Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen-Edebiyat Fakültesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik

Program Tanımları

Kuruluş

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2017 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans diploması.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan üniversite sınavının MF-3 puan türünde yeterli puanı alan ortaöğretim mezunları kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

MF-3 puan türünden yeterli puanı alan ortaöğretim mezunları Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne kayıt yaptırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün öğrenim süresi sekiz yarıyıldır. Bir öğrencinin bölümden mezun olabilmesi için en az 240 AKTS kredi değerine sahip dersleri başarıyla geçerek, genel ağırlıklı not ortalamasının 4'lük sisteme göre en az 2,00 (100'lük sisteme göre 60) olması gerekmektedir.

Program Profili

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün amacı; teorik ve uygulamalı alanlarda temel becerileri kazanmış, araştırma yapabilen, sorgulayabilen, yorumlayabilen ve bağımsız projeler geliştirebilen, etik değerleri özümsemiş araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir. Ayrıca 21. yüzyılın en yenilikçi alanlarından biri olan Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunlarının, biyoloji teknolojileri aracılığıyla sağlık, tarım ve sanayi sektörlerindeki önemli sorunlara çözümler üretebilen bireyler olması beklenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Moleküler Biyoloji ve Genetik programını tamamlayarak mezun olan öğrenciler, ülke ekonomisi ve gelişimine katkı sağlayacak olan başta biyoteknoloji alanında yeni ürünleri geliştirebilecek kapasite ve bilgi birikimine sahip bireyler olacaklardır. Moleküler tanı ve analiz yöntemlerini yaygın olarak kullanan tıp, eczacılık, veterinerlik, ziraat, gıda mühendisliği gibi alanlar, Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunlarının geniş bir istihdam profiline sahip olmasını sağlamaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunları;
 Lisansüstü öğrenimlerini tamamladıktan sonra üniversitelerde akademisyen olarak,
 Araştırma merkezleri ve enstitülerinde,
 Hastaneler ve özel klinik laboratuvarlarda klinik genetik ve tüp bebek birimlerinde,
 Sağlık, ilaç, gıda, tarım araştırma-geliştirme ve kalite kontrol birimlerinde,
 Biyomedikal alanda araç-gereç ithalat ve ihracatı yapan özel kuruluşlarda,
 Kriminal laboratuvarların biyoloji ve genetik birimlerinde,
 İlaç firmalarının fermentasyon, genetik mühendisliği ve moleküler biyoloji laboratuvarlarında,
 Kök hücre gibi yeni gelişen sektörlerde oluşabilecek iş alanlarında,
 Tekstil ve kozmetik sektöründe araştırma-geliştirme ve kalite kontrol birimlerinde,
 Çevre ve doğal hayatı koruma - kontrol ile ilgili kamu ya da özel kurum ve kuruluşlarda,
moleküler biyolog/uzman/araştırmacı olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans programından başarıyla mezun olan öğrenciler ALES, YDS, YÖKDİL sınavlarından yeterli puanları almaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde, öğrencilerin aldıkları dersleri başarılı bir şekilde geçmeleri için dönem içerisinde ve dönem sonunda yapılan sınavlara girmeleri gerekmektedir. Dönem içi sınav puanının %40'ı, dönem sonu sınav puanının %60'ı toplanarak elde edilen puanın bağıl değerlendirme ölçütlerini karşılaması durumunda öğrenci dersi başarmış olarak sayılır.

Mezuniyet Koşulları

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne kabul edilen öğrencilerin bölümden mezun olmak için sekiz yarıyıllık öğretim programında belirtilmiş olan toplam 148 kredilik (240 ECTS) derslerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Hilal AY
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tel: 0362 312 1919 - 5425

AKTS/DS Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Hilal AY

Bölüm Olanakları

Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrencilerinin teorik ve uygulamalı dersler için kullanabilecekleri dört sınıf ve iki laboratuvar bulunmaktadır. Ayrıca lisansüstü öğrencilerinin kullanımı için yüksek teknoloji cihazlara sahip dört araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.


Program Çıktıları

 1. Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
 2. Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
 3. Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi
 4. Tanımlanan problem doğrultusunda analitik yöntemlerle süreci başlatabilme, ilerletebilme ve sonuçlandırma yetisi
 5. Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili tüm problemleri tanımlama, modelleme ve çözüm yolları üretme becerisi
 6. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
 7. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
 8. Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme ve en az bir yabancı dili etkili bir biçimde kullanabilme yetisi
 9. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
 10. Bilimsel gelişmelere araştırma ve geliştirme yetileri ile katkılarda bulunma
 11. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
 12. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
 13. Kalite konularında bilinç sahibi olabilme
 14. Yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
 15. Verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etme
 16. Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
 17. Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki problemlere farklı çözüm yolları önerebilme

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
 • Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi
 • Tanımlanan problem doğrultusunda analitik yöntemlerle süreci başlatabilme, ilerletebilme ve sonuçlandırma yetisi
 • Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili tüm problemleri tanımlama, modelleme ve çözüm yolları üretme becerisi
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme ve en az bir yabancı dili etkili bir biçimde kullanabilme yetisi
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
 • Kalite konularında bilinç sahibi olabilme
 • Verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etme
 • Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki problemlere farklı çözüm yolları önerebilme

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 1.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I 927001 2 0 0 2.0
MBG101Genel Biyoloji I 927001 3 0 0 5.0
MBG151Genel Biyoloji Lab. I 927001 0 2 0 5.0
MBG153Genel Kimya Lab. I 927001 0 3 0 4.0
TBFİZ105Fizik I 927006 3 0 0 4.0
TBKİM103Genel Kimya I 927006 3 0 0 4.0
TBMAT103Matematik I 927006 4 0 0 5.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 1.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0
Toplam 21 5 0 31.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 1.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II 927001 2 0 0 2.0
MBG102Genel Biyoloji II 927001 3 0 0 6.0
MBG152Genel Biyoloji Lab. II 927001 0 2 0 5.0
MBG154Genel Kimya Lab. II 927001 0 3 0 4.0
TBFİZ106Fizik II 927006 3 0 0 4.0
TBKİM104Genel Kimya II 927006 3 0 0 4.0
TBMAT104Matematik II 927006 4 0 0 5.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 1.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0
Toplam 21 5 0 32.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MBG201Hücre Biyolojisi 927001 3 0 0 6.0
MBG203Mikrobiyoloji I 927001 3 0 0 5.0
MBG205Biyoistatistik 927001 3 0 0 5.0
MBG207Organik Kimya I 927001 3 0 0 5.0
MBG251Hücre Biyolojisi Lab. 927001 0 2 0 3.0
MBG253Mikrobiyoloji Lab. I 927001 0 2 0 3.0
MBGS-33. Yarıyıl Seçmeli Dersleri 927003 2 0 0 0.0
Toplam 14 4 0 27.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MBG202Temel Genetik 927001 3 0 0 6.0
MBG204Mikrobiyoloji II 927001 3 0 0 5.0
MBG206Fizyoloji 927001 3 0 0 5.0
MBG208Organik Kimya II 927001 3 0 0 5.0
MBG252Temel Genetik Lab. 927001 0 2 0 3.0
MBG254Mikrobiyoloji Lab. II 927001 0 2 0 3.0
MBGS-44. Yarıyıl Seçmeli Dersleri 927003 2 0 0 0.0
Toplam 14 4 0 27.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MBG301Moleküler Genetik 927001 3 0 0 5.0
MBG303Biyoteknoloji 927001 3 0 0 4.0
MBG305Biyokimya I 927001 3 0 0 5.0
MBG307Moleküler Evrim ve Populasyon Genetiği 927001 3 0 0 4.0
MBG351Moleküler Genetik Lab. 927001 0 2 0 3.0
MBG355Biyokimya Lab. I 927001 0 2 0 3.0
MBGS-55. Yarıyıl Seçmeli Dersleri 927003 4 0 0 0.0
Toplam 16 4 0 24.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MBG302Moleküler Biyoloji 927001 3 0 0 5.0
MBG304Doku Kültürü ve Kök Hücre 927001 3 0 0 5.0
MBG306Biyokimya II 927001 3 0 0 5.0
MBG352Moleküler Biyoloji Lab. 927001 0 2 0 3.0
MBG356Biyokimya Lab. II 927001 0 2 0 2.0
MBGS-66. Yarıyıl Seçmeli Dersleri 927003 6 0 0 0.0
Toplam 15 4 0 20.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MBG401Genetik Mühendisliği ve Rekombinant DNA Teknolojisi 927001 3 0 0 5.0
MBG403Moleküler Biyoloji ve Genetik Seminerleri 927001 0 3 0 5.0
MBG405Bitirme Projesi I 927001 0 6 0 8.0
MBGS-77. Yarıyıl Seçmeli Dersleri 927003 8 0 0 0.0
Toplam 11 9 0 18.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MBG402İnsan Genetiği ve Kanser Biyolojisi 927001 3 0 0 5.0
MBG404Moleküler Mikrobiyal Genetik 927001 3 0 0 5.0
MBG406Bitirme Projesi II 927001 0 6 0 8.0
MBGS-88. Yarıyıl Seçmeli Dersleri 927003 8 0 0 0.0
Toplam 14 6 0 18.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 2.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 2.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 2.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 2.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
MBGS-3 / 3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MBG221 Mesleki İngilizce I 927001 2 0 0 3.0
MBG223 Türk Bilim Tarihi 927001 2 0 0 3.0
MBGS-4 / 4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MBG222 Mesleki İngilizce II 927001 2 0 0 3.0
MBG224 Çevre Koruma 927001 2 0 0 3.0
MBGS-5 / 5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MBG321 Biyoinformatik 927001 2 0 0 3.0
MBG323 Gıda Mikrobiyolojisi 927001 2 0 0 2.0
MBG325 Bitki Stres Fizyolojisi 927001 2 0 0 3.0
MBG327 Bitki Embriyolojisi 927001 2 0 0 3.0
MBGS-6 / 6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MBG322 Biyofizik 927001 2 0 0 3.0
MBG324 Endüstriyel Biyoteknoloji 927001 2 0 0 3.0
MBG326 Genetik Hastalıklar 927001 2 0 0 3.0
MBG328 Genomik ve Proteomik 927001 2 0 0 3.0
MBG330 Biyomühendislik 927001 2 0 0 3.0
MBG332 Girişimcilik 927001 2 0 0 3.0
MBG334 Kurumsal İletişim 927001 2 0 0 3.0
MBG336 Biyopsikoloji 927001 2 0 0 3.0
MBGS-7 / 7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MBG421 Gelişim Biyolojisi 927001 2 0 0 3.0
MBG423 DNA Hasarları ve Onarımı 927001 2 0 0 3.0
MBG425 Moleküler Genetikte İleri Teknolojiler 927001 2 0 0 2.0
MBG427 Tıbbi Biyoloji 927001 2 0 0 3.0
MBG429 Hücre Döngüsü ve Apoptoz 927001 2 0 0 3.0
MBG431 İnsan Anatomisi 927001 2 0 0 3.0
MBG433 Viroloji 927001 2 0 0 2.0
MBG435 Bitkisel Üretimde Biyoteknoloji 927001 2 0 0 6.0
MBGS-8 / 8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MBG422 Akuvatik Mikrobiyoloji 927001 2 0 0 3.0
MBG424 Sitogenetik 927001 2 0 0 3.0
MBG426 Mikrobiyal Ekoloji 927001 2 0 0 3.0
MBG428 İmmünoloji 927001 2 0 0 3.0
MBG430 Mikoloji 927001 2 0 0 3.0
MBG432 Parazitoloji 927001 2 0 0 3.0
MBG434 Mikrobiyal Hastalıklar ve Epidemiyoloji 927001 2 0 0 3.0