Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Fizyoloji (Tıp)

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1975 yılında , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı olan Fizyoloji Anabilim Dalı 1982 yılında kuruldu. Fizyoloji eğitimi 1982 yılından önce Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1982 yılından bu yana da fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı tarafından yürütülmektedir. Anabilim Dalı’na Uzman Niyazi Taşçı, 1982 yılında Yrd. Doç. Olarak atandı. Dr. Taşçı 1986 yılına kadar Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 1986 yılından itibaren Fizyoloji Anabilim Dalı başkanlığını Prof. Dr. Cafer Marangoz yürütmektedir. 2013 yılına kadar Fizyoloji Anabilim Dalı 7 yüksek lisans derecesi vermiştir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Fizyoloji alanında yüksek lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Üstü ve Doktora Eğitim Yönetmeliği’ne göre başvuru şartlarını yerine getirmek.

Bilimsel Hazırlık Programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, O.M.Ü. Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında verilen dersin içeriğine uygun olması ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Üstü ve Doktora Eğitim Yönetmeliği’ne göre yeterlilik koşullarını yerine getirmek.

Program Profili

Program, Fizyoloji alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye ve uygulama beceresine sahip olan, kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen, ilaçların toksik ve yan etkilerini değerlendirebilen, akademik görevlerde, devlet görevlerinde ve fizyoloji ile ilgili alanlarda çalışabilecek araştırmacı bilim insanları yetiştirir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Fizyoloji alanında yüksek lisans diplomasına sahip olanlar, üniversitelerin Tıp Fakülteleri Fizyoloji Anabilim Dallarında, Sağlık Bilimleri Fakültelerinde ve Sağlık Yüksekokullarında akademisyen olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Fizyoloji yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, gerek fizyoloji alanında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yüksek lisans programında bulunan bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ının ve yarıyıl sınav puanının da % 60’ı alınmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.Ders geçme notu yüksek lisansta 68’dir. Yüksek lisans programında yarıyıl sonu sınav notunun, en az 65 puan olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Üstü ve Doktora Eğitim Yönetmeliği’ne göre yeterlilik koşullarını yerine getirmek

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
Atakum/ SAMSUN
Tel: 03623121919 / 2286 E. Mail: mayyildiz@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

- Görüntü Analiz Labaratuarı
Stereolojik yöntem kullanılarak hücre sayımı yapılır.
- Epilepsi Labaratuarı
Deneysel epilepsi modellerinde elektrokortikogram PowerLab kullanılarak kaydedilir.
- Refleks ve Motor Kontrol Labaratuarı

Ayrıca öğrenciler Anabilim Dalı tarafından yürütülen araştırma ve projelere katılırlar.

Program Çıktıları

 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanında güncel bilgilere sahip olmak, bunları geliştirmek ve derinleştirmek.
 2. Fizyoloji alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak.
 3. Fizyoloji alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibi olmak.
 4. Literatüre ulaşma, takip etme ve irdeleme konularında tecrübe sahibi olmak.
 5. Bireysel olarak veya araştırma grupları içinde bilimsel projelere dâhil olma ve sorumluluk alma özgüvenini edinmek.
 6. Fizyoloji alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlamak, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapmak ve çözüm önerileri getirmek.
 7. En az bir yabancı dilde araştırma yapabilecek düzeye sahip olmak.
 8. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, çevresel, bilimsel ve etik değerleri gözetmek
 9. Yüksek lisans eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirlemek ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılmak.
 10. Fizyoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
 11. Bilimsel araştırmanın hazırlanma ve uygulama süreçlerine katılarak deneyim sahibi olmak.
 12. Programda fizyoloji ile ilişkili konularında edindiği temel bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir şekilde ifade edebilmek.
 13. Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda kullanılan laboratuvar yöntemlerini uygulayabilmek
 14. Çalışmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak sunabilmek.
 15. Fizyoloji alanındaki yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olmak, incelemek, öğrenme ve uygulama yetkinliğini kazanmak.
 16. Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ya da ekip olarak yürütmek.
 17. Fizyoloji lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, fizyoloji ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletmek ve derinleştirmek ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilmek, bilgiyi değerlendirmek, yorumlamak ve uygulama yapabilmek.
 18. Bilimsel araştırmanın hazırlanma ve uygulama süreçlerine katılarak deneyim sahibi olmak.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanında güncel bilgilere sahip olmak, bunları geliştirmek ve derinleştirmek.
 • Fizyoloji alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Fizyoloji alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Literatüre ulaşma, takip etme ve irdeleme konularında tecrübe sahibi olmak.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Fizyoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
 • Bireysel olarak veya araştırma grupları içinde bilimsel projelere dâhil olma ve sorumluluk alma özgüvenini edinmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Fizyoloji alanındaki yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olmak, incelemek, öğrenme ve uygulama yetkinliğini kazanmak.
 • Bilimsel araştırmanın hazırlanma ve uygulama süreçlerine katılarak deneyim sahibi olmak.
 • Fizyoloji alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlamak, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapmak ve çözüm önerileri getirmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ya da ekip olarak yürütmek.
 • Programda fizyoloji ile ilişkili konularında edindiği temel bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir şekilde ifade edebilmek.
 • En az bir yabancı dilde araştırma yapabilecek düzeye sahip olmak.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Fizyoloji lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, fizyoloji ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletmek ve derinleştirmek ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilmek, bilgiyi değerlendirmek, yorumlamak ve uygulama yapabilmek.
 • Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda kullanılan laboratuvar yöntemlerini uygulayabilmek
 • Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, çevresel, bilimsel ve etik değerleri gözetmek

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FİZ602Kas Fizyolojisi 927001 2 2 0 0.0
FİZ605Nörofizyoloji 927001 2 2 0 0.0
FİZ610Böbrek Fizyolojisi 927001 3 0 0 0.0
FİZ611Sindirim Fizyolojisi 927001 2 2 0 0.0
FİZ614Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
İFİZ602Muscle Physiology 927001 2 2 0 0.0
İFİZ604Reproductive and Developmental Physiology 927001 3 0 0 0.0
İFİZ605Neurophysiology 927001 2 2 0 0.0
İFİZ606Physiology of Hearing 927001 2 2 0 0.0
İFİZ608Intracellular Recording Techniques 927001 2 2 0 0.0
İFİZ611Physiology of the Digestive System 927001 2 2 0 0.0
SBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
Toplam 25 16 0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İFİZ610Renal Physiology 927001 3 0 0 0.0
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
SBESYLSeminer 927001 0 2 0 0.0
Toplam 7 2 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2201086912012 Anatomi I 927001 2 2 0 0.0
2201086922012 Anatomi II 927001 2 2 0 0.0
2201086932011 Genel Fizyoloji-I 927001 2 2 0 0.0
2201086932013 Genel Fizyoloji-II 927001 2 2 0 0.0
2201086942011 Genel Histoloji ve Embriyoloji-I 927001 2 1 0 0.0
2201086942012 Genel Histoloji ve Embriyoloji 927001 2 1 0 0.0
2201086962011 Tıbbi Biyokimya 1 927001 3 0 0 0.0
2201086962012 Tıbbi Biyokimya II 927001 3 0 0 0.0
2201086972011 Farmakoloji I 927001 1 0 0 0.0
2201086972012 Farmakoloji II 927001 1 0 0 0.0
FİZ601 Hücre Fizyolojisi 927001 2 2 0 6.0
FİZ604 Üreme ve Gelişme Fizyolojisi 927001 3 0 0 6.0
FİZ606 İşitme Fizyolojisi 927001 2 2 0 6.0
FİZ607 Uyarılabilen Hücrelerin Fizyolojisi 927001 3 0 0 0.0
FİZ608 Hücre İçi Kayıt Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
FİZ609 Fizyoloji Tarihi 927001 2 0 0 0.0
FİZ612 Kan Fizyolojisi 927001 2 2 0 6.0
FİZ613 İş Fizyolojisi 927001 3 0 0 0.0
İFİZ604 Reproductive and Developmental Physiology 927001 3 0 0 0.0
İFİZ606 Physiology of Hearing 927001 2 2 0 0.0
İFİZ607 The Physiology of Excitable Cells 927001 3 0 0 0.0
İFİZ608 Intracellular Recording Techniques 927001 2 2 0 0.0
İFİZ612 Physiology of Blood 927001 2 2 0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2201086912012 Anatomi I 927001 2 2 0 0.0
2201086922012 Anatomi II 927001 2 2 0 0.0
2201086932011 Genel Fizyoloji-I 927001 2 2 0 0.0
2201086932013 Genel Fizyoloji-II 927001 2 2 0 0.0
2201086942011 Genel Histoloji ve Embriyoloji-I 927001 2 1 0 0.0
2201086942012 Genel Histoloji ve Embriyoloji 927001 2 1 0 0.0
2201086962011 Tıbbi Biyokimya 1 927001 3 0 0 0.0
2201086962012 Tıbbi Biyokimya II 927001 3 0 0 0.0
2201086972011 Farmakoloji I 927001 1 0 0 0.0
2201086972012 Farmakoloji II 927001 1 0 0 0.0
FİZ601 Hücre Fizyolojisi 927001 2 2 0 0.0
FİZ604 Üreme ve Gelişme Fizyolojisi 927001 3 0 0 0.0
FİZ606 İşitme Fizyolojisi 927001 2 2 0 0.0
FİZ607 Uyarılabilen Hücrelerin Fizyolojisi 927001 3 0 0 0.0
FİZ608 Hücre İçi Kayıt Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
FİZ609 Fizyoloji Tarihi 927001 2 0 0 0.0
FİZ612 Kan Fizyolojisi 927001 2 2 0 0.0
FİZ613 İş Fizyolojisi 927001 3 0 0 0.0
İFİZ601 Cell Physiology 927001 2 2 0 0.0
İFİZ603 Research Techniques 927001 2 2 0 0.0
İFİZ604 Reproductive and Developmental Physiology 927001 3 0 0 0.0
İFİZ606 Physiology of Hearing 927001 2 2 0 0.0
İFİZ607 The Physiology of Excitable Cells 927001 3 0 0 0.0
İFİZ608 Intracellular Recording Techniques 927001 2 2 0 0.0
İFİZ612 Physiology of Blood 927001 2 2 0 0.0