Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

yüksek lisans

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

(1) Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Bölümün başlıca eğitim felsefesi Biyoloji disiplininde günümüz bilimsel ve teknolojik ilimleri seviyesinde laboratuvar uygulamaları ile desteklenen geçerli bir profesyonel eğitimi sağlamaktır. Bölüm çeşitli uluslararası üniversiteler, araştırma laboratuvarları ve merkezlerle işbirliği halindedir. Bölüm laboratuvarları hem geleneksel ve hem de yüksek teknoloji ile yapılan bilimsel araştırmalar için gerekli tüm modern araştırma teçhizatı ve imkanlarıyla donatılmıştır. Öğretim; dersler, laboratuvar uygulamaları ve arazi çalışmaları ile yapılır. Tüm derslere düzenli katılım öğrencilere sadece biyoloji hakkında öğrenmeleri için değil ayrıca deney yapma, eleştirel düşünme, iletişim olduğu kadar düşüncelerini yazıya aktarma ve bunları tartışma yeteneklerini arttırmak için gereklidir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımızın iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir: Üniversiteler, devlet ve özel hastaneler (laboratuarlar, tüp bebek üniteleri, genetik tanı merkezi), özel sektör (gıda ve ilaç fabrikaları AR-GE ve/veya satış sorumlusu ve çevre danışmanı), bakanlıklar (Çevre-Orman, Tarım, Sağlık, Turizm), Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi, Adli Tıp Enstitüsü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü, Turizm Tesisleri, Su Ürünleri Enstitüsü, TÜBİTAK, DPT, DSİ, Öğretmenlik (formasyon sertifikası aldığı taktirde) ve Belediyelerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Gülcan ŞENEL, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Atakum SAMSUN,
Tel: 03623121919-5426

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde tüm alanlara ait araştırma laboratuvarları mevcuttur.

Program Çıktıları

 1. Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
 2. Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
 3. Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
 4. İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
 5. biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
 6. Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
 7. Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
 8. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 9. Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 10. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 11. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 12. Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 13. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
 14. Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
 15. Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
 16. Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
 17. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 18. Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
 • Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
 • Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
 • Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
 • İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
 • biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
 • Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
 • Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 • Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
 • Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
 • Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

FBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2101016022000 Tohumlu Bitkilerde Revizyon Çalışmaları 3 2 0 4.0 7.5
2101016032000 İleri Zoocoğrafya 3 0 0 3.0 7.5
2101016042000 Sistematik Zoolojinin Prensipleri 3 2 0 4.0 7.5
2101016052000 Vejetasyon Biliminde Sınıflandırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 7.5
2101016062000 Bitki Kommunitelerinin Ordinasyonu 3 0 0 3.0 7.5
2101016082000 Sistematik Entomoloji 3 2 0 4.0 7.5
2101016102000 Protein Biyokimyası 3 2 0 4.0 7.5
2101016112000 İleri Viroloji 3 0 0 3.0 7.5
2101016122000 İleri Baktoriyoloji 3 2 0 4.0 7.5
2101016132000 Bitki Taksonomisinin Prensipleri 3 2 0 4.0 7.5
2101016162000 Biyolojik Mücadelede Özel Yöntemler 3 0 0 3.0 7.5
2101016172000 Gıda Mikrobiyolojisi 3 2 0 4.0 7.5
2101016182000 Moleküler Biyolojide Gelişmeler 3 0 0 3.0 7.5
2101016192000 Enzimatik Regülasyon 3 0 0 3.0 7.5
2101016202000 Türkiye Kuşları 3 2 0 4.0 7.5
2101016212000 Balık Ekolojisi 4 0 0 4.0 7.5
2101016222000 Vejetasyon Biliminde Numerik Sınıflandırma Metotları 3 0 0 3.0 7.5
2101016232000 İleri Parazitoloji 2 3 0 4.0 7.5
2101016242000 Algoloji 3 2 0 4.0 7.5
2101016262000 Bitki Kolleksiyonları ve Herbaryum Tekniği 2 2 0 3.0 7.5
2101016282000 İleri Hayvan Fizyolojisi I 3 2 0 4.0 7.5
2101016302000 Ekosistem Ekolojisi 4 0 0 4.0 7.5
2101016312000 Türkiye Balık Faunası 3 0 0 3.0 7.5
2101016322000 Filogenetik Sistematik 3 2 0 4.0 7.5
2101016332000 Homopter Taksonomisinde Uygulanan Yöntemler 3 2 0 4.0 7.5
2101016342000 Böceklerde Preparasyon Teknikleri 2 2 0 3.0 7.5
2101016352000 Hücresel Denetim Sistemleri 3 2 0 4.0 7.5
2101016362000 Populasyon Genetiği 3 0 0 3.0 7.5
2101016372000 İleri Vejetasyon Bilimi 3 2 0 4.0 7.5
2101016382000 Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 2 2 0 3.0 7.5
2101016392000 Memelilerde Kromozom Çalışmaları 3 2 0 4.0 7.5
2101016402000 Fitoplankton Ekolojisi 3 0 0 3.0 7.5
2101016422000 İleri Toprak Bilimi 3 0 0 3.0 7.5
2101016432000 Dinamik Bitki Ekolojisi 3 0 0 3.0 7.5
2101016442000 Biyologlar İçin Temel İstatistik 3 0 0 3.0 7.5
2101016452000 Akuatik Ekosistem 3 0 0 3.0 7.5
2101016462000 Balık Biyolojisi 3 0 0 3.0 7.5
2101016472000 Bitkilerde Tür İçi ve Türler Arası Rekabet 2 0 0 2.0 7.5
2101016482000 İleri Bitki Anatomisi I 2 2 0 3.0 7.5
2101016502000 Genel Entomoloji 3 2 0 4.0 7.5
2101016512000 Doğa Koruma Prensipleri 3 2 0 4.0 7.5
2101016532000 Zooloji Nomeklatur Kuralları 3 0 0 3.0 7.5
2101016552000 Bitki-Toprak İlişkileri 2 0 0 2.0 7.5
2101016562000 Mikrobiyal Ekolojisi 2 2 0 3.0 7.5
2101016582000 Parazit Bitkiler 2 0 0 2.0 7.5
2101016592000 Bitki-Mikroorganizma İlişkileri 2 2 0 3.0 7.5
2101016622000 Prokaryotik Genetik 2 2 0 3.0 7.5
2101016632000 Hücrelerin Moleküler Biyolojisi 2 2 0 3.0 7.5
2101016652000 Bakteri Fizyolojisi 2 2 0 3.0 7.5
2101016662000 Bakteriyal Sistematiği Prensipleri 3 0 0 3.0 7.5
2101016672000 Bit. Sos. Sintaksonomik Nomenklatür 2 0 0 2.0 7.5
2101016682000 Mikrobiyolojide İzolasyon Teknikleri 2 2 0 3.0 7.5
2101016692000 Makrofitler 2 2 0 3.0 7.5
2101016712000 Histolojik Teknikler 3 2 0 4.0 7.5
2101016742000 Paleobotanik 2 0 0 2.0 7.5
2101016752000 Fungal Biyoteknoloji 2 2 0 3.0 7.5
2101016762000 Bitkilerde Varyasyon 3 0 0 3.0 7.5
2101016772000 Bitki Büyüme Düzenleyicileri 3 0 0 3.0 7.5
2101016782000 İleri Hayvan Histolojisi 3 2 0 4.0 7.5
2101016792000 Bitkilerde Gelişim Biyolojisi 3 0 0 3.0 7.5
2101016802010 Bitkilerde Antioksidantlar ve Reaktif Oksijen Türlerinin Rolü 3 0 0 3.0 7.5
2101016812000 Bitkilerde Preperasyon Teknikleri 2 3 0 4.0 7.5
2101016822000 Bitki Toksikolojisi 2 0 0 2.0 7.5
2101016832000 Gen Klonlama 2 2 0 3.0 7.5
2101016842009 Moleküler Mikrobiyoloji 3 0 0 3.0 7.5
2101016852010 Prokaryotik Filogeni 3 0 0 3.0 7.5
2101016862011 Estuarin (Nehirağzı) Biyolojisi 3 0 0 3.0 7.5
2101016872010 Karadeniz Ekosistemi 2 0 0 2.0 7.5
2101016892010 Bitkilerde Biyolojik Çeşitlilik 3 0 0 3.0 7.5
2101016912012 Fbı Bitkilerde Ağır Metak Kırliliği 3 0 0 3.0 7.5
2101016922010 Balıklarda Avlama Yöntemleri 3 0 0 3.0 7.5
2101016932010 Böcek Beslenmesi 3 0 0 3.0 7.5
2101016942010 Böcek Sentetik Besinleri ve Hazırlama Tekn. 3 0 0 3.0 7.5
2101016952012 Halofit ve Kserofit Bitkilerin Anatomisi 3 0 0 3.0 7.5
EFBI601 Gene Cloning 3 0 0 3.0 0.0
EFBI602 Estuarine Biology 3 0 0 3.0 0.0
EFBI603 Aquatic Ecosystem 3 0 0 3.0 0.0
EFBI604 Ecosystem of Blacksea Region of Turkey 3 0 0 3.0 0.0
EFBI605 Biochemical Ecology 4 0 0 4.0 0.0
EFBI621 Fish Ecology 3 0 0 3.0 0.0
EFBI631 Fish Fauna of Turkey 3 0 0 3.0 0.0
EFBI638 Age Determination Methods of Fishes 3 0 0 3.0 0.0
EFBI646 Fish Biology 3 0 0 3.0 0.0
EFBI670 Pollution of Inland Water 2 0 0 2.0 0.0
EFBI692 Fishing Methods 3 0 0 3.0 0.0
FBİ609 İleri Biyokimya 4 0 0 4.0 0.0
FBİ615 İleri Limnoloji 3 0 0 3.0 0.0
FBİ625 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 7.5
FBİ627 Limnolojik Analizler 3 0 0 3.0 0.0
FBİ652 Mammaloji 3 0 0 3.0 0.0
FBİ670 İç Sularda Pollusyon 3 0 0 3.0 0.0
FBİ672 Temel Ornitoloji 3 0 0 3.0 0.0
FBİ688 Hayvan-Bitki Ekolojik İlişkileri 4 0 0 4.0 0.0
FBİ690 Biyoindikatör ve Biyomonitör Bitkiler 3 0 0 3.0 0.0
FBİ696 Hücre Fizyolojisi 3 0 0 3.0 7.5
FBİ697 İleri İnsan Embriyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FBİ698 Orkide Biyolojisi 3 0 0 3.0 7.5
FBİ699 Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 3 0 0 3.0 0.0
FBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2101016022000 Tohumlu Bitkilerde Revizyon Çalışmaları 3 2 0 4.0 0.0
2101016032000 İleri Zoocoğrafya 3 0 0 3.0 0.0
2101016042000 Sistematik Zoolojinin Prensipleri 3 2 0 4.0 0.0
2101016052000 Vejetasyon Biliminde Sınıflandırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
2101016062000 Bitki Kommunitelerinin Ordinasyonu 3 0 0 3.0 0.0
2101016082000 Sistematik Entomoloji 3 2 0 4.0 0.0
2101016092000 İleri Biyokimyasal Teknikler 3 2 0 4.0 0.0
2101016102000 Protein Biyokimyası 3 2 0 4.0 0.0
2101016112000 İleri Viroloji 3 0 0 3.0 0.0
2101016122000 İleri Baktoriyoloji 3 2 0 4.0 0.0
2101016132000 Bitki Taksonomisinin Prensipleri 3 2 0 4.0 0.0
2101016142000 Genel Mikoloji 3 2 0 4.0 0.0
2101016152000 İleri Limnoloji 3 2 0 4.0 0.0
2101016162000 Biyolojik Mücadelede Özel Yöntemler 3 0 0 3.0 0.0
2101016172000 Gıda Mikrobiyolojisi 3 2 0 4.0 0.0
2101016182000 Moleküler Biyolojide Gelişmeler 3 0 0 3.0 0.0
2101016192000 Enzimatik Regülasyon 3 0 0 3.0 0.0
2101016202000 Türkiye Kuşları 3 2 0 4.0 0.0
2101016212000 Balık Ekolojisi 4 0 0 4.0 0.0
2101016222000 Vejetasyon Biliminde Numerik Sınıflandırma Metotları 3 0 0 3.0 0.0
2101016232000 İleri Parazitoloji 2 3 0 4.0 0.0
2101016242000 Algoloji 3 2 0 4.0 0.0
2101016252000 Klimatoloji 3 0 0 3.0 0.0
2101016262000 Bitki Kolleksiyonları ve Herbaryum Tekniği 2 2 0 3.0 0.0
2101016272000 Limnolojide Araştırma Yöntemleri 2 3 0 4.0 0.0
2101016282000 İleri Hayvan Fizyolojisi I 3 2 0 4.0 0.0
2101016302000 Ekosistem Ekolojisi 4 0 0 4.0 0.0
2101016312000 Türkiye Balık Faunası 3 0 0 3.0 0.0
2101016322000 Filogenetik Sistematik 3 2 0 4.0 0.0
2101016332000 Homopter Taksonomisinde Uygulanan Yöntemler 3 2 0 4.0 0.0
2101016342000 Böceklerde Preparasyon Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
2101016352000 Hücresel Denetim Sistemleri 3 2 0 4.0 0.0
2101016362000 Populasyon Genetiği 3 0 0 3.0 0.0
2101016372000 İleri Vejetasyon Bilimi 3 2 0 4.0 7.5
2101016382000 Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 2 2 0 3.0 0.0
2101016392000 Memelilerde Kromozom Çalışmaları 3 2 0 4.0 0.0
2101016402000 Fitoplankton Ekolojisi 3 0 0 3.0 0.0
2101016422000 İleri Toprak Bilimi 3 0 0 3.0 0.0
2101016432000 Dinamik Bitki Ekolojisi 3 0 0 3.0 7.5
2101016442000 Biyologlar İçin Temel İstatistik 3 0 0 3.0 0.0
2101016452000 Akuatik Ekosistem 3 0 0 3.0 0.0
2101016462000 Balık Biyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
2101016472000 Bitkilerde Tür İçi ve Türler Arası Rekabet 2 0 0 2.0 0.0
2101016482000 İleri Bitki Anatomisi I 2 2 0 3.0 0.0
2101016502000 Genel Entomoloji 3 2 0 4.0 0.0
2101016512000 Doğa Koruma Prensipleri 3 2 0 4.0 0.0
2101016522000 Mammaloji 3 2 0 4.0 0.0
2101016532000 Zooloji Nomeklatur Kuralları 3 0 0 3.0 0.0
2101016552000 Bitki-Toprak İlişkileri 2 0 0 2.0 0.0
2101016562000 Mikrobiyal Ekolojisi 2 2 0 3.0 0.0
2101016582000 Parazit Bitkiler 2 0 0 2.0 0.0
2101016592000 Bitki-Mikroorganizma İlişkileri 2 2 0 3.0 0.0
2101016622000 Prokaryotik Genetik 2 2 0 3.0 7.5
2101016632000 Hücrelerin Moleküler Biyolojisi 2 2 0 3.0 0.0
2101016652000 Bakteri Fizyolojisi 2 2 0 3.0 7.5
2101016662000 Bakteriyal Sistematiği Prensipleri 3 0 0 3.0 0.0
2101016672000 Bit. Sos. Sintaksonomik Nomenklatür 2 0 0 2.0 0.0
2101016682000 Mikrobiyolojide İzolasyon Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
2101016692000 Makrofitler 2 2 0 3.0 0.0
2101016702000 İç Sularda Pollusyon 2 0 0 2.0 0.0
2101016712000 Histolojik Teknikler 3 2 0 4.0 0.0
2101016722000 Temel Ornitoloji 3 2 0 4.0 0.0
2101016742000 Paleobotanik 2 0 0 2.0 0.0
2101016752000 Fungal Biyoteknoloji 2 2 0 3.0 0.0
2101016762000 Bitkilerde Varyasyon 3 0 0 3.0 0.0
2101016772000 Bitki Büyüme Düzenleyicileri 3 0 0 3.0 7.5
2101016782000 İleri Hayvan Histolojisi 3 2 0 4.0 0.0
2101016792000 Bitkilerde Gelişim Biyolojisi 3 0 0 3.0 7.5
2101016802000 Tohum Çimlenme Fizyolojisi 2 2 0 3.0 0.0
2101016802010 Bitkilerde Antioksidantlar ve Reaktif Oksijen Türlerinin Rolü 3 0 0 3.0 0.0
2101016812000 Bitkilerde Preperasyon Teknikleri 2 3 0 4.0 0.0
2101016822000 Bitki Toksikolojisi 2 0 0 2.0 0.0
2101016832000 Gen Klonlama 2 2 0 3.0 7.5
2101016842009 Moleküler Mikrobiyoloji 3 0 0 3.0 0.0
2101016852010 Prokaryotik Filogeni 3 0 0 3.0 0.0
2101016862011 Estuarin (Nehirağzı) Biyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
2101016872010 Karadeniz Ekosistemi 2 0 0 2.0 0.0
2101016892010 Bitkilerde Biyolojik Çeşitlilik 3 0 0 3.0 7.5
2101016912012 Fbı Bitkilerde Ağır Metak Kırliliği 3 0 0 3.0 0.0
2101016922010 Balıklarda Avlama Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
2101016932010 Böcek Beslenmesi 3 0 0 3.0 0.0
2101016942010 Böcek Sentetik Besinleri ve Hazırlama Tekn. 3 0 0 3.0 0.0
2101016952012 Halofit ve Kserofit Bitkilerin Anatomisi 3 0 0 3.0 0.0
EFBI601 Gene Cloning 3 0 0 3.0 0.0
EFBI602 Estuarine Biology 3 0 0 3.0 0.0
EFBI603 Aquatic Ecosystem 3 0 0 3.0 0.0
EFBI604 Ecosystem of Blacksea Region of Turkey 3 0 0 3.0 0.0
EFBI605 Biochemical Ecology 4 0 0 4.0 0.0
EFBI621 Fish Ecology 3 0 0 3.0 0.0
EFBI631 Fish Fauna of Turkey 3 0 0 3.0 0.0
EFBI638 Age Determination Methods of Fishes 3 0 0 3.0 0.0
EFBI646 Fish Biology 3 0 0 3.0 0.0
EFBI670 Pollution of Inland Water 2 0 0 2.0 0.0
EFBI692 Fishing Methods 3 0 0 3.0 0.0
EFBI701 Advaced Molecular Genetics 3 0 0 3.0 0.0
EFBI702 Herbivore Plant Interactions 4 0 0 4.0 0.0
FBİ609 İleri Biyokimya 4 0 0 4.0 0.0
FBİ615 İleri Limnoloji 3 0 0 3.0 0.0
FBİ625 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 7.5
FBİ627 Limnolojik Analizler 3 0 0 3.0 0.0
FBİ652 Mammaloji 3 0 0 3.0 0.0
FBİ670 İç Sularda Pollusyon 3 0 0 3.0 0.0
FBİ672 Temel Ornitoloji 3 0 0 3.0 0.0
FBİ688 Hayvan-Bitki Ekolojik İlişkileri 4 0 0 4.0 0.0
FBİ690 Biyoindikatör ve Biyomonitör Bitkiler 3 0 0 3.0 0.0
FBİ696 Hücre Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FBİ697 İleri İnsan Embriyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FBİ698 Orkide Biyolojisi 3 0 0 3.0 7.5
FBİ699 Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 3 0 0 3.0 0.0