Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - İnşaat Mühendisliği

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans programına öğrenci almaya 2000-2001 öğretim yılında başlamış olup ilk mezunlarını 2003 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

(1) Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

İnşaat Mühendisliği, temel eğitim ardından mekanik, yapı, yapı malzemesi, geoteknik, ulaştırma ve hidrolik gibi inşaat mühendisliği alanlarında derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir. Programın ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak, araştırma ve geliştirme yeteneğine sahip yüksek mühendisler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bazı öğrenciler Doktora Programlarına devam etmekte, diğerleri ise çeşitli kamu kuruluşları veya özel şirketlerde çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Kemal Hacıefendioğlu (Vekil)
İletişim Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Samsun / TÜRKİYE
Telefon: 0362 312 1919-1060
Faks: -
E-Posta: hckemal@omu.edu.tr
Web Adres : http://mf.omu.edu.tr/insaat/

Bölüm Olanakları

Lisansüstü çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla bölümümüzün yüksek lisans öğrencilerine tahsis ettiği çalışma ofisleri, Laboratuvar çalışmaları, dahil olunan projelerden gelen maddi destek ile sürdürülmektedir.

Program Çıktıları

 1. Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
 2. İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
 3. İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
 4. İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
 5. Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
 6. Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
 7. Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
 8. Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
 9. Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
 10. Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
 • İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
 • İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
 • İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
 • Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
 • Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
 • Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
 • Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
 • Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
 • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0
Toplam 0 0 0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0
FBESYLSeminer 927001 0 0 0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBESYLSeminer 927001 0 0 0 30.0
FBETZTez 927001 0 0 0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBETZTez 927001 0 0 0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0
FBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2103040002000 Seminer 927001 0 0 0 0.0
2103046012000 Mühendislik Matematiği 927001 3 0 0 7.5
2103046022000 Yapı Sistemlerinin Lineer Olmayan Analizi 927001 3 0 0 7.5
2103046032000 Kıyı Mühendisliği I 927001 3 0 0 7.5
2103046042000 Uygulamalı Elastisite ve Plastisite Teorisi 927001 3 0 0 7.5
2103046052000 Mühendislik Malzemelerin Kırılma Mekaniği 927001 3 0 0 7.5
2103046062000 Zemin-Yapı Etkileşimi 927001 3 0 0 7.5
2103046072000 Plaklar ve Kabuklar 927001 3 0 0 7.5
2103046082000 Derin Kazılar ve İksa Yöntemleri 927001 3 0 0 7.5
2103046092000 Yapıların Stabilite Teorisi 927001 3 0 0 7.5
2103046102000 Yapı Analizinde Sonlu Elemanlar Yöntemi I 927001 3 0 0 7.5
2103046112000 Mühendislikte Sınır Elemanları Yöntemi 927001 3 0 0 7.5
2103046122000 İntegral Dönüşüm Teknikleri 927001 3 0 0 7.5
2103046132000 Öngerilmeli Beton 927001 3 0 0 7.5
2103046142000 Kıyı Mühendisliği II 927001 3 0 0 7.5
2103046152000 Zemin Dinamiği 927001 3 0 0 7.5
2103046162000 Esnek Yol Üst Yapıları 927001 3 0 0 7.5
2103046172000 Deprem Mühendisliği I 927001 3 0 0 7.5
2103046182000 Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi 927001 3 0 0 7.5
2103046192000 Yapı Analizinde Sonlu Elemanlar Yöntemi II 927001 3 0 0 7.5
2103046202000 Yapı Dinamiği 927001 3 0 0 7.5
2103046212000 İleri Zemin Mekaniği 927001 3 0 0 7.5
2103046222000 Hareketli Tabanlı Akımların Hidroliği 927001 3 0 0 7.5
2103046232000 Olasılık Teorisi ve İstatistiğin Mühendislikte Uygulamaları 927001 3 0 0 7.5
2103046242000 Beton Kalite Kontrolü 927001 3 0 0 7.5
2103046252000 Betonarme Silolar 927001 3 0 0 7.5
2103046262000 İleri Akışkanlar Mekaniği I 927001 3 0 0 7.5
2103046272000 İleri Akışkanlar Mekaniği II 927001 3 0 0 7.5
2103046282000 Barajlar ve Hidrolik Esaslar 927001 3 0 0 7.5
2103046292000 Yüzeysel Temeller 927001 3 0 0 7.5
2103046302000 İleri Hidroloji 927001 3 0 0 7.5
2103046312000 Zemin-Yapı Etkileşimi II 927001 3 0 0 7.5
2103046322000 Kablolu Sistemler 927001 3 0 0 7.5
2103046332000 Varyasyonel Hesap ve Uygulamaları 927001 3 0 0 7.5
2103046342000 Yol Gövdesi ve Sanat Yapılarının Korunması 927001 3 0 0 7.5
2103046352000 Beton Yollar 927001 3 0 0 7.5
2103046362000 Yolların Kapasitesi 927001 3 0 0 7.5
2103046372000 Trafik Güvenliği ve Kaza Araştırması 927001 3 0 0 7.5
2103046382000 Tünel Teknolojisi 927001 3 0 0 7.5
2103046392000 Yol Drenaj Sistemleri 927001 3 0 0 7.5
2103046402009 Özel Yapılar İçin Beton Üretimi ve Donatı Detaylandırma İlkeleri 927001 3 0 0 7.5
2103046412010 Geoteknik Deprem Mühendisliği 927001 3 0 0 7.5
2103046422010 Tarihi Yapıların Depreme Dayanımı 927001 3 0 0 7.5
2103046432010 Patlama Etkisindeki Yapıların Davranışı 927001 3 0 0 7.5
2103046442010 Rüzgar Turbini Kulelerinin Tasarımı 927001 3 0 0 7.5
2103046452010 Havaalanı Mühendisliğine Giriş 927001 3 0 0 7.5
2103046462010 İleri Zemin Mekaniği II 927001 3 0 0 7.5
2103046472010 Zemin Davranışı 927001 3 0 0 7.5
2103046482010 Mühendislik Jeolojisi Uygulamaları 927001 3 0 0 7.5
2103046492012 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı 927001 3 0 0 7.5
2103046512012 Sediment Taşınımı 927001 3 0 0 7.5
2103046532012 Hidrolojik Modeller 927001 3 0 0 7.5
2103046542012 Hazne Teorisi 927001 3 0 0 7.5
2103046552012 Hidrolojide İstatistik Yöntemler 927001 3 0 0 7.5
2103046562012 Yapıların Lifli Polimer Kompozitler İle Güçlendirilmesi 927001 3 0 0 7.5
2103046572012 Yapı Sistemlerinin Hesabında Matris Yöntemleri 927001 3 0 0 7.5
2103046582012 Kompozit Yapıların Tasarımı 927001 3 0 0 7.5
FİM Betonarme Yapıların Tahribatsız Yöntemlerle İncelenmesi 927001 3 0 0 0.0
FİM650 İnşaat Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağları Uygulamaları 927001 3 0 0 7.5
FİM652 Betonarme Yapıların Tahribatsız Yöntemlerle İncelenmesi 927001 3 0 0 7.5
FİM657 Yapı Tasarımında Optimizasyon Yöntemleri 927001 3 0 0 7.5
FİM659 İnşaat Mühendisliğinde Analiz Yöntemleri I 927001 3 0 0 7.5
FİM660 İnşaat Mühendisliğinde Analiz Yöntemleri II 927001 3 0 0 7.5
FİM661 Betonarme Yapıların Tahribatsız Yöntemlerle İncelenmesi 927001 3 0 0 7.5
FİM662 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 3 0 0 7.5
FİM663 Taşkın ve Kuraklık Hidrolojisi 927001 3 0 0 0.0
FBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2103042072009 Malzeme Bilimi 927001 2 2 0 0.0
2103043072009 Betonarme I 927001 2 2 0 0.0
2103044252009 Yapıların Deneysel Davranışı 927001 2 0 0 0.0
2103044272009 Bileşik Malzemeler 927001 2 0 0 0.0
2103044372009 Kil Zeminlerinin Yapısı 927001 2 0 0 0.0
2103044382010 Kaya Kütlelerinin Mühendislik Özellikleri 927001 2 0 0 0.0
2103044392009 Zemin Mekaniği Laboratuvar Uygulamaları 927001 2 0 0 0.0
2103044402010 Heyelanlar 927001 2 0 0 0.0
2103046002000 Özel Konulu Ders 927001 3 0 0 0.0
2103046012000 Mühendislik Matematiği 927001 3 0 0 7.5
2103046022000 Yapı Sistemlerinin Lineer Olmayan Analizi 927001 3 0 0 7.5
2103046032000 Kıyı Mühendisliği I 927001 3 0 0 7.5
2103046042000 Uygulamalı Elastisite ve Plastisite Teorisi 927001 3 0 0 7.5
2103046052000 Mühendislik Malzemelerin Kırılma Mekaniği 927001 3 0 0 7.5
2103046062000 Zemin-Yapı Etkileşimi 927001 3 0 0 7.5
2103046072000 Plaklar ve Kabuklar 927001 3 0 0 7.5
2103046082000 Derin Kazılar ve İksa Yöntemleri 927001 3 0 0 7.5
2103046092000 Yapıların Stabilite Teorisi 927001 3 0 0 7.5
2103046102000 Yapı Analizinde Sonlu Elemanlar Yöntemi I 927001 3 0 0 7.5
2103046112000 Mühendislikte Sınır Elemanları Yöntemi 927001 3 0 0 7.5
2103046122000 İntegral Dönüşüm Teknikleri 927001 3 0 0 7.5
2103046132000 Öngerilmeli Beton 927001 3 0 0 7.5
2103046142000 Kıyı Mühendisliği II 927001 3 0 0 7.5
2103046152000 Zemin Dinamiği 927001 3 0 0 7.5
2103046162000 Esnek Yol Üst Yapıları 927001 3 0 0 7.5
2103046172000 Deprem Mühendisliği I 927001 3 0 0 7.5
2103046182000 Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi 927001 3 0 0 7.5
2103046192000 Yapı Analizinde Sonlu Elemanlar Yöntemi II 927001 3 0 0 7.5
2103046202000 Yapı Dinamiği 927001 3 0 0 7.5
2103046212000 İleri Zemin Mekaniği 927001 3 0 0 7.5
2103046222000 Hareketli Tabanlı Akımların Hidroliği 927001 3 0 0 7.5
2103046232000 Olasılık Teorisi ve İstatistiğin Mühendislikte Uygulamaları 927001 3 0 0 7.5
2103046242000 Beton Kalite Kontrolü 927001 3 0 0 7.5
2103046252000 Betonarme Silolar 927001 3 0 0 7.5
2103046262000 İleri Akışkanlar Mekaniği I 927001 3 0 0 7.5
2103046272000 İleri Akışkanlar Mekaniği II 927001 3 0 0 7.5
2103046282000 Barajlar ve Hidrolik Esaslar 927001 3 0 0 7.5
2103046292000 Yüzeysel Temeller 927001 3 0 0 7.5
2103046302000 İleri Hidroloji 927001 3 0 0 7.5
2103046312000 Zemin-Yapı Etkileşimi II 927001 3 0 0 7.5
2103046322000 Kablolu Sistemler 927001 3 0 0 7.5
2103046332000 Varyasyonel Hesap ve Uygulamaları 927001 3 0 0 7.5
2103046342000 Yol Gövdesi ve Sanat Yapılarının Korunması 927001 3 0 0 7.5
2103046352000 Beton Yollar 927001 3 0 0 7.5
2103046362000 Yolların Kapasitesi 927001 3 0 0 7.5
2103046372000 Trafik Güvenliği ve Kaza Araştırması 927001 3 0 0 7.5
2103046382000 Tünel Teknolojisi 927001 3 0 0 7.5
2103046392000 Yol Drenaj Sistemleri 927001 3 0 0 7.5
2103046402009 Özel Yapılar İçin Beton Üretimi ve Donatı Detaylandırma İlkeleri 927001 3 0 0 7.5
2103046412010 Geoteknik Deprem Mühendisliği 927001 3 0 0 7.5
2103046422010 Tarihi Yapıların Depreme Dayanımı 927001 3 0 0 7.5
2103046432010 Patlama Etkisindeki Yapıların Davranışı 927001 3 0 0 7.5
2103046442010 Rüzgar Turbini Kulelerinin Tasarımı 927001 3 0 0 7.5
2103046452010 Havaalanı Mühendisliğine Giriş 927001 3 0 0 7.5
2103046462010 İleri Zemin Mekaniği II 927001 3 0 0 7.5
2103046472010 Zemin Davranışı 927001 3 0 0 7.5
2103046482010 Mühendislik Jeolojisi Uygulamaları 927001 3 0 0 7.5
2103046492012 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı 927001 3 0 0 7.5
2103046512012 Sediment Taşınımı 927001 3 0 0 7.5
2103046532012 Hidrolojik Modeller 927001 3 0 0 7.5
2103046542012 Hazne Teorisi 927001 3 0 0 7.5
2103046552012 Hidrolojide İstatistik Yöntemler 927001 3 0 0 7.5
2103046562012 Yapıların Lifli Polimer Kompozitler İle Güçlendirilmesi 927001 3 0 0 7.5
2103046572012 Yapı Sistemlerinin Hesabında Matris Yöntemleri 927001 3 0 0 7.5
2103046582012 Kompozit Yapıların Tasarımı 927001 3 0 0 7.5
EFİM605 Fracture Mechanics of Engineering Materials 927001 3 0 0 0.0
EFİM607 Plates and Shells 927001 3 0 0 0.0
EFİM609 Stability Theory of Structures 927001 3 0 0 0.0
EFİM610 Finite Element Method of Structural Analysis I 927001 3 0 0 0.0
EFİM617 Earthquake Engineering 927001 3 0 0 0.0
EFİM621 Advanced Soil Mechanics 927001 3 0 0 0.0
EFİM624 Concrete Quality Control 927001 3 0 0 0.0
EFİM625 Reinforced Concrete Silos 927001 3 0 0 0.0
EFİM629 Shallow Foundations 927001 3 0 0 0.0
EFİM632 Cabled Systems 927001 3 0 0 0.0
EFİM643 Behavior of Structures under Blast Effect 927001 3 0 0 0.0
EFİM651 Sediment Transport 927001 3 0 0 0.0
EFİM655 Statistical Methods in Hydrology 927001 3 0 0 0.0
EFİM657 Optimization Techniques in Structures 927001 3 0 0 0.0
EFİM658 Design of Composite Structures 927001 3 0 0 0.0
EFİM659 Structural Dynamics 927001 3 0 0 0.0
EFİM660 Finite Element Method in Structural Analysis II 927001 3 0 0 0.0
FİM Betonarme Yapıların Tahribatsız Yöntemlerle İncelenmesi 927001 3 0 0 0.0
FİM650 İnşaat Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağları Uygulamaları 927001 3 0 0 7.5
FİM652 Betonarme Yapıların Tahribatsız Yöntemlerle İncelenmesi 927001 3 0 0 7.5
FİM657 Yapı Tasarımında Optimizasyon Yöntemleri 927001 3 0 0 7.5
FİM659 İnşaat Mühendisliğinde Analiz Yöntemleri I 927001 3 0 0 7.5
FİM660 İnşaat Mühendisliğinde Analiz Yöntemleri II 927001 3 0 0 7.5
FİM661 Betonarme Yapıların Tahribatsız Yöntemlerle İncelenmesi 927001 3 0 0 7.5
FİM662 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
FİM663 Taşkın ve Kuraklık Hidrolojisi 927001 3 0 0 0.0