Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sivil Havacılık Yüksekokulu - Havacılık Yönetimi

Program Tanımları

Kuruluş

Yüksekokulumuz günümüzdeki önemi giderek artan sivil havacılık sektörüne uluslararası havacılık standartlarına uygun, gerekli bilgi ve beceriye sahip nitelikli elemanları havacılık sektörüne kazandırmak amacıyla Bakanlar Kurulunun 2009/15037 sayılı kararı uyarınca 23 Haziran 2009 da kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Mezun olacak öğrenciler "Sivil Hava Ulaştırma İşletmecisi" unvanını alacaklardır.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde bulunan Havacılık Yönetimi Bölümü YGS-6 puan türü ile öğrenci almaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1. ÖSYM tarafından kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları dersler ile diğer yükseköğretim kurumlarından ve/veya uzaktan eğitim kurumlarından alınan derslerin muafiyeti ilgili Yönetmeliğe göre yapılıp öğrencinin bölüme intibakı yapılır.
2 Uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı derslerin notları ile muafiyet istekleri kabul edilen öğrencilerin daha önce almış ve başarmış oldukları derslere ait sınav notları, Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek öğrencinin not döküm belgesine işlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir

Program Profili

Bir yıl isteğe bağlı İngilizce Hazırlık eğitimi ve dört yıl lisans eğitimini kapsamaktadır. Lisans eğitimi, havacılık, işletme, hukuk, iktisat alanlarında teori ve uygulama derslerinden oluşmaktadır. Eğitimin belirli dönemlerinde zorunlu staj eğitimi uygulanmaktadır

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Havacılık yönetimi mezunları havacılık sektöründe (havayolu, havaalanı, yer hizmetleri vb.) hemen her kademede iş bulabildiği gibi diğer işletmecilik alanlarında ya da kamu kurumlarında çalışabilmektedir. Kendi işini kurabilmek için de yeterli bilgiye sahip olacaklardır

Üst Derece Programlarına Geçiş

Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Üniversitede Ders Geçme Sisteminin Uygulandığı Birimlerde, Bir Dersin Başarı Puanı Dönem İçi Değerlendirme Puanının %40’ı İle Dönem Sonu Veya Bütünleme Sınavından Alınan Puanın %60’ının Toplamıdır. Başarı notu, öğrencilerin dönem/yıl içi etkinlikler ile dönem/yılsonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır.
Ders Notlarının Değerlendirilmesi “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” nin 29. Maddesine Dayanılarak Yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Sivil Havacılık Yüksekokulu-Ballıca Kampüsü
55420 Ondokuz Mayıs/SAMSUN
Tlf: 03625114710 Fax:03625114713

Bölüm Olanakları

Yüksek maliyetli olan ve büyük yatırımlar gerektiren havacılık sektöründe eğitimli ve kalifiye elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü, havayolları, havaalanı otoriteleri ve yer hizmeti şirketlerinin gereksinimi olan özelliklerde işletici ve idareci yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Programdan mezun olan öğrenciler ulusal ve uluslar arası düzeyde havacılık sektörü ile ilgili hizmet veren tüm kamu ve özel kuruluşlarda iş bulabileceklerdir.

Program Çıktıları

 1. Havacılık sektöründe hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgilere derinlemesine sahip olmak.
 2. Havacılık yönetimi hususunda yeterli hukuksal bilgi birikimine sahip olmak.
 3. Havacılık yönetimine ilişkin bilgi ve deneyimleri çalışma arkadaşlarına aktarabilmek.
 4. Havacılık sektöründe kapsamlı bir çalışma yapabilmek; gerekli bilgiye ulaşmak ve bu amaçla kaynak araştırması yapmak, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanmak.
 5. Havacılık sektöründe kapsamlı bir çalışma yapabilmek; gerekli bilgiye ulaşmak ve bu amaçla kaynak araştırması yapmak, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanmak.
 6. Havacılık yönetimine ilişkin edindiği bilgi ve becerilerini havacılık sektöründeki kamu ve özel kurumlarıyla etkin iletişim kurarak, yazılı /sözlü olarak nicel/nitel verilerle destekleyerek paylaşmak
 7. Sivil havacılık alanında yetkili kurumları bilgilendirebilme; bilgilendirmeyi yazılı ve sözlü olarak yapmak
 8. Havacılık sektörü için gerekli olan bilgileri ve dokümanları toplarken ve yayınlarken etik kurullara göz önünde bulundurmak.
 9. Sivil Havacılık alanındaki sorunları ve çözümlerini akademik kurallara riyaet ederek, nicel ve nitel veri kullanarak gerekli taraflarla paylaşabilmek
 10. Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla paylaşabilecek bir yabancı dili uluslararası standartlarda kullanmak
 11. Havacılık Yönetiminde karşılaşılan ve öngörülemeyen komplex sorunları işbirliği içinde çözüm üretmek
 12. Yaşadığı sosyal çevre için kültürel ve sosyal katkıda bulunmak
 13. B1 seviyesinde en az bir yabancı dil kullanıp, havacılık sektöründeki gelişmeleri izlemek

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Havacılık sektöründe hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgilere derinlemesine sahip olmak.
 • Havacılık yönetimi hususunda yeterli hukuksal bilgi birikimine sahip olmak.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Havacılık yönetimine ilişkin bilgi ve deneyimleri çalışma arkadaşlarına aktarabilmek.
 • Havacılık sektöründe kapsamlı bir çalışma yapabilmek; gerekli bilgiye ulaşmak ve bu amaçla kaynak araştırması yapmak, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanmak.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Havacılık sektöründe kapsamlı bir çalışma yapabilmek; gerekli bilgiye ulaşmak ve bu amaçla kaynak araştırması yapmak, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanmak.
 • Havacılık Yönetiminde karşılaşılan ve öngörülemeyen komplex sorunları işbirliği içinde çözüm üretmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Havacılık yönetimine ilişkin edindiği bilgi ve becerilerini havacılık sektöründeki kamu ve özel kurumlarıyla etkin iletişim kurarak, yazılı /sözlü olarak nicel/nitel verilerle destekleyerek paylaşmak
 • Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla paylaşabilecek bir yabancı dili uluslararası standartlarda kullanmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sivil havacılık alanında yetkili kurumları bilgilendirebilme; bilgilendirmeyi yazılı ve sözlü olarak yapmak
 • Sivil Havacılık alanındaki sorunları ve çözümlerini akademik kurallara riyaet ederek, nicel ve nitel veri kullanarak gerekli taraflarla paylaşabilmek
 • Yaşadığı sosyal çevre için kültürel ve sosyal katkıda bulunmak
 • B1 seviyesinde en az bir yabancı dil kullanıp, havacılık sektöründeki gelişmeleri izlemek
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Havacılık sektörü için gerekli olan bilgileri ve dokümanları toplarken ve yayınlarken etik kurullara göz önünde bulundurmak.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
SHU103Sivil Havacılığa Giriş 927001 3 0 0 0.0 3.0
SHU107Genel İktisat I 927001 3 0 0 5.0 3.0
SHU109Uçuş Teorisi 927001 3 0 0 0.0 3.0
SHU111Genel Muhasebe 927001 3 0 0 4.0 3.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TBMAT107Matematik I 927006 3 0 0 4.0 3.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 21 0 0 17.0 21.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
SHU106Havacılık Meteorolojisi 927001 3 0 0 5.0 3.0
SHU108Havaalanı ve Havaalanı Donanımları 927001 3 0 0 5.0 3.0
SHU110Temel Bilgi Teknolojisi 927001 2 2 0 5.0 3.0
SHU112Genel İktisat II 927001 3 0 0 0.0 3.0
TBMAT108Matematik II 927006 3 0 0 4.0 3.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 20 2 0 23.0 21.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SHU201Seyrüsefer ve Yardımcıları 927001 3 0 0 5.0 3.0
SHU203Temel Harekat 927001 2 2 0 0.0 3.0
SHU207Havaalanı Yönetimi 927001 2 0 0 0.0 2.0
SHU209Bilgisayar Uygulamaları 927001 2 2 0 5.0 3.0
SHU211Ticaret Hukuku 927001 3 0 0 0.0 3.0
SHU213Havacılık İngilizcesi I 927001 3 0 0 0.0 3.0
SHUSEÇ-IIISeçmeli -I 927003 3 0 0 0.0 3.0
Toplam 18 4 0 10.0 20.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SHU202Yer Hizmetleri ve Ramp 927001 3 0 0 0.0 3.0
SHU204Harekat Performans 927001 3 0 0 0.0 3.0
SHU206Yolcu Hizmetleri 927001 3 0 0 0.0 3.0
SHU208Bilet ve Kargo Satış 927001 3 0 0 0.0 3.0
SHU210Staj-I 927001 0 0 0 0.0 0.0
SHUSEÇ-IVSeçmeli -II 927003 3 0 0 0.0 3.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 15 0 0 0.0 15.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SHU303Kamu Maliyesi 927001 3 0 0 0.0 3.0
SHU305Hizmet Pazarlaması 927001 3 0 0 0.0 3.0
SHU307İşletmelerde Finansal Yönetim 927001 2 0 0 0.0 2.0
SHU309İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 3 0 0 0.0 3.0
SHU311Havacılık İngilizcesi II 927001 3 0 0 0.0 3.0
SHUSEÇ-VSeçmeli -III 927003 3 0 0 0.0 3.0
Toplam 17 0 0 0.0 17.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SHU302Havayolu Yönetimi 927001 3 0 0 0.0 3.0
SHU304Örgütsel Davranış 927001 3 0 0 0.0 3.0
SHU306Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri 927001 3 0 0 0.0 3.0
SHU308Havayolu Pazarlaması 927001 3 0 0 0.0 3.0
SHU310Uluslararası Havacılık 927001 3 0 0 0.0 3.0
SHU312Staj-II 927001 0 0 0 0.0 0.0
SHUSEÇ-VISeçmeli -IV 927003 3 0 0 0.0 3.0
Toplam 18 0 0 0.0 18.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SHU403Mali Raporlar Analizi 927001 2 0 0 0.0 2.0
SHU405Havacılık Hukuku 927001 3 0 0 0.0 3.0
SHU407Filo Planlaması ve Finansmanı 927001 3 0 0 0.0 3.0
SHU409Halkla İlişkiler 927001 2 0 0 0.0 2.0
SHU411Yönetim Muhasebesi 927001 3 0 0 0.0 3.0
SHUSEÇ-VIISeçmeli -V 927003 3 0 0 0.0 3.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 16 0 0 0.0 16.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SHU402Havacılık Bakım Yönetimi 927001 3 0 0 0.0 3.0
SHU404Havacılık Kuralları 927001 3 0 0 0.0 3.0
SHU406Havacılık Güvenliği 927001 3 0 0 0.0 3.0
SHU408Taşımacılık Sistemleri 927001 3 0 0 0.0 3.0
SHU410Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Uyg. 927001 0 6 0 0.0 3.0
SHUSEÇ-VIIISeçmeli -VI 927003 3 0 0 0.0 3.0
Toplam 15 6 0 0.0 18.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 0.0
SHUSEÇ-III / Seçmeli -I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SHU221 İşletmeye Giriş 927001 3 0 0 0.0
SHU223 Seyahat Acenteliği ve Tur Operatörlüğü 927001 3 0 0 4.0
SHU225 Tehlikeli Maddeler 927001 3 0 0 0.0
SHUSEÇ-IV / Seçmeli -II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SHU222 Araştırma Teknikleri 927001 3 0 0 0.0
SHU224 Sayısal Yöntemler 927001 3 0 0 4.0
SHU226 Muhasebe Denetim 927001 3 0 0 0.0
SHUSEÇ-V / Seçmeli -III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SHU321 Hizmet Sektörü İşletmeciliği 927001 3 0 0 0.0
SHU323 İşletme Matematiği 927001 3 0 0 4.0
SHU325 Toplam Kalite Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
SHUSEÇ-VI / Seçmeli -IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SHU322 İşletme İstatistiği 927001 3 0 0 0.0
SHU324 Pazarlama Araştırmaları 927001 3 0 0 0.0
SHU326 Sosyoloji 927001 3 0 0 0.0
SHUSEÇ-VII / Seçmeli -V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SHU421 Sermaye Piyasaları ve Analiz Teknikleri 927001 3 0 0 0.0
SHU423 Uçak Tasarımı 927001 2 2 0 0.0
SHU425 Havayolu Ağları 927001 3 0 0 0.0
SHU427 Havayolu Sistemleri, Planlaması ve Gelişimi 927001 3 0 0 0.0
SHUSEÇ-VIII / Seçmeli -VI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SHU422 Türkiye Ekonomisi 927001 3 0 0 0.0
SHU424 Temel İlkyardım 927001 3 0 0 0.0
SHU426 İş Hukuku 927001 3 0 0 0.0
SHU428 Girişimcilik 927001 4 0 0 0.0