Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Fizyoloji (Tıp)

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1975 yılında , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı olan Fizyoloji Anabilim Dalı 1982 yılında kuruldu. Fizyoloji eğitimi 1982 yılından önce Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1982 yılından bu yana da fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı tarafından yürütülmektedir. Anabilim Dalı’na Uzman Niyazi Taşçı, 1982 yılında Yrd. Doç. Olarak atandı. Dr. Taşçı 1986 yılına kadar Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 1986 yılından itibaren Fizyoloji Anabilim Dalı başkanlığını Prof. Dr. Cafer Marangoz yürütmektedir. 2013 yılına kadar Fizyoloji Anabilim Dalı 7 yüksek lisans derecesi vermiştir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Fizyoloji alanında yüksek lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Üstü ve Doktora Eğitim Yönetmeliği’ne göre başvuru şartlarını yerine getirmek.

Bilimsel Hazırlık Programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, O.M.Ü. Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında verilen dersin içeriğine uygun olması ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Üstü ve Doktora Eğitim Yönetmeliği’ne göre yeterlilik koşullarını yerine getirmek.

Program Profili

Program, Fizyoloji alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye ve uygulama beceresine sahip olan, kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen, ilaçların toksik ve yan etkilerini değerlendirebilen, akademik görevlerde, devlet görevlerinde ve fizyoloji ile ilgili alanlarda çalışabilecek araştırmacı bilim insanları yetiştirir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Fizyoloji alanında yüksek lisans diplomasına sahip olanlar, üniversitelerin Tıp Fakülteleri Fizyoloji Anabilim Dallarında, Sağlık Bilimleri Fakültelerinde ve Sağlık Yüksekokullarında akademisyen olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Fizyoloji yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, gerek fizyoloji alanında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yüksek lisans programında bulunan bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ının ve yarıyıl sınav puanının da % 60’ı alınmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.Ders geçme notu yüksek lisansta 68’dir. Yüksek lisans programında yarıyıl sonu sınav notunun, en az 65 puan olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Üstü ve Doktora Eğitim Yönetmeliği’ne göre yeterlilik koşullarını yerine getirmek

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
Atakum/ SAMSUN
Tel: 03623121919 / 2286 E. Mail: mayyildiz@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

- Görüntü Analiz Labaratuarı
Stereolojik yöntem kullanılarak hücre sayımı yapılır.
- Epilepsi Labaratuarı
Deneysel epilepsi modellerinde elektrokortikogram PowerLab kullanılarak kaydedilir.
- Refleks ve Motor Kontrol Labaratuarı

Ayrıca öğrenciler Anabilim Dalı tarafından yürütülen araştırma ve projelere katılırlar.

Program Çıktıları

 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanında güncel bilgilere sahip olmak, bunları geliştirmek ve derinleştirmek.
 2. Fizyoloji alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak.
 3. Fizyoloji alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibi olmak.
 4. Literatüre ulaşma, takip etme ve irdeleme konularında tecrübe sahibi olmak.
 5. Bireysel olarak veya araştırma grupları içinde bilimsel projelere dâhil olma ve sorumluluk alma özgüvenini edinmek.
 6. Fizyoloji alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlamak, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapmak ve çözüm önerileri getirmek.
 7. En az bir yabancı dilde araştırma yapabilecek düzeye sahip olmak.
 8. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, çevresel, bilimsel ve etik değerleri gözetmek
 9. Yüksek lisans eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirlemek ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılmak.
 10. Fizyoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
 11. Bilimsel araştırmanın hazırlanma ve uygulama süreçlerine katılarak deneyim sahibi olmak.
 12. Programda fizyoloji ile ilişkili konularında edindiği temel bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir şekilde ifade edebilmek.
 13. Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda kullanılan laboratuvar yöntemlerini uygulayabilmek
 14. Çalışmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak sunabilmek.
 15. Fizyoloji alanındaki yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olmak, incelemek, öğrenme ve uygulama yetkinliğini kazanmak.
 16. Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ya da ekip olarak yürütmek.
 17. Fizyoloji lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, fizyoloji ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletmek ve derinleştirmek ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilmek, bilgiyi değerlendirmek, yorumlamak ve uygulama yapabilmek.
 18. Bilimsel araştırmanın hazırlanma ve uygulama süreçlerine katılarak deneyim sahibi olmak.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanında güncel bilgilere sahip olmak, bunları geliştirmek ve derinleştirmek.
 • Fizyoloji alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Fizyoloji alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Literatüre ulaşma, takip etme ve irdeleme konularında tecrübe sahibi olmak.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Fizyoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
 • Bireysel olarak veya araştırma grupları içinde bilimsel projelere dâhil olma ve sorumluluk alma özgüvenini edinmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Fizyoloji alanındaki yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olmak, incelemek, öğrenme ve uygulama yetkinliğini kazanmak.
 • Bilimsel araştırmanın hazırlanma ve uygulama süreçlerine katılarak deneyim sahibi olmak.
 • Fizyoloji alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlamak, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapmak ve çözüm önerileri getirmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ya da ekip olarak yürütmek.
 • Programda fizyoloji ile ilişkili konularında edindiği temel bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir şekilde ifade edebilmek.
 • En az bir yabancı dilde araştırma yapabilecek düzeye sahip olmak.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Fizyoloji lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, fizyoloji ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletmek ve derinleştirmek ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilmek, bilgiyi değerlendirmek, yorumlamak ve uygulama yapabilmek.
 • Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda kullanılan laboratuvar yöntemlerini uygulayabilmek
 • Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, çevresel, bilimsel ve etik değerleri gözetmek

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESYLSeminer Zorunlu 0 2 0 0.0 0.0
Toplam 4 2 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FİZ601 Hücre Fizyolojisi 2 2 0 3.0 6.0
FİZ602 Kas Fizyolojisi 2 2 0 3.0 6.0
FİZ604 Üreme ve Gelişme Fizyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
FİZ605 Nörofizyoloji 2 2 0 3.0 6.0
FİZ606 İşitme Fizyolojisi 2 2 0 3.0 6.0
FİZ607 Uyarılabilen Hücrelerin Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FİZ608 Hücre İçi Kayıt Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
FİZ609 Fizyoloji Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
FİZ610 Böbrek Fizyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
FİZ611 Sindirim Fizyolojisi 2 2 0 3.0 6.0
FİZ612 Kan Fizyolojisi 2 2 0 3.0 6.0
FİZ613 İş Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FİZ614 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
İFİZ601 Cell Physiology 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ602 Muscle Physiology 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ604 Reproductive and Developmental Physiology 3 0 0 3.0 0.0
İFİZ605 Neurophysiology 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ606 Physiology of Hearing 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ607 The Physiology of Excitable Cells 3 0 0 3.0 0.0
İFİZ608 Intracellular Recording Techniques 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ610 Renal Physiology 3 0 0 3.0 0.0
İFİZ611 Physiology of the Digestive System 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ612 Physiology of Blood 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ613 Research Methods and Ethic 3 0 0 3.0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FİZ601 Hücre Fizyolojisi 2 2 0 3.0 0.0
FİZ602 Kas Fizyolojisi 2 2 0 3.0 0.0
FİZ604 Üreme ve Gelişme Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FİZ605 Nörofizyoloji 2 2 0 3.0 0.0
FİZ606 İşitme Fizyolojisi 2 2 0 3.0 0.0
FİZ607 Uyarılabilen Hücrelerin Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FİZ608 Hücre İçi Kayıt Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
FİZ609 Fizyoloji Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
FİZ610 Böbrek Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FİZ611 Sindirim Fizyolojisi 2 2 0 3.0 0.0
FİZ612 Kan Fizyolojisi 2 2 0 3.0 0.0
FİZ613 İş Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FİZ614 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
İFİZ601 Cell Physiology 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ602 Muscle Physiology 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ604 Reproductive and Developmental Physiology 3 0 0 3.0 0.0
İFİZ605 Neurophysiology 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ606 Physiology of Hearing 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ607 The Physiology of Excitable Cells 3 0 0 3.0 0.0
İFİZ608 Intracellular Recording Techniques 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ610 Renal Physiology 3 0 0 3.0 0.0
İFİZ611 Physiology of the Digestive System 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ612 Physiology of Blood 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ613 Research Methods and Ethic 3 0 0 3.0 0.0