Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Coğrafya

Program Tanımları

Kuruluş

Sosyal Bilimler Enstitü’ne bağlı olarak Coğrafya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı 14.07.1986 tarih ve 1986/6 sayılı senato kararı ile Eğitim-Öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlar, Coğrafya alanında Tezli Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanmaktadır.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi internet adresinde yayınlanmaktadır (www.omu.edu.tr). Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler Enstitü Anabilim Dalı` nda verilen dersleri alabilirler. Bu kapsamda Üniversitemize gelmek isteyen öğrenciler programa başvuru ve kayıt işlemlerini ERASMUS Ofisine yapmaktadırlar. Başvuru süreci ve işlemler ile ilgili detaylı bilgiler ERASMUS Ofisi`nin internet adresine mevcuttur.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, enstitünün ilgili programına eşdeğer kabul edilmesi durumunda, verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/ enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması ile öğrenci o dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek Lisans Programlarının yeterlilik koşulları ve kuralları Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen hususlarla belirlenmiştir. Lisans diploması, Transkript belgesi, ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) belgesi ve eğer mevcutsa yabancı dil belgesi. Yabancı öğrenciler için, lisans diploması ve transkript.

Program Profili

Yüksek Lisans programlarında öğrencilerinin ilgili program alanında en güncel bilgilerle donatılması ve var olan bilgilerin yenilenmesi amaçlamaktadır. Programın (MBA) hedefi analiz ve problem çözme yeteneği gelişmiş, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, etkili ilişkiler kurabilen ve sürdürebilen, takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilen, inisiyatif alan, riski ve değişimi yöneten ve bütün bunları yaparken iş etiği çerçevesinde hareket eden kaliteli iş gücü yetiştirmektir. Bu program ile öğrenciler global bir anlayış içinde işletmeleri çevreleyen faktörleri kavrama olanağı elde edecekler ve hem kişisel hem de profesyonel anlamda farklılık yaratma konusunda önemli adımlar atmış olacaklardır. Program sonunda öğrenciler gerek Türkiye genelinde, gerekse tüm dünyada kendi alanlarında görev alabilmek üzere, sağlam bir temel kazanmaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yüksek lisansı bitiren öğrenciler alanlarında öğretmen ve akademisyen olabilmektedir ve arazi gözlemi, arazi kullanımı planlama, bölge planlama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çevre bilimi, harita çizimi, harita kütüphanesi, uzaktan algılama, hava fotoğrafı yorumlama, kartografya, eğitim, uluslararası ilişkiler, jeopolitik, pazarlama analizi, rekreasyon kaynakları planlama, sağlık koruma planlama, su kaynakları yönetimi, şehir planlama, toplum uzmanlığı, toprak bilimi, ulaşım planlaması ve yer bilimi alanlarında çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları durumunda doktora programına başvuru hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrenciler derslere devam ederek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı ise dersin öğretim üyesi tarafından takip edilir. Tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve her ders için bir ara sınav (veya yarıyıl içi çalışma ödevi) ve bir yarıyıl sonu sınavı (final) yapılır. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile final sınavının %60’ı alınarak hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans derecesi kazanan öğrenciler bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ile seminer derslerinin tümünü başarı ile tamamlaması gerekir. Konusu ile ilgili bir tez hazırlar ve bu tez seçilmiş jüri tarafından başarıyla kabul edilmesi gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ali UZUN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü
Telefon: 03623121919/ 5209
03623121919/ 5207
E-Posta: aliuzun@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

İhtiyacını karşılayacak oranda derslik ve ilgili dersler için öğrencilere açık bir CBS laboratuvarının bulunduğu Coğrafya Bölümü'nde, dört profesör, iki yardımcı doçent, yedi araştırma görevlisi ve iki idari personel çalışmaktadır. Ayrıca bölümde dersler çeşitli eğitim yöntemleri ve malzemeleri (bilgisayar, projeksiyon ve benzeri multimedya donanımları) kullanılarak işlenmektedir.

Program Çıktıları

 1. Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
 2. Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
 3. Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
 4. Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
 5. Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
 6. Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
 7. Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
 8. Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
 9. Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
 10. Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
 11. Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
 12. Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 13. Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
 14. Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
 15. Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
 16. Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.
 17. Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 18. Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
 19. Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
 • Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
 • Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
 • Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
 • Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
 • Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
 • Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
 • Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
 • Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
 • Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
 • Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
 • Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
COĞ601.Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 7.5 3.0
COĞ602.Coğrafyada Bilimsel Metin İncelemeleri 927001 3 0 0 7.5 3.0
SBE1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0 0.0
Toplam 6 0 0 45.0 6.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
COĞ601.Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 7.5 3.0
COĞ602.Coğrafyada Bilimsel Metin İncelemeleri 927001 3 0 0 7.5 3.0
SBE100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBE2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0 0.0
SBESEMYLSeminer 927001 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 10 0 0 45.0 6.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SBE100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez 927001 0 0 0 30.0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SBE100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez 927001 0 0 0 30.0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0 0.0
SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
COĞ603 Yapısal Jeomorfoloji ve Türkiye'den Örnekler 927001 3 0 0 7.5
COĞ604 Kuvaterner Jeomorfolojisi 927001 3 0 0 7.5
COĞ605 Uygulamalı Klimatoloji 927001 2 1 0 7.5
COĞ606 Klimatik Jeomorfoloji 927001 3 0 0 7.5
COĞ607 Türkiye'de Arazi Kullanımı 927001 3 0 0 7.5
COĞ608 Şehirleşme ve Sorunları 927001 3 0 0 7.5
COĞ609 Türkiye'nin Toprakları ve Korunması 927001 3 0 0 7.5
COĞ610 Kuraklık ve Türkiye'nin Kurak Bölgeleri 927001 3 0 0 7.5
COĞ611 Uygulamalı Jeomorfoloji 927001 2 1 0 7.5
COĞ612 Avrupa'da Göç 927001 3 0 0 7.5
COĞ613 Türkiye'de Karst Topoğrafyası Araştırmaları 927001 3 0 0 7.5
COĞ614 Harita Bilgisi 927001 3 0 0 7.5
COĞ615 Türkiye'de Çevre Sorunları 927001 3 0 0 7.5
COĞ616 Türkiye Kıyılarının Jeomorfolojik Özellikleri 927001 3 0 0 7.5
COĞ617 Türkiye'de İç ve Dış Göçler 927001 3 0 0 7.5
COĞ618 Türkiye'de Nüfus Artışı ve Sorunları 927001 3 0 0 7.5
COĞ619 Turizm ve Kalkınma 927001 3 0 0 7.5
COĞ620 Türkiye'de Sanayi ve Kuruluş Yeri Şartları 927001 3 0 0 7.5
COĞ621 Türkiye'nin Akarsu Havzaları ve Sorunları 927001 3 0 0 7.5
COĞ622 Türkiye ve Dünya Gölleri 927001 3 0 0 7.5
COĞ623 Türkiye Ekoloji Kuşakları 927001 3 0 0 7.5
COĞ624 Tarımsal Klimatoloji 927001 3 0 0 7.5
COĞ625 Şehir İçi Arazi Kullanımı ve Planlaması 927001 3 0 0 7.5
COĞ626 Jeomorfolojik Harita Analizleri 927001 3 0 0 0.0
COĞ627 Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma 927001 3 0 0 0.0
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
COĞ603 Yapısal Jeomorfoloji ve Türkiye'den Örnekler 927001 3 0 0 7.5
COĞ604 Kuvaterner Jeomorfolojisi 927001 3 0 0 7.5
COĞ605 Uygulamalı Klimatoloji 927001 2 1 0 7.5
COĞ606 Klimatik Jeomorfoloji 927001 3 0 0 7.5
COĞ607 Türkiye'de Arazi Kullanımı 927001 3 0 0 7.5
COĞ608 Şehirleşme ve Sorunları 927001 3 0 0 7.5
COĞ609 Türkiye'nin Toprakları ve Korunması 927001 3 0 0 7.5
COĞ610 Kuraklık ve Türkiye'nin Kurak Bölgeleri 927001 3 0 0 7.5
COĞ611 Uygulamalı Jeomorfoloji 927001 2 1 0 7.5
COĞ612 Avrupa'da Göç 927001 3 0 0 7.5
COĞ613 Türkiye'de Karst Topoğrafyası Araştırmaları 927001 3 0 0 7.5
COĞ614 Harita Bilgisi 927001 3 0 0 7.5
COĞ615 Türkiye'de Çevre Sorunları 927001 3 0 0 7.5
COĞ616 Türkiye Kıyılarının Jeomorfolojik Özellikleri 927001 3 0 0 7.5
COĞ617 Türkiye'de İç ve Dış Göçler 927001 3 0 0 7.5
COĞ618 Türkiye'de Nüfus Artışı ve Sorunları 927001 3 0 0 7.5
COĞ619 Turizm ve Kalkınma 927001 3 0 0 7.5
COĞ620 Türkiye'de Sanayi ve Kuruluş Yeri Şartları 927001 3 0 0 7.5
COĞ621 Türkiye'nin Akarsu Havzaları ve Sorunları 927001 3 0 0 7.5
COĞ622 Türkiye ve Dünya Gölleri 927001 3 0 0 7.5
COĞ623 Türkiye Ekoloji Kuşakları 927001 3 0 0 7.5
COĞ624 Tarımsal Klimatoloji 927001 3 0 0 7.5
COĞ625 Şehir İçi Arazi Kullanımı ve Planlaması 927001 3 0 0 7.5
COĞ626 Jeomorfolojik Harita Analizleri 927001 3 0 0 0.0
COĞ627 Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma 927001 3 0 0 0.0