Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Zootekni

Program Tanımları

Kuruluş

Zootekni Bölümü, 1982 yılından bu yana Ziraat Fakültesi bünyesinde eğitim vermektedir. Bölüm bünyesinde Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Yemler ve Hayvan Besleme ile Biyometri ve Genetik Anabilim Dalları bulunmaktadır. Her Anabilim dalı kendi alanında eğitim, ve araştırma birimi niteliğindedir. Zootekni Bölümünde halen 12 öğretim üyesi 7 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 1988 yılından itibaren Lisansüstü eğitim çalışmalarını sürdüren Zootekni Anabilim Dalından çok sayıda Yüksek Lisans ve doktora öğrencisi mezun olmuştur. Mezunlar Akademik alanda, Kamuda ve Özel Sektörde yaygın çalışma ortamı bulmaktadır.
Hayansal üretimin sürdürülebilirliği ile ilgili yetiştirme, besleme, sürü yönetimi ve veri değerlendirme alanlarında uzmanlaşmış elemanlar yetiştirilmektedir. Zootekni Bölümü Lisans Programını tamamlayan Ziraat Mühendisleri dışında Fen Fakültesi Kimya ve Biyoloji Bölümleri mezunları, Gıda Mühendisliği programını tamamlayanlar ve Veteriner Fakültesi mezunları Zootekni Yüksek Lisans Programlarına alınmaktadır.
Araştırma, laboratuar ve uygulama alanları ile yetkinlik kazanmış olan anabilim dalında yapılan tezler Uluslararası İndeksli dergilerde yayınlanma imkanı bulabilmektedir. Ayrıca Ülke ve Bölge sorunlarına dönük araştırma ve uygulama çalışmalarının yürütülmesine gayret edilmektedir. Son yıllarda yapılan değişikliklerle program daha esnek hale getirilmiş, Erasmus öğrencileri Yüksek Lisans çalışmalarına alınmaya başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Ziraat Yüksek Mühendisi, Uzman Zooteknist

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte Fen Bilimleri Enstitü müdürlüklerine yapılır. Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Zootekni Ana Bilim Dalı Tezli yüksek lisans programına başvuru için en az 55 ALES puanına sahip olmak gerekmektedir. Yüksek lisans programımıza öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Zootekni Yüksek Lisans programına alan dışı kontenjandan yerleşen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl bilimsel hazırlık programına tabi tutulurlar. Alan dışı Lisans Bölümleri Fen Fakültesi Kimya, İsatistik ve Biyoloji mezunlarıdır. Veteriner Fakültesi Mezunları için hazırlık programı uygulanmaz.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Zootekni Bölümü Lisans mezunları doğrudan yüksek lisans programımıza başvurabilirler. Zootekni Yüksek Lisans programına alan dışı kontenjandan yerleşen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl bilimsel hazırlık programına tabi tutulurlar. Bazı alanlar için bu Anabilim Dalı Kurul Karaı ile uygulnmayabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Zootekni Yüksek Lisans programına kayıt yaptıracak öğrencilerin hayvansal üretim, evcil hayvanların bakım, besleme ve yönetimi, genetik, istatistik, hayvan ıslahı ve bilgisayar kullanım alanlarında yeterli olmaları beklenmektedir. Yüksek lisans programına kayıt yaptıracak öğrenciler 21.04.2013 tarih ve 28625 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine" tabidirler.

Program Profili

Yüksek Lisans programına alınan öğrencilerin her yıl Anabilim Dalı kurulunca belirlediği 9 kredi saatlik 3 dersi almaları zorunludur. Bu dersler dışında Danışmanlarla belirlenecek ve çalışacağı alanlara göre değişik derslerin alınması zorunludur. Öğrenciler en az 2 yarıyılda Enstitü Ynetmeliğinde öngörülen sayı ve kredide ders almak ve bir seminer hazırlayarak sunmak zorundadır. Derslerin tamamlanmasıyla öğrencilerin en fazla 4 yarıyılda tamamlayacakları uygulamalı bir tez çalışması verilir. Çalışmanın tamamlanması ve sunumu ile Ziraat Yüksek Mühendisi Ünvanı ile mezun olunur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Zootekni Bölümü Yüksek Lisans Programını tamamlayan öğrenciler uzman Zooteknistler olarak mesleklerini yürüteceklerdir. Kamuda bu mezunlar doğrudan Araştırma Enstitülerince tercih edilmektedir. Ayrıca Sığırcılık, Tavukçuluk ve Diğer Hayvancılık İşletmelerinde yaygın istihdam mümkündür. Özellikle projeye dayalı iş yapan Özel Sektör kuruluşlarında aranan elemanlar niteliğindedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Zootekni Bölümü Yüksek Lisans Programını tamamlayan öğrenciler, Zootekni Doktora Programına ve diğer doktora programlarına devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler aldıkları derslerde dönem içi ve dönem sonu değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. Ders başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü Not Dönüşüm Tablosu esas alınır.

Mezuniyet Koşulları

Asgari 24 kredi saat dersi 100'lük sistemde en az 65, 4'lük sistemde en az 2.5 alarak başarı ile tamamlayan, bir seminer sunan ve yüksek lisans tezini hazırlayıp başarı ile savunan öğrenciler Zootekni Alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanacaklardır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 55139 Atakum/SAMSUN
Tel: 03623121919-1157
Fax: 03624576034
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr Musa SARICA

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalında Sığır, Koyun, Keçi, Et ve Yumurta Tavuğu, Bıldırcın, Keklik ve Balarası üretimleri yapılmakta, elde edilen ürünler Üniversite Kampüsünde pazarlanmaktadır. Bu alanlarda eğitim ve araştırma altyapısı en güçlü olan brimlerdendir. Üreticilere ve teknik elemanlara bu alanlarda elde edilen deneyimler sunulabilmektedir. Ayrıca yemleme, yönetim ve kayıt değerlendirmede destekler sağlanabilmektedir. Bölümde bulunan Laboratuarlarda yemlerdeki her türlü analizler ve kan analizleri yapılabilmektedir. Biyometri ve Genetik Anabilm Dalında Üretim Oragizasyonu yanında araştırmalardan elde edilen verilerin değerledirlmesi ve yorumlanması ile ilgili hizmetler verilmektedir. Seminer Salonu ve Kütüphane hizmetleri bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
 2. Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
 3. Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
 4. Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
 5. Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
 6. Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
 7. Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
 8. Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
 9. Sözlü sunum yeteneği gelişir.
 10. Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
 11. Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
 • Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar.
 • Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir.
 • Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
 • Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapar.
 • Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
 • Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
 • Sözlü sunum yeteneği gelişir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
 • Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
 • Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
 • Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

FBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2102080012000 Seminer 0 0 0 0.0 0.0
2102086002000 Özel Konulu Ders 3 0 0 3.0 0.0
2102086012000 Hayvansal Üretim Planlaması 2 0 0 2.0 6.0
2102086022000 Koyunculukta İleri Yetiştiriciliği Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
2102086022012 Koyunculukta Yetiştirme Teknikleri ve Islah 3 0 0 3.0 6.0
2102086032000 Yapağı ve Tiftik Üretim Teknolojisi 1 2 0 2.0 6.0
2102086042000 İleri Biyoteknoloji 2 2 0 3.0 6.0
2102086052000 Ruminatlarda Mineral Metabolizma 2 0 0 2.0 6.0
2102086062000 Deri ve Kürk Teknolojisi 2 0 0 2.0 6.0
2102086072000 Tavuk Ürünlerinde Kalite ve Kontrol Standartları 2 0 0 2.0 6.0
2102086082000 Kanatlılarda Sindirim Fizyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
2102086092000 Tavuk Ürünleri Değerlendirme ve Muhafazası 2 0 0 2.0 6.0
2102086102000 Yem Kalite Kontrol ve Analiz Teknikleri 1 2 0 2.0 6.0
2102086112000 Hayvan Beslemede Su ve Su Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
2102086122000 Çiftlik Hayvanlarında Üremenin Denetimi 3 0 0 3.0 6.0
2102086132000 Koyun, Kuzu Besiciliği 3 0 0 3.0 6.0
2102086142000 Arı Ekolojisi 2 2 0 3.0 6.0
2102086152000 Ördek ve Kaz Yetiştiriciliği 2 0 0 2.0 6.0
2102086162000 Protein Değerlendirme Sistemleri 2 2 0 3.0 6.0
2102086172000 Hayvan Islahının Genetik ve Teorik Esasları 2 2 0 3.0 6.0
2102086182000 Hayvancılık Artıklarının Değerlendirilmesi 2 0 0 2.0 6.0
2102086192000 Hayvan Besleme ve Ürün Kalitesi 2 0 0 2.0 6.0
2102086202000 Bal Arısı Islah Yöntemleri 2 0 0 2.0 6.0
2102086212000 Rumen Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
2102086222000 Ana Arı Yetiştirme Tekniği 1 2 0 2.0 6.0
2102086232000 Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği ve Islahı 2 2 0 3.0 6.0
2102086242000 Yem Katkı Maddeleri 2 0 0 2.0 6.0
2102086252000 Silaj Yapım Tekniği 2 2 0 3.0 6.0
2102086262000 Keçi Yetiştirme Tekniği 2 0 0 2.0 6.0
2102086272000 Ruminantlarda Sindirim Fizyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
2102086282000 Et Sığırcılığının Bilimsel Esasları 3 0 0 3.0 0.0
2102086282011 Ruminant Beslemede Yeni Gelişmeler 2 0 0 2.0 6.0
2102086292000 Türkiye Hayvancılığını Geliştirme Yolları 1 2 0 2.0 6.0
2102086302000 Et Tavuğu Yetiştiriciliği ve Islahı 2 2 0 3.0 6.0
2102086312000 Sığırlarda Et Üretim Tekn. 2 2 0 3.0 6.0
2102086322000 Ot Kurutma 2 2 0 3.0 6.0
2102086332000 Türkiye Sığırcılıgının Ülkesel ve Bölgesel Projeksiyonu 3 0 0 3.0 0.0
2102086332012 Sığırcılıkta Ülkesel ve Ölgesel Projrler 3 0 0 3.0 6.0
2102086342000 Tavukçulukta İşletme Planlaması 2 0 0 2.0 6.0
2102086352000 Çiftlik Hayvanlarında Üreme Fizyolojisi 2 2 0 3.0 6.0
2102086362000 Hindi Yetiştiriciliği 3 0 0 3.0 6.0
2102086372000 Hayvan Beslemede Yan-Atık Ürünler 3 0 0 3.0 6.0
2102086382000 Tavşanların Beslenmesi 2 0 0 2.0 0.0
2102086382011 Ruminatlarda Alternatif Yem Kaynakları 3 0 0 3.0 0.0
2102086392000 Yapay Tohumlama 2 0 0 2.0 6.0
2102086402000 Biyolojik Analiz Teknikleri 1 2 0 2.0 6.0
2102086412000 Jel Elektroforez Teknikleri 2 2 0 3.0 6.0
2102086422000 Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Islahı 2 2 0 3.0 6.0
2102086432000 Yem İşleme Metotları 3 0 0 3.0 6.0
2102086442000 Et Sığır Islahı 2 2 0 3.0 6.0
2102086452000 Hayvan Beslemede Yemleme Sistemleri 3 0 0 3.0 6.0
2102086462000 Genel Sitogenetik 2 2 0 3.0 6.0
2102086472000 Hayvan Beslemede Lipidler 3 0 0 3.0 6.0
2102086482000 Yemlerde Antibesinsel Faktörler 3 0 0 3.0 6.0
2102086492000 Bilgisayar Destekli Yem Formülasyonu 2 2 0 3.0 6.0
2102086502000 Üreme Endokrinolojisi 3 0 0 3.0 6.0
2102086512000 Populasyon Genetiği 2 2 0 3.0 6.0
2102086522000 Üremede Enzimler 2 0 0 2.0 6.0
2102086532000 Klonlama Yöntemleri 2 0 0 2.0 6.0
2102086542000 Dölerme Beslemesi 3 0 0 3.0 6.0
2102086552000 Gen Klonlamanın Temel Prensipleri 1 2 0 2.0 6.0
2102086562000 Hayvancılıkta Biyoteknolojik Keşifler 3 0 0 3.0 6.0
2102086572000 Çiftlik Hayvanlarında Denetimli Yetiştirme Sistemleri 3 0 0 3.0 6.0
2102086582000 Yemlerin Sindirilebilirliğini Belirleme Metotları 2 2 0 3.0 6.0
2102086592000 Bıldırcın, Hindi, Ördek, Kaz, Sülün ve Kekliklerin Beslenmesi 2 2 0 3.0 6.0
2102086602000 Tavukçulukta Organik ve Alternatif Yetiştirme Sistemleri 2 0 0 2.0 6.0
2102086612000 Hayvan Refahı 2 0 0 2.0 6.0
2102086622000 Buzağı Yetiştirme Teknikleri 2 0 0 2.0 6.0
2102086632000 Süt Sığırcılığında Verimliği Etkileyen Faktörler 3 0 0 3.0 6.0
2102086642000 Sterilizasyon Uygulamaları 2 0 0 2.0 6.0
2102086652000 Arı Ürünleri Üretimi, İşlenme ve Muhafazası 1 2 0 2.0 6.0
2102086662000 Sektörel Genetik 3 0 0 3.0 6.0
2102086672000 Genetikte İstatistiksel Analiz Yöntemleri 3 0 0 3.0 6.0
2102086682000 Genetik Analizlere Giriş 2 0 0 2.0 6.0
2102086692000 Süt Sığırlarında Doğrusal Tanımlama Yöntemleri 2 2 0 3.0 6.0
2102086702000 Manda Yetiştiriciliği 2 0 0 2.0 6.0
2102086712000 Hayvansal Üretimde Risk Analizleri 2 0 0 2.0 6.0
2102086722000 Hayvan Beslemede Amino Asitler 2 0 0 2.0 6.0
2102086732000 Küçük Baş Hayvanlarda Kayıt Tutma Sistemleri 2 0 0 2.0 6.0
2102086742009 Regresyon ve Kolesyon Analizi 2 0 0 2.0 0.0
2102086742012 Regresyon ve Korelasyon Analizi 3 0 0 3.0 6.0
2102086762010 Varyans Unsurları Tahmini 3 0 0 3.0 6.0
2102086772010 Biyolojik Araştırmalarda Matris Uygulamaları 3 0 0 3.0 6.0
2102086782009 Tarımsal Araştırmalarda Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi 3 0 0 3.0 6.0
2102086792009 Görüntü İşleme ve Sunu Teknikleri 2 0 0 2.0 6.0
2102086802010 Arı Biyolojisi 2 2 0 3.0 6.0
2102086812009 Haylaj Yapım Tekniği 2 0 0 2.0 6.0
2102086822009 Ruminatlarda Yeni Enerji Değerinin ve Organik Madde Sindirilebirliğinin Hesap.Kull.Değrl. 3 0 0 3.0 6.0
2102086822012 Ruminantlarda Yem Sindirilebilirliği ve Enerji Formülasyonları 3 0 0 3.0 6.0
2102086832009 Ruminatlarda Beslenme Davranışları 2 2 0 3.0 6.0
2102086842011 Biyoteknolojide Labaratuvar Standartları 2 0 0 2.0 6.0
2102086852010 Genetik Markörler ve Haritalama 2 2 0 3.0 6.0
2102086872011 Metabolizma ve Biyoenerjetik 3 0 0 3.0 6.0
2102086882011 Enzimoloji 3 0 0 3.0 6.0
2102086892011 Kromatografi 3 0 0 3.0 6.0
2102086902011 Veritabanlı ve Bilgisayarlı Sürü Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
2102086912011 Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler 3 0 0 3.0 6.0
2102086922011 Süt Sığırlarının Beslenmesi 2 2 0 3.0 6.0
2102086942012 Sütte Kalite Analizleri 2 2 0 3.0 6.0
2102086952012 Hayvan Davranışları 3 0 0 3.0 6.0
2102086962012 Tarımsal Yazılım Geliştirme 3 0 0 3.0 6.0
2102087012000 Yumurta ve Yumurta Teknolojisi 3 0 0 3.0 0.0
2102087022000 Beslenmeden İleri Gelen Bozukl. ve Hastl. 3 0 0 3.0 0.0
2102087022011 Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar 3 0 0 3.0 0.0
2102087032000 Bıldırcın Sülün ve Süs Hayvanları Yetiştiriciliği 3 0 0 3.0 0.0
2102087042000 Rumende Mikrobiyel Manipulasyonlar 3 0 0 3.0 0.0
2102087052000 Mineral ve Vitamin Beslenmesi 3 0 0 3.0 0.0
2102087062000 Kuluçkacılık ve Civciv Üretimi 2 0 0 2.0 0.0
2102087072000 Radyolojik Analiz Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
2102087072011 Hayvanlarda Büyümenin Hormonal Kontrolü 3 0 0 3.0 0.0
2102087082000 Tavuk Eti ve Tavuk Eti Teknolojisi 3 0 0 3.0 0.0
2102087092000 Karma Yem ve Yem Teknolojisi 2 0 0 2.0 0.0
2102087102000 Hayvan Islahının Organizasyon ve Planlaması 3 0 0 3.0 0.0
2102087112000 Süt Koyunu Yetiştirme ve Islahı 2 0 0 2.0 0.0
2102087122000 Enerji Beslenmesi 3 0 0 3.0 0.0
2102087132000 Kanatlı Davranışları ve Verim İlişkileri 1 2 0 2.0 0.0
2102087142000 Koyunlarda Et Üretimi İçin Islah Yöntemleri 1 2 0 2.0 0.0
2102087152000 Kanatlılarda Sindirim Sistemi Mikrobiyolojisi 2 2 0 3.0 0.0
2102087162000 Tavukçulukta Sağlık Koruma ve Hastalıklar 1 2 0 2.0 0.0
2102087172000 Et ve Süt Sığırlarının Beslenmesi 3 0 0 3.0 0.0
2102087182000 Keçilerin Beslenmesi 3 0 0 3.0 0.0
2102087192000 Kürk Hayvanlarının Beslenmesi 3 0 0 3.0 0.0
2102087192011 Kanatlılarda Vitamin ve Mineral Metabolizması 3 0 0 3.0 0.0
2102087202000 Büyükbaş Hayvanlarda Çevre ve Çevre Denetimi 2 2 0 3.0 0.0
2102087212000 Balıkların Beslenmesi 2 0 0 2.0 0.0
2102087222000 Balarısı Hastalıkları ve Kontrol Yöntemleri 2 1 0 2.5 0.0
2102087232000 Kasaplık Sığır ve Karkas Değerlendirme 2 2 0 3.0 0.0
2102087242000 Moleküler Biyoloji 2 2 0 3.0 0.0
2102087252000 Genetik Mühendisliğine Giriş 2 0 0 2.0 0.0
2102087262000 Kanatlı Hayvan Beslemede Yeni Gelişmeler 3 0 0 3.0 0.0
2102087272000 Balarısı Morfolojisi ve Fizyolojisi 2 1 0 2.5 0.0
2102087282000 Kanatlılarda Yağlanmanın Azaltılması 2 2 0 3.0 0.0
2102087292000 Yem Hijyeni 3 0 0 3.0 0.0
2102087302000 Etkicil Maddelerde Yeni Teknolojiler 2 0 0 2.0 0.0
2102087312000 Protein Beslenmesi 3 0 0 3.0 0.0
2102087322000 Atların Beslenmesi 3 0 0 3.0 0.0
2102087332000 Süt Keçilerinin Beslenmesi 3 0 0 3.0 0.0
2102087342000 Gen Analizinde Klonlama Uygulamaları 1 2 0 2.0 0.0
2102087352000 Gebelik ve Doğum Bilgisi 2 0 0 2.0 0.0
2102087362000 Ruminantlarda Embriyo Üretimi ve Manipulasyonu 2 2 0 3.0 0.0
2102087372000 Kısırlık ve Üreme Kusurları 2 0 0 2.0 0.0
2102087382000 Yemler ve Yem Değerlendirme Sistemleri 3 0 0 3.0 0.0
2102087392000 Yumurta Tavuklarında Kalsiyum Dengesi ve Mineral Dengesi 3 0 0 3.0 0.0
2102087402000 Kanatlı Hayvan Refahı 3 0 0 3.0 0.0
2102087412000 Süt Sığırcılığında Gelişmeye Yönelik Uygulamalar 2 2 0 3.0 0.0
2102087422000 Transgenik Ürün Tespit Teknolojisi 2 2 0 3.0 0.0
2102087432000 Genetikte Bilgisayar Uygulamaları 2 2 0 3.0 0.0
2102087442000 Kantitatif Karakterlerin Moleküler Analizi 3 0 0 3.0 0.0
2102087452000 Hayvanlarda İstekli Yem Tüketimi 1 2 0 2.0 0.0
2102087462000 Türkiye - Avrupa Birliği Yem Mevzuatı 3 0 0 3.0 0.0
2102087472000 Karma Yem Üretiminde Risk Analizleri 2 2 0 3.0 0.0
2102087482000 Organik Hayvan Besleme 3 0 0 3.0 0.0
2102087492000 Hastalıklara Dayanıklılık Genlerinin Mekanizmaları 3 0 0 3.0 0.0
2102087502000 Küçük Baş Hayvanlarda Karkas Parçalama ve Değerlendirme 1 2 0 2.0 0.0
2102087512000 Koyun ve Keçi Eti Üretimi 1 2 0 2.0 0.0
2102087522009 Çok Değişkenli İstatistik 3 0 0 3.0 0.0
2102087532009 Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler 3 0 0 3.0 0.0
2102087532011 R İle İstatistik Programlama ve Analiz. 4 0 0 4.0 0.0
2102087562011 İstatistiksel Yorumlama 3 0 0 3.0 0.0
2102087582009 Veri Tabanları ve Bilgisayarlı Sürü Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
2102087592011 Hayvan Besleme Biyoteknolojisi 3 0 0 3.0 0.0
2102087612009 Kaba Yemlerde Kalite Belirleme Yöntemleri ve Kaba Yem Kalitesini Artırma Yolları 2 2 0 3.0 0.0
2102087622009 Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
2102087632009 Hayvan Besleme ve Çevre İlişkileri 3 0 0 3.0 0.0
2102087642009 Fötal Programlama 3 0 0 3.0 0.0
2102087652010 Üreme Besleme İlişkisi 3 0 0 3.0 0.0
2102087662011 Üreme Biyoteknolojisi 3 0 0 3.0 0.0
2102087672010 Markör Destekli Seleksiyon 3 0 0 3.0 0.0
EZOT615 Duck and Goose Production 2 0 0 2.0 0.0
EZOT621 Rumen Metabolism 3 0 0 3.0 0.0
EZOT627 Digestive Physiology in Ruminants 3 0 0 3.0 0.0
EZOT630 Broiler Production and Breeding 2 2 0 3.0 0.0
EZOT636 Turkey Production 3 0 0 3.0 0.0
EZOT649 Least Cosys Feed Formulation in Poultry 3 0 0 3.0 0.0
EZOT650 Reproductive Endocrinology 3 0 0 3.0 0.0
EZOT659 Nutrition of Quail, Partidge, Turkey, Duck, Goose 3 0 0 3.0 0.0
EZOT662 Calf Raising Technics 2 0 0 2.0 0.0
EZOT669 Linear Description Methods in Dairy Cattle Breeding 2 2 0 3.0 0.0
EZOT674 Regression and Correlation Analysis 3 0 0 3.0 0.0
EZOT675 Computer Applied Experimental Design and Analyze 3 0 0 3.0 0.0
EZOT678 Determination of Sample Size in Agricultural Researches 3 0 0 3.0 0.0
EZOT694 Quality Analysis of Milk 2 2 0 3.0 0.0
EZOT701 Egg and Egg Technology 3 0 0 3.0 0.0
EZOT703 Quail Pheasant and Game Bird Production 3 0 0 3.0 0.0
EZOT709 Instrumental Insemination in honeybee 2 2 0 3.0 0.0
EZOT719 Vitamin and Mineral Metabolism in Poultry 3 0 0 3.0 0.0
EZOT720 Environment and Its Monitoring in Cattle 2 2 0 3.0 0.0
EZOT740 Poultry Welfare 3 0 0 3.0 0.0
EZOT752 Multivariate Statistics 3 0 0 3.0 0.0
EZOT757 Permutation Tests 3 0 0 3.0 0.0
ZOT614 Arı Ekolojisi 3 0 0 3.0 6.0
ZOT675 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
ZOT680 Arı Biyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
ZOT686 Tarımsal Proje Hazırlama 3 0 0 3.0 6.0
ZOT693 Kedi ve Köpeklerin Beslenmesi 3 0 0 3.0 6.0
ZOT709 Bal Arılarında Yapay Tohumlama 2 2 0 3.0 0.0
ZOT711 Bal Arılarında Koloni Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
ZOT727 Bal Arısı Morfolojisi ve Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
ZOT754 Kategorik Veri Analizi 3 0 0 3.0 0.0
ZOT755 Bioinformatik 3 0 0 3.0 0.0
ZOT757 Permütasyon Testleri 3 0 0 3.0 0.0
FBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2102080012000 Seminer 0 0 0 0.0 0.0
2102086002000 Özel Konulu Ders 3 0 0 3.0 0.0
2102086012000 Hayvansal Üretim Planlaması 2 0 0 2.0 6.0
2102086022000 Koyunculukta İleri Yetiştiriciliği Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
2102086022012 Koyunculukta Yetiştirme Teknikleri ve Islah 3 0 0 3.0 6.0
2102086032000 Yapağı ve Tiftik Üretim Teknolojisi 1 2 0 2.0 6.0
2102086042000 İleri Biyoteknoloji 2 2 0 3.0 6.0
2102086052000 Ruminatlarda Mineral Metabolizma 2 0 0 2.0 6.0
2102086062000 Deri ve Kürk Teknolojisi 2 0 0 2.0 6.0
2102086072000 Tavuk Ürünlerinde Kalite ve Kontrol Standartları 2 0 0 2.0 6.0
2102086082000 Kanatlılarda Sindirim Fizyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
2102086092000 Tavuk Ürünleri Değerlendirme ve Muhafazası 2 0 0 2.0 6.0
2102086102000 Yem Kalite Kontrol ve Analiz Teknikleri 1 2 0 2.0 6.0
2102086112000 Hayvan Beslemede Su ve Su Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
2102086122000 Çiftlik Hayvanlarında Üremenin Denetimi 3 0 0 3.0 6.0
2102086132000 Koyun, Kuzu Besiciliği 3 0 0 3.0 6.0
2102086142000 Arı Ekolojisi 2 2 0 3.0 6.0
2102086152000 Ördek ve Kaz Yetiştiriciliği 2 0 0 2.0 6.0
2102086162000 Protein Değerlendirme Sistemleri 2 2 0 3.0 6.0
2102086172000 Hayvan Islahının Genetik ve Teorik Esasları 2 2 0 3.0 6.0
2102086182000 Hayvancılık Artıklarının Değerlendirilmesi 2 0 0 2.0 6.0
2102086192000 Hayvan Besleme ve Ürün Kalitesi 2 0 0 2.0 6.0
2102086202000 Bal Arısı Islah Yöntemleri 2 0 0 2.0 6.0
2102086212000 Rumen Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
2102086222000 Ana Arı Yetiştirme Tekniği 1 2 0 2.0 6.0
2102086232000 Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği ve Islahı 2 2 0 3.0 6.0
2102086242000 Yem Katkı Maddeleri 2 0 0 2.0 6.0
2102086252000 Silaj Yapım Tekniği 2 2 0 3.0 6.0
2102086262000 Keçi Yetiştirme Tekniği 2 0 0 2.0 6.0
2102086272000 Ruminantlarda Sindirim Fizyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
2102086282000 Et Sığırcılığının Bilimsel Esasları 3 0 0 3.0 6.0
2102086282011 Ruminant Beslemede Yeni Gelişmeler 2 0 0 2.0 6.0
2102086292000 Türkiye Hayvancılığını Geliştirme Yolları 1 2 0 2.0 6.0
2102086302000 Et Tavuğu Yetiştiriciliği ve Islahı 2 2 0 3.0 6.0
2102086312000 Sığırlarda Et Üretim Tekn. 2 2 0 3.0 6.0
2102086322000 Ot Kurutma 2 2 0 3.0 6.0
2102086332000 Türkiye Sığırcılıgının Ülkesel ve Bölgesel Projeksiyonu 3 0 0 3.0 0.0
2102086332012 Sığırcılıkta Ülkesel ve Ölgesel Projrler 3 0 0 3.0 6.0
2102086342000 Tavukçulukta İşletme Planlaması 2 0 0 2.0 6.0
2102086352000 Çiftlik Hayvanlarında Üreme Fizyolojisi 2 2 0 3.0 6.0
2102086362000 Hindi Yetiştiriciliği 3 0 0 3.0 6.0
2102086372000 Hayvan Beslemede Yan-Atık Ürünler 3 0 0 3.0 6.0
2102086382000 Tavşanların Beslenmesi 2 0 0 2.0 0.0
2102086382011 Ruminatlarda Alternatif Yem Kaynakları 3 0 0 3.0 0.0
2102086392000 Yapay Tohumlama 2 0 0 2.0 6.0
2102086402000 Biyolojik Analiz Teknikleri 1 2 0 2.0 6.0
2102086412000 Jel Elektroforez Teknikleri 2 2 0 3.0 6.0
2102086422000 Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Islahı 2 2 0 3.0 6.0
2102086432000 Yem İşleme Metotları 3 0 0 3.0 6.0
2102086442000 Et Sığır Islahı 2 2 0 3.0 6.0
2102086452000 Hayvan Beslemede Yemleme Sistemleri 3 0 0 3.0 6.0
2102086462000 Genel Sitogenetik 2 2 0 3.0 6.0
2102086472000 Hayvan Beslemede Lipidler 3 0 0 3.0 6.0
2102086482000 Yemlerde Antibesinsel Faktörler 3 0 0 3.0 6.0
2102086492000 Bilgisayar Destekli Yem Formülasyonu 2 2 0 3.0 6.0
2102086502000 Üreme Endokrinolojisi 3 0 0 3.0 6.0
2102086512000 Populasyon Genetiği 2 2 0 3.0 6.0
2102086522000 Üremede Enzimler 2 0 0 2.0 6.0
2102086532000 Klonlama Yöntemleri 2 0 0 2.0 6.0
2102086542000 Dölerme Beslemesi 3 0 0 3.0 6.0
2102086552000 Gen Klonlamanın Temel Prensipleri 1 2 0 2.0 6.0
2102086562000 Hayvancılıkta Biyoteknolojik Keşifler 3 0 0 3.0 6.0
2102086572000 Çiftlik Hayvanlarında Denetimli Yetiştirme Sistemleri 3 0 0 3.0 6.0
2102086582000 Yemlerin Sindirilebilirliğini Belirleme Metotları 2 2 0 3.0 6.0
2102086592000 Bıldırcın, Hindi, Ördek, Kaz, Sülün ve Kekliklerin Beslenmesi 2 2 0 3.0 6.0
2102086602000 Tavukçulukta Organik ve Alternatif Yetiştirme Sistemleri 2 0 0 2.0 6.0
2102086612000 Hayvan Refahı 2 0 0 2.0 6.0
2102086622000 Buzağı Yetiştirme Teknikleri 2 0 0 2.0 6.0
2102086632000 Süt Sığırcılığında Verimliği Etkileyen Faktörler 3 0 0 3.0 6.0
2102086642000 Sterilizasyon Uygulamaları 2 0 0 2.0 6.0
2102086652000 Arı Ürünleri Üretimi, İşlenme ve Muhafazası 1 2 0 2.0 6.0
2102086662000 Sektörel Genetik 3 0 0 3.0 6.0
2102086672000 Genetikte İstatistiksel Analiz Yöntemleri 3 0 0 3.0 6.0
2102086682000 Genetik Analizlere Giriş 2 0 0 2.0 6.0
2102086692000 Süt Sığırlarında Doğrusal Tanımlama Yöntemleri 2 2 0 3.0 6.0
2102086702000 Manda Yetiştiriciliği 2 0 0 2.0 6.0
2102086712000 Hayvansal Üretimde Risk Analizleri 2 0 0 2.0 6.0
2102086722000 Hayvan Beslemede Amino Asitler 2 0 0 2.0 6.0
2102086732000 Küçük Baş Hayvanlarda Kayıt Tutma Sistemleri 2 0 0 2.0 6.0
2102086742009 Regresyon ve Kolesyon Analizi 2 0 0 2.0 0.0
2102086742012 Regresyon ve Korelasyon Analizi 3 0 0 3.0 6.0
2102086762010 Varyans Unsurları Tahmini 3 0 0 3.0 6.0
2102086772010 Biyolojik Araştırmalarda Matris Uygulamaları 3 0 0 3.0 6.0
2102086782009 Tarımsal Araştırmalarda Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi 3 0 0 3.0 6.0
2102086792009 Görüntü İşleme ve Sunu Teknikleri 2 0 0 2.0 6.0
2102086802010 Arı Biyolojisi 2 2 0 3.0 6.0
2102086812009 Haylaj Yapım Tekniği 2 0 0 2.0 6.0
2102086822009 Ruminatlarda Yeni Enerji Değerinin ve Organik Madde Sindirilebirliğinin Hesap.Kull.Değrl. 3 0 0 3.0 6.0
2102086822012 Ruminantlarda Yem Sindirilebilirliği ve Enerji Formülasyonları 3 0 0 3.0 6.0
2102086832009 Ruminatlarda Beslenme Davranışları 2 2 0 3.0 6.0
2102086842011 Biyoteknolojide Labaratuvar Standartları 2 0 0 2.0 6.0
2102086852010 Genetik Markörler ve Haritalama 2 2 0 3.0 6.0
2102086872011 Metabolizma ve Biyoenerjetik 3 0 0 3.0 6.0
2102086882011 Enzimoloji 3 0 0 3.0 6.0
2102086892011 Kromatografi 3 0 0 3.0 6.0
2102086902011 Veritabanlı ve Bilgisayarlı Sürü Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
2102086912011 Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler 3 0 0 3.0 6.0
2102086922011 Süt Sığırlarının Beslenmesi 2 2 0 3.0 6.0
2102086942012 Sütte Kalite Analizleri 2 2 0 3.0 6.0
2102086952012 Hayvan Davranışları 3 0 0 3.0 6.0
2102086962012 Tarımsal Yazılım Geliştirme 3 0 0 3.0 6.0
2102087012000 Yumurta ve Yumurta Teknolojisi 3 0 0 3.0 0.0
2102087022000 Beslenmeden İleri Gelen Bozukl. ve Hastl. 3 0 0 3.0 0.0
2102087022011 Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar 3 0 0 3.0 0.0
2102087032000 Bıldırcın Sülün ve Süs Hayvanları Yetiştiriciliği 3 0 0 3.0 0.0
2102087042000 Rumende Mikrobiyel Manipulasyonlar 3 0 0 3.0 0.0
2102087052000 Mineral ve Vitamin Beslenmesi 3 0 0 3.0 0.0
2102087062000 Kuluçkacılık ve Civciv Üretimi 2 0 0 2.0 0.0
2102087072000 Radyolojik Analiz Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
2102087072011 Hayvanlarda Büyümenin Hormonal Kontrolü 3 0 0 3.0 0.0
2102087082000 Tavuk Eti ve Tavuk Eti Teknolojisi 3 0 0 3.0 0.0
2102087092000 Karma Yem ve Yem Teknolojisi 2 0 0 2.0 0.0
2102087102000 Hayvan Islahının Organizasyon ve Planlaması 3 0 0 3.0 0.0
2102087112000 Süt Koyunu Yetiştirme ve Islahı 2 0 0 2.0 0.0
2102087122000 Enerji Beslenmesi 3 0 0 3.0 0.0
2102087132000 Kanatlı Davranışları ve Verim İlişkileri 1 2 0 2.0 0.0
2102087142000 Koyunlarda Et Üretimi İçin Islah Yöntemleri 1 2 0 2.0 0.0
2102087152000 Kanatlılarda Sindirim Sistemi Mikrobiyolojisi 2 2 0 3.0 0.0
2102087162000 Tavukçulukta Sağlık Koruma ve Hastalıklar 1 2 0 2.0 0.0
2102087172000 Et ve Süt Sığırlarının Beslenmesi 3 0 0 3.0 0.0
2102087182000 Keçilerin Beslenmesi 3 0 0 3.0 0.0
2102087192000 Kürk Hayvanlarının Beslenmesi 3 0 0 3.0 0.0
2102087192011 Kanatlılarda Vitamin ve Mineral Metabolizması 3 0 0 3.0 0.0
2102087202000 Büyükbaş Hayvanlarda Çevre ve Çevre Denetimi 2 2 0 3.0 0.0
2102087212000 Balıkların Beslenmesi 2 0 0 2.0 0.0
2102087222000 Balarısı Hastalıkları ve Kontrol Yöntemleri 2 1 0 2.5 0.0
2102087232000 Kasaplık Sığır ve Karkas Değerlendirme 2 2 0 3.0 0.0
2102087242000 Moleküler Biyoloji 2 2 0 3.0 0.0
2102087252000 Genetik Mühendisliğine Giriş 2 0 0 2.0 0.0
2102087262000 Kanatlı Hayvan Beslemede Yeni Gelişmeler 3 0 0 3.0 0.0
2102087272000 Balarısı Morfolojisi ve Fizyolojisi 2 1 0 2.5 0.0
2102087282000 Kanatlılarda Yağlanmanın Azaltılması 2 2 0 3.0 0.0
2102087292000 Yem Hijyeni 3 0 0 3.0 0.0
2102087302000 Etkicil Maddelerde Yeni Teknolojiler 2 0 0 2.0 0.0
2102087312000 Protein Beslenmesi 3 0 0 3.0 0.0
2102087322000 Atların Beslenmesi 3 0 0 3.0 0.0
2102087332000 Süt Keçilerinin Beslenmesi 3 0 0 3.0 0.0
2102087342000 Gen Analizinde Klonlama Uygulamaları 1 2 0 2.0 0.0
2102087352000 Gebelik ve Doğum Bilgisi 2 0 0 2.0 0.0
2102087362000 Ruminantlarda Embriyo Üretimi ve Manipulasyonu 2 2 0 3.0 0.0
2102087372000 Kısırlık ve Üreme Kusurları 2 0 0 2.0 0.0
2102087382000 Yemler ve Yem Değerlendirme Sistemleri 3 0 0 3.0 0.0
2102087392000 Yumurta Tavuklarında Kalsiyum Dengesi ve Mineral Dengesi 3 0 0 3.0 0.0
2102087402000 Kanatlı Hayvan Refahı 3 0 0 3.0 0.0
2102087412000 Süt Sığırcılığında Gelişmeye Yönelik Uygulamalar 2 2 0 3.0 0.0
2102087422000 Transgenik Ürün Tespit Teknolojisi 2 2 0 3.0 0.0
2102087432000 Genetikte Bilgisayar Uygulamaları 2 2 0 3.0 0.0
2102087442000 Kantitatif Karakterlerin Moleküler Analizi 3 0 0 3.0 0.0
2102087452000 Hayvanlarda İstekli Yem Tüketimi 1 2 0 2.0 0.0
2102087462000 Türkiye - Avrupa Birliği Yem Mevzuatı 3 0 0 3.0 0.0
2102087472000 Karma Yem Üretiminde Risk Analizleri 2 2 0 3.0 0.0
2102087482000 Organik Hayvan Besleme 3 0 0 3.0 0.0
2102087492000 Hastalıklara Dayanıklılık Genlerinin Mekanizmaları 3 0 0 3.0 0.0
2102087502000 Küçük Baş Hayvanlarda Karkas Parçalama ve Değerlendirme 1 2 0 2.0 0.0
2102087512000 Koyun ve Keçi Eti Üretimi 1 2 0 2.0 0.0
2102087522009 Çok Değişkenli İstatistik 3 0 0 3.0 0.0
2102087532009 Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler 3 0 0 3.0 0.0
2102087532011 R İle İstatistik Programlama ve Analiz. 4 0 0 4.0 0.0
2102087562011 İstatistiksel Yorumlama 3 0 0 3.0 0.0
2102087582009 Veri Tabanları ve Bilgisayarlı Sürü Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
2102087592011 Hayvan Besleme Biyoteknolojisi 3 0 0 3.0 0.0
2102087612009 Kaba Yemlerde Kalite Belirleme Yöntemleri ve Kaba Yem Kalitesini Artırma Yolları 2 2 0 3.0 0.0
2102087622009 Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
2102087632009 Hayvan Besleme ve Çevre İlişkileri 3 0 0 3.0 0.0
2102087642009 Fötal Programlama 3 0 0 3.0 0.0
2102087652010 Üreme Besleme İlişkisi 3 0 0 3.0 0.0
2102087662011 Üreme Biyoteknolojisi 3 0 0 3.0 0.0
2102087672010 Markör Destekli Seleksiyon 3 0 0 3.0 0.0
EZOT615 Duck and Goose Production 2 0 0 2.0 0.0
EZOT621 Rumen Metabolism 3 0 0 3.0 0.0
EZOT627 Digestive Physiology in Ruminants 3 0 0 3.0 0.0
EZOT630 Broiler Production and Breeding 2 2 0 3.0 0.0
EZOT636 Turkey Production 3 0 0 3.0 0.0
EZOT649 Least Cosys Feed Formulation in Poultry 3 0 0 3.0 0.0
EZOT650 Reproductive Endocrinology 3 0 0 3.0 0.0
EZOT659 Nutrition of Quail, Partidge, Turkey, Duck, Goose 3 0 0 3.0 0.0
EZOT662 Calf Raising Technics 2 0 0 2.0 0.0
EZOT669 Linear Description Methods in Dairy Cattle Breeding 2 2 0 3.0 0.0
EZOT674 Regression and Correlation Analysis 3 0 0 3.0 0.0
EZOT675 Computer Applied Experimental Design and Analyze 3 0 0 3.0 0.0
EZOT678 Determination of Sample Size in Agricultural Researches 3 0 0 3.0 0.0
EZOT694 Quality Analysis of Milk 2 2 0 3.0 0.0
EZOT701 Egg and Egg Technology 3 0 0 3.0 0.0
EZOT703 Quail Pheasant and Game Bird Production 3 0 0 3.0 0.0
EZOT709 Instrumental Insemination in honeybee 2 2 0 3.0 0.0
EZOT719 Vitamin and Mineral Metabolism in Poultry 3 0 0 3.0 0.0
EZOT720 Environment and Its Monitoring in Cattle 2 2 0 3.0 0.0
EZOT740 Poultry Welfare 3 0 0 3.0 0.0
EZOT752 Multivariate Statistics 3 0 0 3.0 0.0
EZOT757 Permutation Tests 3 0 0 3.0 0.0
ZOT614 Arı Ekolojisi 3 0 0 3.0 6.0
ZOT675 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
ZOT680 Arı Biyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
ZOT686 Tarımsal Proje Hazırlama 3 0 0 3.0 6.0
ZOT693 Kedi ve Köpeklerin Beslenmesi 3 0 0 3.0 6.0
ZOT709 Bal Arılarında Yapay Tohumlama 2 2 0 3.0 0.0
ZOT711 Bal Arılarında Koloni Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
ZOT727 Bal Arısı Morfolojisi ve Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
ZOT754 Kategorik Veri Analizi 3 0 0 3.0 0.0
ZOT755 Bioinformatik 3 0 0 3.0 0.0
ZOT757 Permütasyon Testleri 3 0 0 3.0 0.0