Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 19.maddesi gereği 22.01.1985 tarihinde kurulmuş olup, 2000 yılından itibaren Kurupelit yerleşkesinde hizmet vermeye başlamıştır. Program 08.10.2009 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulu'nun uygun görüşü ile 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans mezunu.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programı için ALES’ten en az 55 puan almak gerekmektedir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının % 65’i, lisans not ortalamasının % 25’i ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Toplam puan eşitliği durumunda lisans ortalaması yüksek olan aday tercih edilir.
Bilimsel Hazırlık:
Sosyoloji bölümü dışından mezun olan ve yüksek lisans programına başvuran adaylar için bir (1) yıllık bilim hazırlık programı öngörülmektedir. Bu süre zarfında adayların mezun oldukları bölüm ve transkiripleri dikkate alınarak en az 12 en fazla 24 krediden oluşan bilim hazırlık programı uygulanacaktır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.
Yüksek Lisans Öğrencisi aynı anda sosyoloji alanına yakın bir başka alanda çift yüksek lisans yapma hakkına sahiptir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Program Profili

Sosyolojik kuram ve yöntemlerle ilgili dersler ve ayrıca programa katkısı olan diğer sosyoloji dersleri.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sosyolog ünvanı ile özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam olanakları.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yazılı ve sözlü anlatıma dayanan sınavlar

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof.Dr. Niyazi Usta, AKTS Koordinatörü: Öğretim Görevlisi Yasemin Yüce Tar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurpelit-Samsun 55139

Bölüm Olanakları

Kütüphane, seminer odaları, İstatistik bölümü ile ortaklaşa kullanılabilen bilgisayar laboratuvarı

Program Çıktıları

 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
 2. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
 3. Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
 4. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
 5. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 6. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 7. Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
 8. Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
 9. Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
 10. Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme
 11. Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme
 12. Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
 13. Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.
 14. Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
 15. Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
 • Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
SOS603Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
Toplam 3 0 0 3.0 37.5
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
SBESEMYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2301046012012 Klasik Sosyoloji Teorileri 3 0 0 3.0 7.5
2301046022012 Çağdaş Sosyoloji Teorileri 3 0 0 3.0 7.5
2301046042012 Sosyal Bilimlerde Metod ve İleri Araştırma Teknikleri II 3 0 0 3.0 7.5
2301046052012 Sosyal Değişme 3 0 0 3.0 7.5
2301046062012 Toplumsal Tabakalaşma, Sınıf, Statü 3 0 0 3.0 7.5
2301046072012 Kadınlar, Toplumsal Cinsiyet ve Diğer Farklılıklar 3 0 0 3.0 7.5
2301046082012 Sağlık Sosyolojisi: Değişen Dünyada Sağlık ve Hastalık 3 0 0 3.0 7.5
2301046102012 Beden Sosyolojisi 3 0 0 3.0 7.5
2301046112012 Türkiye'nin Bölgesel Konumu ve Sorunları 3 0 0 3.0 7.5
2301046122012 Türk Sosyologları 3 0 0 3.0 7.5
2301046132012 Toplumsal Hareketler; Kimlik, Çatışma, Siyaset 3 0 0 3.0 7.5
2301046142012 Modernizm ve Post-Modernizm Tartışmaları 3 0 0 3.0 7.5
2301046152012 Din ve Toplum 3 0 0 3.0 7.5
BSY606 Spor Sosyolojisi 3 0 0 3.0 7.5
SOS616 Göç, Kültür ve Kimlik 3 0 0 3.0 7.5
SOS617 Gündelik Yaşam ve Gözetim 3 0 0 3.0 7.5
SOS618 Kalkınma Sosyolojisi 3 0 0 3.0 7.5
SOS619 Kent Çalışmaları 3 0 0 3.0 7.5
SOS620 Kültür Sosyolojisi 3 0 0 3.0 7.5
SOS621 Türkiye’de Siyasal Fikir Hareketleri 3 0 0 3.0 0.0
SOS622 Sosyal Devlet Tartışmaları 3 0 0 3.0 0.0
SOS623 Türk Edebiyatının Sosyolojik İmkânları 3 0 0 3.0 7.5
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2301046012012 Klasik Sosyoloji Teorileri 3 0 0 3.0 7.5
2301046022012 Çağdaş Sosyoloji Teorileri 3 0 0 3.0 7.5
2301046042012 Sosyal Bilimlerde Metod ve İleri Araştırma Teknikleri II 3 0 0 3.0 7.5
2301046052012 Sosyal Değişme 3 0 0 3.0 7.5
2301046062012 Toplumsal Tabakalaşma, Sınıf, Statü 3 0 0 3.0 7.5
2301046072012 Kadınlar, Toplumsal Cinsiyet ve Diğer Farklılıklar 3 0 0 3.0 7.5
2301046082012 Sağlık Sosyolojisi: Değişen Dünyada Sağlık ve Hastalık 3 0 0 3.0 7.5
2301046092012 Devlet ve Toplum 3 0 0 3.0 7.5
2301046102012 Beden Sosyolojisi 3 0 0 3.0 7.5
2301046112012 Türkiye'nin Bölgesel Konumu ve Sorunları 3 0 0 3.0 7.5
2301046122012 Türk Sosyologları 3 0 0 3.0 7.5
2301046132012 Toplumsal Hareketler; Kimlik, Çatışma, Siyaset 3 0 0 3.0 7.5
2301046142012 Modernizm ve Post-Modernizm Tartışmaları 3 0 0 3.0 7.5
2301046152012 Din ve Toplum 3 0 0 3.0 7.5
BSY606 Spor Sosyolojisi 3 0 0 3.0 7.5
SOS616 Göç, Kültür ve Kimlik 3 0 0 3.0 7.5
SOS617 Gündelik Yaşam ve Gözetim 3 0 0 3.0 7.5
SOS618 Kalkınma Sosyolojisi 3 0 0 3.0 7.5
SOS619 Kent Çalışmaları 3 0 0 3.0 7.5
SOS620 Kültür Sosyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
SOS621 Türkiye’de Siyasal Fikir Hareketleri 3 0 0 3.0 0.0
SOS622 Sosyal Devlet Tartışmaları 3 0 0 3.0 0.0
SOS623 Türk Edebiyatının Sosyolojik İmkânları 3 0 0 3.0 7.5