Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Bitki Koruma

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 1995 yılında Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. Bitki Koruma Bölümü, Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere 2 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bu anabilim dallarından Entomoloji; Nematoloji, Akaroloji ve Genel Entomoloji; Fitopatoloji ise; Mikoloji, Herboloji, Viroloji ve Bakteriyoloji olmak üzere farklı alt bilim dallarının çalışma konularını kapsamaktadır. Bitki koruma bölümünde halen 12 Öğretim Üyesi ve 7 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bitki koruma alanında yüksek lisans derecelerinin gerektirdiği düzeyde bilgiye sahip, kültür bitkilerinde ürün kayıplarına neden olan zararlı, hastalık ve yabancı otların; teşhisleri, biyolojileri, zarar şekillerinin belirlenmesi, kültür bitkilerinin bu etmenlerden korunması ve mücadele yöntemleri ile kentsel zararlılar hakkında bilgi ve beceriye sahip, karşılaştığı sorunları kavrayıp tanımlayabilen, araştıran ve sorunlara bilimsel ve pratik çözümler üretip bunları uygulayabilen, Bitki koruma alanında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli uzmanlar yetiştirmek ve akademisyen olma potansiyeli taşıyanlara bilimsel çalışma disiplini vererek onları kariyerlerinin başlangıcına hazır hale getirmektir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

(1) Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur. Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, dersler danışmanın görüşü doğrultusunda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tarım Bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğü- Bitki Koruma Şube Müdürlüğü (İç karantina dahil), Karantina Müdürlüğü (Dış karantina- İhraç ve ithal edilen ürünler), Araştırma Enstitüleri-Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri , Narenciye Araştırma Enstitüsü, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Ziraat Fakülteleri- Bitki Koruma Bölümleri, Zirai ilaç firmaları (Bayer, Hektaş, Dow Elenco, BASF, Altın Tarım, Koruma Tarım, Cansa, Sygenta gibi), Tohum üretim şirketleri, Böcek üretim şirketleri-Biyolojik mücadele, İlaçlama şirketleri- çevre sağlığı ilaçlaması, Tarımsal danışmanlık şirketleri, Özel çiftlikler ve seralarda iş olanağı ve İlaç bayi açmak gibi alanlarda çalışma imkanları bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Celal TUNCER, Bölüm Başkanı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 55139, Samsun/Türkiye, Fax:+903624576034 Tel:+903121919/1077

Bölüm Olanakları

ENTOMOLOJİ LABORATUVARI 1- No Frost Buzdolabı 2- Derin Dondurucu 3- İnkübatör 4- Böcek koleksiyon ve taşıma aparatları 5- Stereo ve ışık mikroskobu 6- Etüv 7- Çeşitli böcek yakalama tuzakları 8- Çeşitli cam malzemeler 9- Çeşitli kimyasallar 10- Zararlı toplama ve taşıma aparatları 11- Çeşitli laboratuar aletleri MİKOLOJİ LABORATUVARI 1- No Frost Buzdolabı 2- Buzdolabı 3- Stero Mikroskop 4- Kameralı (DP-20 ) Işık Mikroskop 5- Otoklav 6- Etüv 7- Steril Kabin 8- Saf Su Cihazı 9- Termal Cycler 10- Elektrik Güç Kaynağı 11- Yatay Elektroforesis 12- Çalkalayıcı 13- Işık Mikroskobu 14- Vorteks 15- Isıtmalı Karıştırıcı 16- Analitik Terazi (0,0000) 17- Çeşitli cam malzemeler 18- Çeşitli kimyasallar 19- Çeşitli laboratuar aletleri HERBOLOJİ LABORATUVARI 1- Santrifüj 2- Su Banyosu 3- İnkübatör 4- Etüv 5- Otoklov 6- Derin Dondurucu (-28) 7- Buzdolabı 8- Çalkalayıcı 9- Elektroforesis (yatay) 10-Elektroforesis 11-Elektroforesis Güç Kaynağı 12-pH metre 13-Vorteks 14-Hassas Terazi (0,000) 15-Stereo ve ışık mikroskobu 16- Çeşitli laboratuar ekipmanları AKAROLOJİ LABORATUVARI 1- Fotoğ. Mak. Ataçmanlı Stereo Mikroskop 2- Buzdolabı 3- Berlese hunisi 4- Akar fırçalama makinesi 5- Nem ölçer 6- Faz kontrastlı, çizim tüplü mikroskop 7- Stereo ve ışık mikroskopları 8- Çeşitli cam malzeme ve kimyasallar 9- etüv VİROLOJİ LABORATUVARI 1- Etüv 2- Santrifüj 3- Vorteks 4- pH metre 5- Su Banyosu 6- Saf Su Cihazı 7- Ultra Derin Dondurucu (-80) 8- Dikey Derin Dondurucu 9- Yatay Derin Dondurucu 10- Buzdolabı 11-Hassas Terazi (0,00) 12-Elisa Okuyucu 13-Termal Cycler 14-Elektroforesis (küçük) 15-Elektroforesis (orta) 16-Mikrodalga Fırın 17-UV Cihazı 18-NonoPhotometar 19-Masaüstü PC 20-Jel Görüntüleyici 21-Elektroforesis Güç Kaynağı NEMOTOLOJİ LABORATUVARI 1- Dikey Derin Dondurucu 2- Stereo Mikroskop 3- Mini Protean Tetra System Elektorafores 4- Elektrikli Güç Kaynağı 5- Isı Tablası 6- Hassas Terazi ( 0.00 ) 7- Steril Kabin 8 -Buzdolabı 9- İnkübator 10- Etüv 11- Kameralı Stereo mikroskop 12- Işık Mikroskobu Kameralı BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI 1- UV Işık 2- Buzdolabı 3- Çeşitli cam malzeme ve kimyasallar GENEL: 2 adet 6 bölmeli cam sera 2 adet iklim odası 1 adet screen house

Program Çıktıları

 1. Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
 2. Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
 3. Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
 4. Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
 5. Bitki patojenlerinin, yabancı otların, böcek, nematod ve akar gibi zararlıların teşhis ve tanılanmasına yönelik geleneksel ve güncel laboratuvar yöntemlerini kendi alanında kullanır.
 6. Yabancı otların konvansiyonel ve moleküler düzeyde teşhisi, biyolojileri konusunda araştırma faaliyetleri yürütür.
 7. Böcek, nematod ve akarların laboratuvar şartlarında kitlesel üretimi için kullanılan yöntemleri uygular.
 8. Laboratuvar alet ve ekipmanlarını kullanır.
 9. Probleme yönelik hipotez geliştirir, bilimsel bir yaklaşım içerisinde laboratuvar, sera ve arazi şartlarında denemeler kurar.
 10. Deneme bulgularını yorumlar ve benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırır.
 11. Bitki patojenlerini izole eder ve gerek in vitro gerekse in vivo şartlarda kültüre alır, biyolojik, moleküler, mikroskobik ve biyokimyasal yöntemler ile teşhis eder.
 12. Böcek, nematod, akar gibi bitki zararlılarını makroskobik ve mikroskobik teşhis kriterlerini kullanarak teşhis eder, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile biyolojilerini izler.
 13. Bitki sağlığı ile ilgili olarak en uygun koruyucu ve tedavi edici yöntemleri seçer ve uygular.
 14. Bilimsel bir konudaki açıklamaları takip eder, plan yapar ve deneysel çalışmalar için sorumluluk alır.
 15. Bitkilerdeki biyotik ve abiyotik problemleri tanır, yorumlar ve çözer.
 16. Uzman olduğu alanda edindiği bilgileri kullanarak araştırma verilerini toplar ve analiz eder.
 17. Araştırma sonuçlarını lisansüstü tez olarak yazar ve bilimsel makale haline getir.
 18. Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme becerisi kazanır.
 19. Temel bilgisayar kullanımı ve yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kendi alanında bilgiye erişme ve kaynak araştırması yapabilmek için verimli bir şekilde kullanır.
 20. Güncel mesleki konuları takip etmenin kariyerindeki önemini ve yaşamı boyunca “hayat boyu öğrenme” prensibini benimser.
 21. Uzman olduğu alandaki bilgisini ve fikirlerini, araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı değişik sunum teknikleri ile ifade eder, bilgi birikimini akademik ve tarımsal alanda çalışan kişilere ve öğrencilere aktarır.
 22. En az bir yabancı dil bilgisi ile kendi alanındaki bilgileri izleyebilir, bilimsel toplantıları takip edebilir ve birçok alandaki kişilerle iletişim kurar.
 23. Alanı ile ilgili konulardaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, uygulanması ve duyurulması aşamasında bilimsel etik kurallarına göre hareket eder.
 24. Laboratuvar çalışmaları ve arazi uygulamalarında kullanılan malzeme ve ekipmanların kullanımından doğan olumsuzlukların azaltılması konusunda duyarlı olur.
 25. Doğal kaynakların korunması konusunda hassas, tarımsal uygulamaların çevresel ve küresel etkilerinin bilincindedir.
 26. Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
 27. Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
 28. Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
 29. Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
 • Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar.
 • Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
 • Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
 • Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
 • Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
 • Bitki patojenlerinin, yabancı otların, böcek, nematod ve akar gibi zararlıların teşhis ve tanılanmasına yönelik geleneksel ve güncel laboratuvar yöntemlerini kendi alanında kullanır.
 • Yabancı otların konvansiyonel ve moleküler düzeyde teşhisi, biyolojileri konusunda araştırma faaliyetleri yürütür.
 • Böcek, nematod ve akarların laboratuvar şartlarında kitlesel üretimi için kullanılan yöntemleri uygular.
 • Laboratuvar alet ve ekipmanlarını kullanır.
 • Probleme yönelik hipotez geliştirir, bilimsel bir yaklaşım içerisinde laboratuvar, sera ve arazi şartlarında denemeler kurar.
 • Deneme bulgularını yorumlar ve benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırır.
 • Bitki patojenlerini izole eder ve gerek in vitro gerekse in vivo şartlarda kültüre alır, biyolojik, moleküler, mikroskobik ve biyokimyasal yöntemler ile teşhis eder.
 • Böcek, nematod, akar gibi bitki zararlılarını makroskobik ve mikroskobik teşhis kriterlerini kullanarak teşhis eder, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile biyolojilerini izler.
 • Bitki sağlığı ile ilgili olarak en uygun koruyucu ve tedavi edici yöntemleri seçer ve uygular.
 • Bilimsel bir konudaki açıklamaları takip eder, plan yapar ve deneysel çalışmalar için sorumluluk alır.
 • Bitkilerdeki biyotik ve abiyotik problemleri tanır, yorumlar ve çözer.
 • Uzman olduğu alanda edindiği bilgileri kullanarak araştırma verilerini toplar ve analiz eder.
 • Araştırma sonuçlarını lisansüstü tez olarak yazar ve bilimsel makale haline getir.
 • Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme becerisi kazanır.
 • Temel bilgisayar kullanımı ve yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kendi alanında bilgiye erişme ve kaynak araştırması yapabilmek için verimli bir şekilde kullanır.
 • Güncel mesleki konuları takip etmenin kariyerindeki önemini ve yaşamı boyunca “hayat boyu öğrenme” prensibini benimser.
 • Uzman olduğu alandaki bilgisini ve fikirlerini, araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı değişik sunum teknikleri ile ifade eder, bilgi birikimini akademik ve tarımsal alanda çalışan kişilere ve öğrencilere aktarır.
 • En az bir yabancı dil bilgisi ile kendi alanındaki bilgileri izleyebilir, bilimsel toplantıları takip edebilir ve birçok alandaki kişilerle iletişim kurar.
 • Alanı ile ilgili konulardaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, uygulanması ve duyurulması aşamasında bilimsel etik kurallarına göre hareket eder.
 • Laboratuvar çalışmaları ve arazi uygulamalarında kullanılan malzeme ve ekipmanların kullanımından doğan olumsuzlukların azaltılması konusunda duyarlı olur.
 • Doğal kaynakların korunması konusunda hassas, tarımsal uygulamaların çevresel ve küresel etkilerinin bilincindedir.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir.
 • Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
 • Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
 • Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
 • Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
 • Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-5Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

FBE-5 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2102026012000 Paraziter Olmayan Hastalıklar 2 0 0 2.0 6.0
2102026022000 Bitki Patojeni Toprak Kökenli Virüsler 2 0 0 2.0 6.0
2102026032000 Yabancı Ot Sistematiği I 2 2 0 3.0 6.0
2102026042000 Yabancı Ot Sistematiği II 2 2 0 3.0 6.0
2102026052000 Fitopatolojide Agroekolojik Çalışmalar 3 0 0 3.0 6.0
2102026062000 Herbisitlerin Uygulama Esasları 2 0 0 2.0 6.0
2102026072000 Tohum Patolojisi 2 2 0 3.0 6.0
2102026082000 Fitopatolojide Araştırma Yöntemleri 2 2 0 3.0 6.0
2102026092000 Uygulamalı Fitobakteriyoloji 2 2 0 3.0 6.0
2102026102000 Fitopatolojide Biyolojik Savaşım 3 0 0 3.0 6.0
2102026112000 Bitki Patojeni Toprak Kökenli Funguslar 2 2 0 3.0 6.0
2102026122000 Entomolojide Ekolojik Yöntemler 2 2 0 3.0 6.0
2102026132000 Böcek Toksikolojisi 2 2 0 3.0 6.0
2102026142000 Entomolojide Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 3.0 6.0
2102026152000 Biyolojik Mücadele 3 0 0 3.0 6.0
2102026162000 Akarolojiye Giriş 2 2 0 3.0 6.0
2102026172000 Entomolojide Araştırma ve Değerlendirme 2 2 0 3.0 6.0
2102026182000 Nematolojiye Giriş 2 0 0 2.0 6.0
2102026192000 Böcek Taksonomisi I 3 0 0 3.0 6.0
2102026202000 Bitki Paraziti Nematotlar ve Savaşım Yöntemleri 3 0 0 3.0 6.0
2102026212000 Nematolojik Çalışmalarda Laboratuvar Yöntemleri I 2 2 0 3.0 6.0
2102026222000 Uygulamalı Akaroloji 2 2 0 3.0 6.0
2102026232000 İnsektisitler 2 0 0 2.0 6.0
2102026242000 Böcek Taksonomisi II 2 0 0 2.0 6.0
2102026252000 Bitki Patojeni Funguslarda Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 3.0 6.0
2102026262000 Bitki Hastalıklarının Epidemiyolojisi ve Mücadel. Kullanılan Erken Uyarı Modelleri 2 0 0 2.0 6.0
2102026272000 Bitki Hastalıkları Mücadelesinde Kullanılan Fungusitler 2 0 0 2.0 6.0
2102026282000 Bitki Patojeni Virüslerin Biyolojisi 2 0 0 2.0 6.0
2102026292000 Bitki Patojeni Virüslerin Teşhis ve Tanımlanmasında Kullanılan Yöntemler 2 2 0 3.0 6.0
2102026302000 Parazit Yabancı Otlar 2 0 0 2.0 6.0
2102026312000 Toprak Kökenli Bakteriler 2 0 0 2.0 6.0
2102026322011 Bitki Paraziti Nematodların Biyolojik Mücadelesi 2 0 0 2.0 6.0
2102026332010 Nematolojide Yeni Gelişmeler I 3 0 0 3.0 6.0
2102026342010 Nematolojide Yeni Gelişmeler II 3 0 0 3.0 6.0
2102026352009 Depolarda Entegre Mücadele 3 0 0 3.0 6.0
2102026362009 Zararlılarla Mücadele Karar Analizi 3 0 0 3.0 6.0
2102026372012 Probit Analizi 3 0 0 3.0 6.0
2102026382010 Kentsel Zararlılar ve Mücadelesi 3 0 0 3.0 6.0
2102026392010 Böceklerin Toplanması ve Koleksiyonu 2 2 0 3.0 6.0
2102026402010 Bitki Hastalıklarıyla Mücadele Yöntemleri 3 0 0 3.0 6.0
2102026412010 Bitki Fungus İlişkisi 3 0 0 3.0 6.0
2102026422010 Pestisit Kullanım Teknikleri 2 0 0 2.0 6.0
2102026432010 Tarımsal Karantina 3 0 0 3.0 6.0
2102026442010 Bitki Virüs Hastalıklarının Kontrolü 2 0 0 2.0 6.0
2102026452011 Süs Bitkileri Virüs Hastalıkları 2 2 0 3.0 6.0
2102026462011 Bitki Virüs-Vektör İlişkileri 2 2 0 3.0 6.0
2102026472011 Bitki Virüs Hastalıklarının Epidemiyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
2102026482011 Bitkilerde Virüslere Karşı Genetik Duyarlılık 3 0 0 3.0 6.0
2102026492011 Biyolojik Mücadele Ajanı Olan Funguslar 2 2 0 3.0 6.0
2102026512012 Prokaryotların Biyoteknolojide Kullanımı 3 0 0 3.0 6.0
EZBK603 Systematics of Weeds 2 2 0 3.0 0.0
EZBK606 Aplication Prenciples of Herbicides 2 0 0 2.0 0.0
EZBK616 Introduction to Acarology 2 2 0 3.0 0.0
EZBK618 Introduction to Nematology 2 0 0 2.0 0.0
EZBK620 Plant Parasitic Nematodes and Their Control Methods 3 0 0 3.0 0.0
EZBK622 Applied Acarology 2 2 0 3.0 0.0
EZBK625 Laboratory Methods Used Plant Pathogen Fungi 2 2 0 3.0 0.0
EZBK629 Diagnostic Methods Used for Plant Pathogenic Viruses 2 2 0 3.0 0.0
EZBK636 Analysis of Pest Control 3 0 0 3.0 0.0
EZBK637 Probit Analysis 3 0 0 3.0 0.0
EZBK652 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3.0 0.0
EZBK653 Entrepreneurship and Innovation 2 0 0 2.0 0.0
ZBK652 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
ZBK653 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 0.0
FBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2102026012000 Paraziter Olmayan Hastalıklar 2 0 0 2.0 6.0
2102026022000 Bitki Patojeni Toprak Kökenli Virüsler 2 0 0 2.0 6.0
2102026032000 Yabancı Ot Sistematiği I 2 2 0 3.0 6.0
2102026042000 Yabancı Ot Sistematiği II 2 2 0 3.0 6.0
2102026052000 Fitopatolojide Agroekolojik Çalışmalar 3 0 0 3.0 6.0
2102026062000 Herbisitlerin Uygulama Esasları 2 0 0 2.0 6.0
2102026072000 Tohum Patolojisi 2 2 0 3.0 6.0
2102026082000 Fitopatolojide Araştırma Yöntemleri 2 2 0 3.0 6.0
2102026092000 Uygulamalı Fitobakteriyoloji 2 2 0 3.0 6.0
2102026102000 Fitopatolojide Biyolojik Savaşım 3 0 0 3.0 6.0
2102026112000 Bitki Patojeni Toprak Kökenli Funguslar 2 2 0 3.0 6.0
2102026122000 Entomolojide Ekolojik Yöntemler 2 2 0 3.0 6.0
2102026132000 Böcek Toksikolojisi 2 2 0 3.0 6.0
2102026142000 Entomolojide Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 3.0 6.0
2102026152000 Biyolojik Mücadele 3 0 0 3.0 6.0
2102026162000 Akarolojiye Giriş 2 2 0 3.0 6.0
2102026172000 Entomolojide Araştırma ve Değerlendirme 2 2 0 3.0 6.0
2102026182000 Nematolojiye Giriş 2 0 0 2.0 6.0
2102026192000 Böcek Taksonomisi I 3 0 0 3.0 6.0
2102026202000 Bitki Paraziti Nematotlar ve Savaşım Yöntemleri 3 0 0 3.0 6.0
2102026212000 Nematolojik Çalışmalarda Laboratuvar Yöntemleri I 2 2 0 3.0 6.0
2102026222000 Uygulamalı Akaroloji 2 2 0 3.0 6.0
2102026232000 İnsektisitler 2 0 0 2.0 6.0
2102026242000 Böcek Taksonomisi II 2 0 0 2.0 6.0
2102026252000 Bitki Patojeni Funguslarda Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 3.0 6.0
2102026262000 Bitki Hastalıklarının Epidemiyolojisi ve Mücadel. Kullanılan Erken Uyarı Modelleri 2 0 0 2.0 6.0
2102026272000 Bitki Hastalıkları Mücadelesinde Kullanılan Fungusitler 2 0 0 2.0 6.0
2102026282000 Bitki Patojeni Virüslerin Biyolojisi 2 0 0 2.0 6.0
2102026292000 Bitki Patojeni Virüslerin Teşhis ve Tanımlanmasında Kullanılan Yöntemler 2 2 0 3.0 6.0
2102026302000 Parazit Yabancı Otlar 2 0 0 2.0 6.0
2102026312000 Toprak Kökenli Bakteriler 2 0 0 2.0 6.0
2102026322011 Bitki Paraziti Nematodların Biyolojik Mücadelesi 2 0 0 2.0 6.0
2102026332010 Nematolojide Yeni Gelişmeler I 3 0 0 3.0 6.0
2102026342010 Nematolojide Yeni Gelişmeler II 3 0 0 3.0 6.0
2102026352009 Depolarda Entegre Mücadele 3 0 0 3.0 6.0
2102026362009 Zararlılarla Mücadele Karar Analizi 3 0 0 3.0 6.0
2102026372009 Zararlılarla Mücadele Karar Probit Analizi 3 0 0 3.0 0.0
2102026372012 Probit Analizi 3 0 0 3.0 6.0
2102026382010 Kentsel Zararlılar ve Mücadelesi 3 0 0 3.0 6.0
2102026392010 Böceklerin Toplanması ve Koleksiyonu 2 2 0 3.0 6.0
2102026432010 Tarımsal Karantina 3 0 0 3.0 6.0
2102026442010 Bitki Virüs Hastalıklarının Kontrolü 2 0 0 2.0 6.0
2102026452011 Süs Bitkileri Virüs Hastalıkları 2 2 0 3.0 6.0
2102026462011 Bitki Virüs-Vektör İlişkileri 2 2 0 3.0 6.0
2102026472011 Bitki Virüs Hastalıklarının Epidemiyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
2102026482011 Bitkilerde Virüslere Karşı Genetik Duyarlılık 3 0 0 3.0 6.0
2102026492011 Biyolojik Mücadele Ajanı Olan Funguslar 2 2 0 3.0 6.0
2102026512012 Prokaryotların Biyoteknolojide Kullanımı 3 0 0 3.0 6.0
EZBK603 Systematics of Weeds 2 2 0 3.0 0.0
EZBK606 Aplication Prenciples of Herbicides 2 0 0 2.0 0.0
EZBK616 Introduction to Acarology 2 2 0 3.0 0.0
EZBK618 Introduction to Nematology 2 0 0 2.0 0.0
EZBK620 Plant Parasitic Nematodes and Their Control Methods 3 0 0 3.0 0.0
EZBK622 Applied Acarology 2 2 0 3.0 0.0
EZBK625 Laboratory Methods Used Plant Pathogen Fungi 2 2 0 3.0 0.0
EZBK629 Diagnostic Methods Used for Plant Pathogenic Viruses 2 2 0 3.0 0.0
EZBK636 Analysis of Pest Control 3 0 0 3.0 0.0
EZBK637 Probit Analysis 3 0 0 3.0 0.0
EZBK652 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3.0 0.0
EZBK653 Entrepreneurship and Innovation 2 0 0 2.0 0.0
ZBK652 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
ZBK653 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 0.0