Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Yüksek Kimyagerlik

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.
2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Kimya yüksek lisans programı en az 2, en çok 3 yıllık eğitim-öğretim programını içermektedir. Birinci yıl öğrencilerin ilgili anabilim dalındaki bilgi ve beceri düzeyini ilerletmek için bazı zorunlu ve seçmeli dersler (60 AKTS) alması gerekmektedir. İkinci yıl ise, tez danışmanı tarafından belirlenen bir tez konusu üzerinde teorik ve uygulamalı tez çalışmasını sürdürür. Tez çalışmasını (60 AKTS) başarılı bir şekilde tamamlayan ve tez savunma jürisi tarafından yapılan sınavdan geçerli not olan öğrenciye Yüksek Lisans derecesi verilir. Kimya Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler Bilim Uzmanı unvanı alırlar ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında Doktora eğitimine hak kazanırlar.
Kimya Lisansüstü Programının amacı, Kimya Anabilim Dalının Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Bilim Dallarının birinde özel bir konuda literatür araştırması yapabilen, bu araştırma konusuna ait deneysel çalışmaları laboratuarda uygulayabilen, elde ettiği laboratuar sonuçlarını değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen, araştırma-geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek Kimya Bilim Uzmanı yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kimya mezunları; üniversiteler, araştırma kurumları veya tarım, çevre, beslenme, sağlık, ilaç ve biyoteknoloji alanındaki şirketlerde araştırmacı olarak çalışabilir. Bilim adamı ve teknisyen olarak hastane laboratuvarlarında da çalışma imkanları vardır. Pedagojik formasyona sahip olanlar; özel ve kamu sektöründe öğretmen olarak olarak iş olanaklarına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisansüstü eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ilan edilen düzeyde ALES ve Yabancı Dil bilgisine (TOEFL-IELTS-KPDS-UDS vb sınavlarla belgelemek koşulu ile) sahip olmaları koşuluyla lisansüstü eğitim-öğrenim programlarına kaydolabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Bekir BATI, Tel: 0362 3121919/5021, E-mail: bbati@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümümüz; 19 adet profesör, 7 adet doçent, 3 adet yardımcı doçent, 14 adet araştırma görevlisi ve 2 adet uzman ile eğitim-öğretim vermektedir. Bölüme ait 4 adet derslik ve 1 adet amfi bulunmakta olup her biri projeksiyon cihazları ile donatılmıştır. Bölümümüzde Anorganik, Analitik, Organik, Biyokimya ve Fizikokimya anabilim dalları aktif olup her anabilim dalına ait hem lisansüstü öğrenci hem de araştırma laboratuarları bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak genel kimya öğrenci laboratuarı da yaptırılmaktadır. Bölümümüzde kimyasal maddeleri karakterize edebilmek için: farklı kromatografi cihazları (GPC; LC), dönüşümlü voltametri (CV), farklı absorpsiyon spektrofotometreleri (F-AAS; GFAAS), nükleer manyetik rezonans spektrometresi (NMR), UV-VIS, IR spektrofotometreleri, termik analiz cihazı, potansiyometrik titrasyon düzeneği, kapiler elektroforez mevcuttur

Program Çıktıları

 1. Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
 2. Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
 3. Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
 4. Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
 5. Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
 6. Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
 7. Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
 8. Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
 9. Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
 10. Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
 • Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
 • Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
 • Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
 • Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
 • Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
 • Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 • Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
 • Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
 • Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

FBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2101040002000 Seminer 0 0 0 0.0 0.0
2101040012000 Seminer 0 0 0 0.0 0.0
2101044032007 Araştırma Teknikleri 2 0 0 2.0 0.0
2101044062000 Organik Reaksiyon MekanizmalarII 3 0 0 3.0 0.0
2101044122011 Yüzey Kimyası 2 0 0 2.0 0.0
2101044162010 Kalite Kontrol 2 0 0 2.0 0.0
2101044202010 Metal Kimyası 2 0 0 2.0 0.0
2101044272009 Kimyasal Kinetik 2 0 0 2.0 0.0
2101044322011 Besin Kimyası 2 0 0 2.0 0.0
2101044372000 Reaktif Ara Ürünler 2 0 0 2.0 0.0
2101046002000 Özel Konulu Ders 3 0 0 3.0 0.0
2101046012000 Atomik Spektroskopi 3 0 0 3.0 6.0
2101046022000 Moleküler Spektroskopi 3 0 0 3.0 7.5
2101046042000 Kromatografi II 2 2 0 3.0 7.5
2101046092000 Kristal Kimyası 2 0 0 2.0 7.6
2101046102000 Fiziksel ve Kimyasal Ayırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
2101046112012 Organometalik Kimya* 3 0 0 3.0 0.0
2101046122000 Kimya Teknolojisinde Seç.Kon. 2 0 0 2.0 0.0
2101046132000 Kristal Kimyası 2 0 0 2.0 7.6
2101046152000 Organik Boyar Maddeler 3 0 0 3.0 0.0
2101046162000 Kuantum Kimyası 3 0 0 3.0 6.0
2101046202000 İleri Kimyasal Termodinamik 3 0 0 3.0 0.0
2101046222000 Kimyada Son Gelişmeler II 2 0 0 2.0 0.0
2101046232000 Adsorpsiyon ve Uygulamaları 2 0 0 2.0 6.0
2101046242000 Kimyacılar İçin Elektronik II 2 2 0 3.0 7.5
2101046242011 İleri Spektroskopi 4 0 0 4.0 7.5
2101046252000 Kuantum Kimyası 3 0 0 3.0 0.0
2101046252010 Analitik Kimya İçin İstatistik* 2 0 0 2.0 6.0
2101046262000 Stereokimya 2 0 0 2.0 6.0
2101046272000 İleri Koordinasyon Kimyası 4 0 0 4.0 0.0
2101046272010 Organik Tep.Çözücü Etkileri 2 0 0 2.0 6.0
2101046282000 Anorganik Reaksiyon Mekanizması 3 0 0 3.0 6.0
2101046292012 İleri Organik Reaksiyonlar* 3 0 0 3.0 6.0
2101046302000 Modern Titrasyon Teknikleri 2 0 0 2.0 7.5
2101046312000 Çevre Kirliliği ve Analiz Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
2101046322000 Kimyada Araş.Tek.Ve Tez Yazımı 2 0 0 2.0 6.0
2101046332000 İyon Dengesi I 2 0 0 2.0 6.0
2101046342000 İyon Dengesi II 2 0 0 2.0 6.0
2101046352000 Adsorpsiyon ve Uygulamaları 2 0 0 2.0 6.0
2101046362000 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı I 3 0 0 3.0 6.0
2101046372011 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı II 3 0 0 3.0 6.0
2101046382000 Kataliz ve Uygulamaları 2 0 0 2.0 6.0
2101046392000 Org.Tepk.Çöz.Etkileri 2 0 0 2.0 0.0
2101046392010 Katıların Termik Bozunması ve Bozunma Kinetikleri* 2 0 0 2.0 6.0
2101046402000 Atomik Absorbsiyon Spektrometrisi 2 2 0 3.0 6.0
2101046412000 İleri Organik Reaksiyonlar 2 2 0 3.0 0.0
2101046422000 Modern Titrasyon Teknikleri 2 0 0 2.0 7.5
2101046422011 Biyokimyada Seçme Konular 3 0 0 3.0 6.0
2101046432000 Fiziksel Organik Kimya I 2 0 0 2.0 6.0
2101046432011 Serbest Radikal Biyokimyası* 2 0 0 2.0 6.0
2101046442000 Fiziksel Organik Kimya II 2 0 0 2.0 6.0
2101046442010 Kapiler Elektroforez* 2 0 0 2.0 6.0
2101046452000 İyon Dengesi I 2 0 0 2.0 0.0
2101046452011 Elektrokimyasal Sensörler* 3 2 0 4.0 7.6
2101046462000 İyon Dengesi II 2 0 0 2.0 6.0
2101046472000 Potansiyometri 2 2 0 3.0 6.0
2101046482000 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı I 3 0 0 3.0 6.0
2101046492000 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı II 3 0 0 3.0 0.0
2101046492011 Sıvı Kristallere Giriş 2 0 0 2.0 6.0
2101046502000 Süperkritik Olaylar ve Süperkritik Ekstraksiyon 2 0 0 2.0 0.0
2101046502011 Ftalosiyanın Kimyasına Giriş 2 0 0 2.0 6.0
2101046512000 Katıların Termik Bozunması ve Bozunma Kinetikleri 2 0 0 2.0 0.0
2101046512010 Renk Kimyası ve Teknolojik Uygulamaları 2 0 0 2.0 6.0
2101046522000 Atomik Absorbsiyon Spektrometrisi 2 2 0 3.0 0.0
2101046542000 Termogravimetri ve Differansiyel Termik Analiz 2 0 0 2.0 0.0
2101046552000 Biyokimyada Son Gelişmeler 3 0 0 3.0 0.0
2101046562000 Serbest Radikal Biyokimyası 2 0 0 2.0 0.0
2101046572000 Kapiler Elektroforez 2 0 0 2.0 0.0
2101046582000 Elektrokimyasal Sensörler 3 2 0 4.0 7.6
2101046592000 Lantanit, Aktinit ve Trans Aktinit Elementler 2 0 0 2.0 0.0
2101046602000 Biyoanorganik Kimya 2 0 0 2.0 0.0
2101046612000 Kimyada Veritabanı 2 0 0 2.0 0.0
2101046622000 Tekstil ve Boyama Kimyası 3 0 0 3.0 0.0
2101046632000 Perisiklik Kimya 2 0 0 2.0 6.0
2101046642000 Doğal Ürünler Kimyası 2 0 0 2.0 0.0
2101046652000 Sıvı Kristallere Giriş I 2 0 0 2.0 0.0
2101046662000 Ftalosiyanin Kimyasına Giriş 2 0 0 2.0 0.0
2101047012000 İleri Heterosiklik Bileşikler 3 0 0 3.0 0.0
2101047022000 İleri Çekirdek Kimyası 2 0 0 2.0 0.0
2101047022011 Polimer Kimyası. 3 0 0 3.0 0.0
2101047032000 Elektronik Cihazlama 2 2 0 3.0 0.0
2101047032011 Termik Analiz Metodları. 2 2 0 3.0 0.0
2101047042000 Nmr ve Esr Spektroskopileri 2 0 0 2.0 0.0
2101047042011 Sıvı Kromatografisi. 2 2 0 3.0 0.0
2101047052000 Polimer Kimyası 3 0 0 3.0 0.0
2101047052011 Gaz Kromatografisi. 2 2 0 3.0 0.0
2101047062000 Termik Analiz Metodları 2 2 0 3.0 0.0
2101047062011 Enzim Kimyası. 3 0 0 3.0 0.0
2101047072000 X Işınları Difraksiyon Yöntemi 2 0 0 2.0 0.0
2101047082000 Tepkime Mekanizmalarında İleri Konular 2 0 0 2.0 0.0
2101047092000 Çimento ve Beton Kimyası 3 0 0 3.0 0.0
2101047092011 Ligand Alan Teorisi 3 0 0 3.0 0.0
2101047102000 İstatistik Termodinamik 3 0 0 3.0 0.0
2101047112000 Gaz Kromatografisi 2 2 0 3.0 0.0
2101047122000 Enzim Kimyası 3 0 0 3.0 0.0
2101047122011 Protein Biyokimyası. 2 0 0 2.0 0.0
2101047132000 X-Işınları Difraksiyon Yönt. 2 0 0 2.0 0.0
2101047132011 Karbonhidrat Biyokimyası. 2 0 0 2.0 0.0
2101047142000 Tepkime Mekanim.İleri Konular 2 0 0 2.0 0.0
2101047142011 Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi 2 2 0 3.0 0.0
2101047152000 Ligand Alanlar Teorisi 3 0 0 3.0 0.0
2101047162000 İstatistik Termodinamik 3 0 0 3.0 0.0
2101047162011 Liyotropik Sıvı Kristaller. 2 0 0 2.0 0.0
2101047172000 Biyoenerjetik 2 0 0 2.0 0.0
2101047172011 Elektron Mikroskopu Teknikleri 2 0 0 2.0 0.0
2101047182000 Protein Biyokimyası 2 0 0 2.0 0.0
2101047192000 Karbonhidrat Biyokimyası 2 0 0 2.0 0.0
2101047192010 Voltametrik Teknikler 2 0 0 2.0 0.0
2101047202000 Yüksek Basınç Sıvı Kroma. 2 2 0 3.0 0.0
2101047212000 Uv-VIs Spektroskopisi 2 0 0 2.0 0.0
2101047222000 Organik Radikaller 2 0 0 2.0 0.0
2101047222011 İyon Seçici Elektrotlar. 2 0 0 2.0 7.5
2101047232000 İyon Kromatografisi 2 0 0 2.0 0.0
2101047242000 İleri Kuantum Kimyası I 4 0 0 4.0 0.0
2101047252000 Organik Polarografi 2 2 0 3.0 0.0
2101047262000 Moleküler Sıvı Kristaller 2 0 0 2.0 0.0
2101047262011 Organo Sülfir Bileşikleri. 2 0 0 2.0 0.0
2101047272000 Liyotropik Sıvı Kristaller 2 0 0 2.0 0.0
2101047272011 Organofosfor Bileşikleri. 3 0 0 3.0 0.0
2101047282000 Susuz Ortam Titrasyonları 2 0 0 2.0 0.0
2101047292000 Çevredeki Metaller ve Metal Türlemesi 3 0 0 3.0 0.0
2101047302000 İleri Elektroanalitik Kimya 2 0 0 2.0 0.0
2101047312000 İleri Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi 2 2 0 3.0 0.0
2101047332000 Uv-VIs Spektroskopisi 2 0 0 2.0 0.0
2101047332011 Akış Enjeksiyon Analiz Tekniği I 2 2 0 3.0 0.0
2101047342000 İnklüzyon ve Klatrat Bileşikleri 3 0 0 3.0 0.0
2101047352000 Fotokimya 2 0 0 2.0 0.0
2101047362000 İyon Seçici Elektrotlar 2 0 0 2.0 0.0
2101047372000 Fozfazen Bileşikleri 2 0 0 2.0 0.0
2101047382000 İyon Kromatografisi 2 0 0 2.0 0.0
2101047392000 Organik Polarografi I 2 0 0 2.0 0.0
2101047402000 Organik Polarografi II 2 0 0 2.0 0.0
2101047412000 Organik Eloktrokimya 2 0 0 2.0 0.0
2101047432000 Organo Sülfir Bileşikleri 2 0 0 2.0 0.0
2101047442000 Analitik Kimyada Çözücü Ekst. 2 0 0 2.0 0.0
2101047452000 Organofosfor Bileşikleri I 3 0 0 3.0 0.0
2101047462000 Organofosfor Bileşikleri II 3 0 0 3.0 0.0
2101047472000 Susuz Ortam Titrasyonları 2 0 0 2.0 0.0
2101047482000 Çevredeki Metaller ve Metal Türlemesi 3 0 0 3.0 0.0
2101047492000 Elektroanalitik Kimyada Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
2101047502000 İleri Atomik Absorbsiyon Spektrometrisi 2 2 0 3.0 0.0
2101047542000 Akış-Enjeksiyon Analiz Tekniği I 2 2 0 3.0 0.0
2101047552000 İyon-Etkileşim Kromatografisi 2 0 0 2.0 0.0
2101047562000 Anorganik Polimerler 2 0 0 2.0 0.0
2101047572000 Polimermerin Bozunma Tepkimeleri 2 0 0 2.0 0.0
2101047582000 Asimetrik Sentez 2 0 0 2.0 0.0
EFKİ603 Chromatography I 3 0 0 3.0 6.0
EFKİ606 Advanced Electrochemistry 2 0 0 2.0 0.0
EFKİ610 Crystal Chemistry 2 0 0 2.0 7.6
EFKİ615 Electronic for Chemist 3 0 0 3.0 7.5
EFKİ616 Quantum Chemistry 3 0 0 3.0 0.0
EFKİ627 Solvent Effects in Organic Reactions 2 0 0 2.0 0.0
EFKİ645 Electrochemical Sensors 3 2 0 4.0 0.0
EFKİ653 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3.0 0.0
EFKİ733 Flow – Injection Analysis I 2 2 0 3.0 0.0
FKİ626 Kataliz ve Uygulamaları 2 0 0 2.0 0.0
FKİ652 İleri Toksikoloji 2 0 0 2.0 6.0
FKİ653 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
FKİ654 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 0.0
FKİ715 Moleküler Sıvı Kristaller 2 0 0 2.0 0.0
FKİ720 Ir Spektroskopisi 2 0 0 2.0 0.0
FKİ724 Asit Fonksiyonları 2 0 0 2.0 0.0
FKİ730 Elektroanalitik Kimyada Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
FKİ732 X-Ray Mikroanaliz Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
FKİ734 Lipit Biyokimyası 2 0 0 2.0 0.0
FKİ735 İleri Karakterizasyon Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ601 Atomik ve Moleküler Spektroskopi 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ602 Kromatografi 3 0 0 3.0 6.0
UFKİ603 İleri Elektrokimya 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ604 Su Kimyası ve Kirliliği 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ606 Organometalik Kimya 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ607 Kimyada Veri Analizi 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ608 Fiziksel ve Kimyasal Ayırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ609 Kristal Kimyası 3 0 0 3.0 7.6
UFKİ610 İleri Biyokimya 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ611 İleri Çözelti Kimyası 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ612 Analitik Biyokimya 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ613 İleri Kimyasal Termodinamik 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ614 İleri Koordinasyon Kimyası 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ615 Atık Su Arıtma Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ616 Çevre Kirliliği ve Analiz Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ617 Geçiş Elementleri Kimyası 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ618 İleri Yüzey Kimyası 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ619 İleri Spektroskopi 3 0 0 3.0 7.5
UFKİ620 Analitik Kimya İçin İstatistik 3 0 0 3.0 6.0
UFKİ621 Organik Tep. Çözücü Etkileri 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ622 Anorganik Reak. Mekanizması 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ623 Modern Titrasyon Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ624 Fiziksel Organik Kimya 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ625 İyon Dengesi 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ626 Potansiyometri 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ627 Atomik Absorbsiyon Spektrometrisi 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ628 Kapiler Elektroforez 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ629 Polimer Kimyası 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ630 Voltametrik Teknikler 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ631 Ir Spektroskopisi 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ632 Uv-VIs Spektroskopisi 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ633 Analitik Kimyada Çözücü Ekst. 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ634 İleri Analitik Kimya 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ635 İleri Organik Kimya 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ636 İleri Fizikokimya 3 0 0 3.0 0.0
UFKİ637 İleri Anorganik Kimya 3 0 0 3.0 0.0
FBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2101046012000 Atomik Spektroskopi 3 0 0 3.0 6.0
2101046022000 Moleküler Spektroskopi 3 0 0 3.0 6.0
2101046032000 Kromatografi I 3 0 0 3.0 7.5
2101046042000 Kromatografi II 2 2 0 3.0 6.0
2101046052000 Moleküler Simetri ve Grup Teo. 3 0 0 3.0 6.0
2101046062000 İleri Elektrokimya 2 0 0 2.0 6.0
2101046072000 Organometalik Kimya 2 0 0 2.0 6.0
2101046082000 Kimyada Veri Analizi 2 0 0 2.0 6.0
2101046092010 Fiziksel ve Kimyasal Ayırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 6.0
2101046102010 Kristal Kimyası* 2 0 0 2.0 6.0
2101046112000 İleri Biyokimya 3 0 0 3.0 6.0
2101046112012 Organometalik Kimya* 3 0 0 3.0 0.0
2101046122012 Organik Boyar Maddeler* 2 0 0 2.0 6.0
2101046132011 Analitik Biyokimya 2 0 0 2.0 6.0
2101046142012 İleri Kimyasal Termodinamik* 3 0 0 3.0 6.0
2101046152011 Kimyacılar İçin Elektronik 3 0 0 3.0 6.0
2101046162000 Kuantum Kimyası 3 0 0 3.0 6.0
2101046172000 Bilim Teorileri 2 0 0 2.0 6.0
2101046182000 İleri Koordinasyon Kimyası 3 3 0 4.5 6.0
2101046192000 Çevre Kirliliği ve Analiz Teknikleri 3 0 0 3.0 6.0
2101046212000 Geçiş Elementleri Kimyası 2 0 0 2.0 6.0
2101046222011 İleri Yüzey Kimyası 2 0 0 2.0 6.0
2101046232000 Adsorpsiyon ve Uygulamaları 2 0 0 2.0 6.0
2101046242011 İleri Spektroskopi 4 0 0 4.0 6.0
2101046252010 Analitik Kimya İçin İstatistik* 2 0 0 2.0 6.0
2101046272010 Organik Tep.Çözücü Etkileri 2 0 0 2.0 6.0
2101046282000 Anorganik Reaksiyon Mekanizması 3 0 0 3.0 6.0
2101046292012 İleri Organik Reaksiyonlar* 3 0 0 3.0 6.0
2101046302000 Modern Titrasyon Teknikleri 2 0 0 2.0 7.5
2101046312012 Fiziksel Organik Kimya I* 2 0 0 2.0 6.0
2101046322000 Kimyada Araş.Tek.Ve Tez Yazımı 2 0 0 2.0 6.0
2101046332000 İyon Dengesi I 2 0 0 2.0 6.0
2101046342000 İyon Dengesi II 2 0 0 2.0 6.0
2101046352000 Adsorpsiyon ve Uygulamaları 2 0 0 2.0 6.0
2101046362000 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı I 3 0 0 3.0 6.0
2101046372011 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı II 3 0 0 3.0 6.0
2101046382000 Kataliz ve Uygulamaları 2 0 0 2.0 6.0
2101046392000 Org.Tepk.Çöz.Etkileri 2 0 0 2.0 0.0
2101046392010 Katıların Termik Bozunması ve Bozunma Kinetikleri* 2 0 0 2.0 6.0
2101046402000 Atomik Absorbsiyon Spektrometrisi 2 2 0 3.0 6.0
2101046412010 Bilgisayar Ortamında Analitik Verilerin Değerlendirilmesi* 3 0 0 3.0 6.0
2101046422011 Biyokimyada Seçme Konular 3 0 0 3.0 6.0
2101046432011 Serbest Radikal Biyokimyası* 2 0 0 2.0 6.0
2101046442010 Kapiler Elektroforez* 2 0 0 2.0 6.0
2101046452011 Elektrokimyasal Sensörler* 3 2 0 4.0 7.6
2101046462000 İyon Dengesi II 2 0 0 2.0 6.0
2101046472000 Potansiyometri 2 2 0 3.0 6.0
2101046482000 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı I 3 0 0 3.0 6.0
2101046492011 Sıvı Kristallere Giriş 2 0 0 2.0 6.0
2101046502011 Ftalosiyanın Kimyasına Giriş 2 0 0 2.0 6.0
2101046512010 Renk Kimyası ve Teknolojik Uygulamaları 2 0 0 2.0 6.0
EFKİ603 Chromatography I 3 0 0 3.0 6.0
EFKİ606 Advanced Electrochemistry 2 0 0 2.0 0.0
EFKİ610 Crystal Chemistry 2 0 0 2.0 0.0
EFKİ615 Electronic for Chemist 3 0 0 3.0 0.0
EFKİ616 Quantum Chemistry 3 0 0 3.0 0.0
EFKİ627 Solvent Effects in Organic Reactions 2 0 0 2.0 0.0
EFKİ645 Electrochemical Sensors 3 2 0 4.0 0.0
EFKİ653 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3.0 0.0
EFKİ707 X-Ray Diffraction Method 2 0 0 2.0 0.0
EFKİ717 Electron Microscopy Techniques 2 0 0 2.0 0.0
EFKİ719 Voltametric Techniques 2 0 0 2.0 0.0
EFKİ724 Acidity Functions 2 0 0 2.0 0.0
EFKİ725 Organic Polarography 2 2 0 3.0 0.0
EFKİ733 Flow – Injection Analysis I 2 2 0 3.0 0.0
FKİ626 Kataliz ve Uygulamaları 2 0 0 2.0 0.0
FKİ652 İleri Toksikoloji 2 0 0 2.0 6.0
FKİ653 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
FKİ654 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 0.0