Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tarih

Program Tanımları

Kuruluş

22.01.1992 tarih 92/12 Üniversite Senatosu kararıyla açılan Tarih Bölümü Yüksek Lisans programında Eskiçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bilim dallarında eğitim verilmektedir.

Kazanılan Derece

Bilim Dalı ile ya da ilişkili olan diğer bilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 ulusal kredi ve 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla (en az 8 ders ve seminer) tüm dersleri başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş jüri karşısında başarıyla savunan öğrenciler Tarih Bilim Dalı'nda yüksek lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü programlara başvurularda ilgili YÖK lisansüstü yönetmelikleri ve Üniversite Senatosunca belirlenen kriterler aranmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisansüstü öğrenciler mezuniyet için 24 krediden az olmamak şartıyla en az 8 ders ve çalışma alanında hazırlanmış semineri başarı ile tamamlamış olmaları ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlamış olmaları gerekir.

Program Profili

Yüksek lisans programı, öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programdan başarı ile mezun olan lisanüstü öğrenciler alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olurlar. Tapu Kadastro Müdürlüğü’nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde, Müzeler'de, Devlet Arşivleri’nin uzman kadrolarında istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bilim Dalı'ndaki eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler doktora programına başvuru hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınav (%40) ve bir final sınavı (%60) uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programın ya da ilişkili olan diğer programların lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden yeterli krediyi alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, konusuyla ilgili hazırladığı tez çalışmasını tamamlayarak Anabilim Dalı'nca belirlenen tez savunma jürisi tarafından başarılı bulunan öğrencilere Tarih Anabilim Dalında yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Atakum/ SAMSUN
Telefon: +90 362 312 19 19- 5442
e-posta: sbe@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Tarih bölümü üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi binasında eğitim vermektedir. Bölümde 7 profesör, 1 doçent, 3 doktor öğretim üyesi 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Akademik personele ait 9 oda ile birlikte bölümün kendine ait bir kütüphanesi mevcuttur.

Program Çıktıları

 1. Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
 2. Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
 3. Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
 4. Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
 5. Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
 6. Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
 7. İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
 8. Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
 9. Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve öz
 • Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
 • Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
 • Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2301026212010Siyasal Düşünce Tarihi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBE1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
TAR601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
Toplam 6 0 0 6.0 37.5
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2301026212010Siyasal Düşünce Tarihi Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
SBESEMYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
TAR601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
Toplam 10 0 0 6.0 45.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBESEMYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBESEMYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2301026022010 Tarihin Kaynakları 3 0 0 3.0 7.5
2301026032010 Osmanlı Askeri Eğitim Tarihi 2 0 0 2.0 7.5
2301026042010 Osmanlı Ordusunda Savaş Teknolojisi 2 0 0 2.0 7.5
2301026052010 Osmanlı İktisat Tarihine Giriş 4 0 0 4.0 7.5
2301026062010 Osmanlı Dönemi Boyunca Doğal Afetler Tarihi 2 0 0 2.0 7.5
2301026072010 Devletler Arası Siyaset ve Türk Dış Politikası 3 0 0 3.0 7.5
2301026082010 Milli Mücadele Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301026092010 Osmanlı Tarihi (1789-1850) 3 0 0 3.0 7.5
2301026102010 Osmanlı Tarihi (1850-1918) 3 0 0 3.0 7.5
2301026112010 Tanzimat ve Sonrası Türk Eğitim Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301026122010 Türk Yenileşme Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301026132012 Osmanlı Arşiv Belgelerini İnceleme 3 0 0 3.0 7.5
2301026142010 Osmanlı Belgelerinin Dili 3 0 0 3.0 7.5
2301026152010 Türk Kültür Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301026162010 Orta Asya Türk Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301026172010 Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301026182010 Atatürk İlkelerinin Tarihsel Temelleri 3 0 0 3.0 7.5
2301026192010 Meşrutiyet Dönemi Siyasi Partiler 3 0 0 3.0 7.5
2301026202010 Osmanlı Göç Hareketleri 3 0 0 3.0 7.5
2301026222010 Osmanlı Kent Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301026232010 Osmanlı Devleti'Nde Ayanlık 3 0 0 3.0 7.5
2301026242010 Tarih ve Ötesi 3 0 0 3.0 7.5
2301026252012 Milli Mücadelenin Sosyo-Ekonomik Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301026262012 Tek Parti Dönemi Türk Dış Politikası 3 0 0 3.0 7.5
2301026272012 Milli Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası 3 0 0 3.0 7.5
2301026282012 Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Siyasal Hayatı 3 0 0 3.0 7.5
2301026292012 Milli Mücadelede Siyasi Kuruluşlar 3 0 0 3.0 7.5
2301026302012 Cumhuriyet Dönemi Arşiv Belgeleri 3 0 0 3.0 7.5
2301026312012 Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301026322012 Selçuklu Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3.0 7.5
TAR633 Avrupa Sosyal Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
TAR634 Batı Ortaçağının Temelleri 3 0 0 3.0 0.0
TAR635 Latin Dili ve Kültürüne Giriş 3 0 0 3.0 7.5
TAR636 Latin Dili ve Kültürü 3 0 0 3.0 7.5
TAR637 Eski Çağ Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3.0 7.5
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 3 0 0 3.0 7.5
TAR639 Eski Mezopotamya’da Kültürel Hayat 3 0 0 3.0 7.5
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 3 0 0 3.0 7.5
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2301026022010 Tarihin Kaynakları 3 0 0 3.0 7.5
2301026032010 Osmanlı Askeri Eğitim Tarihi 2 0 0 2.0 7.5
2301026042010 Osmanlı Ordusunda Savaş Teknolojisi 2 0 0 2.0 7.5
2301026052010 Osmanlı İktisat Tarihine Giriş 4 0 0 4.0 7.5
2301026062010 Osmanlı Dönemi Boyunca Doğal Afetler Tarihi 2 0 0 2.0 7.5
2301026072010 Devletler Arası Siyaset ve Türk Dış Politikası 3 0 0 3.0 7.5
2301026082010 Milli Mücadele Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301026092010 Osmanlı Tarihi (1789-1850) 3 0 0 3.0 7.5
2301026102010 Osmanlı Tarihi (1850-1918) 3 0 0 3.0 7.5
2301026112010 Tanzimat ve Sonrası Türk Eğitim Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301026122010 Türk Yenileşme Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301026132012 Osmanlı Arşiv Belgelerini İnceleme 3 0 0 3.0 7.5
2301026142010 Osmanlı Belgelerinin Dili 3 0 0 3.0 7.5
2301026152010 Türk Kültür Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301026162010 Orta Asya Türk Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301026172010 Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301026182010 Atatürk İlkelerinin Tarihsel Temelleri 3 0 0 3.0 7.5
2301026192010 Meşrutiyet Dönemi Siyasi Partiler 3 0 0 3.0 7.5
2301026202010 Osmanlı Göç Hareketleri 3 0 0 3.0 7.5
2301026222010 Osmanlı Kent Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301026232010 Osmanlı Devleti'Nde Ayanlık 3 0 0 3.0 7.5
2301026242010 Tarih ve Ötesi 3 0 0 3.0 7.5
2301026252012 Milli Mücadelenin Sosyo-Ekonomik Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301026262012 Tek Parti Dönemi Türk Dış Politikası 3 0 0 3.0 7.5
2301026272012 Milli Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası 3 0 0 3.0 7.5
2301026282012 Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Siyasal Hayatı 3 0 0 3.0 7.5
2301026292012 Milli Mücadelede Siyasi Kuruluşlar 3 0 0 3.0 7.5
2301026302012 Cumhuriyet Dönemi Arşiv Belgeleri 3 0 0 3.0 7.5
2301026312012 Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301026322012 Selçuklu Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3.0 7.5
TAR633 Avrupa Sosyal Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
TAR634 Batı Ortaçağının Temelleri 3 0 0 3.0 7.5
TAR635 Latin Dili ve Kültürüne Giriş 3 0 0 3.0 7.5
TAR636 Latin Dili ve Kültürü 3 0 0 3.0 7.5
TAR637 Eski Çağ Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3.0 7.5
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 3 0 0 3.0 7.5
TAR639 Eski Mezopotamya’da Kültürel Hayat 3 0 0 3.0 7.5
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 3 0 0 3.0 7.5