Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Beden Eğitimi ve Spor

Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1994 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Yükseklisans derecesi

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

ALES, yabancı dil ve lisans ortalamasına göre yerleştirme yapılır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliğine göre öğrenci alınmaktadır. (http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal (Lisans diploması)

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim Dalının yada ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik(60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı olmak (100 üzerinden 65 puan)ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak

Program Profili

Bu yüksek lisans derece programında amaç; Beden Eğitimi ve Spor alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye ve uygulama becerisine sahip olan, kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen araştırmacı bilim insanları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Almış olduğu eğitimle kamu ve özel sektörde araştırıcı, üniversitelerde akademik personel olarak istihdam edilebiliyor olmak

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yükseklisans mezunu olup doktaraya girmaye hak kazanır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

• Yazılı ve sözlü yoklamalar
• Seminer sunumları
*Başarı notu 65'dir. Yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisans programlarında en az 60 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az
olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Özgür BOSTANCI

Bölüm Olanakları

Performans analiz labaratuarı

Program Çıktıları

 1. Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
 2. Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
 3. Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
 4. Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 5. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 6. Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
 7. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 8. Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
 9. Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 10. Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
 11. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 12. İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
 13. Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
 • Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
 • Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
 • Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
 • Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
 • İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
 • Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
 • Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
 • Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 • Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
 • Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 • Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BES603Beden Eğitimi ve Sporun Fizyolojik Temelleri 927001 3 0 0 6.0 3.0
BES610Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 6.0 3.0
SBE-5Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 24.0 0.0
Toplam 6 0 0 36.0 6.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BES633Psiko - Motor 927001 3 0 0 6.0 3.0
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBE-8Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0 0.0
SBESYLSeminer 927001 0 2 0 0.0 0.0
Toplam 7 2 0 36.0 3.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0 0.0
Toplam 8 0 0 30.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0 0.0
Toplam 8 0 0 30.0 0.0
SBE-5 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BES601 Antrenman Teorisi 927001 3 0 0 6.0
BES602 Sporda Performans Testleri 927001 3 0 0 6.0
BES604 Spor Teşkilatı Organizasyon ve Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
BES606 Spor ve Sağlık 927001 3 0 0 6.0
BES607 Fonksiyonel Anatomi 927001 3 0 0 6.0
BES608 Spor Tarihi ve Kültürü 927001 3 0 0 6.0
BES609 Spor Psikolojisi 927001 3 0 0 6.0
BES611 Spor Sosyolojisi 927001 3 0 0 6.0
BES612 Beden Eğitimi ve Sporda Geliştirme ve Organizasyon 927001 3 0 0 6.0
BES613 Sporu Yaygınlaştırma Stratejileri 927001 3 0 0 6.0
BES614 Spor Tesislerinde Modern Planlama ve İşletmecilik 927001 3 0 0 6.0
BES615 Karşılaştırmalı Spor Eğitimi ve Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
BES616 Geleneksel Türk Sporları 927001 3 0 0 6.0
BES617 Hareket Bilgisi 927001 3 0 0 6.0
BES618 Spor Organizasyonu ve Medya İlişkileri 927001 3 0 0 6.0
BES619 Beden Eğitimi ve Sporda Yeni Eğilimler ve Yönelimler 927001 3 0 0 6.0
BES620 Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Metodları 927001 3 0 0 6.0
BES621 Spor Felsefesi 927001 3 0 0 6.0
BES622 Sporda Ergojenik Yardım 927001 3 0 0 6.0
BES623 Sporda Pazarlama, Sponsorluk ve Yatırım Projeleri 927001 0 2 0 6.0
BES624 Okul Öncesi Oyun Programları ve Aile Eğitimi 927001 3 0 0 6.0
BES625 Masaj Uygulama Çalışmaları 927001 0 2 0 6.0
BES626 Hareket ve Antrenman Programlarının Öğretimi 927001 3 0 0 6.0
BES627 Spor Politikalarının Hedef ve Uygulamaları 927001 3 0 0 6.0
BES628 Sporda Psiko-Sosyal Alan Programı Öğretimi 927001 3 0 0 6.0
BES629 Sporcu Beslenmesi 927001 3 0 0 6.0
BES630 Biyokimya 927001 3 0 0 6.0
BES631 Sporda Doping 927001 3 0 0 6.0
BES632 Rekreasyon 927001 3 0 0 6.0
BES633 Psiko - Motor 927001 3 0 0 6.0
BES634 Sporda Yetenek Araştırması 927001 3 0 0 6.0
BES635 Özel Antrenman Bilgisi 927001 3 0 0 6.0
SBE-8 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BES601 Antrenman Teorisi 927001 3 0 0 6.0
BES602 Sporda Performans Testleri 927001 3 0 0 6.0
BES604 Spor Teşkilatı Organizasyon ve Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
BES606 Spor ve Sağlık 927001 3 0 0 6.0
BES607 Fonksiyonel Anatomi 927001 3 0 0 6.0
BES608 Spor Tarihi ve Kültürü 927001 3 0 0 6.0
BES609 Spor Psikolojisi 927001 3 0 0 6.0
BES611 Spor Sosyolojisi 927001 3 0 0 6.0
BES612 Beden Eğitimi ve Sporda Geliştirme ve Organizasyon 927001 3 0 0 6.0
BES613 Sporu Yaygınlaştırma Stratejileri 927001 3 0 0 6.0
BES614 Spor Tesislerinde Modern Planlama ve İşletmecilik 927001 3 0 0 6.0
BES615 Karşılaştırmalı Spor Eğitimi ve Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
BES616 Geleneksel Türk Sporları 927001 3 0 0 6.0
BES618 Spor Organizasyonu ve Medya İlişkileri 927001 3 0 0 6.0
BES619 Beden Eğitimi ve Sporda Yeni Eğilimler ve Yönelimler 927001 3 0 0 6.0
BES620 Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Metodları 927001 3 0 0 6.0
BES621 Spor Felsefesi 927001 3 0 0 6.0
BES622 Sporda Ergojenik Yardım 927001 3 0 0 6.0
BES623 Sporda Pazarlama, Sponsorluk ve Yatırım Projeleri 927001 0 2 0 6.0
BES624 Okul Öncesi Oyun Programları ve Aile Eğitimi 927001 3 0 0 6.0
BES625 Masaj Uygulama Çalışmaları 927001 0 2 0 6.0
BES626 Hareket ve Antrenman Programlarının Öğretimi 927001 3 0 0 6.0
BES627 Spor Politikalarının Hedef ve Uygulamaları 927001 3 0 0 6.0
BES628 Sporda Psiko-Sosyal Alan Programı Öğretimi 927001 3 0 0 6.0
BES629 Sporcu Beslenmesi 927001 3 0 0 6.0
BES630 Biyokimya 927001 3 0 0 6.0
BES631 Sporda Doping 927001 3 0 0 6.0
BES632 Rekreasyon 927001 3 0 0 6.0
BES633 Psiko - Motor 927001 3 0 0 6.0
BES634 Sporda Yetenek Araştırması 927001 3 0 0 6.0
BES635 Özel Antrenman Bilgisi 927001 3 0 0 6.0