Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Çevre Mühendisliği

Program Tanımları

Kuruluş

1985 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, lisansüstü seviyesinde öğrenci almaya başlamıştır. 2018 yılı itibariyle Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında toplam 167 adet yüksek lisans çalışması tamamlanmıştır. Halen 169 adet öğrenci eğitime devam etmektedir.

Kazanılan Derece

2. Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

7. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında, temel mühendislik dersleri ve laboratuvar alanında ileri seviyede bilgi verilmektedir. Çevre mühendisinin çalışma ortamında karşılaşacağı su ve atıksu, katı atık, hava ve toprak kirliliği problemleriyle en iyi seviyede başa çıkabilmesi için eğitimler verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin akademik hayata hazırlanması, iyi bir araştırmacı gözüyle çözüm odaklı çalışma prensibine sahip olması sağlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını bitiren öğrencilerimiz Belediyelerde, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vs. gibi çeşitli kamu kuruluşlarında, endüstriyel tesislerde, çevre teknolojileri ve hizmetleri üreten özel kuruluşlarda, çevre korunmasında gönüllü kuruluşlarda çalışabilmektedir

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrencilerimiz doktora için gerekli (ALES ,YDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alandışı doktora programlarına kabul edilebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Asgari 24 kredi saat dersi 100'lük sistemde en az 65 alarak başarı ile tamamlayan, bir seminer sunan ve yüksek lisans tezini hazırlayıp başarı ile savunan öğrenciler Çevre Mühendisliği Anabilimdalında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanacaklardır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülfem BAKAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 55139 Atakum/SAMSUN Tel: 03623121919

Bölüm Olanakları

Çevre Mühendisliği Bölümü fiziksel ve laboratuvar özellikleri ve araştırma imkanları ile çevre mühendislerini eğitmek amaçlı çevre mühendisliği ile ilgili teknik ve bilimsel yeterliliğe sahiptir. Bölümümüzde verilen derslerin anlatımı sırasında teknolojik imkanlar kullanılmaktadır.Ayrıca, sahip olduğu kütüphane ile de öğrencilere hizmet vermektedir. Öğrenciler organize edilen teknik ziyaretler ve konferanslar ile çevre mühendisliği alanında kendilerini geliştirmektedir.

Program Çıktıları

 1. Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
 2. Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
 3. Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
 4. Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
 5. Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
 6. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
 7. Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
 8. Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
 9. Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
 10. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
 11. Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
 12. Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
 13. Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
 14. Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
 15. Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
 16. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
 • Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
 • Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
 • Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
 • Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
 • Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
 • Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
 • Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
 • Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

FBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2103016062000 Katı Atıklar ve Geriye Kazanımı 3 0 0 3.0 7.5
2103016072000 Su Arıtma Teknolojileri 3 0 0 3.0 7.5
2103016112000 Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği 3 0 0 3.0 7.5
2103016122000 Tehlikeli Atık ve Yönetim Prensipleri ve Giderimi 3 0 0 3.0 7.5
2103016162000 Toprakta Hızlandırılmış Arıtım Sistemleri 3 0 0 3.0 7.5
2103016172000 Doğal Materyallerin Çevre Mühendisliğinde Kullanım Alanları 3 0 0 3.0 7.5
2103016182000 Katı Atıkların Aerobik ve Anaerobik Yöntemlerle Giderimi 3 0 0 3.0 7.5
2103016202000 Kimyasal ve İleri Oksidasyon Prosesleri 3 0 0 3.0 7.5
2103016212000 Su Kalitesi Yöntemi 3 0 0 3.0 7.5
2103016222000 Sucul Sistem Mikrobiyolojisi 3 0 0 3.0 7.5
2103016232000 Mikrobiyal Ekoloji 3 0 0 3.0 7.5
2103016252000 Atık Minimizasyonu, Geri Dönüşümü ve Temiz Üretim Tek. 3 0 0 3.0 7.5
2103016262000 Ekotoksikoloji Prensipleri ve Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
2103016272000 Çevresel Risk Değerlendirme 3 0 0 3.0 7.5
2103016282000 Bütünleşmiş Ekosistem Modelleri 3 0 0 3.0 7.5
2103016342000 Endüstriyel Atıkların Biyodegradasyonu 3 0 0 3.0 7.5
2103016352000 Arıtma Tesisi İşletilmesi ve İşletilme Problemleri 3 0 0 3.0 7.5
2103016362000 Çevresel Faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri 3 0 0 3.0 7.5
2103016382010 Atıksuların Kimyasal Yöntemlerle Arıtılması 3 0 0 3.0 7.5
2103016422011 Çevre Mühendisliğinde Adsorpsiyon ve İyon Değiştirme 3 0 0 3.0 7.5
2103016442010 Endüstriyel Kirlenme, Kontrolü ve Arıtımı 3 0 0 3.0 7.5
2103016462010 Katı Atık Uzaklaştırma Teknikleri 3 0 0 3.0 7.5
FÇM601 Deniz ve Göl Bilimi 3 0 0 3.0 0.0
FÇM602 Çevre Mühendisliğinde Laboratuar Teknikleri ve Veri Analizi 3 0 0 3.0 0.0
FÇM605 CBS ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
FÇM608 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 3 0 0 3.0 7.5
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 3 0 0 3.0 0.0
FÇM610 Hava Kirletici Ölçümleri ve Modellenmesi 3 0 0 3.0 0.0
FÇM613 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 7.5
FÇM614 Toprakta Kirletici Dağılımı, Taşınımı ve Kontrolü 3 0 0 3.0 7.0
FÇM615 Risk Bazlı Kirlenmiş Ortamların Belirlenmesi ve İyileştirilmesi 3 0 0 3.0 0.0
FÇM619 Hava Kirliliği Kontrol Sistemleri 3 0 0 3.0 7.5
FÇM639 Çevre Mühendisilğinde Jeoteknik Uygulamalar 3 0 0 3.0 7.5
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 3 0 0 3.0 0.0
FÇM641 Biyolojik Arıtma Proseslerinin Tasarımı 3 0 0 3.0 7.5
FÇM643 Membran Prosesler 3 0 0 3.0 0.0
FÇM645 Arıtma Çamuru Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
FÇM649 İklim Değişimi Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
FÇM651 Çevresel Biyoprosesler 3 0 0 3.0 7.5
FÇM652 İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
FBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2103016062000 Katı Atıklar ve Geriye Kazanımı 3 0 0 3.0 7.5
2103016072000 Su Arıtma Teknolojileri 3 0 0 3.0 7.5
2103016112000 Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği 3 0 0 3.0 7.5
2103016122000 Tehlikeli Atık ve Yönetim Prensipleri ve Giderimi 3 0 0 3.0 7.5
2103016152011 Risk Bazlı Kirlenmiş Alanların Belirlenmesi 3 0 0 3.0 7.5
2103016162000 Toprakta Hızlandırılmış Arıtım Sistemleri 3 0 0 3.0 7.5
2103016172000 Doğal Materyallerin Çevre Mühendisliğinde Kullanım Alanları 3 0 0 3.0 7.5
2103016182000 Katı Atıkların Aerobik ve Anaerobik Yöntemlerle Giderimi 3 0 0 3.0 7.5
2103016192011 Atık Gaz Kontrolünde Temel İşlemler 3 0 0 3.0 7.5
2103016202000 Kimyasal ve İleri Oksidasyon Prosesleri 3 0 0 3.0 7.5
2103016212000 Su Kalitesi Yöntemi 3 0 0 3.0 7.5
2103016222000 Sucul Sistem Mikrobiyolojisi 3 0 0 3.0 7.5
2103016232000 Mikrobiyal Ekoloji 3 0 0 3.0 7.5
2103016242000 Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi 3 0 0 3.0 7.5
2103016252000 Atık Minimizasyonu, Geri Dönüşümü ve Temiz Üretim Tek. 3 0 0 3.0 7.5
2103016262000 Ekotoksikoloji Prensipleri ve Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
2103016282000 Bütünleşmiş Ekosistem Modelleri 3 0 0 3.0 7.5
2103016342000 Endüstriyel Atıkların Biyodegradasyonu 3 0 0 3.0 7.5
2103016352000 Arıtma Tesisi İşletilmesi ve İşletilme Problemleri 3 0 0 3.0 7.5
2103016362000 Çevresel Faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri 3 0 0 3.0 7.5
2103016382010 Atıksuların Kimyasal Yöntemlerle Arıtılması 3 0 0 3.0 7.5
2103016422011 Çevre Mühendisliğinde Adsorpsiyon ve İyon Değiştirme 3 0 0 3.0 7.5
2103016442010 Endüstriyel Kirlenme, Kontrolü ve Arıtımı 3 0 0 3.0 7.5
2103016462010 Katı Atık Uzaklaştırma Teknikleri 3 0 0 3.0 7.5
FÇM601 Deniz ve Göl Bilimi 3 0 0 3.0 0.0
FÇM602 Çevre Mühendisliğinde Laboratuar Teknikleri ve Veri Analizi 3 0 0 3.0 0.0
FÇM605 CBS ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 3 0 0 3.0 0.0
FÇM610 Hava Kirletici Ölçümleri ve Modellenmesi 3 0 0 3.0 0.0
FÇM613 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 7.5
FÇM614 Toprakta Kirletici Dağılımı, Taşınımı ve Kontrolü 3 0 0 3.0 0.0
FÇM615 Risk Bazlı Kirlenmiş Ortamların Belirlenmesi ve İyileştirilmesi 3 0 0 3.0 0.0
FÇM619 Hava Kirliliği Kontrol Sistemleri 3 0 0 3.0 0.0
FÇM630 Türkiye'nin Çevre Sorunları 3 0 0 3.0 0.0
FÇM639 Çevre Mühendisilğinde Jeoteknik Uygulamalar 3 0 0 3.0 7.5
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 3 0 0 3.0 0.0
FÇM641 Biyolojik Arıtma Proseslerinin Tasarımı 3 0 0 3.0 7.5
FÇM643 Membran Prosesler 3 0 0 3.0 8.0
FÇM645 Arıtma Çamuru Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
FÇM647 Toprak Kirliliği ve Kirletici Dağılımı 3 0 0 3.0 7.5
FÇM649 İklim Değişimi Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
FÇM650 Arıtma Çamurlarının Susuzlaştırılması 3 0 0 3.0 0.0
FÇM651 Çevresel Biyoprosesler 3 0 0 3.0 0.0
FÇM652 İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0