Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Farmakoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim dalı 1983 yılında kurulmuştur.Bölüm halen 1 profesör, 1 doçent ve 2 yardımcı doçent ile hizmet vermeye devam etmektedir. 2012-2013 Eğitim-öğretim yılı itibariyle 2 yüksek lisans öğrencisi mevcuttur. Anabilim dalında bugüne dek 4 öğrenci yüksek lisans eğitimini tamamlamış bulunmaktadır.

Anabilim dalındaki akademik elemanlar

Prof.Dr.Yüksel Kesim,
Doç.Dr.S.Sırrı Bilge,
Yard.Doç.Dr.Mehmet Kurt ve
Yard.Doç.Dr.Fatih İlkaya'dan oluşmaktadır.

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yüksek Lisans mezunları ilaç sektöründe, üretim, araştırma, ruhsatlandırma, eğitmenlik, pazarlama alanlarında iş bulma olanağına sahiptir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisansını tamamlamış kişiler Tıbbi Farmakoloji alanında doktora yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Seminer ve uzmanlık alan dersi kredisiz olup başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Mezuniyet için bu derslerin başarılması ve tez çalışmasının tamamlanması gerekir

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

e-Öğrenme

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Yüksel Kesim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalımız, deneyim ve bilgi birikimine sahip bir profesör, bir doçent ve 2 yardımcı doçent kadrosunda toplam 4 öğretim üyesine sahiptir. Anabilim Dalındaki tüm öğretim üyeleri, yüksek lisans eğitimine aktif olarak katılmaya olanak veren -tam zamanlı kadroda- çalışmaktadır.
Anabilim Dalımızda farklı alanlarda çalışmalara olanak veren ve en üst teknolojilerle donatılmış laboratuvarlar mevcuttur. İzole organ, ağrı ve analjezi, psikofarmakoloji, nörofarmakoloji ve analiz laboratuvarları yüksek lisans öğrencilerimizin çalışma olanağı bulabileceği başlıca laboratuvarlardır.

Program Çıktıları

 1. İlaç farmakokinetiği ve farmakodinamiği ile ilgili temel prensipleri bilmek
 2. Sistemlerle ilgili ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak
 3. Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak
 4. Farmakolojide kullanılan teknikleri uygulayabilme
 5. Farmakoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak.
 6. Araştırma laboratuvarlarında çalışma kuralları ile ilgili kuralları bilmek
 7. Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak.
 8. Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
 9. Farmakoloji alanı ile ilgili çalışmaları ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak
 10. Deneysel etik kuralları bilmek

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • İlaç farmakokinetiği ve farmakodinamiği ile ilgili temel prensipleri bilmek
 • Sistemlerle ilgili ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak
 • Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Farmakolojide kullanılan teknikleri uygulayabilme
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Deneysel etik kuralları bilmek
 • Farmakoloji alanı ile ilgili çalışmaları ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak
 • Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
 • Araştırma laboratuvarlarında çalışma kuralları ile ilgili kuralları bilmek
 • Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak.
 • Farmakoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESYLSeminer Zorunlu 0 2 0 0.0 0.0
Toplam 4 2 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FAR601 Deneysel Farmakoloji 2 2 2 3.0 0.0
FAR604 Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi 3 0 2 3.0 0.0
FAR606 Genel Farmakoloji 3 0 2 3.0 0.0
FAR608 Kemoterapötikler 3 0 2 3.0 0.0
FAR609 Endokrin Sistem Farmakolojis 3 0 2 3.0 0.0
FAR610 Gastrointestinel Sistem Farmakolojisi 0 0 2 0.0 0.0
FAR612 Toksikoloji 2 0 1 2.0 0.0
FAR613 Otonom Sinir Sistemi Farmakolojis 2 2 2 3.0 0.0
FAR614 Kardiyovasküler Farmakoloji 2 2 2 3.0 0.0
FAR617 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FAR601 Deneysel Farmakoloji 2 2 2 3.0 0.0
FAR604 Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi 3 0 2 3.0 0.0
FAR606 Genel Farmakoloji 3 0 2 3.0 0.0
FAR608 Kemoterapötikler 3 0 2 3.0 0.0
FAR609 Endokrin Sistem Farmakolojis 3 0 2 3.0 0.0
FAR610 Gastrointestinel Sistem Farmakolojisi 0 0 2 0.0 0.0
FAR612 Toksikoloji 2 0 1 2.0 0.0
FAR613 Otonom Sinir Sistemi Farmakolojis 2 2 2 3.0 0.0
FAR614 Kardiyovasküler Farmakoloji 2 2 2 3.0 0.0
FAR617 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0