Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sivil Havacılık Yüksekokulu - Havacılık Yönetimi

Program Tanımları

Kuruluş

Yüksekokulumuz günümüzdeki önemi giderek artan sivil havacılık sektörüne uluslararası havacılık standartlarına uygun, gerekli bilgi ve beceriye sahip nitelikli elemanları havacılık sektörüne kazandırmak amacıyla Bakanlar Kurulunun 2009/15037 sayılı kararı uyarınca 23 Haziran 2009 da kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Mezun olacak öğrenciler "Sivil Hava Ulaştırma İşletmecisi" unvanını alacaklardır.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde bulunan Havacılık Yönetimi Bölümü YGS-6 puan türü ile öğrenci almaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1. ÖSYM tarafından kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları dersler ile diğer yükseköğretim kurumlarından ve/veya uzaktan eğitim kurumlarından alınan derslerin muafiyeti ilgili Yönetmeliğe göre yapılıp öğrencinin bölüme intibakı yapılır.
2 Uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı derslerin notları ile muafiyet istekleri kabul edilen öğrencilerin daha önce almış ve başarmış oldukları derslere ait sınav notları, Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek öğrencinin not döküm belgesine işlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir

Program Profili

Bir yıl isteğe bağlı İngilizce Hazırlık eğitimi ve dört yıl lisans eğitimini kapsamaktadır. Lisans eğitimi, havacılık, işletme, hukuk, iktisat alanlarında teori ve uygulama derslerinden oluşmaktadır. Eğitimin belirli dönemlerinde zorunlu staj eğitimi uygulanmaktadır

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Havacılık yönetimi mezunları havacılık sektöründe (havayolu, havaalanı, yer hizmetleri vb.) hemen her kademede iş bulabildiği gibi diğer işletmecilik alanlarında ya da kamu kurumlarında çalışabilmektedir. Kendi işini kurabilmek için de yeterli bilgiye sahip olacaklardır

Üst Derece Programlarına Geçiş

Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Üniversitede Ders Geçme Sisteminin Uygulandığı Birimlerde, Bir Dersin Başarı Puanı Dönem İçi Değerlendirme Puanının %40’ı İle Dönem Sonu Veya Bütünleme Sınavından Alınan Puanın %60’ının Toplamıdır. Başarı notu, öğrencilerin dönem/yıl içi etkinlikler ile dönem/yılsonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır.
Ders Notlarının Değerlendirilmesi “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” nin 29. Maddesine Dayanılarak Yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Sivil Havacılık Yüksekokulu-Ballıca Kampüsü
55420 Ondokuz Mayıs/SAMSUN
Tlf: 03625114710 Fax:03625114713

Bölüm Olanakları

Yüksek maliyetli olan ve büyük yatırımlar gerektiren havacılık sektöründe eğitimli ve kalifiye elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü, havayolları, havaalanı otoriteleri ve yer hizmeti şirketlerinin gereksinimi olan özelliklerde işletici ve idareci yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Programdan mezun olan öğrenciler ulusal ve uluslar arası düzeyde havacılık sektörü ile ilgili hizmet veren tüm kamu ve özel kuruluşlarda iş bulabileceklerdir.

Program Çıktıları

 1. Havacılık sektöründe hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgilere derinlemesine sahip olmak.
 2. Havacılık yönetimi hususunda yeterli hukuksal bilgi birikimine sahip olmak.
 3. Havacılık yönetimine ilişkin bilgi ve deneyimleri çalışma arkadaşlarına aktarabilmek.
 4. Havacılık sektöründe kapsamlı bir çalışma yapabilmek; gerekli bilgiye ulaşmak ve bu amaçla kaynak araştırması yapmak, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanmak.
 5. Havacılık sektöründe kapsamlı bir çalışma yapabilmek; gerekli bilgiye ulaşmak ve bu amaçla kaynak araştırması yapmak, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanmak.
 6. Havacılık yönetimine ilişkin edindiği bilgi ve becerilerini havacılık sektöründeki kamu ve özel kurumlarıyla etkin iletişim kurarak, yazılı /sözlü olarak nicel/nitel verilerle destekleyerek paylaşmak
 7. Sivil havacılık alanında yetkili kurumları bilgilendirebilme; bilgilendirmeyi yazılı ve sözlü olarak yapmak
 8. Havacılık sektörü için gerekli olan bilgileri ve dokümanları toplarken ve yayınlarken etik kurullara göz önünde bulundurmak.
 9. Havacılık Yönetiminde karşılaşılan ve öngörülemeyen komplex sorunları işbirliği içinde çözüm üretmek
 10. Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla paylaşabilecek bir yabancı dili uluslararası standartlarda kullanmak
 11. Sivil Havacılık alanındaki sorunları ve çözümlerini akademik kurallara riyaet ederek, nicel ve nitel veri kullanarak gerekli taraflarla paylaşabilmek
 12. Yaşadığı sosyal çevre için kültürel ve sosyal katkıda bulunmak
 13. B1 seviyesinde en az bir yabancı dil kullanıp, havacılık sektöründeki gelişmeleri izlemek

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Havacılık sektöründe hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgilere derinlemesine sahip olmak.
 • Havacılık yönetimi hususunda yeterli hukuksal bilgi birikimine sahip olmak.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Havacılık yönetimine ilişkin bilgi ve deneyimleri çalışma arkadaşlarına aktarabilmek.
 • Havacılık sektöründe kapsamlı bir çalışma yapabilmek; gerekli bilgiye ulaşmak ve bu amaçla kaynak araştırması yapmak, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanmak.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Havacılık sektöründe kapsamlı bir çalışma yapabilmek; gerekli bilgiye ulaşmak ve bu amaçla kaynak araştırması yapmak, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanmak.
 • Havacılık Yönetiminde karşılaşılan ve öngörülemeyen komplex sorunları işbirliği içinde çözüm üretmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Havacılık yönetimine ilişkin edindiği bilgi ve becerilerini havacılık sektöründeki kamu ve özel kurumlarıyla etkin iletişim kurarak, yazılı /sözlü olarak nicel/nitel verilerle destekleyerek paylaşmak
 • Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla paylaşabilecek bir yabancı dili uluslararası standartlarda kullanmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sivil havacılık alanında yetkili kurumları bilgilendirebilme; bilgilendirmeyi yazılı ve sözlü olarak yapmak
 • Sivil Havacılık alanındaki sorunları ve çözümlerini akademik kurallara riyaet ederek, nicel ve nitel veri kullanarak gerekli taraflarla paylaşabilmek
 • Yaşadığı sosyal çevre için kültürel ve sosyal katkıda bulunmak
 • B1 seviyesinde en az bir yabancı dil kullanıp, havacılık sektöründeki gelişmeleri izlemek
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Havacılık sektörü için gerekli olan bilgileri ve dokümanları toplarken ve yayınlarken etik kurullara göz önünde bulundurmak.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SHU103Sivil Havacılığa Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SHU107Genel İktisat I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SHU109Uçuş Teorisi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SHU111Genel Muhasebe Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TBMAT107Matematik I Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 21 0 0 21.0 17.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SHU106Havacılık Meteorolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SHU108Havaalanı ve Havaalanı Donanımları Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SHU110Temel Bilgi Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
SHU112Genel İktisat II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
TBMAT108Matematik II Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 20 2 0 21.0 23.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SHU201Seyrüsefer ve Yardımcıları Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SHU203Temel Harekat Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
SHU207Havaalanı Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SHU209Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
SHU211Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SHU213Havacılık İngilizcesi I Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SHUSEÇ-IIISeçmeli -I SDG 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 18 4 0 20.0 10.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SHU202Yer Hizmetleri ve Ramp Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SHU204Harekat Performans Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SHU206Yolcu Hizmetleri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SHU208Bilet ve Kargo Satış Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SHU210Staj-I Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
SHUSEÇ-IVSeçmeli -II SDG 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 15 0 0 15.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SHU303Kamu Maliyesi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SHU305Hizmet Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SHU307İşletmelerde Finansal Yönetim Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SHU309İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SHU311Havacılık İngilizcesi II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SHUSEÇ-VSeçmeli -III SDG 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 17 0 0 17.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SHU302Havayolu Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SHU304Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SHU306Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SHU308Havayolu Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SHU310Uluslararası Havacılık Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SHU312Staj-II Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
SHUSEÇ-VISeçmeli -IV SDG 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 18 0 0 18.0 0.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SHU403Mali Raporlar Analizi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SHU405Havacılık Hukuku Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SHU407Filo Planlaması ve Finansmanı Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SHU409Halkla İlişkiler Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SHU411Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SHUSEÇ-VIISeçmeli -V SDG 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 16 0 0 16.0 0.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SHU402Havacılık Bakım Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SHU404Havacılık Kuralları Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SHU406Havacılık Güvenliği Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SHU408Taşımacılık Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SHU410Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Uyg. Zorunlu 0 6 0 3.0 0.0
SHUSEÇ-VIIISeçmeli -VI SDG 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 15 6 0 18.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 0.0
SHUSEÇ-III / Seçmeli -I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHU221 İşletmeye Giriş 3 0 0 3.0 0.0
SHU223 Seyahat Acenteliği ve Tur Operatörlüğü 3 0 0 3.0 4.0
SHU225 Tehlikeli Maddeler 3 0 0 3.0 0.0
SHUSEÇ-IV / Seçmeli -II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHU222 Araştırma Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
SHU224 Sayısal Yöntemler 3 0 0 3.0 4.0
SHU226 Muhasebe Denetim 3 0 0 3.0 0.0
SHUSEÇ-V / Seçmeli -III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHU321 Hizmet Sektörü İşletmeciliği 3 0 0 3.0 0.0
SHU323 İşletme Matematiği 3 0 0 3.0 4.0
SHU325 Toplam Kalite Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
SHUSEÇ-VI / Seçmeli -IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHU322 İşletme İstatistiği 3 0 0 3.0 0.0
SHU324 Pazarlama Araştırmaları 3 0 0 3.0 0.0
SHU326 Sosyoloji 3 0 0 3.0 0.0
SHUSEÇ-VII / Seçmeli -V
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHU421 Sermaye Piyasaları ve Analiz Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
SHU423 Uçak Tasarımı 2 2 0 3.0 0.0
SHU425 Havayolu Ağları 3 0 0 3.0 0.0
SHU427 Havayolu Sistemleri, Planlaması ve Gelişimi 3 0 0 3.0 0.0
SHUSEÇ-VIII / Seçmeli -VI
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHU422 Türkiye Ekonomisi 3 0 0 3.0 0.0
SHU424 Temel İlkyardım 3 0 0 3.0 0.0
SHU426 İş Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
SHU428 Girişimcilik 4 0 0 4.0 0.0