Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Bahçe Bitkileri

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1. Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2. Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2. Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a. İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b. Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c. Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç. Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
Enstitü Müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı (Ziraat Fakültesi) Kurupelit-Atakum/SAMSUN

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet BALKAYA

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
 2. Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
 3. Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
 4. Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
 5. Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
 6. Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
 7. Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
 8. Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
 9. Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
 10. Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
 11. Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
 12. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
 13. Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
 14. En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 15. Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
 16. Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 17. Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
 18. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
 19. Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
 20. Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
 • Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar.
 • Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir.
 • Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
 • Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapar.
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
 • Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
 • Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
 • Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
 • En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
 • Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
 • Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
 • Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
 • Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
 • Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
 • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
 • Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

FBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BAH601 Bahçe Ürünlerinde Soğutma ve Muhafaza Teknikleri 3 0 0 3.0 7.5
BAH602 Yazlık Sebze Islahı 2 2 0 3.0 7.5
BAH603 Bahçe Bitkilerinin Biyolojik Esasları 3 0 0 3.0 7.5
BAH604 Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları 3 0 0 3.0 7.5
BAH605 Ilıman İklim Meyve Islahı 2 2 0 3.0 7.5
BAH606 Organik Bağcılık 2 2 0 3.0 7.5
BAH607 Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3.0 7.5
BAH608 Organik Sebze Tohum Üretimi 3 0 0 3.0 7.5
BAH609 Açıkta Sebze Yetiştiriciliğinde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3.0 7.5
BAH610 Bahçe Bitkilerinde Hasat-Tasnif ve Ambalajlama Esasları 3 0 0 3.0 7.5
BAH611 Bağcılıkta Yeni Gelişmeler 3 0 0 3.0 7.5
BAH612 Bitki Büyüme ve Gelişmesinin Kantitatif Analizleri 2 2 0 3.0 7.5
BAH613 Organik Sert Kabuklu Meyve Yetiştiriciliği 3 0 0 3.0 7.5
BAH614 Fotosentez Ekolojisi 3 0 0 3.0 7.5
BAH615 Asmanın Biyolojisi 3 0 0 3.0 7.5
BAH616 Kışlık Sebze Islahı 2 2 0 3.0 7.5
BAH617 Meyve Çeşit Bilimi 2 2 0 3.0 7.5
BAH618 Bahçe Bitkileri Laboratuvar Tekniği 2 2 0 3.0 7.5
BAH619 Bahçe Bitkilerinin Döllenme Biyolojisi 2 2 0 3.0 7.5
BAH620 Organik Mantar Üretimi 2 2 0 3.0 7.5
BAH621 Subtropik Meyve İslahı 2 2 0 3.0 7.5
BAH622 Meyve Fidanı Üretiminde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3.0 7.5
BAH623 Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye Sistemleri 2 2 0 3.0 7.5
BAH624 Mantar Yetiştirme Teknikleri 2 2 0 3.0 7.5
BAH625 Mantar Miseli Üretim Teknikleri 2 2 0 3.0 7.5
BAH626 Asma Fizyolojisi 3 0 0 3.0 7.5
BAH627 Bahçe Bitkilerinin Özel Ekolojik İstekleri 3 0 0 3.0 7.5
BAH628 Asma Fidanı Üretim Teknikleri 2 2 0 3.0 7.5
BAH629 Sert Kabuklu Meyve ve Türlerinde Yeni Gelişimler 3 0 0 3.0 7.5
BAH630 Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3.0 7.5
BAH631 Subtropik İklim Meyve ve Türlerinde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3.0 7.5
BAH632 Organik Süs Bitkileri 2 2 0 3.0 7.5
BAH633 Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu 2 2 0 3.0 7.5
BAH634 Sebze Tohumu Muhafaza Teknikleri 2 2 0 3.0 7.5
BAH635 Sebze Tohumculuğunda Yeni Gelişmeler 3 0 0 3.0 7.5
BAH636 Meyve Seleksiyon Kriter Değerleri 2 0 0 2.0 7.5
BAH637 Organik Üzümsü Meyve Yetiştiriciliği 3 0 0 3.0 7.5
BAH638 Açıkta ve Örtüaltında Organik Sebze Yetiştiriciliği 3 2 0 4.0 7.5
BAH639 Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Kullanılan Anaçlar 3 0 0 3.0 7.5
BAH640 İleri Üzümsü Meyve Yetiştirme Tekniği 2 2 0 3.0 7.5
BAH641 Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3.0 7.5
BAH642 Üzümsü Meyveler Islahı 3 0 0 3.0 7.5
BAH643 Makro Mantar Teşhis Yöntemleri 2 2 0 3.0 7.5
BAH644 Soğanlı Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkileri 2 2 0 3.0 7.5
BAH645 Kesme Çiçek Yetiştirme Tekniği 2 2 0 3.0 7.5
BAH646 Dış Mekan Süs Bitkileri 2 2 0 3.0 7.5
BAH647 İç Mekan Süs Bitkileri 2 2 0 3.0 7.5
BAH648 Kültürü Yapılan Vacciniumların Yetiştiriciliği 2 2 0 3.0 7.5
BAH649 Meyve Ağaçları Fizyolojisi 3 0 0 3.0 7.5
BAH651 Üzüm Çeşitleri(Sofralık,Şaraplık,Kurutmalık) 3 0 0 3.0 7.5
BAH652 Bağcılıkta Terbiye Sistemleri 3 0 0 3.0 7.5
BAH653 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 7.5
BAH654 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 7.5
BAH655 Meyvecilikte Anaç-Kalem İlişkisi 3 0 0 3.0 7.5
BAH656 Bahçe Ürünlerinde Bioaktif Bileşikler 3 0 0 3.0 7.5
EBAH605 Breeding for Temperate Fruit 2 2 0 3.0 7.5
EBAH622 New Tecniques in Production Fruit Treeof Nursery Trees 2 2 0 3.0 7.5
EBAH623 Pruning and Training in Temperate Fruit Trees 2 2 0 3.0 7.5
EBAH627 Ecology of Horticultural Plants 3 0 0 3.0 7.5
EBAH630 Advances in Stone and Pome Fruit Species 3 0 0 3.0 7.5
EBAH632 Organic Ornamental Plants 3 0 0 3.0 7.5
EBAH645 Growing Techniques of Cut Flowers 2 2 0 3.0 7.5
EBAH646 Outdoor Ornamental Plants 2 2 0 3.0 7.5
EBAH647 İndoor Ornamental Plants 2 2 0 3.0 7.5
EBAH648 Cultivated Vacciniums 2 2 0 3.0 7.5
EBAH653 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3.0 7.5
EBAH654 Entrepreneurship and Innovation 2 0 0 2.0 7.5
FBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BAH601 Bahçe Ürünlerinde Soğutma ve Muhafaza Teknikleri 3 0 0 3.0 7.5
BAH602 Yazlık Sebze Islahı 2 2 0 3.0 7.5
BAH603 Bahçe Bitkilerinin Biyolojik Esasları 3 0 0 3.0 7.5
BAH604 Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları 3 0 0 3.0 7.5
BAH605 Ilıman İklim Meyve Islahı 2 2 0 3.0 7.5
BAH606 Organik Bağcılık 2 2 0 3.0 7.5
BAH607 Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3.0 7.5
BAH608 Organik Sebze Tohum Üretimi 3 0 0 3.0 7.5
BAH609 Açıkta Sebze Yetiştiriciliğinde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3.0 7.5
BAH610 Bahçe Bitkilerinde Hasat-Tasnif ve Ambalajlama Esasları 3 0 0 3.0 7.5
BAH611 Bağcılıkta Yeni Gelişmeler 3 0 0 3.0 7.5
BAH612 Bitki Büyüme ve Gelişmesinin Kantitatif Analizleri 2 2 0 3.0 7.5
BAH613 Organik Sert Kabuklu Meyve Yetiştiriciliği 3 0 0 3.0 7.5
BAH614 Fotosentez Ekolojisi 3 0 0 3.0 7.5
BAH615 Asmanın Biyolojisi 3 0 0 3.0 7.5
BAH616 Kışlık Sebze Islahı 2 2 0 3.0 7.5
BAH617 Meyve Çeşit Bilimi 2 2 0 3.0 7.5
BAH618 Bahçe Bitkileri Laboratuvar Tekniği 2 2 0 3.0 7.5
BAH619 Bahçe Bitkilerinin Döllenme Biyolojisi 2 2 0 3.0 7.5
BAH620 Organik Mantar Üretimi 2 2 0 3.0 7.5
BAH621 Subtropik Meyve İslahı 2 2 0 3.0 7.5
BAH622 Meyve Fidanı Üretiminde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3.0 7.5
BAH623 Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye Sistemleri 2 2 0 3.0 7.5
BAH624 Mantar Yetiştirme Teknikleri 2 2 0 3.0 7.5
BAH625 Mantar Miseli Üretim Teknikleri 2 2 0 3.0 7.5
BAH626 Asma Fizyolojisi 3 0 0 3.0 7.5
BAH627 Bahçe Bitkilerinin Özel Ekolojik İstekleri 3 0 0 3.0 7.5
BAH628 Asma Fidanı Üretim Teknikleri 2 2 0 3.0 7.5
BAH629 Sert Kabuklu Meyve ve Türlerinde Yeni Gelişimler 3 0 0 3.0 7.5
BAH630 Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3.0 7.5
BAH631 Subtropik İklim Meyve ve Türlerinde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3.0 7.5
BAH632 Organik Süs Bitkileri 2 2 0 3.0 7.5
BAH633 Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu 2 2 0 3.0 7.5
BAH634 Sebze Tohumu Muhafaza Teknikleri 2 2 0 3.0 7.5
BAH635 Sebze Tohumculuğunda Yeni Gelişmeler 3 0 0 3.0 7.5
BAH636 Meyve Seleksiyon Kriter Değerleri 2 0 0 2.0 7.5
BAH637 Organik Üzümsü Meyve Yetiştiriciliği 3 0 0 3.0 7.5
BAH638 Açıkta ve Örtüaltında Organik Sebze Yetiştiriciliği 3 2 0 4.0 7.5
BAH639 Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Kullanılan Anaçlar 3 0 0 3.0 7.5
BAH640 İleri Üzümsü Meyve Yetiştirme Tekniği 2 2 0 3.0 7.5
BAH641 Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3.0 7.5
BAH642 Üzümsü Meyveler Islahı 3 0 0 3.0 7.5
BAH643 Makro Mantar Teşhis Yöntemleri 2 2 0 3.0 7.5
BAH644 Soğanlı Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkileri 2 2 0 3.0 7.5
BAH645 Kesme Çiçek Yetiştirme Tekniği 2 2 0 3.0 7.5
BAH646 Dış Mekan Süs Bitkileri 2 2 0 3.0 7.5
BAH647 İç Mekan Süs Bitkileri 2 2 0 3.0 7.5
BAH648 Kültürü Yapılan Vacciniumların Yetiştiriciliği 2 2 0 3.0 7.5
BAH649 Meyve Ağaçları Fizyolojisi 3 0 0 3.0 7.5
BAH651 Üzüm Çeşitleri(Sofralık,Şaraplık,Kurutmalık) 3 0 0 3.0 7.5
BAH652 Bağcılıkta Terbiye Sistemleri 3 0 0 3.0 7.5
BAH653 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 7.5
BAH654 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 7.5
BAH655 Meyvecilikte Anaç-Kalem İlişkisi 3 0 0 3.0 7.5
BAH656 Bahçe Ürünlerinde Bioaktif Bileşikler 3 0 0 3.0 7.5
EBAH605 Breeding for Temperate Fruit 2 2 0 3.0 7.5
EBAH622 New Tecniques in Production Fruit Treeof Nursery Trees 2 2 0 3.0 7.5
EBAH623 Pruning and Training in Temperate Fruit Trees 2 2 0 3.0 7.5
EBAH627 Ecology of Horticultural Plants 3 0 0 3.0 7.5
EBAH630 Advances in Stone and Pome Fruit Species 3 0 0 3.0 7.5
EBAH632 Organic Ornamental Plants 3 0 0 3.0 7.5
EBAH645 Growing Techniques of Cut Flowers 2 2 0 3.0 7.5
EBAH646 Outdoor Ornamental Plants 2 2 0 3.0 7.5
EBAH647 İndoor Ornamental Plants 2 2 0 3.0 7.5
EBAH648 Cultivated Vacciniums 2 2 0 3.0 7.5
EBAH653 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3.0 7.5
EBAH654 Entrepreneurship and Innovation 2 0 0 2.0 7.5