Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Harita Mühendisliği

Program Tanımları

Kuruluş

Harita Mühendiliği yüksek lisans programı ilk öğrencilerini 1998 - 1999 akademik yılında almıştır. Programdan bu güne kadar 15 öğrenci mezun olmuştur. Yüksek lisans programında 44 halen öğrenci öğrenime devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere Harita Mühendisliği alanında Yüksek Lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl (4 yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri ile tezini başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi alırlar.

Program Profili

Ülkemizde Harita Mühendislği alanında Yüksek Lisans yapmış kamunun ve akademik çevrelerin ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yükseklisans mezunları kamu ve özel sektörde Harita Yüksek Mühendisi olarak çalışabilecekleri gibi Doktora çalışması da yaparak akademisyen olabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Program mezunları alanlarında Doktora yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı, seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere Harita Mühendisliği alanında Yüksek Lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Kurupelit Atakum/SAMSUN. Tel : (0 362) 312 19 19 / 1040 Fax: (0 362) 457 60 94 Web : http://mf.omu.edu.tr/harita/

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde CBS Laboratuarı, Ölçme Laboratuarı, Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Laboratuarı ve GPS Laboratuarı mevcut olup, her biri en yeni aletlerle donatılmış bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,
 2. Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
 3. Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
 4. Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 5. Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
 6. Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
 • Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
 • Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
 • Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
 • İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 4.0
Toplam 4 0 0 0.0 4.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

FBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2103056012000 Sayısal Çözümleme 3 0 0 3.0 7.5
2103056022000 İleri Programlama 3 0 0 3.0 7.5
2103056032000 İstatistik 3 0 0 3.0 7.5
2103056042000 Dönüşümler 3 0 0 3.0 7.5
2103056052000 Dengelemede Özel Konular 3 0 0 3.0 7.5
2103056062000 Alet Bilgisi 3 0 0 3.0 7.5
2103056072000 Sayısal Arazi Modelleri 2 0 0 2.0 7.5
2103056082000 Uzaktan Algılama 3 0 0 3.0 7.5
2103056092000 Bilgisayar Destekli Kartografya 3 0 0 3.0 7.5
2103056102000 Yersel Fotogrametri 3 0 0 3.0 7.5
2103056112000 Aplikasyon 2 0 0 2.0 7.5
2103056122000 Fiziksel Jeodezi 3 0 0 3.0 7.5
2103056132000 Dijital Fotogrametride Gelişmiş Metotlar ve Algoritmalar 3 0 0 3.0 7.5
2103056142000 Sayısal Görüntü İşleme ve Anlama Teknikleri 3 0 0 3.0 7.5
2103056152000 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analiz ve Sorgulamalar 2 0 0 2.0 7.5
2103056162000 Visual C++ ve Open Gl İle 3 Boyutlu Yazılımların Geliştirilmesi 3 0 0 3.0 7.5
2103056172000 Bilim, Felsefe ve Model-Gerçeklik Kavramları 3 0 0 3.0 7.5
2103056182000 Kıyı Yönetimi 2 0 0 2.0 7.5
2103056192000 Kentsel Alanların Düzenlenmesi 3 0 0 3.0 7.5
2103056202000 Kırsal Alanların Düzenlenmesinde Ölçme Tekniği ve Organizasyonu 3 0 0 3.0 7.5
2103056212000 Küresel Konum Belirleme 3 0 0 3.0 7.5
2103056222000 Jeodezide Kestirim Yöntemleri 3 0 0 3.0 7.5
2103056232000 Jeodezik Verilerin İstatistiksel Analizi 2 0 0 2.0 7.5
2103056242000 Deformasyon Ölçüleri ve Analizi 3 0 0 3.0 7.5
2103056252000 Kva Birlikte İşlerlik Altyapıları 3 0 0 3.0 7.5
2103056262000 İnternet Cbs Teknolojileri ve Mimarileri 2 2 0 3.0 7.5
2103056272009 Cbs'nin Geometrik Temelleri ve Güncel Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
2103056282009 Arazi Yönetimi 3 0 0 3.0 7.5
2103056292010 Taşınmaz Değerleme 3 0 0 3.0 7.5
2103056312010 Cbs İçin Mekansal Veri Alt Yapıları 3 0 0 3.0 7.5
2103056322011 İleri Kadastro Teknikleri 3 0 0 3.0 7.5
2103056332010 Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi 3 0 0 3.0 7.5
2103056342010 Çevre Yönetimi ve Planlamada Çoğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 3 0 0 3.0 7.5
2103056352010 Çoğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İle Afet Yönetimi 3 0 0 3.0 7.5
2103056362012 Akıllı Sensör Ağları 3 0 0 3.0 7.5
2103056382012 Cbs ve Uzaktan Algılama İle Çevresel Modelleme 3 0 0 3.0 7.5
JFM630 Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimi 3 0 0 3.0 7.5
JFM637 Mühendislik Fotogrametrisi 3 0 0 3.0 7.5
JFM639 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
JFM640 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 0.0
JFM641 Kıyı Alanlarında Planlama ve Sürdürülebilirlik 3 0 0 3.0 0.0
FBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2103056012000 Sayısal Çözümleme 3 0 0 3.0 7.5
2103056022000 İleri Programlama 3 0 0 3.0 7.5
2103056032000 İstatistik 3 0 0 3.0 7.5
2103056042000 Dönüşümler 3 0 0 3.0 7.5
2103056052000 Dengelemede Özel Konular 3 0 0 3.0 7.5
2103056062000 Alet Bilgisi 3 0 0 3.0 7.5
2103056072000 Sayısal Arazi Modelleri 2 0 0 2.0 7.5
2103056082000 Uzaktan Algılama 3 0 0 3.0 0.0
2103056092000 Bilgisayar Destekli Kartografya 3 0 0 3.0 0.0
2103056102000 Yersel Fotogrametri 3 0 0 3.0 0.0
2103056112000 Aplikasyon 2 0 0 2.0 0.0
2103056122000 Fiziksel Jeodezi 3 0 0 3.0 7.5
2103056132000 Dijital Fotogrametride Gelişmiş Metotlar ve Algoritmalar 3 0 0 3.0 0.0
2103056142000 Sayısal Görüntü İşleme ve Anlama Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
2103056152000 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analiz ve Sorgulamalar 2 0 0 2.0 0.0
2103056162000 Visual C++ ve Open Gl İle 3 Boyutlu Yazılımların Geliştirilmesi 3 0 0 3.0 0.0
2103056172000 Bilim, Felsefe ve Model-Gerçeklik Kavramları 3 0 0 3.0 0.0
2103056182000 Kıyı Yönetimi 2 0 0 2.0 7.5
2103056192000 Kentsel Alanların Düzenlenmesi 3 0 0 3.0 7.5
2103056202000 Kırsal Alanların Düzenlenmesinde Ölçme Tekniği ve Organizasyonu 3 0 0 3.0 7.5
2103056212000 Küresel Konum Belirleme 3 0 0 3.0 7.5
2103056222000 Jeodezide Kestirim Yöntemleri 3 0 0 3.0 7.5
2103056232000 Jeodezik Verilerin İstatistiksel Analizi 2 0 0 2.0 7.5
2103056242000 Deformasyon Ölçüleri ve Analizi 3 0 0 3.0 7.5
2103056252000 Kva Birlikte İşlerlik Altyapıları 3 0 0 3.0 7.5
2103056262000 İnternet Cbs Teknolojileri ve Mimarileri 2 2 0 3.0 7.5
2103056272009 Cbs'nin Geometrik Temelleri ve Güncel Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
2103056282009 Arazi Yönetimi 3 0 0 3.0 7.5
2103056292010 Taşınmaz Değerleme 3 0 0 3.0 7.5
2103056312010 Cbs İçin Mekansal Veri Alt Yapıları 3 0 0 3.0 7.5
2103056322011 İleri Kadastro Teknikleri 3 0 0 3.0 7.5
2103056332010 Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi 3 0 0 3.0 7.5
2103056342010 Çevre Yönetimi ve Planlamada Çoğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 3 0 0 3.0 7.5
2103056352010 Çoğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İle Afet Yönetimi 3 0 0 3.0 7.5
2103056362012 Akıllı Sensör Ağları 3 0 0 3.0 0.0
2103056382012 Cbs ve Uzaktan Algılama İle Çevresel Modelleme 3 0 0 3.0 0.0
JFM630 Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimi 3 0 0 3.0 7.5
JFM637 Mühendislik Fotogrametrisi 3 0 0 3.0 0.0
JFM639 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
JFM640 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 0.0
JFM641 Kıyı Alanlarında Planlama ve Sürdürülebilirlik 3 0 0 3.0 0.0