Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Veterinerlik Biyokimyası

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Bilim Uzmanı (Veteriner Biyokimya)

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir (http://www2.omu.edu.tr/akademikbirimler/enstituler/saglik/yonetmelik.asp).

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.
“http://www2.omu.edu.tr/akademikbirimler/enstituler/saglik/yonetmelik.asp”

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Derslerle ilgili olarak kayıt, devam ve başarı notunun hesabında “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ndeki esaslar uygulanır. (http://www2.omu.edu.tr/akademikbirimler/enstitüler/saglik/yonetmelik.asp).

Program Profili

Veteriner biyokimyanın prensipleri ve uygulamaları,
Bir araştımayı planlama ve yürütme,
Biyokimyasal bir çalışmada elde edilen sonuçları değerlendirme ve yorumlama

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yurtiçindeki ya da yurtdışındaki fakültelerde veteriner biyokimya uzmanı olarak çalışmak
Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitülerinde veteriner biyokimya uzmanı olarak çalışmak

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yüksek lisans programının süresi 2 yıldır. Bir yıl ders alma ve bir yıl tez çalışmasıdır. Program 144 AKTS kredilik 51 dersten oluşmaktadır. Derslerle ilgili olarak kayıt, devam ve başarı notunun hesabında “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ndeki esaslar uygulanır. (http://www2.omu.edu.tr/akademikbirimler/enstitüler/saglik/yonetmelik.asp)
Yazılı ve sözlü sınavlar
Seminer sunumları

Mezuniyet Koşulları

Biyokimya (Veteriner) yüksek lisans programında en az 55 (elli beş) kredi almak, tez hazırlamak ve yazılı, sözlü, tez sınavlarında başarılı olmak zorunludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Ali ERTEKİN
Telefon: 0362 312 19 19 / 2824
E-posta: aertekin@omu.edu.tr
Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 55139 Kurupelit / SAMSUN, TÜRKİYE

Bölüm Olanakları

Seminer odası
Beş internet bağlantılı bilgisayar
İki laboratuvar

Rutin Biyokimya Laboratuvarı

Rutin biyokimya laboratuvarında ELISA okuyucu, otoanalizör, UV spektrofotometre, ışık mikroskobu, santrifüj, çalkalayıcı, derin dondurucu (-20 oC), buzdolabı, distile su cihazı, su banyosu, vakumlu etüv, otomatik pipet setleri, dijital pH metre, karıştırıcı, manyetik karıştırıvı ve bilgisayar bulunmaktadır. Bu laboratuvarda rutin biyokimyasal testler yapılmaktadır.

Araştırma Laboratuvarı

Bu laboratuvarda elektroforetik ve Western-blot analizleri yapılmaktadır. Araştırma laboratuvarında elektroforez aparatı, homojenizatör, kabin, buzdolabı ve otomatik pipet setleri bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
 2. Veteriner Biyokimya için temel teknikleri kullanabilecek beceridedir
 3. Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
 4. Veteriner Biyokimya alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanır
 5. Biyokimyasal bir çalışmada elde ettiği sonuçları değerlendirir, yorumlar ve bilimsel bir ortamda sözlü ve yazılı sunabilir
 6. Araştırma ve gözlem yetisine sahiptir, bilimsel bir konuyu araştırabilir ve sunum yaparak paylaşabilir
 7. Gerek bağımsız gerekse farklı disiplinler ile ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Veteriner Biyokimya için temel teknikleri kullanabilecek beceridedir
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Veteriner Biyokimya alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanır
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Biyokimyasal bir çalışmada elde ettiği sonuçları değerlendirir, yorumlar ve bilimsel bir ortamda sözlü ve yazılı sunabilir
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Araştırma ve gözlem yetisine sahiptir, bilimsel bir konuyu araştırabilir ve sunum yaparak paylaşabilir

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
SBESYLSeminer Zorunlu 0 2 0 0.0 0.0
Toplam 4 2 0 0.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VBK601 Biyofiziksel Kimya 3 0 0 3.0 6.0
VBK602 Proteinlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK603 Amino Asitlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK604 Karbonhidratların Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK605 Lipitlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK606 Biyolojik Materyallerin Alınması, Taşınması ve Saklanması 3 0 0 3.0 6.0
VBK607 Biyokimya Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 3.0 6.0
VBK608 Kalıtsal Metabolik Hastalıklar ve Teşhis Analizleri 2 2 0 3.0 6.0
VBK609 Biyolojik Materyalleri Biyokimyasal Analizlere Hazırlama Teknikleri 2 2 0 3.0 6.0
VBK610 Biyokimyasl Analizlerde Kullanılan Çözeltiler ve Hazırlanmaları 2 2 0 3.0 6.0
VBK611 Biyokimyada Önemli Fonksiyonel Gruplar 3 0 0 3.0 6.0
VBK612 Mineral Maddelerin Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
VBk613 Amino Asitlerin Yıkımlanması 3 0 0 3.0 6.0
VBK614 Hücre Biyokimyası 3 0 0 3.0 6.0
VBK615 Temel Laboratuvar Hesaplamaları 3 0 0 3.0 6.0
VBK616 Rutin Biyokimya Testleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK617 İdrar Analizleri ve Klinik Kullanımı 0 4 0 2.0 6.0
VBK618 Laboratuvar Malzemeleri ve Temizliği 0 4 0 2.0 6.0
VBK619 Klinik Endokrinoloji 0 4 0 2.0 6.0
VBK620 Kanda Organik Maddelerin Analizleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK621 Beslenme Biyokimyası 2 0 0 2.0 6.0
VBK622 Enzimler 3 0 0 3.0 6.0
VBK623 Radyoizotoplar ve Veteriner Hekimlikte Yararlanma 2 0 0 2.0 6.0
VBK624 Lipoproteinler ve Klinik Önemi 2 0 0 2.0 6.0
VBK625 Nükleik Asitlerin Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
VBK626 Biyokimyasal Analizlerde Örnek-Metod Seçimi ve Laboratuvar Ayarlanması 3 0 0 3.0 6.0
VBK627 Vitaminlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK628 Enzim Analizlerinin Klinik Kullanımı 3 0 0 3.0 6.0
VBK629 Protein Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
VBK630 Amino Asit Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
VBK631 Karbonhidrat Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
VBK632 Lipid Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
VBK633 Temel Metabolik Yollar 3 0 0 3.0 6.0
VBK634 Anorganik Madde Metabolizması 2 2 0 3.0 6.0
VBK635 Klinik Biyokimya 2 2 0 3.0 6.0
VBK636 Hormonların Analiz Yöntemleri 2 2 0 3.0 6.0
VBK637 Çeşitli Hastalıklarda Spesifik Biyokimyasal Testler 2 2 0 3.0 6.0
VBK638 Karaciğer Fonksiyon Testleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK639 Kanda Mineral Maddelerin Analizleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK640 Böbrek Fonksiyon Testleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK641 Klinik Enzimoloji 0 4 0 2.0 6.0
VBK642 Metabolik Hastalikların Teşhisinde Kullanılan Testler 0 4 0 2.0 6.0
VBK643 Enerji ve Biyolojik Oksidasyon 2 0 0 2.0 6.0
VBK644 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar 2 0 0 2.0 6.0
VBK645 Laboratuar Hayvanlarınınbiyokimyası 3 0 0 3.0 6.0
VBK646 Hormonların Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK647 Organlararası Metabolik İlişkiler 3 0 0 3.0 6.0
VBK648 Doku ve Organ Kimyası 3 0 0 3.0 6.0
VBK649 Biyokimyada Kullanılan İmmünolojik Teknikler 2 2 0 3.0 6.0
VBK650 Ruminantlarda Enerji Metabolizması 2 2 0 3.0 6.0
VBK651 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 6.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VBK601 Biyofiziksel Kimya 3 0 0 3.0 6.0
VBK602 Proteinlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK603 Amino Asitlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK604 Karbonhidratların Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK605 Lipitlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK606 Biyolojik Materyallerin Alınması, Taşınması ve Saklanması 3 0 0 3.0 6.0
VBK607 Biyokimya Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 3.0 6.0
VBK608 Kalıtsal Metabolik Hastalıklar ve Teşhis Analizleri 2 2 0 3.0 6.0
VBK609 Biyolojik Materyalleri Biyokimyasal Analizlere Hazırlama Teknikleri 2 2 0 3.0 6.0
VBK610 Biyokimyasl Analizlerde Kullanılan Çözeltiler ve Hazırlanmaları 2 2 0 3.0 6.0
VBK611 Biyokimyada Önemli Fonksiyonel Gruplar 3 0 0 3.0 6.0
VBK612 Mineral Maddelerin Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
VBk613 Amino Asitlerin Yıkımlanması 3 0 0 3.0 6.0
VBK614 Hücre Biyokimyası 3 0 0 3.0 6.0
VBK615 Temel Laboratuvar Hesaplamaları 3 0 0 3.0 6.0
VBK616 Rutin Biyokimya Testleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK617 İdrar Analizleri ve Klinik Kullanımı 0 4 0 2.0 6.0
VBK618 Laboratuvar Malzemeleri ve Temizliği 0 4 0 2.0 6.0
VBK619 Klinik Endokrinoloji 0 4 0 2.0 6.0
VBK620 Kanda Organik Maddelerin Analizleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK621 Beslenme Biyokimyası 2 0 0 2.0 6.0
VBK622 Enzimler 3 0 0 3.0 6.0
VBK623 Radyoizotoplar ve Veteriner Hekimlikte Yararlanma 2 0 0 2.0 6.0
VBK624 Lipoproteinler ve Klinik Önemi 2 0 0 2.0 6.0
VBK625 Nükleik Asitlerin Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
VBK626 Biyokimyasal Analizlerde Örnek-Metod Seçimi ve Laboratuvar Ayarlanması 3 0 0 3.0 6.0
VBK627 Vitaminlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK628 Enzim Analizlerinin Klinik Kullanımı 3 0 0 3.0 6.0
VBK629 Protein Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
VBK630 Amino Asit Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
VBK631 Karbonhidrat Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
VBK632 Lipid Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
VBK633 Temel Metabolik Yollar 3 0 0 3.0 6.0
VBK634 Anorganik Madde Metabolizması 2 2 0 3.0 6.0
VBK635 Klinik Biyokimya 2 2 0 3.0 6.0
VBK636 Hormonların Analiz Yöntemleri 2 2 0 3.0 6.0
VBK637 Çeşitli Hastalıklarda Spesifik Biyokimyasal Testler 2 2 0 3.0 6.0
VBK638 Karaciğer Fonksiyon Testleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK639 Kanda Mineral Maddelerin Analizleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK640 Böbrek Fonksiyon Testleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK641 Klinik Enzimoloji 0 4 0 2.0 6.0
VBK642 Metabolik Hastalikların Teşhisinde Kullanılan Testler 0 4 0 2.0 6.0
VBK643 Enerji ve Biyolojik Oksidasyon 2 0 0 2.0 6.0
VBK644 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar 2 0 0 2.0 6.0
VBK645 Laboratuar Hayvanlarınınbiyokimyası 3 0 0 3.0 6.0
VBK646 Hormonların Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK647 Organlararası Metabolik İlişkiler 3 0 0 3.0 6.0
VBK648 Doku ve Organ Kimyası 3 0 0 3.0 6.0
VBK649 Biyokimyada Kullanılan İmmünolojik Teknikler 2 2 0 3.0 6.0
VBK650 Ruminantlarda Enerji Metabolizması 2 2 0 3.0 6.0
VBK651 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 6.0