Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Radyolojik Bilimler

Program Tanımları

Kuruluş

Türkiye'de ilk defa Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 11.03.2011 tarih ve 11077 sayılı yazısında; 2547 sayılı Kanunu'nun 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4. ve 5/d maddeleri uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Radyolojik Bilimler Anabilim Dalında yüksek lisans programının açılması uygun görülmüştür.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

I. Bu programa Fizik Lisans, Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve diğer ilgili bölüm mezunları katılabilmektedir. Fizik lisans, Fizik Mühendisliği ve Nükleer Enerji Mühendisliği mezunları Sağlık fizikçisi gereklerine göre tez danışmanları Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi veya Nükleer Tıp bölümlerinden seçilmektedir.

II. Başvurduğu program için Senato tarafından belirlenen ALES standart puanına sahip olmalıdır.

III. Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan KPDS, TOEFL (Test of English As a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) ve benzeri dil sınavlarında asgari taban puanına sahip olmalidir.

IV. Bu programa yalnızca Fen Fakültesi; Fizik Bölümü, Mühendislik Fakültesi; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği lisans mezunları da başvurabilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bu programa başvuran Fen Fakültesi; Fizik Bölümü, Mühendislik Fakültesi; Nükleer Enerji Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği lisans döneminde aldıkları tüm eğitimleri tanınır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programa başlayacak öğrencilerin farklı disiplinlerden gelmesi durumunda Yüksek Lisans programını kazanan tüm öğrenciler 1 (bir) Eğitim-öğretim yılı Bilimsel Hazırlık Programı (Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğine göre) okuyacaklardır.

Program Profili

Radyolojik bilimler alanında, sağlık bilimlerinin farklı alanından eğitimcilerin desteğiyle, radyolojik bilimleri konusunda donanımlı ve bilgili araştırmacılar yetiştirmek ve böylece temel ve klinik radyolojik bilimler alanında nitelikli araştırmalar gerçekleştirmektir. Radyolojik bilimlerdeki hızlı gelişmeler, bu yenilikleri yakından takip edecek ve uygulayacak yeni çalışma alanlarında araştırıcıların yetişmesini de bir zorunluluk haline getirmiştir. Yurtdışında uzun yıllardır kurumsallaşmış olarak sürdürülmekte olan bu programlar, klinik ve uygulamalı klinik ve temel bilimlerde özelleşmiş ya da ileri eğitim gerektiren alanlarda bilgi ve beceri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Programların amacı, radyolojik bilimlerde özelleşmiş alanlarında akademik ve teknik bağlamında yeni elemanların yetişmesini sağlamaktır. Farklı disiplinlerin işbirliğini gerektiren konuları kapsayan bu programların oluşturulmasında, enstitümüz disiplinler arası eğitim deneyimi olan öğretim üyesi kadrosu ile gerekli donanım ve alt yapıya sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Program mezun vermeye başlamıştır ve ilk mezunumuz Devlet hastanesi Radyasyon Onkolojisinde Sağlık Fizikçisi olarak görev yapmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını bitiren mezunlar, 2013 yılında açılan radyolojik bilimler doktora programına başvurabileceklerdir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerle ilgili olarak başarı notunun hesaplanmasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği'ndeki esaslar uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 24 yerel kredi (60 AKTS kredisi) dersi tamamlaması (65/100) ve bir öğretim üyesinin danışmanlığında (nadiren 2. danışman) master tezini tmamlaması ve başarıyla savunması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurupelit Kampüsü Atakum/SAMSUNAnabilim Dalı Başkanları13.04.2011-04.04.2012 Prof. Dr. Lütfi İNCESU (Radyoloji AD Öğretim Üyesi)05.04.2012-08.10.2013 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Veysel POLAT (Radyoloji AD Öğretim Üyesi)09.10.2013-07.01.2019 Prof. Dr. Hasan GÜMÜŞ (Fizik Bölümü, Nükleer Fizik AD Öğretim Üyesi) 16.01.2019-......Doç. Dr. Mustafa Çağatay TUFAN (Fizik Bölümü, Nükleer Fizik AD Öğretim Üyesi) Bologna Süreci Sorumlusu Doç. Dr. Oktay Yapıcı (Nükleer Tıp AD Öğretim Üyesi)

Bölüm Olanakları

Bu program disiplinler arası bir programdır ve gerek ders aşamasında ve gerekse tez çalışması aşamasında Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Nükleer Tıp ve Fizik Bölümü laboratuvar olanaklarından yararlanılmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Radyoloji, Nükleer Tıp, Bilgisayar programcılığı ve Radyasyon Fiziği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 2. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 3. Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 4. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 5. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 6. Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 7. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 8. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 9. İyonize radyasyon kaynaklarının güvenli bir şekilde depolanmasını sağlama.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
 • Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
 • Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
 • Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
 • Radyoloji, Nükleer Tıp, Bilgisayar programcılığı ve Radyasyon Fiziği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ula
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
 • Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
 • Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
 • Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.
 • Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.
 • Deneysel araştırma planlar, yapar.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
 • Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
 • Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
 • İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
 • Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
 • Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
 • Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 • Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
 • Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • İyonize radyasyon kaynaklarının güvenli bir şekilde depolanmasını sağlama.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESYLSeminer Zorunlu 0 2 0 0.0 0.0
Toplam 4 2 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İRAD610 Cross-Sectional Anatomy 3 0 0 3.0 0.0
RAD601 Bilgisayar Proğramlama 2 2 0 3.0 6.0
RAD602 Bilgisayar Proğramlama II 2 2 0 3.0 6.0
RAD604 Fizyopatoloji 3 0 0 3.0 0.0
RAD605 Görüntü İşleme Teknikleri I 3 0 0 3.0 6.0
RAD606 İleri Görüntü İşleme Teknikleri II 3 0 0 3.0 6.0
RAD608 Görüntüleme Yöntemlerinin Uygulanması II 2 2 0 3.0 0.0
RAD609 Görüntüleme Yöntemlerinin Uygulanması III 2 2 0 3.0 6.0
RAD610 Kesitsel Anatomi 3 0 0 3.0 0.0
RAD611 Moleküler Biyoloji 3 0 0 3.0 6.0
RAD612 Görüntü Tanıma 3 0 0 3.0 6.0
RAD615 Foton Elektron Dozimetri 3 0 0 3.0 0.0
RAD616 Tıbbi Bilişim 3 0 0 3.0 0.0
RAD618 Tıbbi Görüntüleme Yazılımları 2 2 0 3.0 6.0
RAD620 Seminer II 0 2 0 1.0 0.0
RAD621 Görüntüleme Tekniklerinde Kalite Kontrol 2 0 0 2.0 0.0
RAD622 Görüntüleme Yöntemlerinin Uygulanması I 2 2 0 3.0 0.0
RAD625 Tıbbi Görüntüleme Terimleri ve Radyolojik Ajanlar 2 0 0 2.0 6.0
RAD626 Radyobiyoloji 2 0 0 2.0 6.0
RAD627 Klinik Radyasyon Onkolojisi 2 1 0 3.0 6.0
RAD628 Radyoterapi Fiziği 3 0 0 3.0 6.0
RAD629 Nükleer Tıp Fiziği 3 0 0 3.0 0.0
RAD630 Foton Elektron Dozimetri 3 0 0 3.0 0.0
RAD631 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İRAD610 Cross-Sectional Anatomy 3 0 0 3.0 0.0
İRAD623 Radiation Physics 3 0 0 3.0 6.0
RAD601 Bilgisayar Proğramlama 2 2 0 3.0 6.0
RAD602 Bilgisayar Proğramlama II 2 2 0 3.0 6.0
RAD604 Fizyopatoloji 3 0 0 3.0 0.0
RAD605 Görüntü İşleme Teknikleri I 3 0 0 3.0 5.0
RAD606 İleri Görüntü İşleme Teknikleri II 3 0 0 3.0 5.0
RAD608 Görüntüleme Yöntemlerinin Uygulanması II 2 2 0 3.0 0.0
RAD609 Görüntüleme Yöntemlerinin Uygulanması III 2 2 0 3.0 0.0
RAD610 Kesitsel Anatomi 3 0 0 3.0 0.0
RAD611 Moleküler Biyoloji 3 0 0 3.0 0.0
RAD615 Foton Elektron Dozimetri 3 0 0 3.0 0.0
RAD618 Tıbbi Görüntüleme Yazılımları 2 2 0 3.0 6.0
RAD620 Seminer II 0 2 0 1.0 0.0
RAD621 Görüntüleme Tekniklerinde Kalite Kontrol 2 0 0 2.0 0.0
RAD622 Görüntüleme Yöntemlerinin Uygulanması I 2 2 0 3.0 6.0
RAD623 Radyasyon Fiziği 3 0 0 3.0 6.0
RAD624 Tıbbi Görüntüleme Fiziği 3 0 0 3.0 6.0
RAD625 Tıbbi Görüntüleme Terimleri ve Radyolojik Ajanlar 2 0 0 2.0 0.0
RAD626 Radyobiyoloji 2 0 0 2.0 0.0
RAD627 Klinik Radyasyon Onkolojisi 2 1 0 3.0 0.0
RAD628 Radyoterapi Fiziği 3 0 0 3.0 0.0
RAD629 Nükleer Tıp Fiziği 3 0 0 3.0 6.0
RAD630 Foton Elektron Dozimetri 3 0 0 3.0 0.0
RAD631 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0