimine Aile Katılımı 2 0 0 2.0 0.0
OZAE054 İY ve Dil 2 0 0 2.0 0.0
OZAE055 İY' de Ders Planı Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
OZAE056 İY' de Disiplinler Arası Çalışma ve İşbirliği 2 0 0 2.0 0.0
OZAE057 İY' de Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
OZAE058 İY' de İletişim Becerilerinin Desteklenmesi 2 0 0 2.0 0.0
OZAE059 İY' de Özel Öğretim Yöntemleri 2 0 0 2.0 0.0
OZAE060 Koklear İmplant ve Dinleme Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB / MB SEÇMELİ
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2.0 0.0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2.0 0.0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2.0 0.0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2.0 0.0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2.0 0.0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2.0 0.0
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 0 2.0 0.0
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2.0 0.0