Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - İstatistik

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, 1982 yılında kurulmuş. 1982-1983 öğretim yılında ise lisans eğitimine başlamıştır. Bölümde bulunan yaklaşık 600 öğrenci; 1 profesör, 6 doçent, 4 yardımcı doçent ve 12 araştırma görevlisi olmak üzere 23 kişilik bir bilimsel kadro tarafından eğitilmektedir. İstatistik Bölümünün temel amacı, üniversite öğretimi de dahil olmak üzere birçok alanda çalışabilecek İstatistikçi adayları için iyi-dengelenmiş bir İstatistik programı vermektir. İstatistik Bölümünde verilen programın amacı: Öğrencilere, temel istatistik tekniklerinin uygulama ve teorisinde güçlü bir yapı sağlamak, öğrencinin analitik sonuç çıkarma gücünün geliştirilmesi ve özel ve kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu bilgi ve donanımda istatistikçiler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisansüstü Eğitim programında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler İstatistik alanında Yüksek lisans derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %65’ i, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve yabancı dil notunun %10’ u toplamıdır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program toplam 24 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Program Profili

Öğrencinin en az 24 kredilik ders alıp en fazla dört dönem içerisinde bu derslerden başarıyla geçmesi gerekir. Daha sonra 1 sene öngörülen tez aşamasına geçilir. Öğrenci durumuna göre uzatma alabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar kantitatif analiz yapan planlama ünitelerinde, sigorta şirketlerinde, endüstrilerin kalite kontrol birimlerinde, üretim kontrol ve teknoloji geliştirme aşamalarında, tarımla ilgili sektörlerin deney düzenleme aşamasında, bilgisayar programlama şirketlerinde ve bankalarda çalışabilmektedirler. Böylece bir İstatistikçinin, sayısal değerlendirmelerin yapıldığı Devlet Planlama Teşkilatı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Standartlar Enstitüsü, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi kuruluşların yanı sıra, özel sektör şirketleri tarafından da istihdam edilebilmeleri söz konusu olmaktadır. Ayrıca İstatistikçiler Üniversitelerin İstatistik ile ilgili diğer bölümlerinde araştırmacı ve eğitmen olarak da çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci aldığı dersten öğretim üyesinin uygulayacağı vize, final ve bunun gibi değerlendirmeler sonunda genel ortalama olarak en az 70 almak zorundadır. Aksi taktirde o dersten başarısız sayılır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Faruk Alpaslan ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü 55139 Kurupelit Atakum / Samsun Türkiye Telefon: +90 362 3121919 e-posta: falpas@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

40 ve 18 bilgisayardan oluşan iki adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet seminer odası bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 2. Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
 3. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
 4. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 5. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 6. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 7. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
 8. Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
 9. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 10. Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 11. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
 12. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 13. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
 14. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
 15. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
 • Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
FBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0 0.0
Toplam 0 0 0 30.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
FBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0 0.0
FBESYLSeminer 927001 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
FBESYLSeminer 927001 0 0 0 30.0 0.0
FBETZTez 927001 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
FBETZTez 927001 0 0 0 30.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0 0.0
FBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2101031052009 Temel İstatistik 927001 1 2 0 0.0
2101032042009 Matematiksel İstatistik 927001 2 2 0 0.0
2101032052009 Olasılık Teorisi I 927001 2 2 0 7.5
2101032062009 Olasılık Teorisi II 927001 2 2 0 7.5
2101033012009 Örnekleme I 927001 2 2 0 0.0
2101033022009 Örnekleme II 927001 2 2 0 0.0
2101033032009 Hipotez Testleri 927001 2 2 0 0.0
2101033052009 Regresyon Çözümlemesi 927001 2 2 0 0.0
2101033062009 Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler 927001 2 2 0 0.0
2101033082009 İstatistik Karar Teorisi II 927001 3 0 0 0.0
2101033092009 Varyans Analizi 927001 3 0 0 0.0
2101033122009 Zaman Serisı Analizi 927001 3 0 0 0.0
2101033202009 Kestirim Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
2101033342009 Lineer Olmayan Reggresyon Çözümlemesi 927001 3 0 0 0.0
2101033412009 İstatistik Paket Programı 927001 2 2 0 0.0
2101033432011 Yapay Zeka Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
2101034032009 Çok Değişkenli İstatistik I 927001 2 2 0 0.0
2101034042009 Çok Değişkenli İstatistik II. 927001 2 2 0 0.0
2101034452009 Bulanık İstatistik 927001 3 0 0 0.0
2101036002000 Özel Konulu Ders 927001 3 0 0 0.0
2101036012000 İstatistik Teorisi I 927001 3 0 0 7.5
2101036022000 İstatistik Teorisi II 927001 3 0 0 7.5
2101036032000 Lineer İstatistik Modelleri I 927001 3 0 0 7.5
2101036042000 Lineer İstatistik Modelleri II 927001 3 0 0 7.5
2101036052000 Regresyon Teorisi ve Yöntemleri 927001 2 2 0 7.5
2101036072000 İleri Yöneylem Araştırmaları 927001 2 2 0 7.5
2101036082000 Optimizasyon Teknikleri 927001 2 2 0 7.5
2101036092009 İstatistiğin Matematiksel Temelleri 927001 2 2 0 7.5
2101036102000 İstatistikte İleri Matematiksel Yöntemler 927001 2 2 0 7.5
2101036112000 Olasılık Teorisi 927001 2 0 0 0.0
2101036122000 Simülasyon Teknikleri 927001 2 0 0 7.5
2101036132000 Olasılık ve Matematiksel İstatistik 927001 3 0 0 7.5
2101036142000 Ekonometrik Yöntemler 927001 3 0 0 7.5
2101036152000 Çok Değişkenli İstatistik I 927001 2 2 0 7.5
2101036162000 Çok Değişkenli İstatistik II 927001 2 2 0 7.5
2101036172000 Diferansiyel Denklemler I 927001 3 0 0 7.5
2101036182000 Diferansiyel Denklemler II 927001 3 0 0 7.5
2101036192000 Stokastik Teorisi I 927001 3 0 0 7.5
2101036202000 Stokastik Teorisi II 927001 3 0 0 7.5
2101036212000 Kuyruk Teorisi 927001 3 0 0 7.5
2101036222000 Stokastik Servis Sistemleri Teorisi 927001 3 0 0 7.5
2101036232000 Yenileme ve Güvenirlilik Teorisi 927001 3 0 0 7.5
2101036242000 Risk Analizi 927001 3 0 0 7.5
2101036252000 Fark Hesabı ve Sonlu Fark Denklemleri - I 927001 3 0 0 7.5
2101036262000 Fark Hesabı ve Sonlu Fark Denklemleri - II 927001 3 0 0 7.5
2101036272000 Örnekleme Teknikleri I 927001 3 0 0 7.5
2101036282000 Örnekleme Teknikleri II 927001 3 0 0 7.5
2101036292000 Bioistatistik 927001 3 0 0 7.5
2101036302000 İstatistiksel Bilgi Sistem. 927001 3 0 0 7.5
2101036312000 İstatistikte Bilg.Kullan. 927001 3 0 0 7.5
2101036322000 İstatistikte Bilgisayar Dilleri 927001 3 0 0 7.5
2101036332000 Yüksek Lineer Cebir I 927001 3 0 0 7.5
2101036342000 Yüksek Lineer Cebir II 927001 3 0 0 7.5
2101036352000 Fonksiyonel Analiz 927001 3 0 0 7.5
2101036362000 Nümerik Analiz 927001 3 0 0 7.5
2101036372000 Reel Analiz 927001 3 0 0 7.5
2101036382000 Bilim Tarihi (Matematik - İstatistik) 927001 3 0 0 7.5
2101036392000 İleri Zaman Serileri 927001 2 2 0 7.5
2101036402000 İleri Bayesci Yöntemler 927001 2 2 0 7.5
2101036412009 İstatistik Paket Programlarıyla Veri Analizi I 927001 3 0 0 7.5
2101036432011 Bulanık Matematiksel Programlalama 927001 3 0 0 7.5
2101036442011 Veri Zarflama Analizi 927001 3 0 0 7.5
2101036452011 Yapısal Eşitlik Modellerine Giriş I 927001 3 0 0 7.5
2101036462012 Yapısal Eşitlik Modellerine Giriş II 927001 3 0 0 7.5
EIST601 Statistical Theory I 927001 3 0 0 0.0
EIST602 Statistical Theory II 927001 3 0 0 0.0
EIST605 Regression Theory and Methods 927001 3 0 0 0.0
EIST612 Simulation Techniques 927001 3 0 0 0.0
EIST623 Renewal, and Reliability Theory 927001 3 0 0 0.0
EIST639 Advanced Time Series Analysis 927001 3 0 0 0.0
İST605 Regresyon Teorisi ve Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
İST606 Varyans Çözümlemesi 927001 3 0 0 7.5
İST607 İleri Yöneylem Araştırmaları 927001 3 0 0 0.0
İST608 Optimizasyon Teknikleri 927001 3 0 0 0.0
İST609 İstatistiğin Matematiksel Temelleri 927001 3 0 0 0.0
İST610 İstatistikte İleri Matematiksel Yöntemler 927001 3 0 0 0.0
İST611 Olasılık Teorisi 927001 3 0 0 7.5
İST612 Simülasyon Teknikleri 927001 3 0 0 7.5
İST615 Çok Değişkenlik İstatistik I 927001 3 0 0 0.0
İST616 Çok Değişkenlik İstatistik II 927001 3 0 0 0.0
İST639 İleri Zaman Serileri Analizi 927001 3 0 0 0.0
İST640 İleri Bayesci Yöntemler 927001 3 0 0 0.0
İST642 İstatistik Paket Programlarıyla Veri Analizi II 927001 3 0 0 7.5
İST647 Parametrik Olmayan İstatiksel Analiz 927001 3 0 0 7.5
İST649 Aktüerya Analizi 927001 3 0 0 7.5
İST650 Esnek Hesaplama 927001 3 0 0 7.5
İST651 Portföy Analizi 927001 3 0 0 7.5
İST652 Gİrişimcilik ve Yenilikçilik 927001 2 0 0 7.5
İST653 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 7.5
FBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2101031052009 Temel İstatistik 927001 1 2 0 0.0
2101032042009 Matematiksel İstatistik 927001 2 2 0 0.0
2101032052009 Olasılık Teorisi I 927001 2 2 0 7.5
2101032062009 Olasılık Teorisi II 927001 2 2 0 7.5
2101033012009 Örnekleme I 927001 2 2 0 0.0
2101033022009 Örnekleme II 927001 2 2 0 0.0
2101033032009 Hipotez Testleri 927001 2 2 0 0.0
2101033052009 Regresyon Çözümlemesi 927001 2 2 0 0.0
2101033062009 Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler 927001 2 2 0 0.0
2101033082009 İstatistik Karar Teorisi II 927001 3 0 0 0.0
2101033092009 Varyans Analizi 927001 3 0 0 0.0
2101033122009 Zaman Serisı Analizi 927001 3 0 0 0.0
2101033202009 Kestirim Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
2101033342009 Lineer Olmayan Reggresyon Çözümlemesi 927001 3 0 0 0.0
2101033412009 İstatistik Paket Programı 927001 2 2 0 0.0
2101033432011 Yapay Zeka Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
2101034032009 Çok Değişkenli İstatistik I 927001 2 2 0 0.0
2101034042009 Çok Değişkenli İstatistik II. 927001 2 2 0 0.0
2101034452009 Bulanık İstatistik 927001 3 0 0 0.0
2101036002000 Özel Konulu Ders 927001 3 0 0 0.0
2101036012000 İstatistik Teorisi I 927001 3 0 0 7.5
2101036022000 İstatistik Teorisi II 927001 3 0 0 7.5
2101036032000 Lineer İstatistik Modelleri I 927001 3 0 0 7.5
2101036042000 Lineer İstatistik Modelleri II 927001 3 0 0 7.5
2101036052000 Regresyon Teorisi ve Yöntemleri 927001 2 2 0 7.5
2101036072000 İleri Yöneylem Araştırmaları 927001 2 2 0 7.5
2101036082000 Optimizasyon Teknikleri 927001 2 2 0 7.5
2101036092009 İstatistiğin Matematiksel Temelleri 927001 2 2 0 7.5
2101036102000 İstatistikte İleri Matematiksel Yöntemler 927001 2 2 0 7.5
2101036112000 Olasılık Teorisi 927001 2 0 0 0.0
2101036122000 Simülasyon Teknikleri 927001 2 0 0 7.5
2101036132000 Olasılık ve Matematiksel İstatistik 927001 3 0 0 7.5
2101036142000 Ekonometrik Yöntemler 927001 3 0 0 7.5
2101036152000 Çok Değişkenli İstatistik I 927001 2 2 0 7.5
2101036162000 Çok Değişkenli İstatistik II 927001 2 2 0 7.5
2101036172000 Diferansiyel Denklemler I 927001 3 0 0 7.5
2101036182000 Diferansiyel Denklemler II 927001 3 0 0 7.5
2101036192000 Stokastik Teorisi I 927001 3 0 0 7.5
2101036202000 Stokastik Teorisi II 927001 3 0 0 7.5
2101036212000 Kuyruk Teorisi 927001 3 0 0 7.5
2101036222000 Stokastik Servis Sistemleri Teorisi 927001 3 0 0 7.5
2101036232000 Yenileme ve Güvenirlilik Teorisi 927001 3 0 0 7.5
2101036242000 Risk Analizi 927001 3 0 0 7.5
2101036252000 Fark Hesabı ve Sonlu Fark Denklemleri - I 927001 3 0 0 7.5
2101036262000 Fark Hesabı ve Sonlu Fark Denklemleri - II 927001 3 0 0 7.5
2101036272000 Örnekleme Teknikleri I 927001 3 0 0 7.5
2101036282000 Örnekleme Teknikleri II 927001 3 0 0 7.5
2101036292000 Bioistatistik 927001 3 0 0 7.5
2101036302000 İstatistiksel Bilgi Sistem. 927001 3 0 0 7.5
2101036312000 İstatistikte Bilg.Kullan. 927001 3 0 0 7.5
2101036322000 İstatistikte Bilgisayar Dilleri 927001 3 0 0 7.5
2101036332000 Yüksek Lineer Cebir I 927001 3 0 0 7.5
2101036342000 Yüksek Lineer Cebir II 927001 3 0 0 7.5
2101036352000 Fonksiyonel Analiz 927001 3 0 0 7.5
2101036362000 Nümerik Analiz 927001 3 0 0 7.5
2101036372000 Reel Analiz 927001 3 0 0 7.5
2101036382000 Bilim Tarihi (Matematik - İstatistik) 927001 3 0 0 7.5
2101036392000 İleri Zaman Serileri 927001 2 2 0 7.5
2101036402000 İleri Bayesci Yöntemler 927001 2 2 0 7.5
2101036412009 İstatistik Paket Programlarıyla Veri Analizi I 927001 3 0 0 7.5
2101036432011 Bulanık Matematiksel Programlalama 927001 3 0 0 7.5
2101036442011 Veri Zarflama Analizi 927001 3 0 0 7.5
2101036452011 Yapısal Eşitlik Modellerine Giriş I 927001 3 0 0 7.5
2101036462012 Yapısal Eşitlik Modellerine Giriş II 927001 3 0 0 7.5
EIST601 Statistical Theory I 927001 3 0 0 0.0
EIST602 Statistical Theory II 927001 3 0 0 0.0
EIST605 Regression Theory and Methods 927001 3 0 0 0.0
EIST612 Simulation Techniques 927001 3 0 0 0.0
EIST623 Renewal, and Reliability Theory 927001 3 0 0 0.0
EIST639 Advanced Time Series Analysis 927001 3 0 0 0.0
İST605 Regresyon Teorisi ve Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
İST607 İleri Yöneylem Araştırmaları 927001 3 0 0 0.0
İST608 Optimizasyon Teknikleri 927001 3 0 0 0.0
İST609 İstatistiğin Matematiksel Temelleri 927001 3 0 0 0.0
İST610 İstatistikte İleri Matematiksel Yöntemler 927001 3 0 0 0.0
İST611 Olasılık Teorisi 927001 3 0 0 7.5
İST612 Simülasyon Teknikleri 927001 3 0 0 7.5
İST615 Çok Değişkenlik İstatistik I 927001 3 0 0 0.0
İST616 Çok Değişkenlik İstatistik II 927001 3 0 0 0.0
İST639 İleri Zaman Serileri Analizi 927001 3 0 0 0.0
İST640 İleri Bayesci Yöntemler 927001 3 0 0 0.0
İST642 İstatistik Paket Programlarıyla Veri Analizi II 927001 3 0 0 7.5
İST647 Parametrik Olmayan İstatiksel Analiz 927001 3 0 0 7.5
İST648 Kovaryans Analizi 927001 3 0 0 7.5
İST649 Aktüerya Analizi 927001 3 0 0 7.5
İST650 Esnek Hesaplama 927001 3 0 0 7.5
İST651 Portföy Analizi 927001 3 0 0 7.5
İST652 Gİrişimcilik ve Yenilikçilik 927001 2 0 0 0.0
İST653 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 7.5