Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Veterinerlik Anatomisi

Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2003 yılında kurulmuş ve 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora programları ise 2006 yılından itibaren faaliyete geçmiştir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Anabilim dalımız yüksek lisans programına veteriner hekim, diş hekimi, biyolog, tıbbi biyolog, zoolog, biyomedikal mühendisler, genetik mezunları, moleküler biyoloji mezunları, zootekni ve arkeoloji bölümü mezunları başvurabilirler.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliğine göre öğrenci alınmaktadır. (http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yeteneğine sahip olabilme.
2. Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
3. Anatomi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4. Anatomi alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
5. Anatomi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
6. Anatomi alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7. Anatomi alanında sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
8. Anatomi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
9. Anatomi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde sunabilme.
10. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Program Profili

Veteriner Anatomi Yüksek lisans mezunu, Veteriner Anatomi alanında ihtiyaç duyacağı temel bilgi birikimine sahip olur, hayvan türlerini iyi tanır ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneğine sahip olur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Araştırma Enstitüleri,
Üniversiteler,
Kamu Kuruluşları

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenci Değerlendirme yöntemleri:
Yazılı ve sözlü sınavlar
Seminer sunumları

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans Notlandırma Sistemi
Derslerle ilgili olarak kayıt, devam ve başarı notunun hesabında “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ndeki esaslar uygulanır; ancak ders başarı notu 65 dir.

Puan Not Katsayı
93-100 AA 4.00
86-92 AB 3.50
79-85 BB 3.00
72-78 BC 2.50
65-71 CC 2.00
G
G notu: kredisiz dersler içindir.
E : Çalışması eksik.
F1 : Ders devamsız, sınavlara girme hakkı yok.
F2 : Sınavlara girmedi.
F3 : Yarıyıl sınavlarına girdi, başarısız.


Yürütülen programdan mezun olabilme koşulları:
Veteriner Anatomi Yüksek Lisans Programında en az 50 (AKTS) kredi almak, tez hazırlamak ve yazılı, sözlü, tez sınavlarında başarılı olmak zorunludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Murat KABAK Anabilim Dalı Başkanı,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Anatomi Anabilim Dalı SAMSUN
tel: 0362 312 19 19 /2806
e-mail: mkabak@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Anabilim dalı eğitim ve araştırma olanakları:
Öğrenci uygulama ve diseksiyon salonu (60 m2)
Araştırma Laboratuarı (32 m2 )
Kadavra hazırlama ve saklama salonu (34 m2)
Soğuk hava deposu (7 m2)
Kemik maserasyon ve saklama odası (10 m2)

Laboratuar olanakları
Mikrometrik okülerli Olympus SZ-61 TRC stereo-mikroskop
Olympus C-5060 dijital kamera ve mikroskop adaptörü
Bilgisayar (1 adet)
Anatomik diseksiyon setleri
Maserasyon kazanı 1 m3

Program Çıktıları

 1. Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
 2. Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
 3. Anatomi alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 4. Anatomi alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.
 5. Anatomi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde sunabilir.
 6. Anatomi alanında sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
 7. Anatomi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
 8. Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
 9. Anatomi alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Anatomi alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Anatomi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
 • Anatomi alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
 • Anatomi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde sunabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Anatomi alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
 • Anatomi alanında sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
SBESYLSeminer Zorunlu 0 2 0 0.0 0.0
Toplam 4 2 0 0.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VAN602 Anatomi Terimleri 3 0 0 3.0 6.0
VAN603 Hareket Sistemi I 3 0 0 3.0 6.0
VAN604 Hareket Sistemi II 3 0 0 3.0 6.0
VAN605 Solunum Sistemi 3 0 0 3.0 6.0
VAN606 Sindirim Sistemi 3 0 0 3.0 0.0
VAN607 Ürogenital Sistem 3 0 0 3.0 6.0
VAN608 Dolaşım Sistemi 3 0 0 3.0 6.0
VAN609 Merkezi Sinir Sistemi 3 0 0 3.0 6.0
VAN610 Periferik Sinir Sitemi 2 0 0 2.0 6.0
VAN611 Otonom Sinir Sistemi 2 0 0 2.0 6.0
VAN612 Duyu Organları 3 0 0 3.0 6.0
VAN613 Topoğrafik Anatomi 3 2 0 4.0 6.0
VAN614 Endokrin Sistem 2 0 0 2.0 6.0
VAN615 Laboratuvar Hayvanları Anatomisi 3 2 0 4.0 6.0
VAN616 Diseksiyon Teknikleri 2 2 0 3.0 6.0
VAN617 Kadavra Hazırlama Teknikleri 2 2 0 3.0 6.0
VAN618 Kanatlı Hayvan Anatomisi 3 2 0 4.0 6.0
VAN620 Evcil Memelilerde Dişlerin Anatomisi 2 0 0 2.0 6.0
VAN621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VAN602 Anatomi Terimleri 3 0 0 3.0 6.0
VAN603 Hareket Sistemi I 3 0 0 3.0 6.0
VAN604 Hareket Sistemi II 3 0 0 3.0 6.0
VAN605 Solunum Sistemi 3 0 0 3.0 6.0
VAN606 Sindirim Sistemi 3 0 0 3.0 0.0
VAN607 Ürogenital Sistem 3 0 0 3.0 6.0
VAN608 Dolaşım Sistemi 3 0 0 3.0 0.0
VAN609 Merkezi Sinir Sistemi 3 0 0 3.0 6.0
VAN610 Periferik Sinir Sitemi 2 0 0 2.0 6.0
VAN611 Otonom Sinir Sistemi 2 0 0 2.0 6.0
VAN612 Duyu Organları 3 0 0 3.0 6.0
VAN613 Topoğrafik Anatomi 3 2 0 4.0 6.0
VAN614 Endokrin Sistem 2 0 0 2.0 6.0
VAN615 Laboratuvar Hayvanları Anatomisi 3 2 0 4.0 6.0
VAN616 Diseksiyon Teknikleri 2 2 0 3.0 6.0
VAN617 Kadavra Hazırlama Teknikleri 2 2 0 3.0 6.0
VAN618 Kanatlı Hayvan Anatomisi 3 2 0 4.0 6.0
VAN620 Evcil Memelilerde Dişlerin Anatomisi 2 0 0 2.0 6.0
VAN621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0