Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Güzel Sanatlar Fakültesi - Grafik Bölümü

Program Tanımları

Kuruluş

Üniversitemiz tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na 06.04.2017 tarihli ve 2546 sayılı yazı ile gönderilen Grafik Anasanat Dalı açılması konusundaki teklifi, 05.04.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nda incelenerek 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Kazanılan Derece

Grafik Anasanat Dalı Öğrencileri mezun olduklarında Grafik Tasarımcı ünvanı almaktadırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Anasanat Dalı; "Giriş-Özel Yetenek Sınavı" ile öğrenci kabul etmektedir. Kontenjan sayısı yirmi (20) olarak belirlenmekte, tek aşamalı bir sınava tabi olup sıralama olarak seviye tespitleri "potansiyel ve kapasite" ölçümleri gerçekleştirilerek sonuçlanmaktadır. Sıralamada ilk 20 içine giren öğrenciler doğrudan kayıt hakkı kazanırken 21. sıradan itibaren sıralanan öğrenci adayları ise "yedek" öğrenci adayı olarak kayıt yaptırmayan asıl adaylardan boşalan kontenjan sayısını tamamlamayı beklemektedirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Kayıt yaptıran öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler uyarınca muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin bölümde verilen ders içeriği ile örtüşmesi ve ilgili birimin resmi olarak onaylaması halinde öğrenci ilgili dersten muaf sayılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Grafik Anasanat Dalı programının eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda, kuramsal ve uygulamalı derslere yer verilmektedir. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan (toplam 240 AKTS karşılığı) mezunlar, “Görsel İletişim Tasarımı / Grafik Tasarım” alanında Lisans derecesi alırlar. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yüksek lisans programına kendi alanlarında (alan içi) kabul koşullarına uygunluğu durumunda başvuruda bulunabilir, diğer ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda ise öğrenim görebilirler. Ayrıca, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisi puanına sahip olmaları koşuluyla Sanatta Yeterlik programlarında öğrenim görebilirler

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ansanat Dalı mezunları basım ve yayın sanayinin tasarım baskıya hazırlık ve baskı aşamalarının bir çoğunda ambalaj sanayinin tasarım süreçlerinde web tasarımından çoklu ortam uygulamalarına kadar bir çok etkileşimli tasarım alanlarında reklam sektöründe televizyon ve post-prodüksiyon uygulamalarının bazı bölümlerinde çalışma olanaklarına sahip olabilecekleri gibi bireysel girişimlerde de bulunabilirler.

Bu kapsamda: Sanat / tasarım yönetmeni illüstratör web tasarımcısı reklamcılık ve tanıtım uzmanı yayın grafiği tasarımcısı (kitap gazete katalog vb.) etkileşimli multimedya ve arayüz tasarımcısı ambalaj tasarımcısı tipografi tasarımcısı işaret ve yönlendirme sistemleri tasarımcısı marka ve kurumsal kimlik tasarımcısı sergileme ve çevresel görsel iletişim tasarımcısı pazarlama ve iletişim uzmanı olabilirler.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında 28/7/1998 tarihinde imzalanmış Öğretmenlik Uygulaması'na İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü'ne bağlı olarak öğrenciler Lisans sürecinde iken ya da mezun olduktan sonra Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'na katılıp uygun koşullarda tamamladıklarında öğretmenlik mesleği için başvuru hakkı elde edebileceklerdir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esaslar için daha ayrıntılı bilgi edinebilmek amacıyla http://egitim.omu.edu.tr/pedagojik-formasyon-programi/557/ web sayfası ziyaret edilebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Grafik Anasanat Dalı Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler yeterli koşulları sağladıklarında hem Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programına alan içi olarak, üniversitemiz diğer enstitülerinin bölümlerine ise alan dışı olarak başvurabilirler. Ayrıca yeterli puan ortalamasını ve koşulları sağlayan adaylar doğrudan Sanat ve Tasarım Anasanat dalı Sanatta Yeterlik Porgramı'na başvurabilirler. OMÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Yüksek Lisans olarak; Resim Anasanat Dalı, Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı, Tıbbi Resimleme İnterdisipliner Anabilim Dalı ile Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programlarına sahiptir. Üst derece programlarına alan içi olarak transkript, yabancı dil ve alan yeterlik sınavları uygulanmakta; alan dışı olarak ise bu koşullara ALES ilave olmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki link ziyaret edilebilir: http://ebs.omu.edu.tr/ebs/program.php?dil=tr&mod=2&Program=4796

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Grafik Anasanat Dalı örgün eğitim süreçleri içinde bir arasınav, bir yıl sonu sınavı ve bir bütünleme sınavı olmak üzere üç sınav türü uygulanmaktadır. Sınav türleri içinde yazılı sınavlar, uygulamalı sınav veya tasarımlar, ödev ve ders içi uygulamalar söz konusu olabilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Grafik Anasanat Dalı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için 240 AKTS'yi tamamlamaları, derslerden başarılı olmaları, koşullu dersleri başarmaları ve Mezuniyet Proje Uygulamaları çalışmasını da bölüm öğretim üyelerinden oluşan komisyon huzurunda ve onayını alarak sunmaları ve başarılı olmaları gerekmektedir. Bölüm öğretim üyelerinden oluşan komisyonun onayını alarak karma sanatsal bir etkinlik gerçekleştirmeleri de ayrıca gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ali TOMAK
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Grafik Anasanat Dalı Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü/Grafik Anasanat Dalı, Güzel Sanatlar Kampüsü, Samsun
Tel: 0362 312 19 19 - 4842

Dr. Öğretim Üyesi Tarık YAZAR
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü AKTS/DS Koordinatörü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Güzel Sanatlar Kampüsü, Samsun
Tel: 0362 312 19 19 - 4753

Bölüm Olanakları

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Anasanat Dalı, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en nitelikli Grafik Anasanat Dalı programı olarak gösterilebilir. Öğretim elemanı odası ve atelyeler iç içedir. Gerekli donanım ve teknolojik imkanların yanı sıra, ısıtma sistemlerinin sağlıklı ders ve çalışma ortamları sağladığı söylenebilir. Fakülte içinde sanat galerisi olduğundan sergi açma olanakları için imkanlar yeterlidir.

Program Çıktıları

 1. Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
 2. İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
 3. Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
 4. Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
 5. Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
 6. Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
 7. Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
 8. Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
 9. Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
 10. Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
 11. Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
 12. Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
 13. Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
 14. Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
 15. İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
 16. Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
Beceriler
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
 • Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
 • Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
 • Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
 • Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
 • İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
 • Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
 • Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
 • Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
 • Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
 • Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
GRA101Görsel İletişime Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GSF101Temel Tasarım I Zorunlu 4 2 0 5.0 7.0
GSF103Perspektif I Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
GSF105Çizim I Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
GSF107Sanat Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 18 6 0 21.0 26.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
GRA102.Grafik Tasarımına Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GSF102Temel Tasarım II Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
GSF104Perspektif II Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
GSF106Çizim II Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
GSF108Sanat Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 18 6 0 21.0 13.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 0.0