Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sivil Havacılık Yüksekokulu - Havacılık Yönetimi

Program Tanımları

Kuruluş

Yüksekokulumuz günümüzdeki önemi giderek artan sivil havacılık sektörüne uluslararası havacılık standartlarına uygun, gerekli bilgi ve beceriye sahip nitelikli elemanları havacılık sektörüne kazandırmak amacıyla Bakanlar Kurulunun 2009/15037 sayılı kararı uyarınca 23 Haziran 2009 da kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Mezun olacak öğrenciler "Sivil Hava Ulaştırma İşletmecisi" unvanını alacaklardır.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde bulunan Havacılık Yönetimi Bölümü YGS-6 puan türü ile öğrenci almaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1. ÖSYM tarafından kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları dersler ile diğer yükseköğretim kurumlarından ve/veya uzaktan eğitim kurumlarından alınan derslerin muafiyeti ilgili Yönetmeliğe göre yapılıp öğrencinin bölüme intibakı yapılır.
2 Uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı derslerin notları ile muafiyet istekleri kabul edilen öğrencilerin daha önce almış ve başarmış oldukları derslere ait sınav notları, Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek öğrencinin not döküm belgesine işlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir

Program Profili

Bir yıl isteğe bağlı İngilizce Hazırlık eğitimi ve dört yıl lisans eğitimini kapsamaktadır. Lisans eğitimi, havacılık, işletme, hukuk, iktisat alanlarında teori ve uygulama derslerinden oluşmaktadır. Eğitimin belirli dönemlerinde zorunlu staj eğitimi uygulanmaktadır

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Havacılık yönetimi mezunları havacılık sektöründe (havayolu, havaalanı, yer hizmetleri vb.) hemen her kademede iş bulabildiği gibi diğer işletmecilik alanlarında ya da kamu kurumlarında çalışabilmektedir. Kendi işini kurabilmek için de yeterli bilgiye sahip olacaklardır

Üst Derece Programlarına Geçiş

Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Üniversitede Ders Geçme Sisteminin Uygulandığı Birimlerde, Bir Dersin Başarı Puanı Dönem İçi Değerlendirme Puanının %40’ı İle Dönem Sonu Veya Bütünleme Sınavından Alınan Puanın %60’ının Toplamıdır. Başarı notu, öğrencilerin dönem/yıl içi etkinlikler ile dönem/yılsonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır.
Ders Notlarının Değerlendirilmesi “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” nin 29. Maddesine Dayanılarak Yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Sivil Havacılık Yüksekokulu-Ballıca Kampüsü
55420 Ondokuz Mayıs/SAMSUN
Tlf: 03625114710 Fax:03625114713

Bölüm Olanakları

Yüksek maliyetli olan ve büyük yatırımlar gerektiren havacılık sektöründe eğitimli ve kalifiye elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü, havayolları, havaalanı otoriteleri ve yer hizmeti şirketlerinin gereksinimi olan özelliklerde işletici ve idareci yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Programdan mezun olan öğrenciler ulusal ve uluslar arası düzeyde havacılık sektörü ile ilgili hizmet veren tüm kamu ve özel kuruluşlarda iş bulabileceklerdir.

Program Çıktıları

 1. Havacılık sektöründe hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgilere derinlemesine sahip olmak.
 2. Havacılık yönetimi hususunda yeterli hukuksal bilgi birikimine sahip olmak.
 3. Havacılık yönetimine ilişkin bilgi ve deneyimleri çalışma arkadaşlarına aktarabilmek.
 4. Havacılık sektöründe kapsamlı bir çalışma yapabilmek; gerekli bilgiye ulaşmak ve bu amaçla kaynak araştırması yapmak, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanmak.
 5. Havacılık sektöründe kapsamlı bir çalışma yapabilmek; gerekli bilgiye ulaşmak ve bu amaçla kaynak araştırması yapmak, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanmak.
 6. Havacılık yönetimine ilişkin edindiği bilgi ve becerilerini havacılık sektöründeki kamu ve özel kurumlarıyla etkin iletişim kurarak, yazılı /sözlü olarak nicel/nitel verilerle destekleyerek paylaşmak
 7. Sivil havacılık alanında yetkili kurumları bilgilendirebilme; bilgilendirmeyi yazılı ve sözlü olarak yapmak
 8. Havacılık sektörü için gerekli olan bilgileri ve dokümanları toplarken ve yayınlarken etik kurullara göz önünde bulundurmak.
 9. Havacılık Yönetiminde karşılaşılan ve öngörülemeyen komplex sorunları işbirliği içinde çözüm üretmek
 10. Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla paylaşabilecek bir yabancı dili uluslararası standartlarda kullanmak
 11. Sivil Havacılık alanındaki sorunları ve çözümlerini akademik kurallara riyaet ederek, nicel ve nitel veri kullanarak gerekli taraflarla paylaşabilmek
 12. Yaşadığı sosyal çevre için kültürel ve sosyal katkıda bulunmak
 13. B1 seviyesinde en az bir yabancı dil kullanıp, havacılık sektöründeki gelişmeleri izlemek

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Havacılık sektöründe hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgilere derinlemesine sahip olmak.
 • Havacılık yönetimi hususunda yeterli hukuksal bilgi birikimine sahip olmak.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Havacılık yönetimine ilişkin bilgi ve deneyimleri çalışma arkadaşlarına aktarabilmek.
 • Havacılık sektöründe kapsamlı bir çalışma yapabilmek; gerekli bilgiye ulaşmak ve bu amaçla kaynak araştırması yapmak, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanmak.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Havacılık sektöründe kapsamlı bir çalışma yapabilmek; gerekli bilgiye ulaşmak ve bu amaçla kaynak araştırması yapmak, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanmak.
 • Havacılık Yönetiminde karşılaşılan ve öngörülemeyen komplex sorunları işbirliği içinde çözüm üretmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Havacılık yönetimine ilişkin edindiği bilgi ve becerilerini havacılık sektöründeki kamu ve özel kurumlarıyla etkin iletişim kurarak, yazılı /sözlü olarak nicel/nitel verilerle destekleyerek paylaşmak
 • Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla paylaşabilecek bir yabancı dili uluslararası standartlarda kullanmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sivil havacılık alanında yetkili kurumları bilgilendirebilme; bilgilendirmeyi yazılı ve sözlü olarak yapmak
 • Sivil Havacılık alanındaki sorunları ve çözümlerini akademik kurallara riyaet ederek, nicel ve nitel veri kullanarak gerekli taraflarla paylaşabilmek
 • Yaşadığı sosyal çevre için kültürel ve sosyal katkıda bulunmak
 • B1 seviyesinde en az bir yabancı dil kullanıp, havacılık sektöründeki gelişmeleri izlemek
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Havacılık sektörü için gerekli olan bilgileri ve dokümanları toplarken ve yayınlarken etik kurullara göz önünde bulundurmak.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
HYB101Genel Matematik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HYB103Sivil Havacılığa Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HYB105Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HYB107Genel İktisat Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HYB109Genel Muhasebe Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HYB111İngilizce I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 21 6 0 24.0 4.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
HYB102Uçuş Teorisi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HYB104Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
HYB106Genel Hukuk Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HYB108İşletme Matematiği Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HYB110Finansal Yönetime Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HYB112İngilizce II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 8 0 24.0 4.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HYB201Hava Seyrüsefer Hizmetleri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HYB203Temel Harekat Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HYB205Havaalanı Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HYB207Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HYB209Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HYB211İngilizce III Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
Toplam 17 6 0 20.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HYB202Yer Hizmetleri ve Ramp Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
HYB204Harekat Performans Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HYB206Yolcu Hizmetleri Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
HYB208Havacılık Meterolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HYB210Havacılık Pzarlama Yönetimi ve Stratejileri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HYB212İngilizce IV Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
Toplam 15 10 0 20.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HYB301Davranış Bilimleri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HYB303Havacılık İşletmelerinde Finansal Yönetim Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HYB305İnsan Kaynakları Yönetimi/Human Resources Management Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HYB307Havacılık İngilizcesi I Zorunlu 2 4 0 4.0 0.0
HYBSEÇ-VSeçmeli V. Yarıyıl SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 11 4 0 13.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HYB302Havayolu Yönetimi/Airline Management Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HYB304Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HYB306Hava Trafik Kuralları ve Hİzmetleri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HYB308Havacılık İngilizcesi II Zorunlu 2 4 0 4.0 0.0
HYB310Staj (30 Gün) Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
HYBSEÇ-VISeçmeli VI. Yarıyıl SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 11 4 0 13.0 0.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HYB401Mali Tablollar Analizi ve Muhasebe Denetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HYB403Havacılık Hukuku Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HYB405Filo Planlaması ve Finansmanı/Fleet Planning ve Financing Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
HYB407Advanced English I Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
HYBSEÇ-VIISeçmeli VII. Yarıyıl SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 11 2 0 12.0 0.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HYBSEÇ-VIIISeçmeli VIII. Yarıyıl SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

HYBSEÇ-V / Seçmeli V. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HYB315 Tehlikeli Maddeler 3 0 0 3.0 0.0
HYB317 Havacılıkta İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 0 3.0 0.0
HYB319 Taşımacılık ve Gümrük Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
HYB321 Seyahat Acenteciliği ve Tur Operaötlüğü 3 0 0 3.0 0.0
HYB323 Havacılıkta Stratejik Yönetim 3 0 0 3.0 0.0
HYB325 Havacılık Ekonomisi 3 0 0 3.0 0.0
HYB327 Kamu Maliyesi 3 0 0 3.0 0.0
HYB329 Hizmet Pazarlaması 3 0 0 3.0 0.0
HYB331 Toplam Kalite Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
HYB333 Uçuş Operasyon ve Dispatch Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
HYB335 Hizmet Sektörü İşletmeciliği 3 0 0 3.0 0.0
HYB337 Yabancı Dil I ( Almanca-Fransızca-Arapça-Rusça ) 3 0 0 3.0 0.0
HYBSEÇ-VI / Seçmeli VI. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HYB318 Bilet ve Kargo Satış 3 0 0 3.0 0.0
HYB320 Havacılık Psikolojisi 3 0 0 3.0 0.0
HYB322 Havacılıkta Kriz ve Risk Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
HYB324 Araştırma Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
HYB326 Hava Operasyonları ve Kargo Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
HYB328 Havacılıkta Kalite Yönetim Sistemi ve Denetim 3 0 0 3.0 0.0
HYB330 Havayolu Pazarlaması 3 0 0 3.0 0.0
HYB332 Uluslararası Havacılık 3 0 0 3.0 0.0
HYB334 Pazarlama Araştırmaları 3 0 0 3.0 0.0
HYB336 Sosyoloji 3 0 0 3.0 0.0
HYB338 Sayısal Yöntemler 3 0 0 3.0 0.0
HYB340 Yabancı Dil II ( Almanca -Fransıca- Arapça-Rusça ) 3 0 0 3.0 0.0
HYBSEÇ-VII / Seçmeli VII. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HYB415 Maliyet Ve yönetim Muhasebesi 3 0 0 3.0 0.0
HYB417 Havayolu Gelir Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
HYB419 Çağdaş Yönetim Becerileri 3 0 0 3.0 0.0
HYB421 Müşteri İlişkileri ve Şikayet Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
HYB423 İşletme İstatistiği 3 0 0 3.0 0.0
HYB425 Halkla İlişkiler 3 0 0 3.0 0.0
HYB427 Lojistik Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
HYB429 Sermaye Piyasaları ve Analiz Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
HYB431 Uçak Tasarımı 1 2 0 2.0 0.0
HYB433 Havayolu Ağları 3 0 0 3.0 0.0
HYB435 Havayolu Sistemleri,Planlaması ve Gelişimi 3 0 0 3.0 0.0
HYB437 Ekip Kaynak Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
HYB439 Emniyet Yönetim Sistemi (SMS) 3 0 0 3.0 0.0
HYBSEÇ-VIII / Seçmeli VIII. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HYB414 Havacılık Muhasebesi 3 0 0 3.0 0.0
HYB416 Havacılık Bakım Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
HYB418 Havacılık Güvenliği 3 0 0 3.0 0.0
HYB420 Havacılık Kuralları 3 0 0 3.0 0.0
HYB422 Advanced English II 2 2 0 3.0 0.0
HYB424 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
HYB426 Uluslararası İşletmecilik 3 0 0 3.0 0.0
HYB428 Girişimcilik 4 0 0 4.0 0.0
HYB430 Havacılık Uygulamaları 0 6 0 3.0 0.0
HYB432 Proje Hazırlama ve Yönetimi 2 2 0 3.0 0.0
HYB434 Türkiye Ekonomisi 3 0 0 3.0 0.0
HYB436 Temel İlkyardım 3 0 0 3.0 0.0
HYB438 İş Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
HYB440 İşyeri Uygulamaları 0 0 0 0.0 0.0