Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - İnşaat Mühendisliği

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans programına öğrenci almaya 2000-2001 öğretim yılında başlamış olup ilk mezunlarını 2003 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

(1) Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

İnşaat Mühendisliği, temel eğitim ardından mekanik, yapı, yapı malzemesi, geoteknik, ulaştırma ve hidrolik gibi inşaat mühendisliği alanlarında derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir. Programın ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak, araştırma ve geliştirme yeteneğine sahip yüksek mühendisler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bazı öğrenciler Doktora Programlarına devam etmekte, diğerleri ise çeşitli kamu kuruluşları veya özel şirketlerde çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Zeki KARACA (Bölüm Başkanı)
İletişim Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Samsun / TÜRKİYE
Telefon: 0362 312 1919-1072
Faks: -
E-Posta: zekikrc@omu.edu.tr
Web Adres : http://ins.muhendislik.omu.edu.tr/tr

Bölüm Olanakları

Lisansüstü çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla bölümümüzün yüksek lisans öğrencilerine tahsis ettiği çalışma ofisleri, Laboratuvar çalışmaları, dahil olunan projelerden gelen maddi destek ile sürdürülmektedir.

Program Çıktıları

 1. Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
 2. İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
 3. İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
 4. İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
 5. Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
 6. Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
 7. Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
 8. Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
 9. Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
 10. Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
 • İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
 • İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
 • İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
 • Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
 • Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
 • Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
 • Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
 • Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
 • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

FBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2103046012000 Mühendislik Matematiği 3 0 0 3.0 7.5
2103046042000 Uygulamalı Elastisite ve Plastisite Teorisi 3 0 0 3.0 7.5
2103046052000 Mühendislik Malzemelerin Kırılma Mekaniği 3 0 0 3.0 7.5
2103046062000 Zemin-Yapı Etkileşimi 3 0 0 3.0 7.5
2103046072000 Plaklar ve Kabuklar 3 0 0 3.0 7.5
2103046082000 Derin Kazılar ve İksa Yöntemleri 3 0 0 3.0 7.5
2103046092000 Yapıların Stabilite Teorisi 3 0 0 3.0 7.5
2103046102000 Yapı Analizinde Sonlu Elemanlar Yöntemi I 3 0 0 3.0 7.5
2103046112000 Mühendislikte Sınır Elemanları Yöntemi 3 0 0 3.0 7.5
2103046122000 İntegral Dönüşüm Teknikleri 3 0 0 3.0 7.5
2103046132000 Öngerilmeli Beton 3 0 0 3.0 7.5
2103046152000 Zemin Dinamiği 3 0 0 3.0 7.5
2103046162000 Esnek Yol Üst Yapıları 3 0 0 3.0 7.5
2103046172000 Deprem Mühendisliği I 3 0 0 3.0 7.5
2103046182000 Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi 3 0 0 3.0 7.5
2103046192000 Yapı Analizinde Sonlu Elemanlar Yöntemi II 3 0 0 3.0 7.5
2103046202000 Yapı Dinamiği 3 0 0 3.0 7.5
2103046212000 İleri Zemin Mekaniği 3 0 0 3.0 7.5
2103046222000 Hareketli Tabanlı Akımların Hidroliği 3 0 0 3.0 7.5
2103046242000 Beton Kalite Kontrolü 3 0 0 3.0 7.5
2103046252000 Betonarme Silolar 3 0 0 3.0 7.5
2103046262000 İleri Akışkanlar Mekaniği I 3 0 0 3.0 7.5
2103046282000 Barajlar ve Hidrolik Esaslar 3 0 0 3.0 7.5
2103046292000 Yüzeysel Temeller 3 0 0 3.0 7.5
2103046302000 İleri Hidroloji 3 0 0 3.0 7.5
2103046322000 Kablolu Sistemler 3 0 0 3.0 7.5
2103046332000 Varyasyonel Hesap ve Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
2103046342000 Yol Gövdesi ve Sanat Yapılarının Korunması 3 0 0 3.0 7.5
2103046352000 Beton Yollar 3 0 0 3.0 7.5
2103046362000 Yolların Kapasitesi 3 0 0 3.0 7.5
2103046372000 Trafik Güvenliği ve Kaza Araştırması 3 0 0 3.0 7.5
2103046382000 Tünel Teknolojisi 3 0 0 3.0 6.0
2103046392000 Yol Drenaj Sistemleri 3 0 0 3.0 7.5
2103046402009 Özel Yapılar İçin Beton Üretimi ve Donatı Detaylandırma İlkeleri 3 0 0 3.0 7.5
2103046432010 Patlama Etkisindeki Yapıların Davranışı 3 0 0 3.0 7.5
2103046452010 Havaalanı Mühendisliğine Giriş 3 0 0 3.0 7.5
2103046462010 İleri Zemin Mekaniği II 3 0 0 3.0 7.5
2103046472010 Zemin Davranışı 3 0 0 3.0 7.5
2103046512012 Sediment Taşınımı 3 0 0 3.0 7.5
2103046532012 Hidrolojik Modeller 3 0 0 3.0 7.5
2103046552012 Hidrolojide İstatistik Yöntemler 3 0 0 3.0 7.5
2103046582012 Kompozit Yapıların Tasarımı 3 0 0 3.0 7.5
EFİM605 Fracture Mechanics of Engineering Materials 3 0 0 3.0 0.0
EFİM607 Plates and Shells 3 0 0 3.0 0.0
EFİM609 Stability Theory of Structures 3 0 0 3.0 0.0
EFİM610 Finite Element Method of Structural Analysis I 3 0 0 3.0 0.0
EFİM617 Earthquake Engineering 3 0 0 3.0 0.0
EFİM621 Advanced Soil Mechanics 3 0 0 3.0 0.0
EFİM624 Concrete Quality Control 3 0 0 3.0 0.0
EFİM625 Reinforced Concrete Silos 3 0 0 3.0 0.0
EFİM629 Shallow Foundations 3 0 0 3.0 0.0
EFİM632 Cabled Systems 3 0 0 3.0 0.0
EFİM643 Behavior of Structures under Blast Effect 3 0 0 3.0 0.0
EFİM651 Sediment Transport 3 0 0 3.0 0.0
EFİM655 Statistical Methods in Hydrology 3 0 0 3.0 0.0
EFİM657 Optimization Techniques in Structures 3 0 0 3.0 0.0
EFİM658 Design of Composite Structures 3 0 0 3.0 0.0
EFİM659 Structural Dynamics 3 0 0 3.0 0.0
EFİM660 Finite Element Method in Structural Analysis II 3 0 0 3.0 0.0
FİM650 İnşaat Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağları Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
FİM657 Yapı Tasarımında Optimizasyon Yöntemleri 3 0 0 3.0 7.5
FİM662 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 7.5
FİM663 Taşkın ve Kuraklık Hidrolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FİM664 Ulaştırma Planlaması I 3 0 0 3.0 0.0
FİM665 Ulaştırmada Modelleme Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
FİM666 Karayolu Ağlarının İşletimi 3 0 0 3.0 0.0
FİM667 Otopark Planlaması ve Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
FİM668 Trafik Akım Değerlendirilmesi 3 0 0 3.0 0.0
FİM669 Akıllı Ulaştırma Sistemleri 3 0 0 3.0 0.0
FBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2103046012000 Mühendislik Matematiği 3 0 0 3.0 7.5
2103046042000 Uygulamalı Elastisite ve Plastisite Teorisi 3 0 0 3.0 7.5
2103046052000 Mühendislik Malzemelerin Kırılma Mekaniği 3 0 0 3.0 7.5
2103046062000 Zemin-Yapı Etkileşimi 3 0 0 3.0 7.5
2103046072000 Plaklar ve Kabuklar 3 0 0 3.0 7.5
2103046082000 Derin Kazılar ve İksa Yöntemleri 3 0 0 3.0 7.5
2103046092000 Yapıların Stabilite Teorisi 3 0 0 3.0 7.5
2103046102000 Yapı Analizinde Sonlu Elemanlar Yöntemi I 3 0 0 3.0 7.5
2103046112000 Mühendislikte Sınır Elemanları Yöntemi 3 0 0 3.0 7.5
2103046122000 İntegral Dönüşüm Teknikleri 3 0 0 3.0 7.5
2103046132000 Öngerilmeli Beton 3 0 0 3.0 7.5
2103046152000 Zemin Dinamiği 3 0 0 3.0 7.5
2103046162000 Esnek Yol Üst Yapıları 3 0 0 3.0 7.5
2103046172000 Deprem Mühendisliği I 3 0 0 3.0 7.5
2103046182000 Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi 3 0 0 3.0 7.5
2103046192000 Yapı Analizinde Sonlu Elemanlar Yöntemi II 3 0 0 3.0 7.5
2103046202000 Yapı Dinamiği 3 0 0 3.0 7.5
2103046212000 İleri Zemin Mekaniği 3 0 0 3.0 7.5
2103046222000 Hareketli Tabanlı Akımların Hidroliği 3 0 0 3.0 7.5
2103046242000 Beton Kalite Kontrolü 3 0 0 3.0 7.5
2103046252000 Betonarme Silolar 3 0 0 3.0 7.5
2103046262000 İleri Akışkanlar Mekaniği I 3 0 0 3.0 7.5
2103046282000 Barajlar ve Hidrolik Esaslar 3 0 0 3.0 7.5
2103046292000 Yüzeysel Temeller 3 0 0 3.0 7.5
2103046302000 İleri Hidroloji 3 0 0 3.0 7.5
2103046322000 Kablolu Sistemler 3 0 0 3.0 7.5
2103046332000 Varyasyonel Hesap ve Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
2103046342000 Yol Gövdesi ve Sanat Yapılarının Korunması 3 0 0 3.0 7.5
2103046352000 Beton Yollar 3 0 0 3.0 7.5
2103046362000 Yolların Kapasitesi 3 0 0 3.0 7.5
2103046372000 Trafik Güvenliği ve Kaza Araştırması 3 0 0 3.0 7.5
2103046382000 Tünel Teknolojisi 3 0 0 3.0 6.0
2103046392000 Yol Drenaj Sistemleri 3 0 0 3.0 7.5
2103046402009 Özel Yapılar İçin Beton Üretimi ve Donatı Detaylandırma İlkeleri 3 0 0 3.0 7.5
2103046432010 Patlama Etkisindeki Yapıların Davranışı 3 0 0 3.0 7.5
2103046452010 Havaalanı Mühendisliğine Giriş 3 0 0 3.0 7.5
2103046462010 İleri Zemin Mekaniği II 3 0 0 3.0 7.5
2103046472010 Zemin Davranışı 3 0 0 3.0 7.5
2103046512012 Sediment Taşınımı 3 0 0 3.0 7.5
2103046532012 Hidrolojik Modeller 3 0 0 3.0 7.5
2103046552012 Hidrolojide İstatistik Yöntemler 3 0 0 3.0 7.5
2103046582012 Kompozit Yapıların Tasarımı 3 0 0 3.0 7.5
EFİM605 Fracture Mechanics of Engineering Materials 3 0 0 3.0 0.0
EFİM607 Plates and Shells 3 0 0 3.0 7.5
EFİM609 Stability Theory of Structures 3 0 0 3.0 7.5
EFİM610 Finite Element Method of Structural Analysis I 3 0 0 3.0 0.0
EFİM617 Earthquake Engineering 3 0 0 3.0 0.0
EFİM621 Advanced Soil Mechanics 3 0 0 3.0 0.0
EFİM624 Concrete Quality Control 3 0 0 3.0 0.0
EFİM625 Reinforced Concrete Silos 3 0 0 3.0 0.0
EFİM629 Shallow Foundations 3 0 0 3.0 0.0
EFİM632 Cabled Systems 3 0 0 3.0 0.0
EFİM643 Behavior of Structures under Blast Effect 3 0 0 3.0 0.0
EFİM651 Sediment Transport 3 0 0 3.0 0.0
EFİM655 Statistical Methods in Hydrology 3 0 0 3.0 0.0
EFİM657 Optimization Techniques in Structures 3 0 0 3.0 0.0
EFİM658 Design of Composite Structures 3 0 0 3.0 0.0
EFİM659 Structural Dynamics 3 0 0 3.0 0.0
EFİM660 Finite Element Method in Structural Analysis II 3 0 0 3.0 0.0
FİM650 İnşaat Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağları Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
FİM657 Yapı Tasarımında Optimizasyon Yöntemleri 3 0 0 3.0 7.5
FİM662 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
FİM663 Taşkın ve Kuraklık Hidrolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FİM664 Ulaştırma Planlaması I 3 0 0 3.0 0.0
FİM665 Ulaştırmada Modelleme Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
FİM666 Karayolu Ağlarının İşletimi 3 0 0 3.0 0.0
FİM667 Otopark Planlaması ve Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
FİM668 Trafik Akım Değerlendirilmesi 3 0 0 3.0 0.0
FİM669 Akıllı Ulaştırma Sistemleri 3 0 0 3.0 0.0