Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Kardiyopulmoner Fizyoterapi

Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Üniversite Hastanesinin, Tıp Fakültesinin
yerleştiği Kurupelit yerleşkesinde bulunmaktadır.
Anabilim dalımız 2012 yılında kurulmuş olup halen lisansüstü eğitim faaliyetlerine
devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Kardiyopulmoner Fizyoterapi alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Dört yıllık Eğitim ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek okul mezunları
programa başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS,
ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Kardiyopulmoner Fizyoterapi alanında yüksek lisans programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili
yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi
içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında
mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı
(100 üzerinden en az 65 puan) olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri
önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Yüksek Lisans (M.Sc.) programı Kardiyopulmoner Fizyoterapinin özel alanlarında eğitim sağlar.
Program Kardiyopulmoner Fizyoterapi alanı ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir.
Uygulama, hem teorik dersleri hem de klinik çalışmalarını içerir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı ve öğretim üyesi ihtiyacı olan
üniversitelerde gerekli koşulları sağladıkları takdirde istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü
Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce
dil belgesine (ÜDS, KPDS,YDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul
edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan
mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim
görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları


Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Ayşen Taslak Şengül
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Kurupelit-Samsun
Telefon: 0 362 312 19 19-3800

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalımızda kliniklerde ve yoğun bakım ünitesinde pratik uygulama yapma imkanı bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda güncel, güvenilir ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
 2. Uzmanlaşacağı fizyoterapi alanında değerlendirme ve tedavi yöntemlerini uygulama bilgisine sahiptir.
 3. Fizyoterapi uygulamaları ile ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
 4. Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylere değerlendirme ve tedavi programı planlaması yapar
 5. Mesleki değerlendirme, tedavi ve uygulamalarını teknolojik gelişmelere ve sağlık politikalarına göre yönlendirir.
 6. Alana özgü bilgi ve becerilerini kullanarak sorunları analiz eder ve uygulamaya yansıtır.
 7. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında araştırma yapar, proje tasarlayıp yürütülmesini planlar ve yönetir.
 8. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyip mesleki bilgilerini etkin kullanıp öğrenme hedeflerini belirler.
 9. Sağlık alanında güncel gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluluk bilinci ile disiplinlerarası işbirliği içinde iletişim kurar.
 10. Mesleki dürüstlük ve bireyin iyiliği için sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayıp doğru model oluşturarak uygular.
 11. Fizyoterapi alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanarak bağımsız olarak çalışır ve sorumluluk alır.
 12. Fizyoterapi alanında yeni fikir geliştirip bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 13. Fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda kaynakları izleyerek iletişim teknolojilerini kullanarak kendini etkin ifade eder
 14. Özelleşmiş olduğu fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda güncel, güvenilir ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
 • Uzmanlaşacağı fizyoterapi alanında değerlendirme ve tedavi yöntemlerini uygulama bilgisine sahiptir.
 • Fizyoterapi uygulamaları ile ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylere değerlendirme ve tedavi programı planlaması yapar
 • Mesleki değerlendirme, tedavi ve uygulamalarını teknolojik gelişmelere ve sağlık politikalarına göre yönlendirir.
 • Alana özgü bilgi ve becerilerini kullanarak sorunları analiz eder ve uygulamaya yansıtır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Fizyoterapi alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanarak bağımsız olarak çalışır ve sorumluluk alır.
 • Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında araştırma yapar, proje tasarlayıp yürütülmesini planlar ve yönetir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Fizyoterapi alanında yeni fikir geliştirip bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyip mesleki bilgilerini etkin kullanıp öğrenme hedeflerini belirler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda kaynakları izleyerek iletişim teknolojilerini kullanarak kendini etkin ifade eder
 • Sağlık alanında güncel gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluluk bilinci ile disiplinlerarası işbirliği içinde iletişim kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Özelleşmiş olduğu fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
 • Mesleki dürüstlük ve bireyin iyiliği için sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayıp doğru model oluşturarak uygular.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PFT602Kardiyak Rehabilitasyon 927001 2 2 0 0.0
PFT607Mekanik Ventilasyon Prensipleri 927001 2 2 0 0.0
PFT608Toraks Travmalarında Pulmoner Rehabilitasyon 927001 2 2 0 0.0
PFT610Sindirim Sistemi ve Pulmoner Rehabilitasyon 927001 2 2 0 0.0
SBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
Toplam 8 8 0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
SBESYLSeminer 927001 0 2 0 0.0
Toplam 4 2 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İPFT601 Anatomy of The Respiratory System 927001 2 2 0 0.0
PFT601 Solunum Sistemi Anatomisi 927001 2 2 0 0.0
PFT603 Solunum Sistemi Fizyolojisi 927001 3 2 0 0.0
PFT604 Postoperatif Pulmoner Rehabilitasyon 927001 2 4 0 6.0
PFT605 Kardiyopulmoner Resüsitasyon 927001 2 2 0 0.0
PFT606 Solunum Hastalıklarının Radyolojik ve Laboratuvar Değerlendirme Metodları 927001 2 2 0 6.0
PFT609 Extracorporeal Dolaşım (Pompa Akciğer) 927001 2 2 0 0.0
PFT611 Anastezik Maddelerin Solunuma Etkisi 927001 2 2 0 0.0
PFT613 Tıpta Bilgisayar ve İnternet Uygulamaları 927001 2 2 0 0.0
PFT615 Biyoistatistik 927001 2 2 0 0.0
PFT617 Deney Hayvanları ve Çalışma Yöntemleri 927001 1 4 0 6.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İPFT601 Anatomy of The Respiratory System 927001 2 2 0 0.0
PFT601 Solunum Sistemi Anatomisi 927001 2 2 0 0.0
PFT603 Solunum Sistemi Fizyolojisi 927001 3 2 0 0.0
PFT604 Postoperatif Pulmoner Rehabilitasyon 927001 2 4 0 0.0
PFT605 Kardiyopulmoner Resüsitasyon 927001 2 2 0 0.0
PFT606 Solunum Hastalıklarının Radyolojik ve Laboratuvar Değerlendirme Metodları 927001 2 2 0 0.0
PFT609 Extracorporeal Dolaşım (Pompa Akciğer) 927001 2 2 0 0.0
PFT611 Anastezik Maddelerin Solunuma Etkisi 927001 2 2 0 0.0
PFT613 Tıpta Bilgisayar ve İnternet Uygulamaları 927001 2 2 0 0.0
PFT615 Biyoistatistik 927001 2 2 0 6.0
PFT617 Deney Hayvanları ve Çalışma Yöntemleri 927001 1 4 0 0.0