Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner)

Program Tanımları

Kuruluş

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurupelit Kampüsü, Atakum/Samsun. Veteriner Fakültesi 2003 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Bilim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Veteriner fakültesi mezunları bu programa başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (YDS, KPDS, ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları yüksek lisans programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve bir seminer dersi alıp başarılı olmak.Tezini jüri önünde başarıyla savunmak.

Program Profili

Bu program (M.Sc.) hayvan besleme ve beslenme hastalıklarının özel alanlarında eğitim sağlar.
Program alanı ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri kapsar. Dersler teorik ve laboratuvar çalışmalarını kapsar. Gerekli ekipman, makine ve bir araştırma kümesi mevcuttur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programı bitirenler devlet ya da özel sektörde istihdam edilebilir (üniversiteler, gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı, yem sektörü, kanatlı, süt veya besi sektörü vs.).

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarıyla bitirmiş olan adaylar doktora programına başvurabilir.
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli lisansüstü yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı başkanı: Prof.Dr. İsmail KAYA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Kurupelit kampusü, Atakum/ SAMSUN
Tel.: 0362 312 19 19 - 2594

Bölüm Olanakları

Gerekli ekipman, makine ve bir araştırma kümesi mevcuttur.

Program Çıktıları

 1. Hayvan besleme ve beslene hastalıkları alanında bilgi ve deneyim sahibi olur
 2. Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller.
 3. Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
 4. Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, analitik sistemler, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusnda deneyim sahibi olur.
 5. Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
 6. Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir.
 7. Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
 8. Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
 9. Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
 10. Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
 11. Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.
 12. Mesleğinin gerektirdiği girişimciliğe sahiptir.
 13. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
 14. Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
 15. Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
 16. Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
 17. Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Hayvan besleme ve beslene hastalıkları alanında bilgi ve deneyim sahibi olur
 • Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller.
 • Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
 • Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, analitik sistemler, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusnda deneyim sahibi olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
 • Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir.
 • Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
 • Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
 • Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
 • Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
 • Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESYLSeminer Zorunlu 0 2 0 0.0 0.0
Toplam 4 2 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İVHB615 Fish Nutrition and Nutritional  3 0 0 3.0 0.0
İVHB640 Nutrient Analysis in Feeds  2 2 0 3.0 0.0
İVHB641 Forages  2 2 0 3.0 0.0
İVHB644 Feed Evaluation Systems  2 2 0 3.0 0.0
İVHB645 Feed Safety and Regulations 3 0 0 3.0 0.0
İVHB646 Ruminant Nutrition and Nutritional Diseases in Ruminants  3 0 0 3.0 6.0
İVHB648 Horse Nutrition and Nutritional Diseases 3 0 0 3.0 0.0
İVHB650 Medhods of Ration Formulation 2 2 0 3.0 6.0
İVHB651 Rumen Biology  3 0 0 3.0 0.0
VHB639 Besin Maddeleri ve Hayvan Beslemedeki Önemi 3 0 0 3.0 6.0
VHB640 Yemlerde Ham Besin Madde Analizleri 2 2 0 3.0 3.0
VHB641 Kaba Yemler 2 2 0 3.0 6.0
VHB642 Konsantre Yemler 2 2 0 3.0 6.0
VHB643 Yem Katkı Maddeleri ve Yem Teknolojisi 3 0 0 3.0 6.0
VHB644 Yem Değerlendirme Sistemleri 2 2 0 3.0 6.0
VHB645 Yem Güvenliği ve Mevzuatı 3 0 0 3.0 0.0
VHB646 Ruminant Besleme ve Ruminant Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3.0 6.0
VHB647 Kanatlı Besleme ve Kanatlı Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3.0 6.0
VHB648 At Besleme ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VHB649 Kedi ve Köpek Besleme ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3.0 6.0
VHB650 Rasyon Hazırlama Yöntemleri 2 2 0 3.0 6.0
VHB651 Rumen Biyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
VHB652 Balık Besleme ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3.0 6.0
VHB653 Domuz Besleme ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3.0 6.0
VHB654 Laboratuar Hayvanlarının Beslenmesi 3 0 0 3.0 6.0
VHB655 Yabani Hayvanların Beslenmesi ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3.0 6.0
VHB656 Kürk Hayvanlarının Beslenmesi 3 0 0 3.0 6.0
VHB657 Hayvan Beslemede Biyokimyasal Hesaplamalar 2 2 0 3.0 0.0
VHB658 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İVHB615 Fish Nutrition and Nutritional  3 0 0 3.0 0.0
İVHB640 Nutrient Analysis in Feeds  2 2 0 3.0 0.0
İVHB641 Forages  2 2 0 3.0 0.0
İVHB644 Feed Evaluation Systems  2 2 0 3.0 0.0
İVHB645 Feed Safety and Regulations 3 0 0 3.0 0.0
İVHB646 Ruminant Nutrition and Nutritional Diseases in Ruminants  3 0 0 3.0 6.0
İVHB648 Horse Nutrition and Nutritional Diseases 3 0 0 3.0 0.0
İVHB650 Medhods of Ration Formulation 2 2 0 3.0 0.0
İVHB651 Rumen Biology  3 0 0 3.0 0.0
VHB639 Besin Maddeleri ve Hayvan Beslemedeki Önemi 3 0 0 3.0 0.0
VHB640 Yemlerde Ham Besin Madde Analizleri 2 2 0 3.0 0.0
VHB641 Kaba Yemler 2 2 0 3.0 0.0
VHB642 Konsantre Yemler 2 2 0 3.0 0.0
VHB643 Yem Katkı Maddeleri ve Yem Teknolojisi 3 0 0 3.0 6.0
VHB644 Yem Değerlendirme Sistemleri 2 2 0 3.0 0.0
VHB645 Yem Güvenliği ve Mevzuatı 3 0 0 3.0 0.0
VHB646 Ruminant Besleme ve Ruminant Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3.0 6.0
VHB647 Kanatlı Besleme ve Kanatlı Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3.0 6.0
VHB648 At Besleme ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VHB649 Kedi ve Köpek Besleme ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3.0 6.0
VHB650 Rasyon Hazırlama Yöntemleri 2 2 0 3.0 0.0
VHB651 Rumen Biyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VHB652 Balık Besleme ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VHB653 Domuz Besleme ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VHB654 Laboratuar Hayvanlarının Beslenmesi 3 0 0 3.0 0.0
VHB655 Yabani Hayvanların Beslenmesi ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VHB656 Kürk Hayvanlarının Beslenmesi 3 0 0 3.0 0.0
VHB657 Hayvan Beslemede Biyokimyasal Hesaplamalar 2 2 0 3.0 0.0
VHB658 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0