Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Bahçe Bitkileri

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1. Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2. Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2. Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a. İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b. Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c. Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç. Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
Enstitü Müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı (Ziraat Fakültesi) Kurupelit-Atakum/SAMSUN

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muharrem ÖZCAN
AKTS/DS Koordinatörü: Yard. Doç. Dr. Bülent KÖSE

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
 2. Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir.
 3. Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
 4. Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
 5. Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
 6. Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
 7. Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
 8. Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
 9. Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
 10. Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
 11. Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
 12. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
 13. Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
 14. En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 15. Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
 16. Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 17. Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
 18. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
 19. Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
 20. Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
 • Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar.
 • Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir.
 • Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
 • Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapar.
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
 • Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
 • Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur.
 • Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır.
 • En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir.
 • Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur.
 • Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar.
 • Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular.
 • Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder.
 • Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar.
 • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur.
 • Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0
Toplam 0 0 0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0
FBESYLSeminer 927001 0 0 0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBESYLSeminer 927001 0 0 0 30.0
FBETZTez 927001 0 0 0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBETZTez 927001 0 0 0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0
FBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2102010012000 Seminer 927001 0 0 0 0.0
2102012022009 Genetik 927001 2 0 0 0.0
2102012022012 Bahçe Bitkileri 927001 2 2 0 0.0
2102013132009 Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 927001 2 0 0 0.0
2102013192009 Genel Sebzecilik 927001 2 0 0 0.0
2102015442010 Tarım Sistemlerinde Ekim Nöbeti 927001 3 0 0 0.0
2102016002000 Özel Konulu Ders 927001 3 0 0 0.0
2102016012004 Bahçe Ürünlerinde Soğutma ve Muhafaza Tekniği 927001 3 0 0 6.0
2102016012007 Soğuk Hava Fizyolojisi ve Bahçe Ürünlerini Soğukta Muhafaza Tekniği 927001 2 0 0 6.0
2102016022007 Yazlık Sebze İslahı 927001 2 2 0 7.5
2102016032007 Bahçe Bitkilerinin Biyolojik Esasları 927001 3 0 0 7.5
2102016042004 Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları 927001 3 0 0 6.0
2102016042007 Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları 927001 3 0 0 6.0
2102016052007 Ilıman İklim Meyve Islahı 927001 2 2 0 6.0
2102016062007 Mikroüretim Teknikleri 927001 3 2 0 6.0
2102016062010 Organik Bağcılık 927001 3 2 0 6.0
2102016072007 Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 7.5
2102016082004 Modern Meyvecilik 927001 3 0 0 6.0
2102016082007 Organik Sebze Tohum Üretimi 927001 3 0 0 7.5
2102016092007 Açıkta Sebze Yetiştiriciliğinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 7.5
2102016102007 Bahçe Bitkilerinde Hasat-Tasnif ve Ambalajlama Esasları 927001 3 0 0 6.0
2102016112007 Bağcılıkta Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 6.0
2102016122007 Bitki Büyüme ve Gelişmesinin Kantitatif Analizleri 927001 2 2 0 7.5
2102016132004 Modern Bağcılık Teknikleri 927001 2 2 0 6.0
2102016132007 Modern Bağcılık Teknikleri 927001 3 0 0 6.0
2102016132010 Organik Sert Kabuklu Meyve Yetiştiriciliği 927001 3 0 0 7.5
2102016142007 Fotosentez Ekolojisi 927001 3 0 0 7.5
2102016152007 Fotosentez Ekolojisi 927001 3 0 0 6.0
2102016152010 Asmanın Biyolojisi 927001 3 0 0 6.0
2102016162007 Kışlık Sebzeler Islahı 927001 2 2 0 7.5
2102016172007 Meyve Çeşit Bilimi 927001 2 2 0 6.0
2102016182007 Bahçe Bitkileri Laboratuvar Tekniği 927001 2 2 0 6.0
2102016192007 Bahçe Bitkilerinin Döllenme Biyolojisi 927001 2 2 0 7.5
2102016202007 Bahçe Bitkilerinin Döllenme Biyolojisi ve Paket Programlar 927001 2 2 0 6.0
2102016202010 Organik Mantar Üretimi 927001 2 2 0 6.0
2102016212007 Subtropik Meyve Islahı 927001 2 2 0 6.0
2102016222007 Meyve Fidanı Üretiminde Yeni Gelişmeler 927001 2 2 0 6.0
2102016232007 Meyve Ağaçlarında Özel Budama Teknikleri 927001 2 2 0 6.0
2102016232012 Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye Sistemleri* 927001 3 0 0 6.0
2102016242007 Mantar Yetiştirme Teknikleri 927001 2 2 0 6.0
2102016252007 Mantar Miseli Üretim Teknikleri 927001 2 2 0 6.0
2102016262007 Asma Fizyolojisi 927001 3 0 0 6.0
2102016272007 Bahçe Bitkilerinin Özel Ekolojik İstekleri 927001 3 0 0 6.0
2102016282007 Asma Fidanı Üretim Teknikleri 927001 2 2 0 6.0
2102016292007 Sert Kabuklu Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 6.0
2102016302007 Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 6.0
2102016312007 Subtropik İklim Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 6.0
2102016322007 Turunçgil Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 6.0
2102016322011 Organik Süs Bitkileri 927001 2 2 0 6.0
2102016332007 Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu 927001 2 2 0 7.5
2102016342007 Sebze Tohumu Muhafaza Teknikleri 927001 2 2 0 6.0
2102016352007 F1 Hibrit Sebze Tohumculuğunda Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 6.0
2102016352012 Sebze Tohumculuğunda Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 7.5
2102016362007 Meyve Seleksiyon Kriter Değerleri 927001 2 0 0 6.0
2102016372007 Organik Üzümsü Meyve Yetiştiriciliği 927001 3 0 0 6.0
2102016382004 Meyvecilikte Anaç-Kalem İlişkisi 927001 3 0 0 6.0
2102016382007 Açıkta ve Örtüaltında Organik Sebze Yetiştiriciliği 927001 3 2 0 7.5
2102016392007 Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Kullanılan Anaçlar ve Bunlarda Yeni Geliş. 927001 3 0 0 6.0
2102016392010 Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Kullanılan Anaçlar 927001 3 0 0 6.0
2102016402007 Yumuşak Çekirdekli Meyve Türlerindeki Kullanılan Anaçlar ve Bunlarda Yeni Gelişmeler 927001 2 2 0 6.0
2102016402010 İleri Üzümsü Meyve Yetiştirme Tekni 927001 3 0 0 6.0
2102016412007 İleri Üzümsü Meyve Yetiştirme Tekniği 927001 3 0 0 6.0
2102016412010 Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 6.0
2102016422007 Üzümsü Meyveler İslahı 927001 3 0 0 6.0
2102016432007 Üzümsü Meyveler Islahı 927001 3 0 0 6.0
2102016432011 Makro Mantar Teşhis Yöntemleri 927001 2 2 0 6.0
2102016442007 Makro Mantar Teşhis Yöntemleri 927001 1 2 0 6.0
2102016442011 Soğanlı Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkileri 927001 2 2 0 6.0
2102016452007 Kesme Çiçek Yetiştirme Tekniği 927001 2 2 0 6.0
2102016462007 Dış Mekan Süs Bitkileri 927001 2 2 0 6.0
2102016472007 İç Mekan Süs Bitkileri 927001 2 2 0 6.0
2102016482007 Kültürü Yapılan Vacciniumların Yetiştiriciliği 927001 2 2 0 6.0
2102016492007 Meyve Ağaçları Fizyolojisi I 927001 3 0 0 6.0
2102016502010 Kültürü Yapılan Vacciniumların Tetişi 927001 2 2 0 6.0
2102016512011 Üzüm Çeşitleri(Sofralık,Şaraflık,Kurutmalık) 927001 3 0 0 6.0
2102016522011 Bağcılıkta Terbiye Sistemleri* 927001 3 0 0 6.0
BAH601 Bahçe Ürünlerinde Soğutma ve Muhafaza Teknikleri 927001 3 0 0 0.0
BAH602 Yazlık Sebze Islahı 927001 2 2 0 0.0
BAH603 Bahçe Bitkilerinin Biyolojik Esasları 927001 3 0 0 0.0
BAH604 Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları 927001 3 0 0 0.0
BAH605 Ilıman İklim Meyve Islahı 927001 2 2 0 0.0
BAH606 Organik Bağcılık 927001 2 2 0 0.0
BAH607 Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 0.0
BAH608 Organik Sebze Tohum Üretimi 927001 3 0 0 0.0
BAH609 Açıkta Sebze Yetiştiriciliğinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 0.0
BAH610 Bahçe Bitkilerinde Hasat-Tasnif ve Ambalajlama Esasları 927001 3 0 0 0.0
BAH611 Bağcılıkta Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 0.0
BAH612 Bitki Büyüme ve Gelişmesinin Kantitatif Analizleri 927001 2 2 0 0.0
BAH613 Organik Sert Kabuklu Meyve Yetiştiriciliği 927001 3 0 0 0.0
BAH614 Fotosentez Ekolojisi 927001 3 0 0 0.0
BAH615 Asmanın Biyolojisi 927001 3 0 0 0.0
BAH616 Kışlık Sebze Islahı 927001 2 2 0 0.0
BAH617 Meyve Çeşit Bilimi 927001 2 2 0 0.0
BAH618 Bahçe Bitkileri Laboratuvar Tekniği 927001 2 2 0 0.0
BAH619 Bahçe Bitkilerinin Döllenme Biyolojisi 927001 2 2 0 0.0
BAH620 Organik Mantar Üretimi 927001 2 2 0 0.0
BAH621 Subtropik Meyve İslahı 927001 2 2 0 0.0
BAH622 Meyve Fidanı Üretiminde Yeni Gelişmeler 927001 2 2 0 0.0
BAH623 Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye Sistemleri 927001 2 2 0 0.0
BAH624 Mantar Yetiştirme Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
BAH625 Mantar Miseli Üretim Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
BAH626 Asma Fizyolojisi 927001 3 0 0 0.0
BAH627 Bahçe Bitkilerinin Özel Ekolojik İstekleri 927001 3 0 0 0.0
BAH628 Asma Fidanı Üretim Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
BAH629 Sert Kabuklu Meyve ve Türlerinde Yeni Gelişimler 927001 3 0 0 0.0
BAH630 Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 0.0
BAH631 Subtropik İklim Meyve ve Türlerinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 0.0
BAH632 Organik Süs Bitkileri 927001 2 2 0 0.0
BAH633 Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu 927001 2 2 0 0.0
BAH634 Sebze Tohumu Muhafaza Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
BAH635 Sebze Tohumculuğunda Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 0.0
BAH636 Meyve Seleksiyon Kriter Değerleri 927001 2 0 0 0.0
BAH637 Organik Üzümsü Meyve Yetiştiriciliği 927001 3 0 0 0.0
BAH638 Açıkta ve Örtüaltında Organik Sebze Yetiştiriciliği 927001 3 2 0 0.0
BAH639 Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Kullanılan Anaçlar 927001 3 0 0 0.0
BAH640 İleri Üzümsü Meyve Yetiştirme Tekniği 927001 2 2 0 0.0
BAH641 Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 0.0
BAH642 Üzümsü Meyveler Islahı 927001 3 0 0 0.0
BAH643 Makro Mantar Teşhis Yöntemleri 927001 2 2 0 0.0
BAH644 Soğanlı Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkileri 927001 2 2 0 0.0
BAH645 Kesme Çiçek Yetiştirme Tekniği 927001 2 2 0 0.0
BAH646 Dış Mekan Süs Bitkileri 927001 2 2 0 0.0
BAH647 İç Mekan Süs Bitkileri 927001 2 2 0 0.0
BAH648 Kültürü Yapılan Vacciniumların Yetiştiriciliği 927001 2 2 0 0.0
BAH649 Meyve Ağaçları Fizyolojisi 927001 3 0 0 6.0
BAH651 Üzüm Çeşitleri(Sofralık,Şaraplık,Kurutmalık) 927001 3 0 0 0.0
BAH652 Bağcılıkta Terbiye Sistemleri 927001 3 0 0 0.0
BAH653 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
BAH654 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927001 2 0 0 0.0
EBAH605 Breeding for Temperate Fruit 927001 2 2 0 0.0
EBAH622 New Tecniques in Production Fruit Treeof Nursery Trees 927001 2 2 0 0.0
EBAH623 Pruning and Training in Temperate Fruit Trees 927001 2 2 0 0.0
EBAH627 Ecology of Horticultural Plants 927001 3 0 0 0.0
EBAH630 Advances in Stone and Pome Fruit Species 927001 3 0 0 0.0
EBAH632 Organic Ornamental Plants 927001 3 0 0 0.0
EBAH645 Growing Techniques of Cut Flowers 927001 2 2 0 0.0
EBAH646 Outdoor Ornamental Plants 927001 2 2 0 0.0
EBAH647 İndoor Ornamental Plants 927001 2 2 0 0.0
EBAH648 Cultivated Vacciniums 927001 2 2 0 0.0
EBAH653 Scientific Research Methods and Ethics 927001 3 0 0 0.0
EBAH654 Entrepreneurship and Innovation 927001 2 0 0 0.0
FBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2102012022009 Genetik 927001 2 0 0 0.0
2102012022012 Bahçe Bitkileri 927001 2 2 0 0.0
2102013132009 Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 927001 2 0 0 0.0
2102013192009 Genel Sebzecilik 927001 2 0 0 0.0
2102015442010 Tarım Sistemlerinde Ekim Nöbeti 927001 3 0 0 0.0
2102016002000 Özel Konulu Ders 927001 3 0 0 0.0
2102016012004 Bahçe Ürünlerinde Soğutma ve Muhafaza Tekniği 927001 3 0 0 6.0
2102016012007 Soğuk Hava Fizyolojisi ve Bahçe Ürünlerini Soğukta Muhafaza Tekniği 927001 2 0 0 6.0
2102016022007 Yazlık Sebze İslahı 927001 2 2 0 6.0
2102016032007 Bahçe Bitkilerinin Biyolojik Esasları 927001 3 0 0 7.5
2102016042004 Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları 927001 3 0 0 6.0
2102016042007 Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları 927001 3 0 0 6.0
2102016052007 Ilıman İklim Meyve Islahı 927001 2 2 0 6.0
2102016062007 Mikroüretim Teknikleri 927001 3 2 0 6.0
2102016062010 Organik Bağcılık 927001 3 2 0 6.0
2102016072007 Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 7.5
2102016082004 Modern Meyvecilik 927001 3 0 0 6.0
2102016082007 Organik Sebze Tohum Üretimi 927001 3 0 0 6.0
2102016092007 Açıkta Sebze Yetiştiriciliğinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 7.5
2102016102007 Bahçe Bitkilerinde Hasat-Tasnif ve Ambalajlama Esasları 927001 3 0 0 6.0
2102016112007 Bağcılıkta Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 6.0
2102016122007 Bitki Büyüme ve Gelişmesinin Kantitatif Analizleri 927001 2 2 0 7.5
2102016132004 Modern Bağcılık Teknikleri 927001 2 2 0 6.0
2102016132007 Modern Bağcılık Teknikleri 927001 3 0 0 6.0
2102016132010 Organik Sert Kabuklu Meyve Yetiştiriciliği 927001 3 0 0 7.5
2102016142007 Fotosentez Ekolojisi 927001 3 0 0 7.5
2102016152007 Fotosentez Ekolojisi 927001 3 0 0 6.0
2102016152010 Asmanın Biyolojisi 927001 3 0 0 6.0
2102016162007 Kışlık Sebzeler Islahı 927001 2 2 0 6.0
2102016172007 Meyve Çeşit Bilimi 927001 2 2 0 6.0
2102016182007 Bahçe Bitkileri Laboratuvar Tekniği 927001 2 2 0 6.0
2102016192007 Bahçe Bitkilerinin Döllenme Biyolojisi 927001 2 2 0 7.5
2102016202007 Bahçe Bitkilerinin Döllenme Biyolojisi ve Paket Programlar 927001 2 2 0 6.0
2102016202010 Organik Mantar Üretimi 927001 2 2 0 6.0
2102016212007 Subtropik Meyve Islahı 927001 2 2 0 6.0
2102016222007 Meyve Fidanı Üretiminde Yeni Gelişmeler 927001 2 2 0 6.0
2102016232007 Meyve Ağaçlarında Özel Budama Teknikleri 927001 2 2 0 6.0
2102016232012 Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye Sistemleri* 927001 3 0 0 6.0
2102016242007 Mantar Yetiştirme Teknikleri 927001 2 2 0 6.0
2102016252007 Mantar Miseli Üretim Teknikleri 927001 2 2 0 6.0
2102016262007 Asma Fizyolojisi 927001 3 0 0 6.0
2102016272007 Bahçe Bitkilerinin Özel Ekolojik İstekleri 927001 3 0 0 6.0
2102016282007 Asma Fidanı Üretim Teknikleri 927001 2 2 0 6.0
2102016292007 Sert Kabuklu Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 6.0
2102016302007 Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 6.0
2102016312007 Subtropik İklim Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 0.0
2102016322007 Turunçgil Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 6.0
2102016322011 Organik Süs Bitkileri 927001 2 2 0 6.0
2102016332007 Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu 927001 2 2 0 6.0
2102016342007 Sebze Tohumu Muhafaza Teknikleri 927001 2 2 0 6.0
2102016352007 F1 Hibrit Sebze Tohumculuğunda Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 6.0
2102016352012 Sebze Tohumculuğunda Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 6.0
2102016362007 Meyve Seleksiyon Kriter Değerleri 927001 2 0 0 6.0
2102016372007 Organik Üzümsü Meyve Yetiştiriciliği 927001 3 0 0 6.0
2102016382004 Meyvecilikte Anaç-Kalem İlişkisi 927001 3 0 0 6.0
2102016382007 Açıkta ve Örtüaltında Organik Sebze Yetiştiriciliği 927001 3 2 0 7.5
2102016392007 Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Kullanılan Anaçlar ve Bunlarda Yeni Geliş. 927001 3 0 0 6.0
2102016392010 Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Kullanılan Anaçlar 927001 3 0 0 6.0
2102016402007 Yumuşak Çekirdekli Meyve Türlerindeki Kullanılan Anaçlar ve Bunlarda Yeni Gelişmeler 927001 2 2 0 6.0
2102016402010 İleri Üzümsü Meyve Yetiştirme Tekni 927001 3 0 0 6.0
2102016412007 İleri Üzümsü Meyve Yetiştirme Tekniği 927001 3 0 0 6.0
2102016412010 Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 6.0
2102016422007 Üzümsü Meyveler İslahı 927001 3 0 0 6.0
2102016432007 Üzümsü Meyveler Islahı 927001 3 0 0 6.0
2102016432011 Makro Mantar Teşhis Yöntemleri 927001 2 2 0 6.0
2102016442007 Makro Mantar Teşhis Yöntemleri 927001 1 2 0 6.0
2102016442011 Soğanlı Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkileri 927001 2 2 0 6.0
2102016452007 Kesme Çiçek Yetiştirme Tekniği 927001 2 2 0 6.0
2102016462007 Dış Mekan Süs Bitkileri 927001 2 2 0 6.0
2102016472007 İç Mekan Süs Bitkileri 927001 2 2 0 6.0
2102016482007 Kültürü Yapılan Vacciniumların Yetiştiriciliği 927001 2 2 0 6.0
2102016492007 Meyve Ağaçları Fizyolojisi I 927001 3 0 0 6.0
2102016502010 Kültürü Yapılan Vacciniumların Tetişi 927001 2 2 0 6.0
2102016512011 Üzüm Çeşitleri(Sofralık,Şaraflık,Kurutmalık) 927001 3 0 0 6.0
2102016522011 Bağcılıkta Terbiye Sistemleri* 927001 3 0 0 6.0
BAH601 Bahçe Ürünlerinde Soğutma ve Muhafaza Teknikleri 927001 3 0 0 0.0
BAH602 Yazlık Sebze Islahı 927001 2 2 0 0.0
BAH603 Bahçe Bitkilerinin Biyolojik Esasları 927001 3 0 0 0.0
BAH604 Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları 927001 3 0 0 0.0
BAH605 Ilıman İklim Meyve Islahı 927001 2 2 0 0.0
BAH606 Organik Bağcılık 927001 2 2 0 0.0
BAH607 Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 0.0
BAH608 Organik Sebze Tohum Üretimi 927001 3 0 0 0.0
BAH609 Açıkta Sebze Yetiştiriciliğinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 0.0
BAH610 Bahçe Bitkilerinde Hasat-Tasnif ve Ambalajlama Esasları 927001 3 0 0 0.0
BAH611 Bağcılıkta Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 0.0
BAH612 Bitki Büyüme ve Gelişmesinin Kantitatif Analizleri 927001 2 2 0 0.0
BAH613 Organik Sert Kabuklu Meyve Yetiştiriciliği 927001 3 0 0 0.0
BAH614 Fotosentez Ekolojisi 927001 3 0 0 0.0
BAH615 Asmanın Biyolojisi 927001 3 0 0 0.0
BAH616 Kışlık Sebze Islahı 927001 2 2 0 0.0
BAH617 Meyve Çeşit Bilimi 927001 2 2 0 0.0
BAH618 Bahçe Bitkileri Laboratuvar Tekniği 927001 2 2 0 0.0
BAH619 Bahçe Bitkilerinin Döllenme Biyolojisi 927001 2 2 0 0.0
BAH620 Organik Mantar Üretimi 927001 2 2 0 0.0
BAH621 Subtropik Meyve İslahı 927001 2 2 0 0.0
BAH622 Meyve Fidanı Üretiminde Yeni Gelişmeler 927001 2 2 0 0.0
BAH623 Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye Sistemleri 927001 2 2 0 0.0
BAH624 Mantar Yetiştirme Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
BAH625 Mantar Miseli Üretim Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
BAH626 Asma Fizyolojisi 927001 3 0 0 0.0
BAH627 Bahçe Bitkilerinin Özel Ekolojik İstekleri 927001 3 0 0 0.0
BAH628 Asma Fidanı Üretim Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
BAH629 Sert Kabuklu Meyve ve Türlerinde Yeni Gelişimler 927001 3 0 0 0.0
BAH630 Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 0.0
BAH631 Subtropik İklim Meyve ve Türlerinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 0.0
BAH632 Organik Süs Bitkileri 927001 2 2 0 0.0
BAH633 Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu 927001 2 2 0 0.0
BAH634 Sebze Tohumu Muhafaza Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
BAH635 Sebze Tohumculuğunda Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 0.0
BAH636 Meyve Seleksiyon Kriter Değerleri 927001 2 0 0 0.0
BAH637 Organik Üzümsü Meyve Yetiştiriciliği 927001 3 0 0 0.0
BAH638 Açıkta ve Örtüaltında Organik Sebze Yetiştiriciliği 927001 3 2 0 0.0
BAH639 Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Kullanılan Anaçlar 927001 3 0 0 0.0
BAH640 İleri Üzümsü Meyve Yetiştirme Tekniği 927001 2 2 0 0.0
BAH641 Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 0.0
BAH642 Üzümsü Meyveler Islahı 927001 3 0 0 0.0
BAH643 Makro Mantar Teşhis Yöntemleri 927001 2 2 0 0.0
BAH644 Soğanlı Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkileri 927001 2 2 0 0.0
BAH645 Kesme Çiçek Yetiştirme Tekniği 927001 2 2 0 0.0
BAH646 Dış Mekan Süs Bitkileri 927001 2 2 0 0.0
BAH647 İç Mekan Süs Bitkileri 927001 2 2 0 0.0
BAH648 Kültürü Yapılan Vacciniumların Yetiştiriciliği 927001 2 2 0 0.0
BAH649 Meyve Ağaçları Fizyolojisi 927001 3 0 0 6.0
BAH651 Üzüm Çeşitleri(Sofralık,Şaraplık,Kurutmalık) 927001 3 0 0 0.0
BAH652 Bağcılıkta Terbiye Sistemleri 927001 3 0 0 0.0
EBAH605 Breeding for Temperate Fruit 927001 2 2 0 0.0
EBAH622 New Tecniques in Production Fruit Treeof Nursery Trees 927001 2 2 0 0.0
EBAH623 Pruning and Training in Temperate Fruit Trees 927001 2 2 0 0.0
EBAH627 Ecology of Horticultural Plants 927001 3 0 0 0.0
EBAH630 Advances in Stone and Pome Fruit Species 927001 3 0 0 0.0
EBAH632 Organic Ornamental Plants 927001 3 0 0 0.0
EBAH645 Growing Techniques of Cut Flowers 927001 2 2 0 0.0
EBAH646 Outdoor Ornamental Plants 927001 2 2 0 0.0
EBAH647 İndoor Ornamental Plants 927001 2 2 0 0.0
EBAH648 Cultivated Vacciniums 927001 2 2 0 0.0