Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Yüksek Kimyagerlik

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.
2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Kimya yüksek lisans programı en az 2, en çok 3 yıllık eğitim-öğretim programını içermektedir. Birinci yıl öğrencilerin ilgili anabilim dalındaki bilgi ve beceri düzeyini ilerletmek için bazı zorunlu ve seçmeli dersler (60 AKTS) alması gerekmektedir. İkinci yıl ise, tez danışmanı tarafından belirlenen bir tez konusu üzerinde teorik ve uygulamalı tez çalışmasını sürdürür. Tez çalışmasını (60 AKTS) başarılı bir şekilde tamamlayan ve tez savunma jürisi tarafından yapılan sınavdan geçerli not olan öğrenciye Yüksek Lisans derecesi verilir. Kimya Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler Bilim Uzmanı unvanı alırlar ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında Doktora eğitimine hak kazanırlar.
Kimya Lisansüstü Programının amacı, Kimya Anabilim Dalının Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Bilim Dallarının birinde özel bir konuda literatür araştırması yapabilen, bu araştırma konusuna ait deneysel çalışmaları laboratuarda uygulayabilen, elde ettiği laboratuar sonuçlarını değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen, araştırma-geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek Kimya Bilim Uzmanı yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kimya mezunları; üniversiteler, araştırma kurumları veya tarım, çevre, beslenme, sağlık, ilaç ve biyoteknoloji alanındaki şirketlerde araştırmacı olarak çalışabilir. Bilim adamı ve teknisyen olarak hastane laboratuvarlarında da çalışma imkanları vardır. Pedagojik formasyona sahip olanlar; özel ve kamu sektöründe öğretmen olarak olarak iş olanaklarına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisansüstü eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ilan edilen düzeyde ALES ve Yabancı Dil bilgisine (TOEFL-IELTS-KPDS-UDS vb sınavlarla belgelemek koşulu ile) sahip olmaları koşuluyla lisansüstü eğitim-öğrenim programlarına kaydolabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Bekir BATI, Tel: 0362 3121919/5021, E-mail: bbati@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümümüz; 19 adet profesör, 7 adet doçent, 3 adet yardımcı doçent, 14 adet araştırma görevlisi ve 2 adet uzman ile eğitim-öğretim vermektedir. Bölüme ait 4 adet derslik ve 1 adet amfi bulunmakta olup her biri projeksiyon cihazları ile donatılmıştır. Bölümümüzde Anorganik, Analitik, Organik, Biyokimya ve Fizikokimya anabilim dalları aktif olup her anabilim dalına ait hem lisansüstü öğrenci hem de araştırma laboratuarları bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak genel kimya öğrenci laboratuarı da yaptırılmaktadır. Bölümümüzde kimyasal maddeleri karakterize edebilmek için: farklı kromatografi cihazları (GPC; LC), dönüşümlü voltametri (CV), farklı absorpsiyon spektrofotometreleri (F-AAS; GFAAS), nükleer manyetik rezonans spektrometresi (NMR), UV-VIS, IR spektrofotometreleri, termik analiz cihazı, potansiyometrik titrasyon düzeneği, kapiler elektroforez mevcuttur

Program Çıktıları

 1. Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
 2. Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
 3. Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
 4. Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
 5. Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
 6. Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
 7. Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
 8. Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
 9. Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
 10. Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
 • Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
 • Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
 • Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
 • Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
 • Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
 • Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 • Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
 • Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
 • Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

FBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2101046012000 Atomik Spektroskopi 3 0 0 3.0 6.0
2101046022000 Moleküler Spektroskopi 3 0 0 3.0 7.5
2101046042000 Kromatografi II 2 2 0 3.0 7.5
2101046162000 Kuantum Kimyası 3 0 0 3.0 6.0
2101046232000 Adsorpsiyon ve Uygulamaları 2 0 0 2.0 7.5
2101046242011 İleri Spektroskopi 4 0 0 4.0 7.5
2101046252010 Analitik Kimya İçin İstatistik* 2 0 0 2.0 6.0
2101046272010 Organik Tep.Çözücü Etkileri 2 0 0 2.0 6.0
2101046282000 Anorganik Reaksiyon Mekanizması 3 0 0 3.0 6.0
2101046292012 İleri Organik Reaksiyonlar* 3 0 0 3.0 6.0
2101046302000 Modern Titrasyon Teknikleri 2 0 0 2.0 7.5
2101046332000 İyon Dengesi I 2 0 0 2.0 6.0
2101046342000 İyon Dengesi II 2 0 0 2.0 6.0
2101046362000 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı I 3 0 0 3.0 6.0
2101046372011 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı II 3 0 0 3.0 6.0
2101046392010 Katıların Termik Bozunması ve Bozunma Kinetikleri* 2 0 0 2.0 6.0
2101046402000 Atomik Absorbsiyon Spektrometrisi 2 2 0 3.0 6.0
2101046422011 Biyokimyada Seçme Konular 3 0 0 3.0 6.0
2101046432011 Serbest Radikal Biyokimyası* 2 0 0 2.0 6.0
2101046442010 Kapiler Elektroforez* 2 0 0 2.0 7.5
2101046452011 Elektrokimyasal Sensörler* 3 2 0 4.0 7.6
2101046472000 Potansiyometri 2 2 0 3.0 6.0
2101046492011 Sıvı Kristallere Giriş 2 0 0 2.0 6.0
2101046502011 Ftalosiyanın Kimyasına Giriş 2 0 0 2.0 6.0
2101046512010 Renk Kimyası ve Teknolojik Uygulamaları 2 0 0 2.0 6.0
FKİ626 Kataliz ve Uygulamaları 2 0 0 2.0 7.5
FKİ652 İleri Toksikoloji 2 0 0 2.0 6.0
FKİ653 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
FKİ654 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 0.0
FBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2101046012000 Atomik Spektroskopi 3 0 0 3.0 6.0
2101046022000 Moleküler Spektroskopi 3 0 0 3.0 6.0
2101046032000 Kromatografi I 3 0 0 3.0 7.5
2101046042000 Kromatografi II 2 2 0 3.0 6.0
2101046052000 Moleküler Simetri ve Grup Teo. 3 0 0 3.0 6.0
2101046062000 İleri Elektrokimya 2 0 0 2.0 6.0
2101046072000 Organometalik Kimya 2 0 0 2.0 6.0
2101046082000 Kimyada Veri Analizi 2 0 0 2.0 6.0
2101046092010 Fiziksel ve Kimyasal Ayırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 6.0
2101046102010 Kristal Kimyası* 2 0 0 2.0 6.0
2101046112000 İleri Biyokimya 3 0 0 3.0 6.0
2101046122012 Organik Boyar Maddeler* 2 0 0 2.0 6.0
2101046132011 Analitik Biyokimya 2 0 0 2.0 6.0
2101046142012 İleri Kimyasal Termodinamik* 3 0 0 3.0 6.0
2101046152011 Kimyacılar İçin Elektronik 3 0 0 3.0 6.0
2101046162000 Kuantum Kimyası 3 0 0 3.0 6.0
2101046182000 İleri Koordinasyon Kimyası 3 3 0 5.0 6.0
2101046192000 Çevre Kirliliği ve Analiz Teknikleri 3 0 0 3.0 6.0
2101046212000 Geçiş Elementleri Kimyası 2 0 0 2.0 6.0
2101046222011 İleri Yüzey Kimyası 2 0 0 2.0 6.0
2101046232000 Adsorpsiyon ve Uygulamaları 2 0 0 2.0 6.0
2101046242011 İleri Spektroskopi 4 0 0 4.0 6.0
2101046252010 Analitik Kimya İçin İstatistik* 2 0 0 2.0 6.0
2101046272010 Organik Tep.Çözücü Etkileri 2 0 0 2.0 7.5
2101046282000 Anorganik Reaksiyon Mekanizması 3 0 0 3.0 6.0
2101046292012 İleri Organik Reaksiyonlar* 3 0 0 3.0 6.0
2101046302000 Modern Titrasyon Teknikleri 2 0 0 2.0 7.5
2101046312012 Fiziksel Organik Kimya I* 2 0 0 2.0 6.0
2101046332000 İyon Dengesi I 2 0 0 2.0 6.0
2101046342000 İyon Dengesi II 2 0 0 2.0 6.0
2101046362000 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı I 3 0 0 3.0 6.0
2101046372011 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı II 3 0 0 3.0 6.0
2101046392010 Katıların Termik Bozunması ve Bozunma Kinetikleri* 2 0 0 2.0 6.0
2101046402000 Atomik Absorbsiyon Spektrometrisi 2 2 0 3.0 6.0
2101046412010 Bilgisayar Ortamında Analitik Verilerin Değerlendirilmesi* 3 0 0 3.0 6.0
2101046422011 Biyokimyada Seçme Konular 3 0 0 3.0 6.0
2101046432011 Serbest Radikal Biyokimyası* 2 0 0 2.0 6.0
2101046442010 Kapiler Elektroforez* 2 0 0 2.0 6.0
2101046452011 Elektrokimyasal Sensörler* 3 2 0 4.0 7.6
2101046472000 Potansiyometri 2 2 0 3.0 6.0
2101046492011 Sıvı Kristallere Giriş 2 0 0 2.0 6.0
2101046502011 Ftalosiyanın Kimyasına Giriş 2 0 0 2.0 6.0
2101046512010 Renk Kimyası ve Teknolojik Uygulamaları 2 0 0 2.0 6.0
FKİ626 Kataliz ve Uygulamaları 2 0 0 2.0 0.0
FKİ652 İleri Toksikoloji 2 0 0 2.0 6.0
FKİ653 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
FKİ654 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 0.0