Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Gıda Mühendisliği

Program Tanımları

Kuruluş

Gıda Mühendisliği Bölümü’nde lisansüstü eğitim ilk kez 1983 yılından itibaren Fen Bilimleri Enstitüsü’nün kuruluşu ile birlikte hem yüksek lisans hem de doktora eğitim programları devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

(1) Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Yüksek lisans programının amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtildiği şekilde öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 24 kredilik ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek Lisans programında, Gıda Mühendisliğinde Matematiksel Uygulamalar, Peynir Teknolojisi, Şekerli Gıdalar Teknolojisi, Gıda Sanayinde Su, Bira Teknolojisi, Şarap Teknolojisi, İçme Sütü Teknolojisi, Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi , Gıdaların Soğukta Muhafazası, Hazır Yemek Teknolojisi, Doğal Antioksidanlar, Enzimler Kimyası , Kanatlı Etleri ve Yumurta Teknolojisi, Gıda Sanayinde Biyoteknolojik Uygulamalar, Süttozu Teknolojisi, Süt Endüstrisinde Organizasyon, Gıdalarda Biyokimyasal Değişmeler i İşlenmiş Gıdaların Reolojisi , Tahıl Kimyası , Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri, Su Ürünlerinde Kalite Kontrolü , Taze Et Teknolojisi, Et Kimyası ve Biyokimyası , Gıdalarda Raf Ömrü, Kimyasal Mikrobiyoloji, Gıda Proteinleri, Gıda Sanayiinde, Mikrobiyolojik Enzimler, Gıda Mikolojisi ve Mikotoksikolojisi, Gıdalarda Mikrobiyolojik Kalite Kontrolu, Gıdaların Doğal Pigmentleri, Meyve ve Sebze Suları Üretim Teknolojisi, Yumuşak Buğday Ürünleri Teknolojisi, Sert Buğday Ürünleri Teknolojisi, Ekmek Teknolojisi, Gıda Mevzuatı, Tereyağı Teknolojisi, Besin Öğesi İnteraksiyonları, Gıda Emülsiyonları, Organik Gıda Üretimi, Gıda Güvenliği, Kalite Yönetim Sistemleri, Gıda İşlemede Besinsel Kayıplar, Gıda Etiketleme, Lipid Kimyası, Yüksek Basınç Teknolojisi, Gıda Mühendisliğinde Aktarım Olayları,, Yağ Ekstraksiyon Metotları, Zeytinyağ Teknolojisi, Bitkisel Gıdalarda Toksik Maddeler, Gıda Mühendisliğinde Deneysel Tasarım ve Analizleri, Proje Hazırlama Teknikleri, Gıda Endüstrisinde Minimum İşleme Teknolojileri, Dondurulmuş Gıdalar, Gıdaların Mühendislik Özellikleri, Gıdaların Süperkritik Akışkanlarla İşlenmesi, Gıda Endüstrisinde Problem Çözme Teknikleri, Mikroorganizmalarda Hücre Yapısı ve Fonksiyonları dersleri verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yüksek lisans derecesi alan mezunlarımız Gıda Sanayinin araştırma-geliştirme, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat ve ihracat alanlarında mühendis olarak ve yönetici kademesinde görev yapabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. A. Faik Koca
e-mail: afkoca@omu.edu.tr
Telefon: 03623121919 - 1521

Bölüm Olanakları

Gıda Mühendisliği Bölümünde, ofisler, sınıflar ve lisans eğitimi ve lisansüstü araştırmalarında kullanılan laboratuvarlar, seminer salonu ve kütüphanesi bulunmaktadır. Gıda Mühendisliği Bölümünde Süt, Et, Tahıl, Meyve-Sebze, Mikrobiyoloji, Kromatografi ve Temel İşlemler laboratuvarı olmak üzere 7 tane uygulama ve araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Improving and investigating the depth of knowledge and expertise in Food Engineering based on the qualifications of undergraduate programme in food engineering or different area.
 2. Gaining the ability to use the computer softwares in the required field along with using information and communication technologies at an advanced level.
 3. Defining the Engineering problems, their formulating and solving.
 4. Understanding the interaction between the disciplines related to Food Engineering field, creating new informations and solving the problems expertising needed by means of scientific research methods
 5. Gaining the ability to apply the therotical and practical knowlegde in the specialized area of food engineering.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Improving and investigating the depth of knowledge and expertise in Food Engineering based on the qualifications of undergraduate programme in food engineering or different area.
 • Gaining the ability to use the computer softwares in the required field along with using information and communication technologies at an advanced level.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Defining the Engineering problems, their formulating and solving.
 • Understanding the interaction between the disciplines related to Food Engineering field, creating new informations and solving the problems expertising needed by means of scientific research methods
 • Gaining the ability to apply the therotical and practical knowlegde in the specialized area of food engineering.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBS-1Seçmeli I SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBS-2Seçmeli II SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

FBS-1 / Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2103036012010 Gıda Mühendisliğinde Mayematiksel Uygulamalar* 2 0 0 2.0 6.0
2103036032000 Peynir Teknolojisi 2 2 0 3.0 6.0
2103036052000 Şekerli Gıdalar Teknolojisi 2 2 0 3.0 0.0
2103036062000 Gıda Sanayiinde Su ve Atık Su Sorunları 2 2 0 3.0 0.0
2103036072011 İçme Sütü Teknolojisi* 3 0 0 3.0 0.0
2103036082010 Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi* 2 2 0 3.0 0.0
2103036092012 Gıdaların Soğukta Muhafazası 2 0 0 2.0 0.0
2103036102010 Hazır Yemek Teknolojisi* 2 0 0 2.0 0.0
2103036112010 Doğal Antioksidanlar* 3 0 0 3.0 6.0
2103036122000 Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi 2 2 0 3.0 0.0
2103036132010 Kanatlı Etleri ve Yumurta Teknolojisi* 2 0 0 2.0 0.0
2103036142010 Gıda Sanayinde Biyoteknolojik Uygulamalar 3 0 0 3.0 6.0
2103036152000 İleri Isı Transferi 2 0 0 2.0 0.0
2103036162010 Süt Endüstrisinde Organizasyon* 3 0 0 3.0 6.0
2103036172000 Doğal Antioksidanlar 2 0 0 2.0 0.0
2103036182000 Enzimler Kimyası 2 0 0 2.0 6.0
2103036182011 İşlenmiş Gıdaların Reoloji 3 0 0 3.0 0.0
2103036192012 Tahıl Kimyası* 2 0 0 2.0 0.0
2103036202010 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 3 0 0 3.0 6.5
2103036212010 Su Ürünlerinde Kalite Kontrolü* 2 2 0 3.0 0.0
2103036222010 Taze Et Teknolojisi* 2 0 0 2.0 0.0
2103036232010 Et Kimyası ve Biyokimyası* 3 0 0 3.0 0.0
2103036242000 Gıda İşleme Tekniği 4 0 0 4.0 0.0
2103036252012 Kimyasal Mikrobiyoloji* 2 0 0 2.0 0.0
2103036262010 Gıda Proteinleri* 3 0 0 3.0 6.0
2103036272010 Gıda Sanayinde Mikrobiyolojik Enzimler* 3 0 0 3.0 6.0
2103036282011 Gıda Mikoloji ve Mikrotoksikolojisi 2 0 0 2.0 6.0
2103036292010 Gıdalarda Mikrobiyolojik Kalite Kontrolu* 3 0 0 3.0 6.0
2103036302012 Gıdaların Doğal Pigmentleri* 3 0 0 3.0 6.0
2103036312010 Meyve Sebze Suları Üretim Teknolojileri* 2 0 0 2.0 0.0
2103036322010 Yumuşak Buğday Ürünleri Teknolojisi* 3 0 0 3.0 0.0
2103036332010 Sert Buğday Ürünleri Teknolojisi* 3 0 0 3.0 0.0
2103036342010 Ekmek Teknolojisi* 3 0 0 3.0 0.0
2103036352010 Gıda Mevzuatıi* 3 0 0 3.0 0.0
2103036362010 Tereyağı Teknolojisi* 2 0 0 2.0 0.0
2103036372000 Gıda Sanayiinde Mikrobiyolojik Enzimler 3 0 0 3.0 0.0
2103036382010 Gıda Emilsiyonları 3 0 0 3.0 0.0
2103036392010 Organik Gıda Üretimi* 2 0 0 2.0 0.0
2103036402011 Gıda Güvenliği* 3 0 0 3.0 0.0
2103036412010 Kalite Yönetim Sistemleri* 2 0 0 2.0 6.0
2103036422010 Gıda İşlemede Besinsel Kayıplar* 3 0 0 3.0 0.0
2103036432010 Gıda Etiketleme* 2 0 0 2.0 0.0
2103036442010 Lipid Kimyası* 3 0 0 3.0 6.0
2103036452000 Ekmek Teknolojisi 3 0 0 3.0 0.0
2103036462011 Gıda Mühendisliğinde Aktarım Olayları* 3 0 0 3.0 0.0
2103036482010 Zeytinyağı Teknolojisi* 3 0 0 3.0 6.0
2103036492010 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 3 0 0 3.0 6.0
2103036502010 Gıda Mühendisliğinde Deneysel Tasarım ve Analizleri* 3 0 0 3.0 0.0
2103036512010 Proje Hazırlama Teknikleri* 3 0 0 3.0 0.0
2103036522010 Gıda Endüstrisinde Minimum İşleme Teknolojisi* 3 0 0 3.0 6.0
2103036542012 Gıdaların Mühendislik Özellikleri 3 0 0 3.0 0.0
2103036562012 Gıda Endüstrisinde Problem Çözme Teknikleri 2 0 0 2.0 0.0
2103036572000 Gıda Etiketleme 2 0 0 2.0 0.0
GMB604 Gıda Sanayinde Su 2 0 0 2.0 0.0
GMB647 Yağ Ekstraksiyon Metotları 2 0 0 2.0 0.0
GMB653 Dondurulmuş Gıdalar 3 0 0 3.0 0.0
GMB655 Gıdaların Süperkritik Akışkanlarla İşlenmesi 2 0 0 2.0 0.0
GMB658 Gıda Mühendisliğinde Temel Laboratuar Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
GMB659 Gıda Mühendisliğinde Mikrobiyolojik Laboratuar Teknikleri 3 0 0 3.0 6.0
GMB660 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 6.0
GMB661 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 0.0
FBS-2 / Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2103036012010 Gıda Mühendisliğinde Mayematiksel Uygulamalar* 2 0 0 2.0 0.0
2103036032000 Peynir Teknolojisi 2 2 0 3.0 0.0
2103036052000 Şekerli Gıdalar Teknolojisi 2 2 0 3.0 0.0
2103036062000 Gıda Sanayiinde Su ve Atık Su Sorunları 2 2 0 3.0 0.0
2103036072011 İçme Sütü Teknolojisi* 3 0 0 3.0 0.0
2103036082010 Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi* 2 2 0 3.0 0.0
2103036092012 Gıdaların Soğukta Muhafazası 2 0 0 2.0 0.0
2103036102010 Hazır Yemek Teknolojisi* 2 0 0 2.0 0.0
2103036112010 Doğal Antioksidanlar* 3 0 0 3.0 0.0
2103036122000 Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi 2 2 0 3.0 0.0
2103036132010 Kanatlı Etleri ve Yumurta Teknolojisi* 2 0 0 2.0 0.0
2103036142010 Gıda Sanayinde Biyoteknolojik Uygulamalar 3 0 0 3.0 0.0
2103036152000 İleri Isı Transferi 2 0 0 2.0 0.0
2103036162010 Süt Endüstrisinde Organizasyon* 3 0 0 3.0 0.0
2103036172000 Doğal Antioksidanlar 2 0 0 2.0 0.0
2103036182000 Enzimler Kimyası 2 0 0 2.0 0.0
2103036182011 İşlenmiş Gıdaların Reoloji 3 0 0 3.0 0.0
2103036192012 Tahıl Kimyası* 2 0 0 2.0 0.0
2103036202010 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 3 0 0 3.0 0.0
2103036212010 Su Ürünlerinde Kalite Kontrolü* 2 2 0 3.0 0.0
2103036222010 Taze Et Teknolojisi* 2 0 0 2.0 0.0
2103036232010 Et Kimyası ve Biyokimyası* 3 0 0 3.0 0.0
2103036242000 Gıda İşleme Tekniği 4 0 0 4.0 0.0
2103036252012 Kimyasal Mikrobiyoloji* 2 0 0 2.0 0.0
2103036262010 Gıda Proteinleri* 3 0 0 3.0 0.0
2103036272010 Gıda Sanayinde Mikrobiyolojik Enzimler* 3 0 0 3.0 0.0
2103036282011 Gıda Mikoloji ve Mikrotoksikolojisi 2 0 0 2.0 6.0
2103036292010 Gıdalarda Mikrobiyolojik Kalite Kontrolu* 3 0 0 3.0 0.0
2103036302012 Gıdaların Doğal Pigmentleri* 3 0 0 3.0 6.0
2103036312010 Meyve Sebze Suları Üretim Teknolojileri* 2 0 0 2.0 0.0
2103036322010 Yumuşak Buğday Ürünleri Teknolojisi* 3 0 0 3.0 0.0
2103036332010 Sert Buğday Ürünleri Teknolojisi* 3 0 0 3.0 0.0
2103036342010 Ekmek Teknolojisi* 3 0 0 3.0 0.0
2103036352010 Gıda Mevzuatıi* 3 0 0 3.0 0.0
2103036362010 Tereyağı Teknolojisi* 2 0 0 2.0 0.0
2103036372000 Gıda Sanayiinde Mikrobiyolojik Enzimler 3 0 0 3.0 0.0
2103036382010 Gıda Emilsiyonları 3 0 0 3.0 0.0
2103036392010 Organik Gıda Üretimi* 2 0 0 2.0 0.0
2103036402011 Gıda Güvenliği* 3 0 0 3.0 0.0
2103036412010 Kalite Yönetim Sistemleri* 2 0 0 2.0 0.0
2103036422010 Gıda İşlemede Besinsel Kayıplar* 3 0 0 3.0 0.0
2103036432010 Gıda Etiketleme* 2 0 0 2.0 0.0
2103036442010 Lipid Kimyası* 3 0 0 3.0 6.0
2103036452000 Ekmek Teknolojisi 3 0 0 3.0 0.0
2103036462011 Gıda Mühendisliğinde Aktarım Olayları* 3 0 0 3.0 0.0
2103036482010 Zeytinyağı Teknolojisi* 3 0 0 3.0 6.0
2103036492010 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 3 0 0 3.0 0.0
2103036502010 Gıda Mühendisliğinde Deneysel Tasarım ve Analizleri* 3 0 0 3.0 0.0
2103036512010 Proje Hazırlama Teknikleri* 3 0 0 3.0 0.0
2103036522010 Gıda Endüstrisinde Minimum İşleme Teknolojisi* 3 0 0 3.0 6.0
2103036542012 Gıdaların Mühendislik Özellikleri 3 0 0 3.0 0.0
2103036562012 Gıda Endüstrisinde Problem Çözme Teknikleri 2 0 0 2.0 0.0
2103036572000 Gıda Etiketleme 2 0 0 2.0 0.0
GMB604 Gıda Sanayinde Su 2 0 0 2.0 0.0
GMB647 Yağ Ekstraksiyon Metotları 2 0 0 2.0 0.0
GMB653 Dondurulmuş Gıdalar 3 0 0 3.0 0.0
GMB655 Gıdaların Süperkritik Akışkanlarla İşlenmesi 2 0 0 2.0 0.0
GMB658 Gıda Mühendisliğinde Temel Laboratuar Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
GMB659 Gıda Mühendisliğinde Mikrobiyolojik Laboratuar Teknikleri 3 0 0 3.0 6.0
GMB660 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 6.0
GMB661 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 0.0