Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüleri arasında bilimsel ve akademik işbirliği ve etkileşim yoluyla güçlü taraflarını bir araya getirerek yürütülmek üzere Biyoistatistik Anabilim Dalında en üstün akademik standartlarda eğitim ve öğretime imkân vermek üzere ortak yüksek lisans ve doktora programları açılmasını amaçlar.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 22.02.2007 Tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile bu yönetmeliğin atıfta bulunduğu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümlerine dayanmaktadır.
Lisansüstü Eğitim sadece Biyoistatistik Bilim dalında yaptırılmaktadır. Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Hacettepe Üniversitesinde ayrı bir Bilim dalı olduğu için bu konuda özel bir protokolümüz bulunmamaktadır.

Kazanılan Derece

Yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlar Biyoistatistik uzmanı unvanını almaktadır.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

LES:50(yeni yönetmelik geçerli), GRE:650, GMAT:475, Yabancı Dil: C1 düzeyi.
(ortak hazırlık programında OMÜ veya HÜ den hangisinin koşulları yüksek ise o koşul geçerlidir)


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1.Sağlık Bilimleri ile ilgili Fakültelerden mezun olanlar, TIP HAZIRLIK sınıfı okumazlar.
2.Sağlık Bilimleri dışındaki diğer fakültelerden mezun olanlar 1 yıl TIP HAZIRLIK sınıfı okurlar (Bu kural OMÜ yönetmeliği kapsamında uygulanmaktadır)
3.Lisans Mezuniyetleri istatistik olmayanlar 1 yıl İstatistik Bilimsel Hazırlık sınıfına kaydolurlar. Örneğin Biyoloji Mezunu bir öğrenci 1 yıl Tıp Hazırlık, 1 Yıl İstatistik Hazırlık okuduktan sonra ancak Yüksek Lisansa (2 yıl) başlayabilir.
4.Lisans Mezuniyeti istatistik olanlar sadece 1 yıl Tıp Hazırlık Sınıfını okurlar.
5. Beş yıllık fakültelerden mezun olanlar özel duruma sahiptir (bakınız: Doktora programı)

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Hazırlık sınıfları hariç, Eğitim yılı ( 2 yıl ( 4 yarıyıl) ) + 1 yıl (2 yarıyıl) sonucunda ( Lisans Mezuniyete göre farklılık arz etmektedir)değerlendirme yapılır.

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Biyoistatistik Anabilim Dalından Yüksek lisans derecesi ile mezun olan bir kimse kendi alanı ile ilgili veya istatistiğin diğer alt bilim dallarında (Biyometri, Psikometri, Sosyometri vb) daha ileri düzeyde kariyer çalışması yapma olanağına sahip olabildiği gibi, diğer araştırma kurumlarında istatistik danışman olarak görev alma olanağı da elde edebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisansını Biyoistatistikte tamamlayanlar, doktora programlarına yönetmelik ve yönergede belirtilen koşulları sağlayarak geçebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

10. Öğrencilerin Değerlendirme Yöntemleri:
• Yazılı ve sözlü sınavlar. Bilgisayar başında uygulamalı sınavlar.
• Seminer sunumları

Heriki sağlık Bilimleri Enstitüsünün koşullarından hangisi daha yüksek ise o kuşul geçerlidir)
Bir öğrenci almış olduğu dersten notunu yükseltmek için o dersi tekrar edebilir. Akademik ortalama
hesaplanmasında son not geçerlidir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, özel konular dersi ile tez ya da
sanat çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla ders
ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Yüksel BEK

AKTS/DS Koordinatörü:
YRD.DOÇ.DR. LEMAN TOMAK

BİYOİSTATİSTİK A.D.
OMÜ TIP FAKÜLTESİ
SAMSUN

TEL: 312 19 19 - 2672
MAİL: lemant@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Üniversite öğrencilerinin ortak kullanım alanları (İnternet kafe, Bilgisayar Laboratuarları vb) olanakların hepsini kullanma fırsatı vardır.

Program Çıktıları

 1. Biyoistatistik ile ilgili uzmanlık gerektiren konuları kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunlar çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
 2. Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 3. Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
 4. Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
 5. Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
 6. Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
 7. Biyoistatistik alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
 8. Biyoistatistik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
 9. Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
 10. Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 11. Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
 12. Biyoistatistik alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
 13. Biyoistatistik alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 14. Biyoistatistik alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
 15. Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda strateji,politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 16. Biyoistatistiğin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası politika çalışmalarına katkıda bulunur.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Biyoistatistik ile ilgili uzmanlık gerektiren konuları kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunlar çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
 • Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
 • Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
 • Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
 • Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Biyoistatistik alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
 • Biyoistatistik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
 • Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
 • Biyoistatistik alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
 • Biyoistatistik alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 • Biyoistatistik alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
 • Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda strateji,politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Biyoistatistiğin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası politika çalışmalarına katkıda bulunur.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESYLSeminer Zorunlu 0 2 0 0.0 0.0
Toplam 0 2 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİS601 İstatistiksel Yorumlama 3 0 0 3.0 6.0
BİS602 Regresyon Analizi 3 0 0 3.0 6.0
BİS603 Parametrik Olmayan İstatistik 3 0 0 3.0 6.0
BİS604 Linear Modeller 3 0 0 3.0 6.0
BİS605 Çok Değişkenli İstatistik Analizi 3 0 0 3.0 0.0
BİS606 Görüntüleme ve Sunu Teknikleri 3 0 0 3.0 6.0
BİS607 Denemelerin Planlaması ve Analizi 3 0 0 3.0 6.0
BİS610 Biyoistatistik ve İstatistik Paket Program Kullanımı 2 2 0 3.0 6.0
BİS612 Epidemiyoloji 4 0 0 4.0 6.0
BİS613 R Programı ve İstatistiksel Veri Analizi 2 2 0 3.0 6.0
BİS614 İstatistikte Matris Çözümlemeleri 3 0 0 3.0 6.0
BİS615 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
İPFT615 Biostatistics 2 2 0 3.0 6.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİS601 İstatistiksel Yorumlama 3 0 0 3.0 6.0
BİS602 Regresyon Analizi 3 0 0 3.0 6.0
BİS603 Parametrik Olmayan İstatistik 3 0 0 3.0 6.0
BİS604 Linear Modeller 3 0 0 3.0 6.0
BİS605 Çok Değişkenli İstatistik Analizi 3 0 0 3.0 0.0
BİS606 Görüntüleme ve Sunu Teknikleri 3 0 0 3.0 6.0
BİS607 Denemelerin Planlaması ve Analizi 3 0 0 3.0 6.0
BİS610 Biyoistatistik ve İstatistik Paket Program Kullanımı 2 2 0 3.0 6.0
BİS612 Epidemiyoloji 4 0 0 4.0 6.0
BİS613 R Programı ve İstatistiksel Veri Analizi 2 2 0 3.0 6.0
BİS614 İstatistikte Matris Çözümlemeleri 3 0 0 3.0 6.0
BİS615 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
İPFT615 Biostatistics 2 2 0 3.0 6.0