Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarımsal Yapılar ve Sulama

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 1984 yılında Kültürteknik Bölümü olarak kurulmuştur, 1992 yılında ilk öğrencileri alınmış ve İlk mezunlarını 1996 yılında Ziraat Mühendisi olarak vermiştir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1) Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Tarımsal yapılar ve sulama, drenaj, arazi toplulaştırma vb. alanlarında yeterlililik ve yetkinlik oluşturma

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İlgili alanlarda faaliyet gösteren kamu kurumları, araştırma enstitüleri, müteahhit firmalar, proje ofisleri vb birimlerde çalışmak, sulama, drenaj, toplulaştırma, tarımsal inşaat alanlarında proje ofisleri kurmak.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Atakum/SAMSUN

Bölüm Olanakları

Ölçme, sulama, malzeme laboratuvarları, Bilgisayar destekli uygulama laboratuvarı, Uzaktan algılama ve CBS laboratuvarı

Program Çıktıları

 1. Tarımsal yapılar ve sulama alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
 2. Tarımsal Yapılar, Tarımsal İnşaat, Çevre Koşulları Denetimi, Meteoroloji, Sera Planlaması, Tarımsal Sulama Sistemleri, Sulama Yöntemleri, Tarımsal Drenaj, Arazi Islahı, Tarımsal Hidroloji, Tarımsal Hidrolik, Köy İçme Suları, Arazi Tesviyesi, Kırsal Yerleşim Teknikleri gibi bazı özel uzmanlık konularında da görev yapabilme bilgi ve becerine sahip olabilmektedirler.
 3. Proje hazırlayabilme, bireysel iş yapabilme ve ilgili kurumlarad sorumluluk alabilme yetkinliklerine sahiptir.
 4. Kendini geliştirme ve öğrenmeye açık ve uygulayıcı
 5. Bireysel ve grup çalışmalarına yatkın, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme yetkinliğine sahip
 6. Kendi çalışma alanında teorik ve pratik bilgi ve beceri yeterliliğine sahip
 7. Her alan ve gurupla iletişim kurabilme alt yapısına sahip

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
 • Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar.
 • Tarımsal yapılar ve sulama alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir.
 • Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
 • Tarımsal Yapılar, Tarımsal İnşaat, Çevre Koşulları Denetimi, Meteoroloji, Sera Planlaması, Tarımsal Sulama Sistemleri, Sulama Yöntemleri, Tarımsal Drenaj, Arazi Islahı, Tarımsal Hidroloji, Tarımsal Hidrolik, Köy İçme Suları, Arazi Tesviyesi, Kırsal Yerleş
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapar.
 • Proje hazırlayabilme, bireysel iş yapabilme ve ilgili kurumlarad sorumluluk alabilme yetkinliklerine sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Kendini geliştirme ve öğrenmeye açık ve uygulayıcı
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Bireysel ve grup çalışmalarına yatkın, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme yetkinliğine sahip
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
 • Kendi çalışma alanında teorik ve pratik bilgi ve beceri yeterliliğine sahip

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

FBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2102056012000 Sulama Yönünden Toprak-Bitki-Su İlışkileri 3 0 0 3.0 7.5
2102056032000 Kültür Bıtkılerının Sulanması 3 0 0 3.0 7.5
2102056042012 Drenaj Sistemleri 3 0 0 3.0 5.0
2102056052000 Grafıksel Analız 3 0 0 3.0 7.5
2102056062000 Bitkisel Üretim Yapıları 2 2 0 3.0 7.5
2102056072000 Hayvansal Üretım Yapıları I 3 0 0 3.0 7.5
2102056082000 Hayvansal Üretım Yapıları II 3 0 0 3.0 7.5
2102056092012 Bitki Su Tüketimi 3 0 0 3.0 7.5
2102056102000 Sulama Mühendıslıgınde Test ve Degerlendırme Yöntemlerı 3 0 0 3.0 7.5
2102056112000 Tarımsal Üretım Yapılarında Çevre Kontrolü 3 0 0 3.0 7.5
2102056122000 Hidrolojide Olasılık Yöntemleri 3 0 0 3.0 7.5
2102056132000 Su Getırme ve Kanalızasyon 3 0 0 3.0 7.5
2102056142000 Tarımsal Yapılarda Test ve Değerlendırme Yöntemlerı 3 0 0 3.0 7.5
2102056152000 Tarımsal Yapı Projelerinin Hazırlanması 2 0 0 2.0 7.5
2102056162000 Tarımsal Yapılarda İklimlendirme 3 0 0 3.0 0.0
2102056172000 Seralarda Enerji Dengesi 2 0 0 2.0 7.5
2102056182000 Tarımda Kullanılan Plastik Örtü Malzemeleri 2 0 0 2.0 7.5
2102056192011 Tarımsal Yapılarda Maliyet Analizi* 3 0 0 3.0 7.5
2102056202011 Damla ve Mini Yağmurlama Sistemlerinin Planlaması ve Projelenmesi 3 0 0 3.0 7.5
2102056232011 Arazinin Sulamaya Hazırlanması ve Arazi Tesviyesi* 3 0 0 3.0 7.5
2102056242011 Yüzey Sulama Sistemlerinin Planlanması* 3 0 0 3.0 7.5
2102056252011 Tarımda Yapay Sinir Ağları Uygulamaları 2 2 0 3.0 7.5
2102056262011 Tarımda Bulanık Mantık Uygulamaları* 2 2 0 3.0 7.5
2102056272012 Uzaktan Algılamaya Giriş 3 0 0 3.0 7.5
2102056282012 Tarımda Su Kalitesi ve Yönetimi 3 0 0 3.0 7.5
ETYS610 Testing and Evaluatıon Methods ın Irrıgation Engıneerıng 3 0 0 3.0 0.0
ETYS624 Surface Irrigation Systems Planning 3 0 0 3.0 7.5
ETYS625 Aplications of Artificial Neural Network in Agriculture 2 2 0 3.0 7.5
ETYS626 Fuzzy Logic Applications ın Agriculture 2 2 0 3.0 7.5
TYS602 Sulama Mühendisliğinin İlkeleri 2 2 0 3.0 7.5
TYS621 Tarımsal Taneli Ürünlerin Şekilsel, Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri 2 0 0 2.0 7.5
TYS622 Peyzaj Alanlarının Sulanması 3 0 0 3.0 7.5
TYS629 Tarımda Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanımı 3 0 0 3.0 7.5
TYS630 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 7.5
FBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2102056012000 Sulama Yönünden Toprak-Bitki-Su İlışkileri 3 0 0 3.0 7.5
2102056032000 Kültür Bıtkılerının Sulanması 3 0 0 3.0 7.5
2102056042000 Drenaj Sistemlerinin Planlanması 3 0 0 3.0 0.0
2102056042012 Drenaj Sistemleri 3 0 0 3.0 7.5
2102056052000 Grafıksel Analız 3 0 0 3.0 7.5
2102056062000 Bitkisel Üretim Yapıları 2 2 0 3.0 7.5
2102056072000 Hayvansal Üretım Yapıları I 3 0 0 3.0 7.5
2102056082000 Hayvansal Üretım Yapıları II 3 0 0 3.0 7.5
2102056092000 Bitki Su Tüketimi ve Sulama Programlama Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
2102056092012 Bitki Su Tüketimi 3 0 0 3.0 7.5
2102056102000 Sulama Mühendıslıgınde Test ve Degerlendırme Yöntemlerı 3 0 0 3.0 7.5
2102056112000 Tarımsal Üretım Yapılarında Çevre Kontrolü 3 0 0 3.0 7.5
2102056122000 Hidrolojide Olasılık Yöntemleri 3 0 0 3.0 7.5
2102056132000 Su Getırme ve Kanalızasyon 3 0 0 3.0 7.5
2102056142000 Tarımsal Yapılarda Test ve Değerlendırme Yöntemlerı 3 0 0 3.0 7.5
2102056152000 Tarımsal Yapı Projelerinin Hazırlanması 2 0 0 2.0 3.0
2102056162000 Tarımsal Yapılarda İklimlendirme 3 0 0 3.0 0.0
2102056172000 Seralarda Enerji Dengesi 2 0 0 2.0 7.5
2102056182000 Tarımda Kullanılan Plastik Örtü Malzemeleri 2 0 0 2.0 7.5
2102056192000 Seralarda Modelleme 3 0 0 3.0 7.5
2102056192011 Tarımsal Yapılarda Maliyet Analizi* 3 0 0 3.0 7.5
2102056202000 Tarımsal Yapılarda Maliyet Analizi 3 0 0 3.0 0.0
2102056202011 Damla ve Mini Yağmurlama Sistemlerinin Planlaması ve Projelenmesi 3 0 0 3.0 7.5
2102056232011 Arazinin Sulamaya Hazırlanması ve Arazi Tesviyesi* 3 0 0 3.0 7.5
2102056242011 Yüzey Sulama Sistemlerinin Planlanması* 3 0 0 3.0 7.5
2102056252011 Tarımda Yapay Sinir Ağları Uygulamaları 2 2 0 3.0 7.5
2102056262011 Tarımda Bulanık Mantık Uygulamaları* 2 2 0 3.0 7.5
2102056272012 Uzaktan Algılamaya Giriş 3 0 0 3.0 7.5
2102056282012 Tarımda Su Kalitesi ve Yönetimi 3 0 0 3.0 7.5
ETYS610 Testing and Evaluatıon Methods ın Irrıgation Engıneerıng 3 0 0 3.0 0.0
ETYS624 Surface Irrigation Systems Planning 3 0 0 3.0 7.5
ETYS625 Aplications of Artificial Neural Network in Agriculture 2 2 0 3.0 7.5
ETYS626 Fuzzy Logic Applications ın Agriculture 2 2 0 3.0 7.5
TYS602 Sulama Mühendisliğinin İlkeleri 2 2 0 3.0 7.5
TYS621 Tarımsal Taneli Ürünlerin Şekilsel, Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri 2 0 0 2.0 7.5
TYS622 Peyzaj Alanlarının Sulanması 3 0 0 3.0 7.5
TYS629 Tarımda Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanımı 3 0 0 3.0 7.5
TYS630 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 7.5