Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Biyokimya

Program Tanımları

Kuruluş

Biyokimya Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bölümü bünyesinde 1979-1980 öğretim yılında kurulmuştur. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurupelit yerleşkesinde bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayan ve program yeterliliklerini sağlayanlar Tıbbi Biyokimya alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olurlar.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Altı yıllık Tıp Eğitimi veya dört yıllık Fen Edebiyat Fakültelerinin Kimya,Biyoloji ve Moleküler Biyoloji bölümü mezunları bu programa başvurabilirler.Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS,ÜDS,YDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına sahip olmalıdırlar.Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim ve Öğretim önetmeliğine göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tıbbi biyokimya Yüksek lisans programına doğrudan kaydolan yada yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler derslerden muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim Dalının yada ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik(60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı olmak (100 üzerinden 65 puan)ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak

Program Profili

Yüksek Lisans(M.Sc.) programı Tıbbi Biyokimya alanında eğitim sağlar. Program Tıbbi Biyokimya alanında zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Anabilim Dalımızda birçok araştırma projesi yürütülmekte olup sonuçları ulusal ve uluslar arası dergi ve kongrelerde sunulmakta ve yayınlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı ve öğretim Üyesi ihtiyacı bulunan üniversitelerde gerekli koşulları sağladıkları takdirde istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS,YDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Abdülkerim BEDİR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Kurupelit-Samsun
Telefon: 0 362 312 19 19-2537

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalımızda rutin tetkiklerin yanı sıra Spektrofotometrik Analizler, HPLC Analizleri, Likid Kromatografi Kapiller Elektroforez, Jel Elektroforezi, Moleküler Çalışmalar, Hücre Kültür Çalışmaları, Comet Analizi, RIA, ELİSA, İzoelektrik Fokuslama ve santrifüjleme yapılabilmektedir.

Program Çıktıları

 1. Organizmada gerçekleşen metabolik olayları, reaksiyon basamaklarını ve klinik önemini kavrayabilecek düzeyde bilgiye sahip olmalı
 2. İnsan vücudunun bileşiminde yer alan moleküller ve klinik önemlerini bilmeli.
 3. Alanında bir laboratuarı sevk ve idare edebilmeli
 4. Almış olduğu eğitimle alanında bağımsız bir şekilde bilimsel çalışma planlayabilmeli ve uluslar arası bilimsel yayına dönüştürebilmeli
 5. Bilimsel araştırmalara alt yapı sağlayacak yeterli bilgi düzeyine erişmeli
 6. Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri takip edebilmeli ve özgün çalışmalarda kullanabilmeli.
 7. Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede beceriler kazanmış olmalı.
 8. Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilmeli.
 9. Hastalıkların teşhisi ve tedavinin takibinde etkin ve doğru bir şekilde laboratuvarı kullanabilmek için yeterli bilgiye sahip olabilmeli
 10. İnsan sağlığı açısından gerekli laboratuvar analizlerini yapabilme, yorumlayabilmeli ve sebep-sonuç ilişkisini değerlendirebilmeli

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Organizmada gerçekleşen metabolik olayları, reaksiyon basamaklarını ve klinik önemini kavrayabilecek düzeyde bilgiye sahip olmalı
 • İnsan vücudunun bileşiminde yer alan moleküller ve klinik önemlerini bilmeli.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanında bir laboratuarı sevk ve idare edebilmeli
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • İnsan sağlığı açısından gerekli laboratuvar analizlerini yapabilme, yorumlayabilmeli ve sebep-sonuç ilişkisini değerlendirebilmeli
 • Hastalıkların teşhisi ve tedavinin takibinde etkin ve doğru bir şekilde laboratuvarı kullanabilmek için yeterli bilgiye sahip olabilmeli
 • Almış olduğu eğitimle alanında bağımsız bir şekilde bilimsel çalışma planlayabilmeli ve uluslar arası bilimsel yayına dönüştürebilmeli
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Bilimsel araştırmalara alt yapı sağlayacak yeterli bilgi düzeyine erişmeli
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri takip edebilmeli ve özgün çalışmalarda kullanabilmeli.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede beceriler kazanmış olmalı.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESYLSeminer Zorunlu 0 2 0 0.0 0.0
Toplam 4 2 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO610 Tıbbi Biyoorganik Kimya'Ya Giriş 3 0 0 3.0 0.0
BİO611 Laboratuvar Hesaplamaları ve Çözelti Hazırlama 2 4 0 4.0 0.0
BİO612 Nükleik Asit Biyokimyası 4 0 0 4.0 0.0
BİO613 Karbonhidrat Biyokimyası 2 2 0 3.0 0.0
BİO614 Lipid Biyokimyası 2 2 0 3.0 6.0
BİO615 Protein Biyokimyası 2 2 0 3.0 0.0
BİO616 Metabolik Homeostaz 2 0 0 2.0 0.0
BİO617 Tıbbi Biyokimya Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
BİO618 Vitamin ve Mineral Biyokimyası 2 0 0 2.0 0.0
BİO619 Tıp Eğitimi Temel Organik Kimya 2 0 0 2.0 0.0
BİO620 Antioksidanlar ve Oksidatif Stress 2 0 0 2.0 0.0
BİO621 Doku Metabolizması 2 0 0 2.0 0.0
BİO622 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO610 Tıbbi Biyoorganik Kimya'Ya Giriş 3 0 0 3.0 0.0
BİO611 Laboratuvar Hesaplamaları ve Çözelti Hazırlama 2 4 0 4.0 0.0
BİO612 Nükleik Asit Biyokimyası 4 0 0 4.0 0.0
BİO613 Karbonhidrat Biyokimyası 2 2 0 3.0 0.0
BİO614 Lipid Biyokimyası 2 2 0 3.0 0.0
BİO615 Protein Biyokimyası 2 2 0 3.0 0.0
BİO616 Metabolik Homeostaz 2 0 0 2.0 0.0
BİO617 Tıbbi Biyokimya Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
BİO618 Vitamin ve Mineral Biyokimyası 2 0 0 2.0 0.0
BİO619 Tıp Eğitimi Temel Organik Kimya 2 0 0 2.0 0.0
BİO620 Antioksidanlar ve Oksidatif Stress 2 0 0 2.0 0.0
BİO621 Doku Metabolizması 2 0 0 2.0 0.0
BİO622 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0