Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Makine Mühendisliği

Program Tanımları

Kuruluş

1993 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve 2008–2009 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yüksek lisans düzeyinde öğrenci almaya başlamıştır..

Kazanılan Derece

Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makina Mühendisliği alanında yüksek lisans (yüksek makina mühendisi, Yük. Müh.) derecesini alırlar.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, özel öğrenci kabulü, yatay ve üniversite içindeki geçişler ; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " kapsamında gerçekleşmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Makina Mühendisliği Bölümü, bir taraftan ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknik eleman ihtiyacını karşılarken diğer taraftan araştırma faaliyetleriyle ülkemiz bilim üretimine de katkı sağlamaktadır. Bilginin üretilmesi kadar bu bilginin pratik uygulanabilirliğinin tescili olan patent üretimi için AR-GE desteği vermek de bölümün başlıca hedeflediği amaçlarındadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mühendislik faaliyetlerinin en eski ve en geniş alanlarından biri olan makina mühendisliği, makinalar, enerji ve imalat-üretim yöntemleri ile ilgilenir. Makina mühendisleri; takım tezgahlarının yanı sıra endüstrinin tüm dalları için makinalar ve donanımlar tasarlar ve imal ederler. Örneğin; türbinler, baskı presleri, hafriyat makinaları, besin işleyiciler, iklimlendirme ve soğutma sistemleri, yapay kalpler ve uzuvlar, uçaklar, dizel lokomotifler, otomobiller, kamyonlar ve kitle ulaşım araçları için motorlar vb... Enerji konusundaki uzmanlık alanında, makina mühendisleri, elektrik jeneratörlerini tahrik edecek hidrolik türbinlerin ve buhar gücü oluşturacak kazanların, motorların, türbinlerin ve pompaların tasarımı, üretimi ve çalıştırılmasıyla ilgilenirler. Enerji santralleri tasarlarlar ve çalıştırırlar; yakıtların ekonomik yanması, ısı enerjisinin mekanik güce dönüştürülmesi ve bu gücün optimum olarak kullanılması ile ilgilenir. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme alanında, makina mühendisleri, evler, işyerleri, ticaret binaları ve endüstriyel tesislerde kontrollü sıcaklık ve nem koşulları sağlarlar. Besinlerin soğuk tutulması, soğuk depolama ve buz üretim tesisleri için gerekli donanım ve sistemleri geliştirirler. Makina mühendisleri ayrıca yolcu, savaş ve yük gemileri için makinaların tasarımında, otomotiv endüstrisinde otomobillerin, kamyonların ve otobüslerin tasarımında ve üretiminde ve hava-uzay endüstrisinde yeni uçak ve uzay araçlarının tasarımında çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Makine Mühendisliği Programından Yüksek Lisans derecesiyle mezun olunabilmesi için gerekli koşullar Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'nde belirtilmiştir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Hakan ÖZCAN, OMU Makine Mühendisliği Bölümü, Samsun Tel: +90(362)312 1919-1327 ozcanh@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

İmalat-Konstrüksiyon Laboratuvarı
Termodinamik ve Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı,
Enerji Laboratuvarı
Mekanik ve Makina Dinamiği Laboratuvarı
Ölçme Tekniği ve Otomasyon Laboratuvarı
Motorlar Laboratuvarı

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0
Toplam 0 0 0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0
FBESYLSeminer 927001 0 0 0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBESYLSeminer 927001 0 0 0 30.0
FBETZTez 927001 0 0 0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBETZTez 927001 0 0 0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0
FBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2103060002000 Seminer 927001 0 0 0 0.0
2103060012011 Seminer 927001 0 0 0 0.0
2103062032009 Termodinamik I 927001 3 0 0 0.0
2103062042009 Termodinamik II 927001 3 0 0 0.0
2103062072009 Malzeme Bilgisi 927001 3 2 0 0.0
2103062082009 Akışkanlarlar Mekaniği I 927001 3 0 0 0.0
2103066012008 İleri Termodinamik 927001 4 0 0 7.5
2103066022008 İleri Akışkanlar Mekaniği 927001 4 0 0 7.5
2103066032008 Isı Aktarımı ve Akışkanlar Mekaniğinde Sayısal Yöntemler 927001 4 0 0 7.5
2103066042008 Isı-Akış Olaylarında Deneysel Yöntemler 927001 2 2 0 7.5
2103066052008 İleri Isı ve Kütle Aktarımı 927001 2 2 0 7.5
2103066062008 Turbo Makinaları 927001 2 2 0 7.5
2103066072008 Sınır Tabaka Teorisi 927001 3 0 0 7.5
2103066072012 İleri Gaz Dinamiği* 927001 3 0 0 7.5
2103066082008 İleri Gaz Dinamiği 927001 3 0 0 7.5
2103066082012 Taşınım Isı Transferi 927001 3 0 0 7.5
2103066092008 Isı İletimi 927001 3 0 0 7.5
2103066092012 Yanma Teknolojisi* 927001 3 0 0 7.5
2103066102008 Taşınım Isı Aktarımı 927001 3 0 0 7.5
2103066102012 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği* 927001 3 0 0 7.5
2103066112008 Işıma Isı Aktarımı 927001 3 0 0 7.5
2103066112012 Türbülans Modelleme* 927001 3 0 0 7.5
2103066122008 Yanma Teknolojisi 927001 3 0 0 7.5
2103066122012 Taşıt Motorlarında Araştırma ve Deney Teknikleri* 927001 3 0 0 7.5
2103066132008 Bilgisayar Destekli Akışkanlar Mekaniği 927001 2 2 0 7.5
2103066132012 Yakma Sistemlerinde Bilgisayar Uygulamaları* 927001 3 0 0 7.5
2103066142008 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 927001 3 0 0 7.5
2103066142012 Akışkan Kontrol ve Güç Sistemleri 927001 3 0 0 7.5
2103066152008 Türbülans Modelleme 927001 4 0 0 7.5
2103066152012 Türbülans Modelleme 927001 3 0 0 7.5
2103066162009 Kapalı Ortamlarda Doğal Taşınım 927001 3 0 0 7.5
2103066172009 Taşıt Motorlarında Araştırma ve Deney Teknikleri 927001 3 0 0 7.5
2103066182009 Yakma Sistemlerinde Bilgisayar Uygulamaları 927001 3 0 0 7.5
2103066192009 Alışkın Kontrol ve Güç Sistemleri 927001 3 0 0 7.5
2103066202009 Yağlama Teorisi ve Kaymalı Yataklar 927001 3 0 0 7.5
2103066212010 Alternatif Enerji Kaynakları 927001 3 0 0 7.5
2103066222010 Güneş Enerji Uygulamaları 927001 3 0 0 7.5
2103066242010 Isı Depolama Yöntemleri 927001 3 0 0 7.5
2103066242012 İçten Yanmalı Motorların Hesabı ve Geliştirilmesi* 927001 3 0 0 7.5
2103066252010 Isı Değiştiricilerinin Tasarımı 927001 3 0 0 7.5
2103066262010 Mühendislikte Sayısal Yöntemler 927001 3 0 0 7.5
2103066262012 Temiz Enerji Teknolojileri* 927001 3 0 0 0.0
2103066282010 Hidrolik Makinaları 927001 3 0 0 0.0
2103066292010 İçten Yanmalı Motorların Hesabı ve Geliştirilmesi 927001 3 0 0 7.5
2103066302010 İçten Yanmalı Motorlar İçin Alternatif Yakıtlar 927001 3 0 0 7.5
2103066312010 Temiz Enerji Teknolojileri 927001 3 0 0 7.5
2103066322011 Aerodinamik 927001 3 0 0 7.5
2103066322012 Bakım Planlanması 927001 3 0 0 0.0
2103066332010 Plazma Tekniği 927001 3 0 0 0.0
2103066332012 Fizibilite Analizi ve Yatırım Kararları* 927001 3 0 0 0.0
2103066352010 Yüzey Mühendisliği 927001 3 0 0 0.0
2103066352012 Bilgisayar Destekli Mekanik II 927001 3 0 0 0.0
2103066362010 Kaynak Metalürjisi 927001 3 0 0 0.0
2103066362011 Kaynak Metalürjisi 927001 3 0 0 0.0
2103066362012 Fonksiyonel Dereceli Malzemeler* 927001 3 0 0 7.5
2103066382011 Fizibilite Analizi ve Yatırım Kararları 927001 3 0 0 0.0
2103066412011 Fonksiyonel Dereceli Malzemeler 927001 3 0 0 7.5
2103067012011 İleri Makina Mühendisliği Matematiği I 927001 3 0 0 0.0
2103067062011 Yakma Sistem. Emisyon Kontrolü 927001 3 0 0 7.5
2103067122011 Hesaplamalı Isı Transferi 927001 3 0 0 0.0
2103067152011 Newtonyen Olmayan Akışkanların Mekaniği 927001 3 0 0 0.0
2103067172011 Motor Termodinamiği 927001 3 0 0 0.0
2103067182011 Gaz Türbinleri ve Termodinamiği 927001 3 0 0 0.0
2103067192011 Sınır Tabaka Teorisi 927001 3 0 0 0.0
2103067232011 Kapalı Ortamlarda Doğal Taşınım 927001 3 0 0 0.0
EMMB601 Advanced Thermodynamics 927001 3 0 0 0.0
EMMB602 Advanced Fluid Dynamics 927001 3 0 0 0.0
EMMB612 Combustion Technology 927001 3 0 0 0.0
EMMB617 Research and Experimental Techniques for Vehicle Engines 927001 3 0 0 0.0
EMMB621 Alternative Energy Sources 927001 3 0 0 0.0
EMMB629 Calculation and Development of Internal Combustion Engines 927001 3 0 0 0.0
EMMB630 Alternative Fuels for Internal Combustion Engines 927001 3 0 0 0.0
EMMB635 Surface Engineering 927001 3 0 0 0.0
EMMB714 Compressible Fluid Mechanics 927001 3 0 0 0.0
EMMB717 Engine Thermodynamics 927001 3 0 0 0.0
EMMB718 Gas Turbines and Its Thermodynamics 927001 3 0 0 0.0
EMMB719 Boundary Layer Theory 927001 3 0 0 0.0
EMMB720 Heat Conduction 927001 3 0 0 0.0
MMB618 Kurutma Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
MMB622 Makine Mühendisliğinde Kalite Kontrol 927001 3 0 0 0.0
MMB629 Mekanik Metalürji 927001 3 0 0 0.0
MMB634 Bilgisayar Destekli Mekanik I 927001 3 0 0 7.5
MMB637 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 33 0 0 0.0
MMB638 Hasar Mekanizmaları 927001 3 0 0 0.0
MMB702 İleri Makina Mühendisliği Matematiği II 927001 3 0 0 0.0
MMB703 İleri Gerilme Analizi 927001 3 0 0 0.0
MMB704 İleri Mekanik Sistem Tasarımı 927001 3 0 0 0.0
MMB705 Kompozit Malzemelerin Mekaniği 927001 3 0 0 0.0
MMB707 Yakma Sistemlerinde Paket Programlar 927001 3 0 0 0.0
MMB708 Biyoenerji Teknolojileri 927001 3 0 0 0.0
MMB709 Optimizasyon Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
MMB710 Sınır Elemanlar Yöntemi 927001 3 0 0 0.0
MMB711 Sonlu Elemanlar Yöntemi 927001 3 0 0 0.0
MMB713 İleri Aerodinamik 927001 3 0 0 0.0
MMB714 Sıkıştırılabilir Akışkanlar Mekaniği 927001 3 0 0 0.0
MMB716 Isıl Sistemlerin Tasarımı 927001 3 0 0 0.0
MMB720 Isı İletimi 927001 3 0 0 0.0
MMB721 Işıma Isı Transferi 927001 3 0 0 0.0
MMB722 Bilgisayar Destekli Akışkanlar Mekaniği 927001 3 0 0 0.0
MMB725 Malzemelerde Yorulma 927001 3 0 0 0.0
FBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2103062032009 Termodinamik I 927001 3 0 0 0.0
2103062042009 Termodinamik II 927001 3 0 0 0.0
2103062072009 Malzeme Bilgisi 927001 3 2 0 0.0
2103062082009 Akışkanlarlar Mekaniği I 927001 3 0 0 0.0
2103066012008 İleri Termodinamik 927001 4 0 0 7.5
2103066022008 İleri Akışkanlar Mekaniği 927001 4 0 0 7.5
2103066032008 Isı Aktarımı ve Akışkanlar Mekaniğinde Sayısal Yöntemler 927001 4 0 0 0.0
2103066042008 Isı-Akış Olaylarında Deneysel Yöntemler 927001 2 2 0 7.5
2103066052008 İleri Isı ve Kütle Aktarımı 927001 2 2 0 0.0
2103066062008 Turbo Makinaları 927001 2 2 0 0.0
2103066072008 Sınır Tabaka Teorisi 927001 3 0 0 0.0
2103066072012 İleri Gaz Dinamiği* 927001 3 0 0 7.5
2103066082008 İleri Gaz Dinamiği 927001 3 0 0 7.5
2103066082012 Taşınım Isı Transferi 927001 3 0 0 0.0
2103066092008 Isı İletimi 927001 3 0 0 7.5
2103066092012 Yanma Teknolojisi* 927001 3 0 0 0.0
2103066102008 Taşınım Isı Aktarımı 927001 3 0 0 0.0
2103066102012 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği* 927001 3 0 0 0.0
2103066112008 Işıma Isı Aktarımı 927001 3 0 0 0.0
2103066112012 Türbülans Modelleme* 927001 3 0 0 0.0
2103066122008 Yanma Teknolojisi 927001 3 0 0 7.5
2103066122012 Taşıt Motorlarında Araştırma ve Deney Teknikleri* 927001 3 0 0 7.5
2103066132008 Bilgisayar Destekli Akışkanlar Mekaniği 927001 2 2 0 0.0
2103066132012 Yakma Sistemlerinde Bilgisayar Uygulamaları* 927001 3 0 0 0.0
2103066142008 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 927001 3 0 0 0.0
2103066142012 Akışkan Kontrol ve Güç Sistemleri 927001 3 0 0 7.5
2103066152008 Türbülans Modelleme 927001 4 0 0 0.0
2103066152012 Türbülans Modelleme 927001 3 0 0 7.5
2103066162009 Kapalı Ortamlarda Doğal Taşınım 927001 3 0 0 7.5
2103066172009 Taşıt Motorlarında Araştırma ve Deney Teknikleri 927001 3 0 0 7.5
2103066182009 Yakma Sistemlerinde Bilgisayar Uygulamaları 927001 3 0 0 7.5
2103066192009 Alışkın Kontrol ve Güç Sistemleri 927001 3 0 0 7.5
2103066202009 Yağlama Teorisi ve Kaymalı Yataklar 927001 3 0 0 7.5
2103066212010 Alternatif Enerji Kaynakları 927001 3 0 0 7.5
2103066222010 Güneş Enerji Uygulamaları 927001 3 0 0 7.5
2103066242010 Isı Depolama Yöntemleri 927001 3 0 0 7.5
2103066242012 İçten Yanmalı Motorların Hesabı ve Geliştirilmesi* 927001 3 0 0 7.5
2103066252010 Isı Değiştiricilerinin Tasarımı 927001 3 0 0 7.5
2103066262010 Mühendislikte Sayısal Yöntemler 927001 3 0 0 7.5
2103066262012 Temiz Enerji Teknolojileri* 927001 3 0 0 7.5
2103066282010 Hidrolik Makinaları 927001 3 0 0 7.5
2103066292010 İçten Yanmalı Motorların Hesabı ve Geliştirilmesi 927001 3 0 0 7.5
2103066302010 İçten Yanmalı Motorlar İçin Alternatif Yakıtlar 927001 3 0 0 7.5
2103066312010 Temiz Enerji Teknolojileri 927001 3 0 0 7.5
2103066322011 Aerodinamik 927001 3 0 0 7.5
2103066322012 Bakım Planlanması 927001 3 0 0 7.5
2103066332010 Plazma Tekniği 927001 3 0 0 7.5
2103066332012 Fizibilite Analizi ve Yatırım Kararları* 927001 3 0 0 7.5
2103066352010 Yüzey Mühendisliği 927001 3 0 0 0.0
2103066352012 Bilgisayar Destekli Mekanik II 927001 3 0 0 7.5
2103066362010 Kaynak Metalürjisi 927001 3 0 0 7.5
2103066362011 Kaynak Metalürjisi 927001 3 0 0 7.5
2103066362012 Fonksiyonel Dereceli Malzemeler* 927001 3 0 0 7.5
2103066382011 Fizibilite Analizi ve Yatırım Kararları 927001 3 0 0 7.5
2103066412011 Fonksiyonel Dereceli Malzemeler 927001 3 0 0 7.5
EMMB601 Advanced Thermodynamics 927001 3 0 0 0.0
EMMB602 Advanced Fluid Dynamics 927001 3 0 0 0.0
EMMB612 Combustion Technology 927001 3 0 0 0.0
EMMB617 Research and Experimental Techniques for Vehicle Engines 927001 3 0 0 0.0
EMMB621 Alternative Energy Sources 927001 3 0 0 0.0
EMMB629 Calculation and Development of Internal Combustion Engines 927001 3 0 0 0.0
EMMB630 Alternative Fuels for Internal Combustion Engines 927001 3 0 0 0.0
EMMB635 Surface Engineering 927001 3 0 0 0.0
MMB618 Kurutma Teknolojisi 927001 3 0 0 7.5
MMB622 Makine Mühendisliğinde Kalite Kontrol 927001 3 0 0 7.5
MMB629 Mekanik Metalürji 927001 3 0 0 7.5
MMB634 Bilgisayar Destekli Mekanik I 927001 3 0 0 7.5
MMB637 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 33 0 0 0.0
MMB638 Hasar Mekanizmaları 927001 3 0 0 0.0