Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Sinir Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Üniversite Hastanesinin, Tıp Fakültesinin ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün de yerleştiği Kurupelit yerleşkesinde bulunmaktadır. Anabilim dalımız 2011 yılında kurulmuş olup halen lisansüstü eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Sinir Bilimleri alanında yüksek lisans derecesine sahip olur

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Dört yıllık Eğitim veya Fen-Edebiyat fakültelerinin Tıbbi Biyoloji, Biyoloji, Fizik, Kimya, Psikoloji, Genetik Lisans bölümü mezunları, Tıp fakültesi, Fen Fakültesi Fizik, Mühendislik Fakültesi Biyomedikal mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar mühendisliği, Eczacılık fakültesi mezunları yüksek lisans programına başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS,
ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Sinir Bilimleri yüksek lisans programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 68 puan) olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak

Program Profili

Yüksek Lisans programı Sinir Bilimlerinin özel alanlarında eğitim sağlar.
Sinir Bilimleri ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Uygulama, hem teorik dersleri hem de laboratuvar çalışmalarını içerir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı ve öğretim üyesi ihtiyacı olan üniversitelerde gerekli koşulları sağladıkları takdirde istihdam edilebilirler

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS,YDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan
mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Kemal Balcı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sinir Bilimleri Anabilim Dalı
Kurupelit-Samsun
Telefon: 0 362 312 19 19-3846

Bölüm Olanakları

--

Program Çıktıları

 1. Sinir Bilimleri alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur
 2. Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
 3. Sinir sistemi gelişiminin aşamalarını açıklar, sinir sistemi patolojilerinde meydana gelen fonksiyonel ve yapısal bozuklukları tanımlar.
 4. Sinir sisteminin temel özellikleri ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olur.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Sinir Bilimleri alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur
 • Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
 • Sinir sistemi gelişiminin aşamalarını açıklar, sinir sistemi patolojilerinde meydana gelen fonksiyonel ve yapısal bozuklukları tanımlar.
 • Sinir sisteminin temel özellikleri ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESYLSeminer Zorunlu 0 2 0 0.0 0.0
Toplam 4 2 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İSİN601 Cellular Neurobiology 4 2 0 5.0 0.0
İSİN602 Motor Control Physiology 3 0 0 3.0 0.0
İSİN603 Introduction to Nervous System 3 2 0 4.0 0.0
İSİN605 Functional Anatomy of Basal Ganglia 3 0 0 3.0 0.0
İSİN606 Embryology of Central Nervous System 3 0 0 3.0 0.0
İSİN607 Human Neuroanatomy 4 2 0 5.0 0.0
İSİN610 Sensory Systems 2 2 0 3.0 0.0
İSİN612 Cerebral Cortex and Intellectual Functions of Brain 2 2 0 3.0 0.0
İSİN613 Experimental Methods in Brain Study 2 2 0 3.0 0.0
İSİN614 Research Methods and Ethic 3 0 0 3.0 0.0
SİN601 Hücresel Nörobiyoloji 2 2 0 3.0 0.0
SİN602 Motor Kontrol Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
SİN603 Sinir Sistemine Giriş 2 2 0 3.0 0.0
SİN605 Bazal Gangliyonların Fonksiyonel Anatomisi 3 0 0 3.0 0.0
SİN606 Merkezi Sinir Sistemi Embriyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
SİN607 İnsan Nöroanatomisi 2 2 0 3.0 0.0
SİN608 Temel Elektronöromiyografi 3 0 0 3.0 0.0
SİN609 Spinal Deney Yöntemler 3 0 0 3.0 0.0
SİN610 Duysal Sistemler 2 2 0 3.0 0.0
SİN612 Serebral Kortex ve Beynin Entellektüel İşlevleri 2 2 0 3.0 0.0
SİN613 Beyinde Deneysel Yöntemler 2 2 0 3.0 6.0
SİN614 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İSİN601 Cellular Neurobiology 4 2 0 5.0 0.0
İSİN602 Motor Control Physiology 3 0 0 3.0 0.0
İSİN603 Introduction to Nervous System 3 2 0 4.0 0.0
İSİN605 Functional Anatomy of Basal Ganglia 3 0 0 3.0 0.0
İSİN606 Embryology of Central Nervous System 3 0 0 3.0 0.0
İSİN607 Human Neuroanatomy 4 2 0 5.0 0.0
İSİN610 Sensory Systems 2 2 0 3.0 0.0
İSİN612 Cerebral Cortex and Intellectual Functions of Brain 2 2 0 3.0 0.0
İSİN613 Experimental Methods in Brain Study 2 2 0 3.0 0.0
İSİN614 Research Methods and Ethic 3 0 0 3.0 0.0
SİN601 Hücresel Nörobiyoloji 2 2 0 3.0 0.0
SİN602 Motor Kontrol Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
SİN603 Sinir Sistemine Giriş 2 2 0 3.0 0.0
SİN605 Bazal Gangliyonların Fonksiyonel Anatomisi 3 0 0 3.0 0.0
SİN606 Merkezi Sinir Sistemi Embriyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
SİN607 İnsan Nöroanatomisi 2 2 0 3.0 6.0
SİN608 Temel Elektronöromiyografi 3 0 0 3.0 0.0
SİN609 Spinal Deney Yöntemler 3 0 0 3.0 0.0
SİN610 Duysal Sistemler 2 2 0 3.0 0.0
SİN612 Serebral Kortex ve Beynin Entellektüel İşlevleri 2 2 0 3.0 0.0
SİN613 Beyinde Deneysel Yöntemler 2 2 0 3.0 0.0
SİN614 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0