Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 19.maddesi gereği 22.01.1985 tarihinde kurulmuş olup, 2000 yılından itibaren Kurupelit yerleşkesinde hizmet vermeye başlamıştır. Program 08.10.2009 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulu'nun uygun görüşü ile 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve seminer alan ve tümünü başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarı ile savunan öğrencilere FELSEFE alanında yüksek lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan GMAT veya GRE’den;
1) Tezli yüksek lisans programları için en az 55 puana,
2) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak ALES puan türü, ilgili anabilim/anasanat başkanlığının önerisiyle Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.
Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurabileceği ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulu kararıyla belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisansüstü öğrenciler mezuniyet için 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve semineri başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Yüksek Lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölümü bitiren öğrenciler alanlarında öğretmen ve akademisyen olabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu bölümü bitiren öğrenciler doktora programına başvurma hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınav veya bu sınavın yerine sayılan ödevin % 40’ı ile yarıyıl sınav puanının % 60 ‘ı uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden yeterli krediyi alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan öğrencilere FELSEFE alanında yüksek lisans diploması verilir

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
Telefonu : +90 362 3121919
Faks : +90 362 4576081
Web: http://www.omu.edu.tr/a/tr/akademikbirimler/fakulte/Fen-Edebiyat/

Bölüm Olanakları

Felsefe Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi binasının D Blok- 1. Katında hizmet vermekte olup, bölümde 1 doçent, 3 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
 2. Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
 3. Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
 4. Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
 5. Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
 6. Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
 7. Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
 8. Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
 9. Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
 10. Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
 11. Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
 12. Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
 • Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
 • Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
 • Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
 • Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
 • Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL638Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBE1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 3 0 0 3.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL638Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
SBESEMYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 7 0 0 3.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2301056012012 Klasik Dönem Felsefe Metinleri -I: Platon Felsefesi 3 0 0 3.0 7.5
2301056022012 Klasik Dönem Felsefe Metinleri -II: Aristoteles Felsefesi 3 0 0 3.0 7.5
2301056032012 Kant Felsefesi -I: Teorik Felsefe Metinleri 3 0 0 3.0 7.5
2301056042012 Kant Felsefesi -II: Pratik Felsefe Metinleri 3 0 0 3.0 7.5
2301056052012 Alman İdealizmi: Hegel Felsefesi 3 0 0 3.0 7.5
2301056062012 Nietzsche Felsefesi 3 0 0 3.0 7.5
2301056072012 Varoluş Sorunu 3 0 0 3.0 7.5
2301056082012 Yapısalcılık ve Yapısalcı Kuramlar 3 0 0 3.0 7.5
2301056092012 Felsefede Epistemoloji Sorunları 3 0 0 3.0 7.5
2301056102012 Bilim Felsefesi Sorunları 3 0 0 3.0 7.5
2301056112012 Etik Kuramlar 3 0 0 3.0 7.5
2301056122012 Frankfurt Okulu 3 0 0 3.0 7.5
2301056132012 Yorumsamacı Gelenek 3 0 0 3.0 7.5
2301056142012 Metafizik 3 0 0 3.0 7.5
2301056152012 Estetik 3 0 0 3.0 7.5
2301056162012 Sanat Kuramları 3 0 0 3.0 7.5
2301056172012 Siyaset Felsefesi 3 0 0 3.0 7.5
2301056182012 Analitik Felsefe 3 0 0 3.0 7.5
2301056192012 Sosyal Bilimler Felsefesi 3 0 0 3.0 7.5
2301056202012 Felsefede Yöntem Bilgisi 3 0 0 3.0 7.5
2301056212012 Felsefi Antropoloji 3 0 0 3.0 7.5
2301056222012 Felsefi Bir Problem Olarak İletişim 3 0 0 3.0 7.5
2301056232012 Felsefede Ontoloji Problemi 3 0 0 3.0 7.5
2301056242012 Fizik-Felsefe İlişkisi 3 0 0 3.0 7.5
2301056252012 Yeni Plâtonculuk ve Etkileri 3 0 0 3.0 7.5
2301056262012 Klasik Doğu Felsefesi Metinleri 3 0 0 3.0 7.5
2301056272012 Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301056282012 Ortaçağ Meşşai ve İşraki Felsefe Ekolleri 3 0 0 3.0 7.5
2301056292012 Tanzimat Dönemi Felsefesi 3 0 0 3.0 7.5
2301056302012 Cumhuriyet Dönemi Felsefesi Felsefi Temelleri 3 0 0 3.0 7.5
FEL631 Türkiye'de Din Felsefesi 3 0 0 3.0 0.0
FEL632 Eğitim Felsefesi 3 0 0 3.0 7.5
FEL633 Din-Bilim İlişkisi 3 0 0 3.0 0.0
FEL634 Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar 3 0 0 3.0 7.5
FEL635 Ahlak Metafiziği 3 0 0 3.0 0.0
FEL636 Eski Yunan Felsefesinde Eros ve Philia 3 0 0 3.0 7.5
FEL637 İslam Kültüründe Felsefenin Krizi 3 0 0 3.0 7.6
FEL639 Fenomenoloji Araştırmaları 3 0 0 3.0 7.5
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2301056012012 Klasik Dönem Felsefe Metinleri -I: Platon Felsefesi 3 0 0 3.0 7.5
2301056022012 Klasik Dönem Felsefe Metinleri -II: Aristoteles Felsefesi 3 0 0 3.0 7.5
2301056032012 Kant Felsefesi -I: Teorik Felsefe Metinleri 3 0 0 3.0 7.5
2301056042012 Kant Felsefesi -II: Pratik Felsefe Metinleri 3 0 0 3.0 7.5
2301056052012 Alman İdealizmi: Hegel Felsefesi 3 0 0 3.0 7.5
2301056062012 Nietzsche Felsefesi 3 0 0 3.0 7.5
2301056072012 Varoluş Sorunu 3 0 0 3.0 7.5
2301056082012 Yapısalcılık ve Yapısalcı Kuramlar 3 0 0 3.0 7.5
2301056092012 Felsefede Epistemoloji Sorunları 3 0 0 3.0 7.5
2301056102012 Bilim Felsefesi Sorunları 3 0 0 3.0 7.5
2301056112012 Etik Kuramlar 3 0 0 3.0 7.5
2301056122012 Frankfurt Okulu 3 0 0 3.0 7.5
2301056132012 Yorumsamacı Gelenek 3 0 0 3.0 7.5
2301056142012 Metafizik 3 0 0 3.0 7.5
2301056152012 Estetik 3 0 0 3.0 7.5
2301056162012 Sanat Kuramları 3 0 0 3.0 7.5
2301056172012 Siyaset Felsefesi 3 0 0 3.0 7.5
2301056182012 Analitik Felsefe 3 0 0 3.0 7.5
2301056192012 Sosyal Bilimler Felsefesi 3 0 0 3.0 7.5
2301056202012 Felsefede Yöntem Bilgisi 3 0 0 3.0 7.5
2301056212012 Felsefi Antropoloji 3 0 0 3.0 7.5
2301056222012 Felsefi Bir Problem Olarak İletişim 3 0 0 3.0 7.5
2301056232012 Felsefede Ontoloji Problemi 3 0 0 3.0 7.5
2301056242012 Fizik-Felsefe İlişkisi 3 0 0 3.0 7.5
2301056252012 Yeni Plâtonculuk ve Etkileri 3 0 0 3.0 7.5
2301056262012 Klasik Doğu Felsefesi Metinleri 3 0 0 3.0 7.5
2301056272012 Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301056282012 Ortaçağ Meşşai ve İşraki Felsefe Ekolleri 3 0 0 3.0 7.5
2301056292012 Tanzimat Dönemi Felsefesi 3 0 0 3.0 7.5
2301056302012 Cumhuriyet Dönemi Felsefesi Felsefi Temelleri 3 0 0 3.0 7.5
FEL631 Türkiye'de Din Felsefesi 3 0 0 3.0 0.0
FEL632 Eğitim Felsefesi 3 0 0 3.0 0.0
FEL633 Din-Bilim İlişkisi 3 0 0 3.0 0.0
FEL634 Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar 3 0 0 3.0 0.0
FEL635 Ahlak Metafiziği 3 0 0 3.0 0.0
FEL636 Eski Yunan Felsefesinde Eros ve Philia 3 0 0 3.0 7.5
FEL637 İslam Kültüründe Felsefenin Krizi 3 0 0 3.0 7.6
FEL639 Fenomenoloji Araştırmaları 3 0 0 3.0 7.5