Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Veterinerlik Biyokimyası

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Bilim Uzmanı (Veteriner Biyokimya)

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir (http://www2.omu.edu.tr/akademikbirimler/enstituler/saglik/yonetmelik.asp).

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.
“http://www2.omu.edu.tr/akademikbirimler/enstituler/saglik/yonetmelik.asp”

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Derslerle ilgili olarak kayıt, devam ve başarı notunun hesabında “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ndeki esaslar uygulanır. (http://www2.omu.edu.tr/akademikbirimler/enstitüler/saglik/yonetmelik.asp).

Program Profili

Veteriner biyokimyanın prensipleri ve uygulamaları,
Bir araştımayı planlama ve yürütme,
Biyokimyasal bir çalışmada elde edilen sonuçları değerlendirme ve yorumlama

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yurtiçindeki ya da yurtdışındaki fakültelerde veteriner biyokimya uzmanı olarak çalışmak
Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitülerinde veteriner biyokimya uzmanı olarak çalışmak

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yüksek lisans programının süresi 2 yıldır. Bir yıl ders alma ve bir yıl tez çalışmasıdır. Program 144 AKTS kredilik 51 dersten oluşmaktadır. Derslerle ilgili olarak kayıt, devam ve başarı notunun hesabında “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ndeki esaslar uygulanır. (http://www2.omu.edu.tr/akademikbirimler/enstitüler/saglik/yonetmelik.asp)
Yazılı ve sözlü sınavlar
Seminer sunumları

Mezuniyet Koşulları

Biyokimya (Veteriner) yüksek lisans programında en az 55 (elli beş) kredi almak, tez hazırlamak ve yazılı, sözlü, tez sınavlarında başarılı olmak zorunludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Ali ERTEKİN
Telefon: 0362 312 19 19 / 2824
E-posta: aertekin@omu.edu.tr
Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 55139 Kurupelit / SAMSUN, TÜRKİYE

Bölüm Olanakları

Seminer odası
Beş internet bağlantılı bilgisayar
İki laboratuvar

Rutin Biyokimya Laboratuvarı

Rutin biyokimya laboratuvarında ELISA okuyucu, otoanalizör, UV spektrofotometre, ışık mikroskobu, santrifüj, çalkalayıcı, derin dondurucu (-20 oC), buzdolabı, distile su cihazı, su banyosu, vakumlu etüv, otomatik pipet setleri, dijital pH metre, karıştırıcı, manyetik karıştırıvı ve bilgisayar bulunmaktadır. Bu laboratuvarda rutin biyokimyasal testler yapılmaktadır.

Araştırma Laboratuvarı

Bu laboratuvarda elektroforetik ve Western-blot analizleri yapılmaktadır. Araştırma laboratuvarında elektroforez aparatı, homojenizatör, kabin, buzdolabı ve otomatik pipet setleri bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
 2. Veteriner Biyokimya için temel teknikleri kullanabilecek beceridedir
 3. Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
 4. Veteriner Biyokimya alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanır
 5. Biyokimyasal bir çalışmada elde ettiği sonuçları değerlendirir, yorumlar ve bilimsel bir ortamda sözlü ve yazılı sunabilir
 6. Araştırma ve gözlem yetisine sahiptir, bilimsel bir konuyu araştırabilir ve sunum yaparak paylaşabilir
 7. Gerek bağımsız gerekse farklı disiplinler ile ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Veteriner Biyokimya için temel teknikleri kullanabilecek beceridedir
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Veteriner Biyokimya alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanır
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Biyokimyasal bir çalışmada elde ettiği sonuçları değerlendirir, yorumlar ve bilimsel bir ortamda sözlü ve yazılı sunabilir
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Araştırma ve gözlem yetisine sahiptir, bilimsel bir konuyu araştırabilir ve sunum yaparak paylaşabilir

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
VBK622Enzimler 927001 3 0 0 0.0
VBK651Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
Toplam 6 0 0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
SBESYLSeminer 927001 0 2 0 0.0
Toplam 4 2 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
VBK601 Biyofiziksel Kimya 927001 3 0 0 6.0
VBK602 Proteinlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927001 3 0 0 6.0
VBK603 Amino Asitlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927001 3 0 0 6.0
VBK604 Karbonhidratların Yapıları ve Fonksiyonları 927001 3 0 0 6.0
VBK605 Lipitlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927001 3 0 0 6.0
VBK606 Biyolojik Materyallerin Alınması, Taşınması ve Saklanması 927001 3 0 0 6.0
VBK607 Biyokimya Laboratuvar Teknikleri 927001 2 2 0 6.0
VBK608 Kalıtsal Metabolik Hastalıklar ve Teşhis Analizleri 927001 2 2 0 6.0
VBK609 Biyolojik Materyalleri Biyokimyasal Analizlere Hazırlama Teknikleri 927001 2 2 0 6.0
VBK610 Biyokimyasl Analizlerde Kullanılan Çözeltiler ve Hazırlanmaları 927001 2 2 0 6.0
VBK611 Biyokimyada Önemli Fonksiyonel Gruplar 927001 3 0 0 6.0
VBK612 Mineral Maddelerin Metabolizması 927001 3 0 0 6.0
VBk613 Amino Asitlerin Yıkımlanması 927001 3 0 0 6.0
VBK614 Hücre Biyokimyası 927001 3 0 0 6.0
VBK615 Temel Laboratuvar Hesaplamaları 927001 3 0 0 6.0
VBK616 Rutin Biyokimya Testleri 927001 0 4 0 6.0
VBK617 İdrar Analizleri ve Klinik Kullanımı 927001 0 4 0 6.0
VBK618 Laboratuvar Malzemeleri ve Temizliği 927001 0 4 0 6.0
VBK619 Klinik Endokrinoloji 927001 0 4 0 6.0
VBK620 Kanda Organik Maddelerin Analizleri 927001 0 4 0 6.0
VBK621 Beslenme Biyokimyası 927001 2 0 0 6.0
VBK623 Radyoizotoplar ve Veteriner Hekimlikte Yararlanma 927001 2 0 0 0.0
VBK624 Lipoproteinler ve Klinik Önemi 927001 2 0 0 0.0
VBK625 Nükleik Asitlerin Metabolizması 927001 3 0 0 6.0
VBK626 Biyokimyasal Analizlerde Örnek-Metod Seçimi ve Laboratuvar Ayarlanması 927001 3 0 0 6.0
VBK627 Vitaminlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927001 3 0 0 6.0
VBK628 Enzim Analizlerinin Klinik Kullanımı 927001 3 0 0 6.0
VBK629 Protein Metabolizması 927001 3 0 0 6.0
VBK630 Amino Asit Metabolizması 927001 3 0 0 6.0
VBK631 Karbonhidrat Metabolizması 927001 3 0 0 6.0
VBK632 Lipid Metabolizması 927001 3 0 0 6.0
VBK633 Temel Metabolik Yollar 927001 3 0 0 6.0
VBK634 Anorganik Madde Metabolizması 927001 2 2 0 6.0
VBK635 Klinik Biyokimya 927001 2 2 0 6.0
VBK636 Hormonların Analiz Yöntemleri 927001 2 2 0 6.0
VBK637 Çeşitli Hastalıklarda Spesifik Biyokimyasal Testler 927001 2 2 0 6.0
VBK638 Karaciğer Fonksiyon Testleri 927001 0 4 0 6.0
VBK639 Kanda Mineral Maddelerin Analizleri 927001 0 4 0 6.0
VBK640 Böbrek Fonksiyon Testleri 927001 0 4 0 6.0
VBK641 Klinik Enzimoloji 927001 0 4 0 6.0
VBK642 Metabolik Hastalikların Teşhisinde Kullanılan Testler 927001 0 4 0 6.0
VBK643 Enerji ve Biyolojik Oksidasyon 927001 2 0 0 0.0
VBK644 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar 927001 2 0 0 6.0
VBK645 Laboratuar Hayvanlarınınbiyokimyası 927001 3 0 0 6.0
VBK646 Hormonların Yapıları ve Fonksiyonları 927001 3 0 0 6.0
VBK647 Organlararası Metabolik İlişkiler 927001 3 0 0 6.0
VBK648 Doku ve Organ Kimyası 927001 3 0 0 6.0
VBK649 Biyokimyada Kullanılan İmmünolojik Teknikler 927001 2 2 0 6.0
VBK650 Ruminantlarda Enerji Metabolizması 927001 2 2 0 6.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
VBK601 Biyofiziksel Kimya 927001 3 0 0 0.0
VBK602 Proteinlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927001 3 0 0 0.0
VBK603 Amino Asitlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927001 3 0 0 0.0
VBK604 Karbonhidratların Yapıları ve Fonksiyonları 927001 3 0 0 0.0
VBK605 Lipitlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927001 3 0 0 0.0
VBK606 Biyolojik Materyallerin Alınması, Taşınması ve Saklanması 927001 3 0 0 0.0
VBK607 Biyokimya Laboratuvar Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
VBK608 Kalıtsal Metabolik Hastalıklar ve Teşhis Analizleri 927001 2 2 0 0.0
VBK609 Biyolojik Materyalleri Biyokimyasal Analizlere Hazırlama Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
VBK610 Biyokimyasl Analizlerde Kullanılan Çözeltiler ve Hazırlanmaları 927001 2 2 0 0.0
VBK611 Biyokimyada Önemli Fonksiyonel Gruplar 927001 3 0 0 0.0
VBK612 Mineral Maddelerin Metabolizması 927001 3 0 0 0.0
VBk613 Amino Asitlerin Yıkımlanması 927001 3 0 0 0.0
VBK614 Hücre Biyokimyası 927001 3 0 0 0.0
VBK615 Temel Laboratuvar Hesaplamaları 927001 3 0 0 0.0
VBK616 Rutin Biyokimya Testleri 927001 0 4 0 0.0
VBK617 İdrar Analizleri ve Klinik Kullanımı 927001 0 4 0 0.0
VBK618 Laboratuvar Malzemeleri ve Temizliği 927001 0 4 0 0.0
VBK619 Klinik Endokrinoloji 927001 0 4 0 0.0
VBK620 Kanda Organik Maddelerin Analizleri 927001 0 4 0 0.0
VBK621 Beslenme Biyokimyası 927001 2 0 0 0.0
VBK623 Radyoizotoplar ve Veteriner Hekimlikte Yararlanma 927001 2 0 0 0.0
VBK624 Lipoproteinler ve Klinik Önemi 927001 2 0 0 0.0
VBK625 Nükleik Asitlerin Metabolizması 927001 3 0 0 0.0
VBK626 Biyokimyasal Analizlerde Örnek-Metod Seçimi ve Laboratuvar Ayarlanması 927001 3 0 0 0.0
VBK627 Vitaminlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927001 3 0 0 0.0
VBK628 Enzim Analizlerinin Klinik Kullanımı 927001 3 0 0 0.0
VBK629 Protein Metabolizması 927001 3 0 0 0.0
VBK630 Amino Asit Metabolizması 927001 3 0 0 0.0
VBK631 Karbonhidrat Metabolizması 927001 3 0 0 0.0
VBK632 Lipid Metabolizması 927001 3 0 0 0.0
VBK633 Temel Metabolik Yollar 927001 3 0 0 0.0
VBK634 Anorganik Madde Metabolizması 927001 2 2 0 0.0
VBK635 Klinik Biyokimya 927001 2 2 0 0.0
VBK636 Hormonların Analiz Yöntemleri 927001 2 2 0 0.0
VBK637 Çeşitli Hastalıklarda Spesifik Biyokimyasal Testler 927001 2 2 0 0.0
VBK638 Karaciğer Fonksiyon Testleri 927001 0 4 0 0.0
VBK639 Kanda Mineral Maddelerin Analizleri 927001 0 4 0 0.0
VBK640 Böbrek Fonksiyon Testleri 927001 0 4 0 0.0
VBK641 Klinik Enzimoloji 927001 0 4 0 0.0
VBK642 Metabolik Hastalikların Teşhisinde Kullanılan Testler 927001 0 4 0 0.0
VBK643 Enerji ve Biyolojik Oksidasyon 927001 2 0 0 0.0
VBK644 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar 927001 2 0 0 0.0
VBK645 Laboratuar Hayvanlarınınbiyokimyası 927001 3 0 0 0.0
VBK646 Hormonların Yapıları ve Fonksiyonları 927001 3 0 0 0.0
VBK647 Organlararası Metabolik İlişkiler 927001 3 0 0 0.0
VBK648 Doku ve Organ Kimyası 927001 3 0 0 0.0
VBK649 Biyokimyada Kullanılan İmmünolojik Teknikler 927001 2 2 0 0.0
VBK650 Ruminantlarda Enerji Metabolizması 927001 2 2 0 0.0