Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Dölerme ve Suni Tohumlama (Veteriner)

Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim dalımız akademik üyeleri yalnızca Veteriner Fakültesi mezunları için Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama Yüksek Lisans Programı eğitimi sağlamaktadır. Anabilim dalımızda halen 2 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi bulunup uzmanlık konularıyla ilgili araştırma programlarını ve laboratuvar çalışmalarını sürdürmektedirler.

Kazanılan Derece

Bilim Uzmanı

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Program Profili

Yüksek lisans programının süresi 2 yıldır. Bir yıl ders alma, Bir yıl tez aşamasıdır. Yürütülmekte olan yüksek lisans programı 202,5 kredilik toplam 27 dersten oluşmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çeşitli birimlerde Dr.Veteriner Hekim olarak görev yapmak
Resmi ve özel sperma üretim merkezlerinde çalışmak

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programına geçiş yapılabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yazılı ve sözlü yoklamalar
Seminer sunumları

Mezuniyet Koşulları

Dölerme ve Suni Tohumlama (Veteriner) Yüksek Lisans Programında en az 60 (AKTS) kredi almak, en az bir seminer, tez hazırlamak ve yazılı, sözlü, tez sınavlarında başarılı olmak zorunludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Muzaffer ÇELEBİ
Telefon: 0362 3121919- 6241
E-posta: m.celebi@omu.edu.tr
Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 55139-SAMSUN

Bölüm Olanakları

Bölümde teorik uygulamalı derslik Kütüphane İnternet bağlantılı 1 adet bilgisayar
Laboratuarımızda ise 1adet ısıtma tablalı faz kontrast mikroskop, 1adet stereo mikroskop, 1adet florasans ataçmanlı mikroskop, 1adet etüv, 1 adet ısıtma tablası, 1adet derin dondurucu (-20 C) ve 1 adet buzdolabı bulunmaktadır.Bu laboratuarda androlojik ve spermatolojik muayeneler yapılmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama alanında yeterli bilimsel teorik ve uygulama prensibine sahip olan kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen bireyler yetiştirmektir.
 2. Yüksek Lisans düzeyinde bilgi ve beceri elde edilmesi.
 3. Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 4. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 5. İleri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 6. Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olma.
 7. Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 8. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 9. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
 10. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama alanında yeterli bilimsel teorik ve uygulama prensibine sahip olan kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen bireyler ye
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Yüksek Lisans düzeyinde bilgi ve beceri elde edilmesi.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • İleri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 6.0
Toplam 0 0 0 0.0 6.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
SBESYLSeminer Zorunlu 0 2 0 0.0 0.0
Toplam 4 2 0 0.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VST602 Dölermenin Biyolojik Mekanizması 3 0 0 3.0 6.0
VST603 Evcil Hayvanlarda Reprodüktif Sistem ve Anatomik Yapı 3 0 0 3.0 6.0
VST604 Gametogenesis, Fertilizasyon ve İmplantasyon 3 0 0 3.0 6.0
VST605 Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları 3 0 0 3.0 6.0
VST606 Hayvan Türlerinde Seksüel Siklus ve Biçimleri 3 0 0 3.0 6.0
VST607 Hayvan Türlerinde En Uygun Tohumlama Zamanı ve Belirleme Yöntemleri 2 2 0 3.0 6.0
VST608 Androlojik Muayeneler 3 0 0 3.0 6.0
VST609 Erkek Damızlıkların Seçimi, Bakımı ve Yetiştirme Hijyeni 2 2 0 3.0 6.0
VST610 Hayvan Türlerinde Sperma Alma Yöntemleri 2 2 0 3.0 6.0
VST611 Spermanın Muayene ve Değerlendirilmesi 2 4 0 4.0 6.0
VST612 Spermanın Kısa ve Uzun Süreli Saklanması 3 2 0 4.0 6.0
VST613 Suni Tohumlamanın Hayvancılığın Gelişmesindeki Etkisi 2 0 0 2.0 6.0
VST614 Suni Tohumlama Organizasyonları 3 0 0 3.0 6.0
VST615 Sığırlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 2 2 0 3.0 6.0
VST616 Atlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 2 2 0 3.0 6.0
VST617 Koyun ve Keçilerde Dölverimi ve Suni Tohumlama 2 2 0 3.0 6.0
VST618 Kanatlılarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 2 2 0 3.0 6.0
VST619 Köpek ve Kedilerde Dölverimi ve Suni Tohumlama 3 2 0 4.0 6.0
VST620 Balıklarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 2 2 0 3.0 6.0
VST621 Domuzlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 3 0 0 3.0 6.0
VST622 Deney Hayvanlarında Dölverimi ve Suni Tohumlama 2 2 0 3.0 6.0
VST623 Dölverimini Etkileyen Başlıca Faktörler 3 0 0 3.0 6.0
VST624 Erkek Hayvanlarda İnfertilite ve Nedenleri 3 0 0 3.0 6.0
VST625 Östrus Senkronizasyonu ve Embriyo Nakli 3 2 0 4.0 6.0
VST626 Hayvan Yetiştiriciliğinde Reprodüktif Biyoteknoloji 2 2 0 3.0 6.0
VST627 Kaynak Tarama ve Bilimsel Yenilikler 2 0 0 2.0 6.0
VST628 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VST602 Dölermenin Biyolojik Mekanizması 3 0 0 3.0 6.0
VST603 Evcil Hayvanlarda Reprodüktif Sistem ve Anatomik Yapı 3 0 0 3.0 6.0
VST604 Gametogenesis, Fertilizasyon ve İmplantasyon 3 0 0 3.0 6.0
VST605 Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları 3 0 0 3.0 6.0
VST606 Hayvan Türlerinde Seksüel Siklus ve Biçimleri 3 0 0 3.0 6.0
VST607 Hayvan Türlerinde En Uygun Tohumlama Zamanı ve Belirleme Yöntemleri 2 2 0 3.0 6.0
VST608 Androlojik Muayeneler 3 0 0 3.0 6.0
VST609 Erkek Damızlıkların Seçimi, Bakımı ve Yetiştirme Hijyeni 2 2 0 3.0 6.0
VST610 Hayvan Türlerinde Sperma Alma Yöntemleri 2 2 0 3.0 6.0
VST611 Spermanın Muayene ve Değerlendirilmesi 2 4 0 4.0 6.0
VST612 Spermanın Kısa ve Uzun Süreli Saklanması 3 2 0 4.0 6.0
VST613 Suni Tohumlamanın Hayvancılığın Gelişmesindeki Etkisi 2 0 0 2.0 6.0
VST614 Suni Tohumlama Organizasyonları 3 0 0 3.0 6.0
VST615 Sığırlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 2 2 0 3.0 6.0
VST616 Atlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 2 2 0 3.0 6.0
VST617 Koyun ve Keçilerde Dölverimi ve Suni Tohumlama 2 2 0 3.0 6.0
VST618 Kanatlılarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 2 2 0 3.0 6.0
VST619 Köpek ve Kedilerde Dölverimi ve Suni Tohumlama 3 2 0 4.0 6.0
VST620 Balıklarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 2 2 0 3.0 6.0
VST621 Domuzlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 3 0 0 3.0 6.0
VST622 Deney Hayvanlarında Dölverimi ve Suni Tohumlama 2 2 0 3.0 6.0
VST623 Dölverimini Etkileyen Başlıca Faktörler 3 0 0 3.0 6.0
VST624 Erkek Hayvanlarda İnfertilite ve Nedenleri 3 0 0 3.0 6.0
VST625 Östrus Senkronizasyonu ve Embriyo Nakli 3 2 0 4.0 6.0
VST626 Hayvan Yetiştiriciliğinde Reprodüktif Biyoteknoloji 2 2 0 3.0 6.0
VST627 Kaynak Tarama ve Bilimsel Yenilikler 2 0 0 2.0 6.0
VST628 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0