Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Mühendislik Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Mühendislik Fakültesi Bünyesinde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği adı altında kurulmuştur. 2015-2016 Eğitim -Öğretim yarıyılında % 30 İngilizce Eğitim ve Öğretime Devam etmiştir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında ise Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, adı altında Mühendislik bünyesinde Eğitim-Öğretime devam etmektedir. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir.

2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı açılmıştır.

Bölümde halen görev yapmakta olan;
4 Doç. Dr.
2 Dr.Öğr. Üyesi
6 Arş. Gör.
bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Metalurji ve Malzeme Mühendisi

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

1- Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak,
2- ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavından yeterli puan almış olmak, yabancı uyruklu öğrenciler için YÖS sınavından yeterli puan almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili derslerden muaf sayılırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl (8 yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri ile meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler Lisans derecesi alırlar. İlk 2 yılın programlarını tamamlamak kaydıyla, eğitim- öğretimini sürdürmeyen öğrencilere istemeleri halinde Ön Lisans derecesi verilebilir.

Program Profili

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, metal seramik polimer ve kompozit malzemelerin çalışıldığı disiplinler arası bir bilim dalı olup fizik kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerin yanı sıra kimya ve makina mühendislikleri ile de güçlü bir ilişkiye sahiptir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, insanlığın ihtiyaç duyduğu geleceğe dönük ileri teknoloji malzemelerinin çevresel sorumlulukların da göz önünde tutulduğu üretim yöntemleriyle üretilmesi ve geliştirilmesi görevini yüklenmiştir. İnsanlık tarihini taş devrinden tunç devrine oradan da demir devrine ulaştıran metalurji, “sanat”ı bugün temel bilimlere dayalı ve çağdaş medeniyetin kuruluş ve gelişmesine büyük katkıları olan metalurji ve malzeme mühendisliği mesleği adı altında bilimsel ve teknolojik bakımdan geniş bir alanı kapsar hale gelmiştir ve son yıllarda ülkemizde ve dünyada imalat ve kimya endüstrilerinin büyümesi ve üstün özellikli malzeme ihtiyacının artması ile birlikte metalurji ve malzeme mühendisliği alanının önemi de artmıştır. Otomotivden beyaz eşyaya uzay teknolojileri ve havacılıktan petrol endüstrisine tıbbi cihazlar ve biyomedikal malzemelerden plastiklere imalat sanayisinden kimya endüstrisine kadar geniş ve çok farklı alanlarda faaliyet gösteren metalurji ve malzeme mühendislerine ileri düzeyde eğitimsel ve mesleki becerilerin sağlanması amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Görev alanları son derece geniş olan Metalurji ve Malzeme Mühendisleri kamu ve özel sektörde; üç ana malzeme grubu olan metalik seramik ve polimerik malzeme iş alanları ve bunlara ilaveten ek malzeme grupları olan kompozit malzeme nanokompozit malzeme elektronik malzeme ve biyomalzeme iş alanlarında çalışabilmektedirler. Metalurji sahasını tercih eden Metalurji ve Malzeme Mühendisleri özellikle metal hammadesi üretilmesi metal hammaddenin işlenmesi metal alaşımlarının üretilmesi ve bu üretilen metal hammaddelerin ürüne dönüştürülmesi konularında faaliyet gösteren işletmelerde görev yapabileceklerdir. Seramik sahasını tercih eden Metalurji ve Malzeme Mühendisleri özellikle seramik hammaddesi üretilmesi seramik hammaddesinin işlenmesi seramik karışımlarının üretilmesi ve bu üretilen seramik malzemelerin günlük hayatta kullanılabilecek ürüne dönüştürülmesi konularında faaliyet gösteren işletmelerde görev yapabileceklerdir. Seramik alanında çalışacak olan Malzeme Mühendisleri daha öznel olarak otomotiv ve beyaz eşya sanayiileri uzay-uçak endüstrisi biyomedikal sektörü elektronik ve fiberoptik malzemeleri içeren sektörlerde görev yapabileceklerdir. Polimer sahasını tercih eden Metalurji ve Malzeme Mühendisleri özellikle petrolden polimer hammadesi üretilmesi polimer hammaddenin işlenmesi polimer karışımlarının üretilmesi ve bu üretilen polimer hammaddelerin günlük hayatta kullanılan ürünlere dönüştürülmesi konularında faaliyet gösteren işletmelerde görev yapabileceklerdir. Polimer alanında çalışacak olan Metalurji ve Malzeme Mühendisleri daha öznel olarak tekstil uzay-uçak endüstrisi otomotiv ve beyaz eşya sanayiileri biyomedikal sektörü yakıt pilleri ve pil sanayii ve elektronik sanayiinde yalıtım olarak kullanılan polimer malzemelerini içeren sektörlerde görev yapabileceklerdir. Üç ana malzeme grubu olan seramik polimer ve metal sahalarına ilaveten kompozit malzeme nanokompozit malzeme elektronik malzeme ve biyomalzeme alanlarında çalışmayı tercih eden Metalurjı ve Malzeme Mühendisleri ise yukarıda saydığımız metal seramik ve polimer alanlarının herhangi birinde çalışma imkânı bulabileceklerdir. Özellikle günümüzde nanokompozit malzeme sahasında çalışmak ve de geleneksel malzeme özelliklerini nanokompozit malzeme fabrikasyonu ile ileri seviyelere yükseltmek malzeme sektörünün yegane amacıdır. Nanokompozit malzeme sahası metal polimer ve seramik sahalarını da kapsadığı için bu alanda görev alacak Metalurji ve Malzeme Mühendisleri bu üç ana malzeme grubunun iş sahalarında iş bulma imkanı bulabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın ve yarıyıl içi çalışmalarının % 40 ve yarıyıl sonu sınavının % 60 katkısı vardır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden mutlak notla değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrencinin yılsonu geçme notunun en az 60 olması gerekmektedir. Nihai notlar harfli nota çevrilir. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, başarısız oldukları o yarıyıla ait ders/derslerden bütünleme sınavına girebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (Toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, Bitirme Çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajını tamamlayarak hazırladığı Staj Raporundan geçer not alan öğrenciler METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ Bölümünden lisans mezunu olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mETALURJİ mALZEME mÜHENDİSLİĞİ Bölümü Atakum/SAMSUN.

Tel : (0 362) 312 19 19Web : http://mlz.muhendislik.omu.edu.tr/tr

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde Simülasyon Laboratuvarı ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Üretim LAboratuvarları mevcut olup, her biri en yeni aletlerle donatılmış bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 2. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 3. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 4. Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
 5. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 6. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 7. Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.
 8. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 10. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 11. Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 12. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkında
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme be
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 • Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ZİH001Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) Ortak 26 0 0 26.0 30.0
Toplam 26 0 0 26.0 30.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMBM109Introduction to Materials Science Ortak 2 0 0 2.0 5.0
IMBM109Introduction to Materials Science Ortak 2 0 0 2.0 0.0
IMBM109Introduction to Materials Science Ortak 2 0 0 2.0 0.0
MBM101Teknik Çizim Ortak 1 2 0 2.0 0.0
MBM101Teknik Çizim Ortak 1 2 0 2.0 5.0
MBM105Kimya I Ortak 3 0 2 4.0 5.0
TBFİZ113Fizik I Ortak 3 0 2 4.0 6.0
TBMAT103Matematik I Ortak 4 0 0 4.0 5.0
YD111Yabancı Dil SDG 4 0 0 4.0 0.0
Toplam 22 4 4 26.0 26.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ112Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ortak 4 0 0 4.0 4.0
IMBM110Computer Programming Ortak 2 2 0 3.0 5.0
MBM102Bilgisayar Destekli Çizim Ortak 1 2 0 2.0 5.0
MBM106Kimya II Ortak 3 0 2 4.0 0.0
MBM106Kimya II Ortak 3 0 2 4.0 5.0
TBFİZ114Fizik II Ortak 3 0 2 4.0 6.0
TBMAT104Matematik II Ortak 4 0 0 4.0 5.0
Toplam 20 4 6 25.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMBM203Materials Thermodynamics I Ortak 3 0 0 3.0 5.0
IMBM205Materials Science I Ortak 2 2 0 3.0 5.0
IMBM209Materials And Energy Ortak 3 0 0 3.0 4.0
IMBM209Materials And Energy Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM209Materials And Energy Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM213Professional English Ortak 3 0 0 3.0 4.0
IMBM213Professional English Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM213Professional English Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM201Diferansiyel Denklemler Ortak 3 0 0 3.0 4.0
MBM207Statik ve Mukavemet Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM207Statik ve Mukavemet Ortak 3 0 0 3.0 4.0
TDK211Türk Dili Ortak 4 0 0 4.0 4.0
Toplam 36 2 0 37.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMBM204Materials Thermodynamics II Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM204Materials Thermodynamics II Ortak 3 0 0 3.0 5.0
IMBM206Materials Characterization Techniques Ortak 3 0 0 3.0 5.0
IMBM206Materials Characterization Techniques Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM210Materials Science II Ortak 2 2 0 3.0 0.0
IMBM210Materials Science II Ortak 2 2 0 3.0 5.0
IMBM210Materials Science II Ortak 2 2 0 3.0 0.0
İSG250İş Sağlığı ve Güvenliği Ortak 4 0 0 4.0 4.0
MBM202Lineer Cebir ve Sayısal Yöntemler Ortak 3 0 0 3.0 4.0
MBM208Faz Diyagramları Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM208Faz Diyagramları Ortak 3 0 0 3.0 4.0
MBM208Faz Diyagramları Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM214Organik Kimya Ortak 2 0 0 2.0 3.0
Toplam 36 6 0 39.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMBM303Metalic Materials Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM303Metalic Materials Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM303Metalic Materials Ortak 3 0 0 3.0 4.0
IMBM307Polymeric Material Ortak 3 0 0 3.0 4.0
IMBM307Polymeric Material Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM307Polymeric Material Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM301Malzemelerin Mekanik Davranışı Ortak 3 0 0 3.0 5.0
MBM301Malzemelerin Mekanik Davranışı Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM301Malzemelerin Mekanik Davranışı Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM305Taşınım Olayları Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM305Taşınım Olayları Ortak 3 0 0 3.0 5.0
MBM311Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler Ortak 3 0 0 3.0 3.0
MBM313Malzeme Üretim Laboratuvarı I Ortak 0 0 2 1.0 4.0
MBMSEÇ-1Teknik Seçmeli 1 SDG 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 39 0 2 40.0 25.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMBM308Composite Materials Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM308Composite Materials Ortak 3 0 0 3.0 5.0
MBM304Seramik Malzemeler Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM304Seramik Malzemeler Ortak 3 0 0 3.0 5.0
MBM304Seramik Malzemeler Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM312Staj Ortak 0 0 0 0.0 10.0
MBM312Staj Ortak 0 0 0 0.0 0.0
MBM314Malzeme Üretim Laboratuvarı II Ortak 0 0 2 1.0 4.0
MBM314Malzeme Üretim Laboratuvarı II Ortak 0 0 2 1.0 0.0
MBM314Malzeme Üretim Laboratuvarı II Ortak 0 0 2 1.0 0.0
MBM316Fiziksel ve Kimyasal Metalurji Ortak 4 0 0 4.0 0.0
MBM316Fiziksel ve Kimyasal Metalurji Ortak 4 0 0 4.0 0.0
MBM318Fiziksel ve Kimyasal Metalurji Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-2Teknik Seçmeli 2 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-3Teknik Seçmeli 3 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-3Teknik Seçmeli 3 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MUH302Girişimcilik ve Yenilikcilik Ortak 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 37 0 6 40.0 24.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MBM401Malzeme Seçim ve Tasarımı Ortak 3 0 0 3.0 0.0
MBM401Malzeme Seçim ve Tasarımı Ortak 3 0 0 3.0 6.0
MBM409İş Hukuku Ortak 2 0 0 2.0 0.0
MBM411Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Özel Konular I Ortak 0 2 0 1.0 5.0
MBM411Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Özel Konular I Ortak 0 2 0 1.0 0.0
MBM417İş hukuku ve Meslek Etiği Ortak 2 0 0 2.0 0.0
MBMSEÇ-4Teknik Seçmeli 4 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-5Teknik Seçmeli 5 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-6Teknik Seçmeli 6 SDG 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 19 4 0 21.0 11.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMBM406Nanomaterials And Nanotechnology Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM406Nanomaterials And Nanotechnology Ortak 3 0 0 3.0 0.0
IMBM406Nanomaterials And Nanotechnology Ortak 3 0 0 3.0 5.0
MBM400Bitirme Projesi Ortak 0 4 0 2.0 6.0
MBM402Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Özel Konular-II Ortak 0 2 0 1.0 0.0
MBM408Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Özel Konular II Ortak 0 2 0 1.0 5.0
MBM500Mesleki Uygulama Programı Ortak 12 6 0 19.0 31.0
MBMSEÇ-7Teknik Seçmeli 7 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-8Teknik Seçmeli 8 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-8Teknik Seçmeli 8 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-9Teknik Seçmeli 9 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-9Teknik Seçmeli 9 SDG 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-9Teknik Seçmeli 9 SDG 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 39 14 0 50.0 47.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

YD111 / Yabancı Dil
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA111 Almanca 4 0 0 4.0 4.0
YDF111 Fransızca 4 0 0 4.0 4.0
YDİ111 İngilizce 4 0 0 4.0 4.0
MBMSEÇ-1 / Teknik Seçmeli 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IMBM321 Electrıcal, Magnetıc And Optıcal Properties Of Materials (TS 1) 3 0 0 3.0 5.0
IMBM325 Materials Morphology (TS 1) 3 0 0 3.0 5.0
MBM323 İnşaat Malzemeleri (TS 1) 3 0 0 3.0 5.0
MBM327 Toz Metalurjisi (TS 1) 3 0 0 3.0 5.0
MBM329 Tahribatsız Muayene Yöntemleri (TS 1) 3 0 0 3.0 5.0
MBM331 Cam Teknolojisi (TS 1) 3 0 0 3.0 5.0
MBMSEÇ-2 / Teknik Seçmeli 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IMBM320 Welding And Welding Technologies (TS 2) 3 0 0 3.0 5.0
MBM326 Isıl İşlemler (TS 2) 3 0 0 3.0 5.0
MBM328 Refrakterler (TS 2) 3 0 0 3.0 5.0
MBM330 Katılaşma Süreçleri (TS 2) 3 0 0 3.0 5.0
MBMSEÇ-3 / Teknik Seçmeli 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IMBM324 Rubber Technology (TS 3) 3 0 0 3.0 0.0
MBM322 Çimento ve Beton (TS 3) 3 0 0 3.0 0.0
MBMSEÇ-4 / Teknik Seçmeli 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IMBM431 Polymer Physics (TS 4) 3 0 0 3.0 5.0
MBM423 Mikromekanik (TS 4) 3 0 0 3.0 5.0
MBMSEÇ-5 / Teknik Seçmeli 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MBM425 Metal Alaşımları (TS 5) 3 0 0 3.0 5.0
MBM429 Cam Seramikler (TS 5) 3 0 0 3.0 5.0
MBMSEÇ-6 / Teknik Seçmeli 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IMBM433 Casting Technology (TS 6) 3 0 0 3.0 5.0
MBM413 Kalite Kontrol (TS-6) 3 0 0 3.0 5.0
MBM415 Mühendislik Ekonomisi (TS-6) 3 0 0 3.0 5.0
MBM421 Malzeme Endüstrisi ve Çevre (TS 6) 3 0 0 3.0 5.0
MBM435 Yapı Seramikleri (TS 6) 3 0 0 3.0 5.0
MBMSEÇ-7 / Teknik Seçmeli 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IMBM434 Modelling And Simulation In Materials Science (TS 7) 3 0 0 3.0 5.0
MBM420 Biomalzemeler ve Uygulama Alanları (TS 7) 3 0 0 3.0 5.0
MBMSEÇ-8 / Teknik Seçmeli 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IMBM424 Polymer Engineering (TS 8) 3 0 0 3.0 5.0
MBM430 Geleneksel Seramikler (TS 8) 3 0 0 3.0 5.0
MBMSEÇ-9 / Teknik Seçmeli 9
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IMBM426 Corrosion (TS 9) 3 0 0 3.0 0.0
MBM428 Sır ve Emaye (TS 9) 3 0 0 3.0 0.0