Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarla Bitkileri

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 20 Temmuz 1982 tarih ve 17769 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 41 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27. maddesine göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş olup, 31.01.1983 tarihinde faaliyete başlamıştır. 3 Mart 1983 gün ve 17976 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca Fen Bilimleri Enstitüsünün Anabilim Dalları oluşturulmuştur.
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 1983 yılında Yüksek Lisans Öğrenimine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

) Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Tarla Bitkileri alanında yüksek lisans ve doktora derecelerinin gerektirdiği düzeyde bilgiye sahip, karşılaştığı sorunları kavrayıp tanımlayabilen, araştıran ve sorunlara bilimsel ve pratik çözümler üretip bunları uygulayabilen, tarla bitkileri alanında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli uzmanlar yetiştirmek ve akademisyen olma potansiyeli taşıyanlara bilimsel çalışma disiplini vererek onları kariyerlerinin başlangıcına hazır hale getirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üniversitelerin ziraat fakültelerinde akademisyen, Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı Araştırma Enstitülerinde araştırıcı olarak çalışabilecekleri gibi, kamu ve özel sektörün tarım, gıda, çevre ile ilgili dallarında yüksek mühendis olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ali GÜLÜMSER. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı, 0.362.3121919/1366
Kurupelit/Samsun

Bölüm Olanakları

Bölüm İmkanları: Projeksiyon sistemli Seminer Salonu ve Kütüphane, 16 çalışma ofisi, Bitki Analiz, Tohumluk, Biyoteknoloji-Doku Kültürü Laboratuarları, NIR çalışma odası, bir uygulama laboratuarı mevcuttur.

Program Çıktıları

 1. Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
 2. Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
 3. Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
 4. Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
 5. Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
 6. Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.
 7. Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
 • Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar.
 • Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir.
 • Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
 • Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapar.
 • Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
 • Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0
Toplam 0 0 0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBE-3Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
FBESYLSeminer 927001 0 0 0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBESYLSeminer 927001 0 0 0 30.0
FBETZTez 927001 0 0 0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBETZTez 927001 0 0 0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0
FBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2102060002000 Seminer 927001 0 0 0 0.0
2102060012000 Seminer 927001 0 0 0 0.0
2102064352009 Yağ Bitkileri 927001 2 2 0 0.0
2102064432009 Nişasta Şeker Bitkileri 927001 2 2 0 0.0
2102066002000 Özel Konulu Ders 927001 3 0 0 0.0
2102066012000 Doğal Gen Kaynakları 927001 1 2 0 6.0
2102066022000 Bitki Yetiştiriciliğinin Ekolojik Esasları 927001 2 0 0 6.0
2102066032000 Bitki Yetiştirıciliğinin Fizyolojık Esasları 927001 3 0 0 6.0
2102066042000 Bitki Biyoteknolojisi 927001 2 2 0 6.0
2102066052000 Tarla Münavebe Teknığı 927001 2 0 0 6.0
2102066062000 Tarla Bıtkılerı Analız Yöntemlerı 927001 2 2 0 6.0
2102066072000 Tarla Bıtkılerı Depolama Teknığı 927001 3 0 0 6.0
2102066082000 Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 927001 3 0 0 6.0
2102066092000 Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 927001 3 0 0 6.0
2102066102000 Karışık Ekım Sıstemlerı 927001 2 0 0 6.0
2102066112000 Çiçekleme Biyolojisi 927001 2 0 0 6.0
2102066122000 Bitkı Büyümesini Düzenleyiciler 927001 3 0 0 6.0
2102066132000 İyı Tarım Uygulamaları 927001 3 0 0 0.0
2102066142000 Tohumluk Bılım ve Teknolojısı 927001 2 2 0 6.0
2102066152000 Yenı Kültür Bıtkılerı 927001 2 0 0 0.0
2102066162000 Tarımsal Denemelerın İstatıstıksel Değerlendırılmesı 927001 3 0 0 6.0
2102066172000 Kültür Bitkilerinin Evolüsyonu 927001 2 2 0 0.0
2102066182000 Bitki Büyüme ve Gelişmesinin Kantitatif Analizleri 927001 2 0 0 6.0
2102066192000 Tahıllarda Tohumluk Üretim Teknolojisi 927001 3 0 0 6.0
2102066202000 Tarımsal Araştırmalarda Bilgisayar Kullanımı 927001 2 2 0 7.5
2102066212000 Tarımsal Çalışmaların Projelendirilmesi ve Yayına Hazırlanması 927001 2 0 0 0.0
2102066222000 Bilimsel Sunuların Hazırlaması ve Sunum Yöntemleri 927001 2 2 0 0.0
2102066232000 Kültür Bitkileri Islahında Melezleme Teknikleri 927001 2 2 0 6.0
2102066242000 Sıtolojı ve Sıtogenetık 927001 2 2 0 6.0
2102066252000 Sıtolojıde Preparasyon Teknıklerı 927001 2 2 0 6.0
2102066262000 Genetik Olarak Değiştirilmiş Bitkiler ve Biyogüvenlik 927001 3 0 0 6.0
2102066272000 Bitki Büyüme ve Gelişiminin Kantitatif Analizlerinde Bilgisayar Kullanımı 927001 2 0 0 6.0
2102066282000 Moleküler Gelışme Bıyolojısı 927001 2 2 0 0.0
2102066292000 Yem Bıtkılerı Tarımının Genel Esasları 927001 3 0 0 0.0
2102066302000 Yem Bıtkılerınde Eşeysız Çoğalma 927001 2 0 0 6.0
2102066312000 Yenı Doğal Yem Kaynakları 927001 2 2 0 6.0
2102066322000 Kaba Yem Kurutma ve Depolama Yöntemleri 927001 2 0 0 6.0
2102066332000 Çayır Mer'anın Hukuki Nitelikleri 927001 3 0 0 6.0
2102066342000 Çayır ve Mer'alarda Yabancı Bitkiler ve Kontrolü 927001 3 0 0 0.0
2102066352000 Çayır Meraların Gübrelenmesi 927001 3 0 0 6.0
2102066362000 Çayır Mer'a Islahının Teknik Esasları 927001 2 2 0 6.0
2102066372000 Vejetasyon Etüt ve Ölçümleri 927001 2 2 0 6.0
2102066381999 Sürdürülebilir Tarım 927001 3 0 0 0.0
2102066382000 Yeşil Alan Tesisi 927001 2 2 0 6.0
2102066392000 Doğal Floradaki Tıbbi, Kokulu ve Zehirli Bitkiler 927001 2 0 0 0.0
2102066392012 Doğal Florada Tıbbi Kokulu ve Zehirli Bitkiler 927001 2 0 0 6.0
2102066402000 Uçucu Yağ ve Alkaloid İçeren Bitkiler 927001 2 0 0 6.0
2102066412000 Lif Bitkileri Yetiştiriciliği ve Teknolojisi 927001 2 2 0 0.0
2102066422000 Yağ Bitkilerinin Yetiştiriciliği ve Teknolojisi 927001 2 2 0 6.0
2102066432000 Gıda Dışı Yağ Bitkileri 927001 2 2 0 6.0
2102066442000 Keyf Bitkileri Yetiştiriciliği ve Teknolojisi 927001 2 2 0 6.0
2102066452000 Nişasta-Şeker Bitkileri Yetiştiriciliği 927001 2 2 0 6.0
2102066462000 İri Kıtalı Tütünler Tarımı ve Teknolojisi 927001 3 0 0 6.0
2102066472000 Tütün İşleme ve Fabrıkasyonu 927001 2 2 0 6.0
2102066482000 Yeni Baklagil Türleri ve Tarımı 927001 3 0 0 7.5
2102066492000 Yemeklik Baklagil Yetiştiriciliğinde Yeni Teknikler 927001 3 0 0 7.5
2102066502000 Yemeklık Tane Baklagıllerde Verım ve Kalıte Unsurları 927001 3 0 0 7.5
2102066512000 Çevresel Stres Faktörlerı ve Tarla Bitkileri 927001 3 0 0 6.0
ETAB601 Natural Gen Sources 927001 1 2 0 0.0
ETAB602 Ecologic Principals of Plant Production 927001 2 0 0 0.0
ETAB604 Plant Biotechnology 927001 2 2 0 0.0
ETAB605 Crop Rotation Techniques in Field Areas 927001 2 0 0 0.0
ETAB608 Agricultural Problems of Field Areas in Turkey 927001 3 0 0 0.0
ETAB610 Intercropping Systems 927001 3 0 0 0.0
ETAB620 Computer Using at Agriculture Researces 927001 3 0 0 7.5
ETAB622 Preparation of Scientific Presentation and Presentation Methods 927001 2 2 0 0.0
ETAB623 Crossing Techniques in Breeding of Crop Plant 927001 2 2 0 0.0
ETAB631 New Natural Fodder Sources 927001 2 0 0 0.0
ETAB634 Weed Control in Pastureland and Rangeland 927001 3 0 0 0.0
ETAB638 Establishment of Lawn 927001 2 2 0 0.0
ETAB639 Medical, Smelly and Poisonous Plants in the Natural Flora 927001 2 0 0 0.0
ETAB646 Broad Leaf Tobacco Farming and Techonology 927001 3 0 0 0.0
TAB605 Tarla Münavebe Tekniği 927001 3 0 0 0.0
TAB610 Karışık Ekim Sistemleri 927001 3 0 0 0.0
TAB611 Çiçekleme Biyolojisi 927001 3 0 0 0.0
TAB616 Tarla Denemelerinin Planlaması, Yürütülmesi ve Analizi 927001 2 2 0 7.5
TAB617 Kültür Bitkilerinin Evolüsyonu 927001 3 0 0 0.0
TAB618 Bitki Büyüme ve Gelişmenin Kantitatif Analizi 927001 2 2 0 0.0
TAB621 Proje Hazırlama ve Bilimsel Makale Yazımı 927001 2 2 0 0.0
TAB626 Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar 927001 3 0 0 0.0
TAB632 Kaba Yem Kurutma ve Depolama Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
TAB633 Çayır ve Mera'ların Hukuki Nitelikleri 927001 3 0 0 0.0
TAB639 Doğal Floradaki Tıbbi, Kokulu ve Zehirli Bitkiler 927001 3 0 0 0.0
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 927001 2 0 0 0.0
TAB644 Bağımlılık ve Stimulan Etki Gösteren Bitkiler 927001 2 2 0 0.0
TAB648 Yeni Baklagil Türleri ve Tarımı 927001 3 0 0 0.0
TAB649 Yemeklik Baklagil Yetiştiriciliğinde Yeni Teknikler 927001 3 0 0 0.0
TAB650 Yemeklik Tane Baklagillerde Verim ve Kalite Unsurları 927001 3 0 0 0.0
TAB651 Proje Hazırlama ve Bilimsel Makale Yazımı 927001 3 0 0 0.0
TAB652 Bitkisel Biyolojik Çeşitlilik 927001 2 2 0 6.0
TAB653 Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Sistematiği 927001 3 0 0 6.0
TAB654 Tarla Tarımının Genel Esasları 927001 3 0 0 0.0
TAB655 Kaba Yem Üretimi 927001 2 2 0 0.0
TAB656 Hububat Tarımı 927001 2 2 0 0.0
TAB657 Endüstri Bitkileri ve Tarımı 927001 2 2 0 0.0
TAB658 Bitki Genetik Kaynaklarının Muhafazası 927001 3 0 0 0.0
TAB659 Tarımsal Biyogüvenlik 927001 3 0 0 0.0
TAB660 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
TABB655 Kaba Yem Ürünleri 927001 3 0 0 0.0
TABB657 Endüstri Bitkileri 927001 3 0 0 7.5
FBE-3 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2102060002000 Seminer 927001 0 0 0 0.0
2102060012000 Seminer 927001 0 0 0 0.0
2102064352009 Yağ Bitkileri 927001 2 2 0 0.0
2102064432009 Nişasta Şeker Bitkileri 927001 2 2 0 0.0
2102066002000 Özel Konulu Ders 927001 3 0 0 0.0
2102066012000 Doğal Gen Kaynakları 927001 1 2 0 0.0
2102066022000 Bitki Yetiştiriciliğinin Ekolojik Esasları 927001 2 0 0 0.0
2102066032000 Bitki Yetiştirıciliğinin Fizyolojık Esasları 927001 3 0 0 0.0
2102066042000 Bitki Biyoteknolojisi 927001 2 2 0 0.0
2102066052000 Tarla Münavebe Teknığı 927001 2 0 0 6.0
2102066062000 Tarla Bıtkılerı Analız Yöntemlerı 927001 2 2 0 0.0
2102066072000 Tarla Bıtkılerı Depolama Teknığı 927001 3 0 0 0.0
2102066082000 Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 927001 3 0 0 6.0
2102066092000 Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 927001 3 0 0 6.0
2102066102000 Karışık Ekım Sıstemlerı 927001 2 0 0 0.0
2102066112000 Çiçekleme Biyolojisi 927001 2 0 0 0.0
2102066122000 Bitkı Büyümesini Düzenleyiciler 927001 3 0 0 0.0
2102066132000 İyı Tarım Uygulamaları 927001 3 0 0 0.0
2102066142000 Tohumluk Bılım ve Teknolojısı 927001 2 2 0 6.0
2102066152000 Yenı Kültür Bıtkılerı 927001 2 0 0 0.0
2102066162000 Tarımsal Denemelerın İstatıstıksel Değerlendırılmesı 927001 3 0 0 6.0
2102066172000 Kültür Bitkilerinin Evolüsyonu 927001 2 2 0 0.0
2102066182000 Bitki Büyüme ve Gelişmesinin Kantitatif Analizleri 927001 2 0 0 0.0
2102066192000 Tahıllarda Tohumluk Üretim Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
2102066202000 Tarımsal Araştırmalarda Bilgisayar Kullanımı 927001 2 2 0 7.5
2102066212000 Tarımsal Çalışmaların Projelendirilmesi ve Yayına Hazırlanması 927001 2 0 0 0.0
2102066222000 Bilimsel Sunuların Hazırlaması ve Sunum Yöntemleri 927001 2 2 0 0.0
2102066232000 Kültür Bitkileri Islahında Melezleme Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
2102066242000 Sıtolojı ve Sıtogenetık 927001 2 2 0 0.0
2102066252000 Sıtolojıde Preparasyon Teknıklerı 927001 2 2 0 0.0
2102066262000 Genetik Olarak Değiştirilmiş Bitkiler ve Biyogüvenlik 927001 3 0 0 0.0
2102066272000 Bitki Büyüme ve Gelişiminin Kantitatif Analizlerinde Bilgisayar Kullanımı 927001 2 0 0 0.0
2102066282000 Moleküler Gelışme Bıyolojısı 927001 2 2 0 0.0
2102066292000 Yem Bıtkılerı Tarımının Genel Esasları 927001 3 0 0 0.0
2102066302000 Yem Bıtkılerınde Eşeysız Çoğalma 927001 2 0 0 6.0
2102066312000 Yenı Doğal Yem Kaynakları 927001 2 2 0 6.0
2102066322000 Kaba Yem Kurutma ve Depolama Yöntemleri 927001 2 0 0 6.0
2102066332000 Çayır Mer'anın Hukuki Nitelikleri 927001 3 0 0 6.0
2102066342000 Çayır ve Mer'alarda Yabancı Bitkiler ve Kontrolü 927001 3 0 0 6.0
2102066352000 Çayır Meraların Gübrelenmesi 927001 3 0 0 6.0
2102066362000 Çayır Mer'a Islahının Teknik Esasları 927001 2 2 0 6.0
2102066372000 Vejetasyon Etüt ve Ölçümleri 927001 2 2 0 6.0
2102066381999 Sürdürülebilir Tarım 927001 3 0 0 0.0
2102066382000 Yeşil Alan Tesisi 927001 2 2 0 6.0
2102066392000 Doğal Floradaki Tıbbi, Kokulu ve Zehirli Bitkiler 927001 2 0 0 0.0
2102066392012 Doğal Florada Tıbbi Kokulu ve Zehirli Bitkiler 927001 2 0 0 0.0
2102066402000 Uçucu Yağ ve Alkaloid İçeren Bitkiler 927001 2 0 0 0.0
2102066412000 Lif Bitkileri Yetiştiriciliği ve Teknolojisi 927001 2 2 0 0.0
2102066422000 Yağ Bitkilerinin Yetiştiriciliği ve Teknolojisi 927001 2 2 0 6.0
2102066432000 Gıda Dışı Yağ Bitkileri 927001 2 2 0 6.0
2102066442000 Keyf Bitkileri Yetiştiriciliği ve Teknolojisi 927001 2 2 0 0.0
2102066452000 Nişasta-Şeker Bitkileri Yetiştiriciliği 927001 2 2 0 6.0
2102066462000 İri Kıtalı Tütünler Tarımı ve Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
2102066472000 Tütün İşleme ve Fabrıkasyonu 927001 2 2 0 0.0
2102066482000 Yeni Baklagil Türleri ve Tarımı 927001 3 0 0 6.0
2102066492000 Yemeklik Baklagil Yetiştiriciliğinde Yeni Teknikler 927001 3 0 0 0.0
2102066502000 Yemeklık Tane Baklagıllerde Verım ve Kalıte Unsurları 927001 3 0 0 6.0
2102066512000 Çevresel Stres Faktörlerı ve Tarla Bitkileri 927001 3 0 0 0.0
ETAB601 Natural Gen Sources 927001 1 2 0 0.0
ETAB602 Ecologic Principals of Plant Production 927001 2 0 0 0.0
ETAB604 Plant Biotechnology 927001 2 2 0 0.0
ETAB605 Crop Rotation Techniques in Field Areas 927001 2 0 0 0.0
ETAB608 Agricultural Problems of Field Areas in Turkey 927001 3 0 0 0.0
ETAB610 Intercropping Systems 927001 3 0 0 0.0
ETAB620 Computer Using at Agriculture Researces 927001 3 0 0 7.5
ETAB622 Preparation of Scientific Presentation and Presentation Methods 927001 2 2 0 0.0
ETAB623 Crossing Techniques in Breeding of Crop Plant 927001 2 2 0 0.0
ETAB631 New Natural Fodder Sources 927001 2 0 0 0.0
ETAB634 Weed Control in Pastureland and Rangeland 927001 3 0 0 0.0
ETAB638 Establishment of Lawn 927001 2 2 0 0.0
ETAB639 Medical, Smelly and Poisonous Plants in the Natural Flora 927001 2 0 0 0.0
ETAB646 Broad Leaf Tobacco Farming and Techonology 927001 3 0 0 0.0
TAB605 Tarla Münavebe Tekniği 927001 3 0 0 0.0
TAB610 Karışık Ekim Sistemleri 927001 3 0 0 0.0
TAB611 Çiçekleme Biyolojisi 927001 3 0 0 0.0
TAB616 Tarla Denemelerinin Planlaması, Yürütülmesi ve Analizi 927001 2 2 0 6.0
TAB617 Kültür Bitkilerinin Evolüsyonu 927001 3 0 0 0.0
TAB618 Bitki Büyüme ve Gelişmenin Kantitatif Analizi 927001 2 2 0 0.0
TAB621 Proje Hazırlama ve Bilimsel Makale Yazımı 927001 2 2 0 0.0
TAB626 Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar 927001 3 0 0 0.0
TAB632 Kaba Yem Kurutma ve Depolama Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
TAB633 Çayır ve Mera'ların Hukuki Nitelikleri 927001 3 0 0 0.0
TAB639 Doğal Floradaki Tıbbi, Kokulu ve Zehirli Bitkiler 927001 3 0 0 0.0
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 927001 2 0 0 0.0
TAB644 Bağımlılık ve Stimulan Etki Gösteren Bitkiler 927001 2 2 0 0.0
TAB648 Yeni Baklagil Türleri ve Tarımı 927001 3 0 0 0.0
TAB649 Yemeklik Baklagil Yetiştiriciliğinde Yeni Teknikler 927001 3 0 0 0.0
TAB650 Yemeklik Tane Baklagillerde Verim ve Kalite Unsurları 927001 3 0 0 0.0
TAB651 Proje Hazırlama ve Bilimsel Makale Yazımı 927001 3 0 0 0.0
TAB652 Bitkisel Biyolojik Çeşitlilik 927001 2 2 0 6.0
TAB653 Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Sistematiği 927001 3 0 0 0.0
TAB654 Tarla Tarımının Genel Esasları 927001 3 0 0 0.0
TAB655 Kaba Yem Üretimi 927001 2 2 0 0.0
TAB656 Hububat Tarımı 927001 2 2 0 0.0
TAB657 Endüstri Bitkileri ve Tarımı 927001 2 2 0 0.0
TAB658 Bitki Genetik Kaynaklarının Muhafazası 927001 3 0 0 0.0
TAB659 Tarımsal Biyogüvenlik 927001 3 0 0 0.0
TAB660 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
TABB655 Kaba Yem Ürünleri 927001 3 0 0 0.0
TABB657 Endüstri Bitkileri 927001 3 0 0 7.5