Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Çevre Mühendisliği

Program Tanımları

Kuruluş

1985 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, lisansüstü seviyesinde öğrenci almaya başlamıştır. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Şubat 2010’a kadar 116 adet yüksek lisans çalışması tamamlanmıştır. 2013 yılı itibariyle Çevre mühendisliği Anabilim Dalı 75 adet yüksek lisans öğrencisi ile eğitimine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

2. Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

7. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında, temel mühendislik dersleri ve laboratuvar alanında ileri seviyede bilgi verilmektedir. Çevre mühendisinin çalışma ortamında karşılaşacağı su ve atıksu, katı atık, hava ve toprak kirliliği problemleriyle en iyi seviyede başa çıkabilmesi için eğitimler verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin akademik hayata hazırlanması, iyi bir araştırmacı gözüyle çözüm odaklı çalışma prensibine sahip olması sağlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını bitiren öğrencilerimiz Belediyelerde, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vs. gibi çeşitli kamu kuruluşlarında, endüstriyel tesislerde, çevre teknolojileri ve hizmetleri üreten özel kuruluşlarda, çevre korunmasında gönüllü kuruluşlarda çalışabilmektedir

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrencilerimiz doktora için gerekli (ALES ,YDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alandışı doktora programlarına kabul edilebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Asgari 24 kredi saat dersi 100'lük sistemde en az 65 alarak başarı ile tamamlayan, bir seminer sunan ve yüksek lisans tezini hazırlayıp başarı ile savunan öğrenciler Çevre Mühendisliği Anabilimdalında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanacaklardır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yüksel ARDALI Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 55139 Atakum/SAMSUN Tel: 03623121919

Bölüm Olanakları

Çevre Mühendisliği Bölümü fiziksel ve laboratuvar özellikleri ve araştırma imkanları ile çevre mühendislerini eğitmek amaçlı çevre mühendisliği ile ilgili teknik ve bilimsel yeterliliğe sahiptir. Bölümümüzde verilen derslerin anlatımı sırasında teknolojik imkanlar kullanılmaktadır.Ayrıca, sahip olduğu kütüphane ile de öğrencilere hizmet vermektedir. Öğrenciler organize edilen teknik ziyaretler ve konferanslar ile çevre mühendisliği alanında kendilerini geliştirmektedir.

Program Çıktıları

 1. Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
 2. Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
 3. Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
 4. Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
 5. Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
 6. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
 7. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
 8. Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
 9. Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
 10. Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
 11. Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
 12. Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
 13. Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
 14. Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
 15. Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
 16. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
 • Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
 • Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
 • Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
 • Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
 • Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
 • Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
FBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0 0.0
Toplam 0 0 0 30.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
FBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0 0.0
FBESYLSeminer 927001 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
FBESYLSeminer 927001 0 0 0 30.0 0.0
FBETZTez 927001 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 7.5 0.0
Toplam 4 0 0 37.5 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
FBETZTez 927001 0 0 0 30.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 7.5 0.0
Toplam 4 0 0 37.5 0.0
FBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2103016012000 Deniz Deşarjları 927001 3 0 0 7.5
2103016022000 Çevre Mühendisliği Veri Analizi 927001 3 0 0 7.5
2103016032000 Çevre Mühendisliğinde Kütle Taşınımı 927001 3 0 0 7.5
2103016042000 Çevre Bilimlerinde Lab. Teknikleri 927001 2 2 0 7.5
2103016062000 Katı Atıklar ve Geriye Kazanımı 927001 3 0 0 7.5
2103016072000 Su Arıtma Teknolojileri 927001 3 0 0 7.5
2103016092000 Çevre Teknolojisinin Temelleri 927001 3 0 0 7.5
2103016102000 Hava Kirliliğinde Bilgisayar Uygulaması 927001 3 0 0 7.5
2103016112000 Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği 927001 3 0 0 7.5
2103016122000 Tehlikeli Atık ve Yönetim Prensipleri ve Giderimi 927001 3 0 0 7.5
2103016132000 İleri Çevre Kimyası 927001 3 0 0 7.5
2103016142000 Toprak Kirleticilerinin Taşınımı ve Kontrolü 927001 3 0 0 7.5
2103016152000 Toprakta Doğal Arıtım Sistemleri 927001 3 0 0 7.5
2103016152011 Risk Bazlı Kirlenmiş Alanların Belirlenmesi 927001 3 0 0 7.5
2103016162000 Toprakta Hızlandırılmış Arıtım Sistemleri 927001 3 0 0 7.5
2103016172000 Doğal Materyallerin Çevre Mühendisliğinde Kullanım Alanları 927001 3 0 0 7.5
2103016182000 Katı Atıkların Aerobik ve Anaerobik Yöntemlerle Giderimi 927001 3 0 0 7.5
2103016192000 Temel İşlemler ve Proseslerin Deneysel Değerlendirilmesi 927001 3 0 0 7.5
2103016192011 Atık Gaz Kontrolünde Temel İşlemler 927001 3 0 0 7.5
2103016202000 Kimyasal ve İleri Oksidasyon Prosesleri 927001 3 0 0 7.5
2103016212000 Su Kalitesi Yöntemi 927001 3 0 0 7.5
2103016222000 Sucul Sistem Mikrobiyolojisi 927001 3 0 0 7.5
2103016232000 Mikrobiyal Ekoloji 927001 3 0 0 7.5
2103016242000 Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi 927001 3 0 0 7.5
2103016252000 Atık Minimizasyonu, Geri Dönüşümü ve Temiz Üretim Tek. 927001 3 0 0 7.5
2103016262000 Ekotoksikoloji Prensipleri ve Uygulamaları 927001 3 0 0 7.5
2103016272000 Çevresel Risk Değerlendirme 927001 3 0 0 7.5
2103016282000 Bütünleşmiş Ekosistem Modelleri 927001 3 0 0 7.5
2103016292000 Limnoloji ve Ötrofikasyon 927001 3 0 0 7.5
2103016302000 Türkiye'nin Çevre Sorunları 927001 3 0 0 7.5
2103016312000 Çevre Sorunları Açısından Türkiye Kıyıları 927001 3 0 0 7.5
2103016322000 Mühendislik Uygulamalarında Çevre Bilinci 927001 3 0 0 7.5
2103016332000 Çevre Mühendisliğinde Araştırma ve Yazım Teknikleri 927001 3 0 0 7.5
2103016342000 Endüstriyel Atıkların Biyodegradasyonu 927001 3 0 0 7.5
2103016352000 Arıtma Tesisi İşletilmesi ve İşletilme Problemleri 927001 3 0 0 7.5
2103016362000 Çevresel Faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri 927001 3 0 0 7.5
2103016372010 Baca Gazı Arıtma Sistemi Tasarımı 927001 3 0 0 7.5
2103016382010 Atıksuların Kimyasal Yöntemlerle Arıtılması 927001 3 0 0 7.5
2103016402011 Şehircilik ve Çevre 927001 3 0 0 7.5
2103016422011 Çevre Mühendisliğinde Adsorpsiyon ve İyon Değiştirme 927001 3 0 0 7.5
2103016442010 Endüstriyel Kirlenme, Kontrolü ve Arıtımı 927001 3 0 0 7.5
2103016452011 Arıtma Çamurlarının İşlenmesi ve Berterafı 927001 3 0 0 7.5
2103016462010 Katı Atık Uzaklaştırma Teknikleri 927001 3 0 0 7.5
ENVE625 Waste Minimization, Recycling And Cleaner Technologies 927001 3 0 0 0.0
FÇM601 Deniz ve Göl Bilimi 927001 3 0 0 0.0
FÇM602 Çevre Mühendisliğinde Laboratuar Teknikleri ve Veri Analizi 927001 3 0 0 0.0
FÇM605 CBS ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları 927001 3 0 0 0.0
FÇM608 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 927001 3 0 0 0.0
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 927001 3 0 0 0.0
FÇM610 Hava Kirletici Ölçümleri ve Modellenmesi 927001 3 0 0 0.0
FÇM613 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
FÇM614 Toprakta Kirletici Dağılımı, Taşınımı ve Kontrolü 927001 3 0 0 0.0
FÇM615 Risk Bazlı Kirlenmiş Ortamların Belirlenmesi ve İyileştirilmesi 927001 3 0 0 0.0
FÇM619 Hava Kirliliği Kontrol Sistemleri 927001 3 0 0 0.0
FÇM630 Türkiye'nin Çevre Sorunları 927001 3 0 0 0.0
FÇM631 Çevre Sorunları Açısından Türkiye Kıyıları 927001 3 0 0 0.0
FÇM632 Mühendislik Uygulamalarında Çevre Bilinci 927001 3 0 0 0.0
FÇM639 Çevre Mühendisilğinde Jeoteknik Uygulamalar 927001 3 0 0 7.5
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 927001 3 0 0 0.0
FÇM641 Biyolojik Arıtma Proseslerinin Tasarımı 927001 3 0 0 7.5
FÇM643 Membran Prosesler 927001 3 0 0 0.0
FÇM645 Arıtma Çamuru Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
FÇM647 Toprak Kirliliği ve Kirletici Dağılımı 927001 3 0 0 7.5
FÇM648 İleri Hava Kirleticileri Ölçümleri 927001 3 0 0 0.0
FÇM649 İklim Değişimi Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
FÇM650 Arıtma Çamurlarının Susuzlaştırılması 927001 3 0 0 0.0
FÇM651 Çevresel Biyoprosesler 927001 3 0 0 0.0
FÇM652 İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
FBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2103012032000 Çevre Kimyası I 927001 2 2 0 0.0
2103012062000 Çevre Kimyası II 927001 2 2 0 0.0
2103012072000 Çevre Mikrobiyolojisi 927001 2 2 0 0.0
2103013032000 İçme Suyu Arıtımı 927001 2 2 0 0.0
2103013062000 Kullanılmış Su Arıtımı 927001 2 2 0 0.0
2103014002000 Mühendislik Ekonomisi 927001 3 0 0 0.0
2103014122000 Aerobik Arıtım 927001 2 0 0 0.0
2103016002000 Özel Konulu Ders 927001 3 0 0 0.0
2103016012000 Deniz Deşarjları 927001 3 0 0 7.5
2103016022000 Çevre Mühendisliği Veri Analizi 927001 3 0 0 7.5
2103016032000 Çevre Mühendisliğinde Kütle Taşınımı 927001 3 0 0 7.5
2103016042000 Çevre Bilimlerinde Lab. Teknikleri 927001 2 2 0 7.5
2103016062000 Katı Atıklar ve Geriye Kazanımı 927001 3 0 0 7.5
2103016072000 Su Arıtma Teknolojileri 927001 3 0 0 7.5
2103016092000 Çevre Teknolojisinin Temelleri 927001 3 0 0 7.5
2103016102000 Hava Kirliliğinde Bilgisayar Uygulaması 927001 3 0 0 7.5
2103016112000 Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği 927001 3 0 0 7.5
2103016122000 Tehlikeli Atık ve Yönetim Prensipleri ve Giderimi 927001 3 0 0 7.5
2103016132000 İleri Çevre Kimyası 927001 3 0 0 7.5
2103016142000 Toprak Kirleticilerinin Taşınımı ve Kontrolü 927001 3 0 0 7.5
2103016152000 Toprakta Doğal Arıtım Sistemleri 927001 3 0 0 7.5
2103016152011 Risk Bazlı Kirlenmiş Alanların Belirlenmesi 927001 3 0 0 7.5
2103016162000 Toprakta Hızlandırılmış Arıtım Sistemleri 927001 3 0 0 7.5
2103016172000 Doğal Materyallerin Çevre Mühendisliğinde Kullanım Alanları 927001 3 0 0 7.5
2103016182000 Katı Atıkların Aerobik ve Anaerobik Yöntemlerle Giderimi 927001 3 0 0 7.5
2103016192000 Temel İşlemler ve Proseslerin Deneysel Değerlendirilmesi 927001 3 0 0 7.5
2103016192011 Atık Gaz Kontrolünde Temel İşlemler 927001 3 0 0 7.5
2103016202000 Kimyasal ve İleri Oksidasyon Prosesleri 927001 3 0 0 7.5
2103016212000 Su Kalitesi Yöntemi 927001 3 0 0 7.5
2103016222000 Sucul Sistem Mikrobiyolojisi 927001 3 0 0 7.5
2103016232000 Mikrobiyal Ekoloji 927001 3 0 0 7.5
2103016242000 Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi 927001 3 0 0 7.5
2103016252000 Atık Minimizasyonu, Geri Dönüşümü ve Temiz Üretim Tek. 927001 3 0 0 7.5
2103016262000 Ekotoksikoloji Prensipleri ve Uygulamaları 927001 3 0 0 7.5
2103016282000 Bütünleşmiş Ekosistem Modelleri 927001 3 0 0 7.5
2103016292000 Limnoloji ve Ötrofikasyon 927001 3 0 0 7.5
2103016302000 Türkiye'nin Çevre Sorunları 927001 3 0 0 7.5
2103016312000 Çevre Sorunları Açısından Türkiye Kıyıları 927001 3 0 0 7.5
2103016322000 Mühendislik Uygulamalarında Çevre Bilinci 927001 3 0 0 7.5
2103016332000 Çevre Mühendisliğinde Araştırma ve Yazım Teknikleri 927001 3 0 0 7.5
2103016342000 Endüstriyel Atıkların Biyodegradasyonu 927001 3 0 0 7.5
2103016352000 Arıtma Tesisi İşletilmesi ve İşletilme Problemleri 927001 3 0 0 7.5
2103016362000 Çevresel Faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri 927001 3 0 0 7.5
2103016372010 Baca Gazı Arıtma Sistemi Tasarımı 927001 3 0 0 7.5
2103016382010 Atıksuların Kimyasal Yöntemlerle Arıtılması 927001 3 0 0 7.5
2103016402011 Şehircilik ve Çevre 927001 3 0 0 7.5
2103016422010 Atıksuların Kimyasal Çevre Mühendisliğinde Adsorpsiyon ve İyon Değiştirme 927001 3 0 0 7.5
2103016422011 Çevre Mühendisliğinde Adsorpsiyon ve İyon Değiştirme 927001 3 0 0 7.5
2103016442010 Endüstriyel Kirlenme, Kontrolü ve Arıtımı 927001 3 0 0 7.5
2103016452011 Arıtma Çamurlarının İşlenmesi ve Berterafı 927001 3 0 0 7.5
2103016462010 Katı Atık Uzaklaştırma Teknikleri 927001 3 0 0 7.5
EFCM607 Water Treatment Technology 927001 3 0 0 0.0
EFCM609 Fundamentals of Environmental Technology 927001 3 0 0 0.0
EFCM611 Soil and Groundwater Pollution 927001 3 0 0 0.0
EFCM616 Enhanced Remediation of Contaminated Sites 927001 3 0 0 0.0
EFCM624 Remediation of Contaminated Sites 927001 3 0 0 0.0
EFCM643 Membrane Processes 927001 3 0 0 0.0
EFCM644 Industrial Pollution, Control and Treatment 927001 3 0 0 0.0
EFCM645 Disposal and Processing of Treatment Sludges 927001 3 0 0 0.0
EFCM646 Solid Waste Disposal Technıques 927001 3 0 0 0.0
ENVE603 Mass Transfer 927001 3 0 0 0.0
ENVE614 Transport And Fate Of Contaminants İn Soil 927001 3 0 0 0.0
ENVE619 Fundamentals Of Waste Gas Treatment Processes 927001 3 0 0 0.0
ENVE624 Remediation Of Contaminated Land 927001 3 0 0 0.0
ENVE625 Waste Minimization, Recycling And Cleaner Technologies 927001 3 0 0 0.0
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 927001 3 0 0 0.0
ENVE638 Chemical Treatment Of Wastewaters 927001 3 0 0 0.0
ENVE642 Adsorption & Lon Exchange İn Environmental Engineering 927001 3 0 0 0.0
ENVE644 Industrial Waste Management 927001 3 0 0 0.0
ENVE646 Integrated Solid Waste Management 927001 3 0 0 0.0
FÇM601 Deniz ve Göl Bilimi 927001 3 0 0 0.0
FÇM602 Çevre Mühendisliğinde Laboratuar Teknikleri ve Veri Analizi 927001 3 0 0 0.0
FÇM605 CBS ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları 927001 3 0 0 0.0
FÇM608 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 927001 3 0 0 0.0
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 927001 3 0 0 0.0
FÇM610 Hava Kirletici Ölçümleri ve Modellenmesi 927001 3 0 0 0.0
FÇM613 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
FÇM614 Toprakta Kirletici Dağılımı, Taşınımı ve Kontrolü 927001 3 0 0 0.0
FÇM615 Risk Bazlı Kirlenmiş Ortamların Belirlenmesi ve İyileştirilmesi 927001 3 0 0 0.0
FÇM619 Hava Kirliliği Kontrol Sistemleri 927001 3 0 0 0.0
FÇM630 Türkiye'nin Çevre Sorunları 927001 3 0 0 0.0
FÇM631 Çevre Sorunları Açısından Türkiye Kıyıları 927001 3 0 0 0.0
FÇM632 Mühendislik Uygulamalarında Çevre Bilinci 927001 3 0 0 0.0
FÇM639 Çevre Mühendisilğinde Jeoteknik Uygulamalar 927001 3 0 0 7.5
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 927001 3 0 0 0.0
FÇM641 Biyolojik Arıtma Proseslerinin Tasarımı 927001 3 0 0 7.5
FÇM643 Membran Prosesler 927001 3 0 0 0.0
FÇM645 Arıtma Çamuru Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
FÇM647 Toprak Kirliliği ve Kirletici Dağılımı 927001 3 0 0 7.5
FÇM648 İleri Hava Kirleticileri Ölçümleri 927001 3 0 0 0.0
FÇM649 İklim Değişimi Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
FÇM650 Arıtma Çamurlarının Susuzlaştırılması 927001 3 0 0 0.0
FÇM651 Çevresel Biyoprosesler 927001 3 0 0 0.0
FÇM652 İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0